Protecția în caz de insolvență | Ordonanță 2/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Protecția în caz de insolvență

ARTICOLUL 18 Eficacitatea și domeniul de aplicare al protecției în caz de insolvență

(1) Agențiile de turism organizatoare stabilite pe teritoriul României oferă garanții privind rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama călătorilor, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței agenției de turism organizatoare. Aceste garanții sunt reprezentate de scrisori de garanție bancară, polițe de asigurare, fond de garantare a pachetelor de călătorie sau alte instrumente de garantare legal constituite, care pot funcționa distinct sau asociat. În cazul în care în contractul privind pachetul de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri, agenția de turism organizatoare asigură și garanții pentru repatrierea călătorilor. Se poate oferi continuarea pachetului.

(2) Agențiile de turism organizatoare care nu sunt stabilite într-un stat membru și care vând sau oferă spre vânzare pachete în România sau care, prin orice mijloace, își direcționează activitățile către România au obligația de a furniza garanția în conformitate cu alin. (1).

(3) Garanția prevăzută la alin. (1) este efectivă și acoperă costurile previzibile în mod rezonabil. Aceasta se referă la valorile tuturor plăților efectuate de către sau pe seama călătorilor în legătură cu pachetele, ținând cont de perioada scursă între avansurile plătite și plățile finale și finalizarea pachetelor, precum și de costurile estimate ale repatrierii în caz de insolvență a agenției de turism organizatoare.

(4) Călătorii beneficiază de protecția împotriva insolvenței agenției de turism organizatoare indiferent de locul lor de reședință, de locul de plecare sau de locul în care se efectuează vânzarea pachetului și indiferent de statul membru în care este situată entitatea responsabilă pentru protecția în caz de insolvență.

(5) Atunci când executarea pachetului este afectată de insolvența agenției de turism organizatoare sau când călătorii se află în imposibilitatea întoarcerii în țară din motivul nerespectării de către agenția de turism organizatoare a obligațiilor contractuale asumate cu aceștia și în contractul privind comercializarea pachetului de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri, garanția este disponibilă gratuit pentru a asigura repatrierile și, în cazul în care este necesar, plata cazării înainte de repatriere.

(6) Pentru serviciile de călătorie care nu au fost efectuate, rambursările se acordă fără întârzieri nejustificate, după solicitarea călătorului.

ARTICOLUL 19 Raportarea informațiilor cu privire la pachetele de călătorie Puneri în aplicare (2)

Agențiile de turism organizatoare care își desfășoară activitatea pe teritoriul național și comercializează către călători pachete de servicii de călătorie au obligația de a transmite periodic Ministerului Turismului informații referitoare la activitatea desfășurată.

ARTICOLUL 20 Licențierea agențiilor de turism organizatoare

(1) Pentru obținerea unei licențe de turism valabile pentru activitatea de organizare, agenția de turism organizatoare are obligația de a face dovada constituirii unui instrument de garantare în condițiile art. 18 alin. (1).

(2) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, capitalul social al unui operator economic organizat ca societate cu răspundere limitată, titular de licență de turism pentru activitatea de organizare, nu poate fi mai mic de 25.000 lei.

ARTICOLUL 21 Recunoașterea reciprocă a protecției în caz de insolvență și cooperarea administrativă

(1) Se consideră ca fiind îndeplinite condițiile de la art. 18 cu privire la protecția în caz de insolvență acordată de o agenție de turism organizatoare stabilită într-un alt stat membru și care vinde sau oferă spre vânzare pachete în România sau care, prin orice mijloace, își direcționează activitățile către România, dacă aceasta respectă măsurile naționale din statul membru în care sunt stabilite.

(2) Se desemnează Ministerul Turismului ca punct de contact central care să faciliteze cooperarea administrativă și supravegherea agențiilor de turism organizatoare, stabilite pe teritoriul României, care desfășoară activități în mai multe state membre. Acesta notifică tuturor celorlalte state membre și Comisiei Europene datele sale de contact.

(3) Ministerul Turismului pune la dispoziția tuturor punctelor de contact centrale toate informațiile necesare privind cerințele naționale de protecție în caz de insolvență și identitatea entității responsabile pentru protecția în caz de insolvență pentru agenții de turism organizatoare stabilite pe teritoriul României. Ministerul Turismului asigură accesul tuturor celorlalte puncte de contact centrale la toate listele disponibile în care sunt prezentate agențiile de turism organizatoare care respectă obligațiile de protecție în caz de insolvență. Orice astfel de listă este accesibilă publicului, inclusiv online.

(4) Dacă există îndoieli cu privire la protecția în caz de insolvență a unei agenții de turism organizatoare, Ministerul Turismului solicită clarificări din partea statului membru în care este stabilită aceasta.

(5) Ministerul Turismului răspunde solicitărilor din partea altor state membre cât mai curând posibil, ținând seama de urgență și de complexitatea problemei. În orice caz, un prim răspuns se transmite în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

ARTICOLUL 22 Protecția în caz de insolvență și cerințele în materie de informare în ceea ce privește serviciile de călătorie asociate

(1) Comercianții care facilitează servicii de călătorie asociate oferă garanții privind rambursarea tuturor plăților pe care le primesc de la călători, în măsura în care un serviciu de călătorie care face parte dintr-un serviciu de călătorie asociat nu este efectuat ca urmare a insolvenței lor. În cazul în care astfel de comercianți sunt partea responsabilă pentru transportul de pasageri, garanția acoperă, de asemenea, repatrierea călătorului. Comercianților care facilitează servicii de călătorie asociate le sunt aplicabile prevederile art. 18 alin. (2) - (6) și art. 21.

(2) Înainte de asumarea de către călător a oricărui contract care duce la crearea unor servicii de călătorie asociate sau a oricărei oferte corespunzătoare, comerciantul care a facilitat serviciile de călătorie asociate, inclusiv în cazul în care comerciantul nu este stabilit într-un stat membru, dar, prin orice mijloace, direcționează astfel de activități către un stat membru, stipulează într-un mod clar, inteligibil și bine evidențiat următoarele:

a) călătorul nu va beneficia de niciunul dintre drepturile care se aplică exclusiv pachetelor în temeiul prezentei ordonanțe și fiecare furnizor de servicii este unicul răspunzător pentru executarea corespunzătoare a contractului referitor la serviciile sale;

b) călătorul va beneficia de protecție în caz de insolvență în conformitate cu alin. (1).

(3) Pentru a se conforma alin. (2), comerciantul care facilitează un serviciu de călătorie asociat furnizează călătorului informațiile respective prin intermediul formularului standard relevant care figurează în anexa nr. 2 sau, dacă tipul specific de serviciu de călătorie asociat nu face obiectul niciunui formular prevăzut în anexa respectivă, furnizează informațiile incluse în aceasta.

(4) În cazul în care comerciantul care facilitează servicii de călătorie asociate nu a respectat cerințele prevăzute la alin. (1) - (3), se aplică drepturile și obligațiile prevăzute la art. 10 și 13, precum și cele de la capitolul IV în raport cu serviciile de călătorie incluse în serviciul de călătorie asociat.

(5) În cazul în care un serviciu de călătorie asociat este rezultatul încheierii unui contract între un călător și un comerciant care nu facilitează serviciul de călătorie asociat, comerciantul respectiv informează comerciantul care facilitează serviciul de călătorie asociat cu privire la încheierea contractului relevant.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2018:
Obiect, domeniu de aplicare, definiții
Obligațiile de informare și conținutul contractului privind pachetul de servicii de călătorie
Modificarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului
Executarea pachetului
Protecția în caz de insolvență
Alte dispoziții
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...