Modificarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului | Ordonanță 2/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Modificarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului

ARTICOLUL 10 Transferul contractului privind pachetul de servicii de călătorie către un alt călător

(1) Călătorul poate transfera contractul privind pachetul de servicii de călătorie unei persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile contractului respectiv, după ce notifică agenția de turism organizatoare într-un termen rezonabil înainte de începerea executării pachetului, pe un suport durabil. Se consideră a fi transmisă într-un termen rezonabil notificarea cu cel puțin șapte zile înainte de începerea executării pachetului.

(2) Persoana care transferă contractul privind pachetul de servicii de călătorie și persoana căreia îi este transferat contractul răspund în solidar pentru achitarea soldului și a tuturor comisioanelor, tarifelor și altor costuri suplimentare generate de acest transfer.

(3) Agenția de turism organizatoare informează persoana care transferă contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Aceste costuri sunt rezonabile și nu depășesc costurile suportate efectiv de agenția de turism organizatoare ca urmare a transferului contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

(4) Agenția de turism organizatoare prezintă persoanei care transferă contractul dovezi cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de transferarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

ARTICOLUL 11 Modificarea prețului

(1) După încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, prețurile pot fi mărite numai în cazul în care contractul rezervă în mod explicit această posibilitate și stipulează dreptul călătorului la reducerea prețului în temeiul alin. (4). În acest caz, în contractul privind pachetul de servicii de călătorie se precizează modul în care urmează să fie calculate prețurile revizuite. Creșterile de prețuri sunt posibile numai ca o consecință directă a schimbărilor legate de cel puțin unul dintre următoarele aspecte:

a) prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie;

b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părți terțe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi;

c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

(2) Dacă creșterea prețului prevăzută la alin. (1) depășește 8 % din prețul total al pachetului, se aplică art. 12 alin. (2) - (5).

(3) Indiferent de valoarea sa, o creștere de preț este posibilă numai dacă agenția de turism organizatoare trimite călătorului o notificare clară și inteligibilă privind această creștere, însoțită de o justificare a creșterii respective și de un calcul, pe un suport durabil, cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului.

(4) În cazul în care contractul privind pachetul de servicii de călătorie prevede posibilitatea creșterii prețurilor, contractul prevede, de asemenea, dreptul călătorului la o reducere de preț care corespunde unei scăderi a costurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) -c) care are loc după încheierea contractului și înainte de începerea executării pachetului.

(5) În cazul unei reduceri de preț, agenția de turism organizatoare are dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată călătorului. La cererea călătorului, agenția de turism organizatoare prezintă dovezi ale cheltuielilor administrative respective.

ARTICOLUL 12 Modificarea altor clauze ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie

(1) Înainte de începerea executării pachetului, agenția de turism organizatoare nu poate modifica în mod unilateral alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie decât cele legate de preț în conformitate cu art. 11, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) agenția de turism organizatoare și-a rezervat acest drept în contract;

b) modificarea este nesemnificativă;

c) agenția de turism organizatoare îl informează pe călător cu privire la modificare într-un mod clar, inteligibil și bine evidențiat, pe un suport durabil.

(2) În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, agenția de turism organizatoare este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) sau nu poate îndeplini cerințele speciale prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a) sau propune să mărească prețul pachetului cu mai mult de 8% în conformitate cu art. 11 alin. (2), călătorul are posibilitatea ca, într-un termen rezonabil specificat de agenția de turism organizatoare, să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare.

(3) În cazul în care încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, călătorul poate accepta un alt pachet, atunci când acesta este oferit de agenția de turism organizatoare, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară.

(4) Agenția de turism organizatoare informează călătorul, fără întârzieri nejustificate și într-un mod clar, inteligibil și bine evidențiat, pe un suport durabil, cu privire la:

a) modificările propuse prevăzute la alin. (2) și (3) și, după caz, și în conformitate cu alin. (5), impactul acestora asupra prețului pachetului;

b) un termen rezonabil în care călătorul trebuie să informeze agenția de turism organizatoare cu privire la decizia sa în temeiul alin. (2);

c) consecințele lipsei reacției călătorului în termenul prevăzut la lit. b), cu respectarea prevederile legale în vigoare;

d) după caz, pachetul de substituție oferit și prețul acestuia.

(5) În cazul în care modificările aduse contractului privind pachetul de servicii de călătorie prevăzute la alin. (2) sau pachetului prevăzut la alin. (3) au drept consecință scăderea calității sau a costului pachetului, călătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare a prețului.

(6) În cazul în care contractul privind pachetul de servicii de călătorie este încetat în temeiul alin. (2) și călătorul nu acceptă un alt pachet, agenția de turism organizatoare rambursează toate plățile efectuate de către sau pe seama călătorului, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data încetării contractului, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (2) - (6).

(7) În aplicarea alin. (2) se consideră a fi modificare semnificativă inclusiv schimbarea locului de cazare. În acest caz se oferă călătorilor cea mai apropiată variantă din locația respectivă de o calitate echivalentă sau superioară.

ARTICOLUL 13 Încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie și dreptul de retragere înainte de începerea executării pachetului

(1) Călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care călătorul încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, acesta poate fi obligat să plătească agenției de turism organizatoare o penalitate de încetare adecvată și justificabilă. Derogări (1)

(2) În contractul privind pachetul de servicii de călătorie pot fi prevăzute penalități de încetare standardizate rezonabile, în funcție de momentul încetării contractului înainte de începerea executării pachetului, precum și de economiile de costuri și de veniturile prevăzute, generate de executarea alternativă a serviciilor de călătorie. În absența unor penalități de încetare standardizate, valoarea penalității de încetare corespunde prețului pachetului, din care se scad economiile de costuri și veniturile generate de executarea alternativă a serviciilor de călătorie. La cererea călătorului, agenția de turism organizatoare prezintă o justificare pentru cuantumul penalităților de încetare.

(3) Prin excepție de la alin. (1), călătorul are dreptul să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație. Reviste (1)

(4) În cazul încetării contractului privind pachetul de servicii de călătorie, în condițiile alin. (3), călătorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plăți efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară.

(5) Agenția de turism organizatoare poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie și poate oferi călătorului rambursarea completă a tuturor plăților efectuate pentru pachet, dar nu este răspunzătoare pentru plata unor despăgubiri suplimentare, în unul dintre următoarele cazuri:

a) numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, iar agenția de turism organizatoare îl înștiințează pe călător cu privire la încetarea contractului în termenul stabilit în contract, dar nu mai târziu de:

(i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de șase zile;

(ii) șapte zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două și șase zile;

(iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de două zile;

b) agenția de turism organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare și înștiințează călătorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere și înainte de începerea executării pachetului.

(6) Agenția de turism organizatoare efectuează orice rambursare necesară în temeiul alin. (3) - (5) sau, după caz, conform alin. (1), rambursează orice plăți efectuate de către sau pe seama călătorului pentru pachetul respectiv, din care se scade penalitatea de încetare corespunzătoare. Aceste restituiri sau rambursări se efectuează către călător fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2018:
Obiect, domeniu de aplicare, definiții
Obligațiile de informare și conținutul contractului privind pachetul de servicii de călătorie
Modificarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului
Executarea pachetului
Protecția în caz de insolvență
Alte dispoziții
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Anularea vacanțelor în contextul pandemiei de noul coronavirus
;
se încarcă...