Definiții | Ordonanță 2/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Obiect, domeniu de aplicare, definiții -
ARTICOLUL 3
Definiții

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

1. agenție de turism - unitate specializată a unui operator economic, deținător al unei licențe de turism valabile, emise în condițiile legii, care poate desfășura următoarele activități:

a) activitate de organizare: activitatea prin care agenția combină și vinde sau oferă spre vânzare pachete fie direct, fie prin intermediul unui alt comerciant sau împreună cu un alt comerciant, sau activitatea comerciantului care transmite datele călătorului unui alt comerciant în conformitate cu pct. 12 lit. b) pct. (v). Agenția de turism care desfășoară activitatea de organizare este denumită agenție de turism organizatoare;

b) activitate de intermediere: activitatea prin care agenția, alta decât agenția organizatoare, vinde sau oferă spre vânzare, în calitate de intermediar, pachete combinate de către o agenție de turism organizatoare. Agenția de turism care desfășoară activitatea de intermediere este denumită agenție de turism intermediară;

2. călător - orice persoană care dorește să încheie un contract sau care are dreptul să călătorească pe baza unui contract încheiat în condițiile prezentei ordonanțe;

3. circumstanțe inevitabile și extraordinare - o situație care nu poate fi controlată de partea care invocă o astfel de situație și ale cărei consecințe nu ar fi putut fi prevăzute și evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile;

4. comerciant - orice persoană, publică sau privată, care acționează, inclusiv prin intermediul unei alte persoane, în scopuri ce țin de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională în legătură cu contractele care fac obiectul prezentei ordonanțe, în calitate de agenție de turism organizatoare, agenție de turism intermediară, comerciant care facilitează un serviciu de călătorie asociat sau ca furnizor de servicii de călătorie;

5. contract privind pachetul de servicii de călătorie - contractul ce are ca obiect un pachet în ansamblul său sau, în cazul în care pachetul este executat în temeiul unor contracte separate, toate contractele aplicabile serviciilor de călătorie cuprinse în pachet;

6. creanță garantată - creanța consumatorului care rezultă din neexecutarea obligațiilor aferente contractelor de comercializare, ca urmare a faptului că împotriva agenției de turism organizatoare s-a deschis procedura de insolvență și care reprezintă echivalentul sumelor plătite efectiv de către călători în baza acestor contracte;

7. fondul de garantare a pachetelor de călătorie - schema privată de garantare în domeniul turismului, care are ca scop protejarea călătorilor care au achiziționat pachete de servicii de călătorie sau servicii de călătorie asociate de consecințele insolvenței agenției de turism organizatoare sau a comercianților prevăzuți la art. 22;

8. insolvență - definită conform dispozițiilor art. 5 alin. (1) pct. 29 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

9. începerea executării pachetului - începerea executării serviciilor de călătorie incluse în pachet;

10. minor - orice persoană cu vârsta sub 18 ani;

11. neconformitate - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a serviciilor de călătorie incluse într-un pachet;

12. pachet - combinația a cel puțin două tipuri diferite de servicii de călătorie destinate aceleiași călătorii sau vacanțe, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

a) serviciile respective sunt combinate de un singur comerciant, inclusiv la cererea călătorului sau în conformitate cu selecția acestuia, înainte de a se încheia un contract unic cu privire la toate serviciile;

b) în cazul în care se încheie contracte separate cu furnizori individuali de servicii de călătorie, serviciile respective îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(i) sunt achiziționate de la un singur punct de vânzare și au fost selectate înainte de acceptarea efectuării plății de către călător;

(ii) sunt oferite, vândute sau facturate la un preț forfetar sau total;

(iii) sunt promovate sau vândute sub denumirea de "pachet" sau sub o denumire similară;

(iv) sunt combinate după încheierea unui contract prin care un comerciant acordă călătorului dreptul să aleagă dintr-o selecție de diferite tipuri de servicii de călătorie;

(v) sunt achiziționate de la comercianți diferiți prin procese de rezervare online asociate în care numele călătorului, detaliile de plată și adresa de e-mail se transmit de la comerciantul cu care se încheie primul contract către un alt comerciant sau alți comercianți, iar contractul se încheie cu acest din urmă comerciant sau cu acești comercianți în cel târziu 24 de ore după confirmarea rezervării primului serviciu de călătorie; Reviste (1)

13. punct de vânzare - orice spațiu în care se desfășoară o activitate comercială cu amănuntul sau un site internet de vânzare cu amănuntul sau un alt instrument similar de vânzare online, inclusiv atunci când site-urile internet de vânzare cu amănuntul sau instrumentele de vânzare online sunt prezentate călătorilor sub forma unui instrument unic, inclusiv un serviciu prin telefon;

14. repatriere - întoarcerea călătorului la locul de plecare sau într-un alt loc convenit de părțile contractante;

15. serviciu de călătorie reprezintă:

a) transportul de pasageri;

b) cazarea care nu face parte intrinsecă din transportul de pasageri și care este realizată în alt scop decât cel rezidențial;

c) închirierea de autoturisme, de alte autovehicule în înțelesul secțiunii 2 cap. I pct. 3 lit. a) din Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau de motociclete în conformitate cu art. 6 pct. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care este necesar un permis de conducere;

d) orice alt serviciu turistic care nu este parte intrinsecă a unui serviciu de călătorie în înțelesul lit. a)-c);

16. serviciu de călătorie asociat - existența a cel puțin două tipuri diferite de servicii de călătorie achiziționate în scopul aceleiași călătorii sau vacanțe, care nu constituie un pachet și care duc la încheierea unor contracte separate cu furnizorii individuali de servicii de călătorie, dacă un comerciant facilitează una dintre următoarele variante:

a) selectarea separată și plata separată de către călători a fiecărui serviciu de călătorie cu ocazia unei singure vizite sau a unui singur contact cu punctul său de vânzare;

b) achiziționarea, într-un mod personalizat, a cel puțin unui serviciu de călătorie suplimentar de la un alt comerciant, în cazul în care se încheie un contract cu acest alt comerciant cel târziu în 24 de ore de la confirmarea rezervării primului serviciu de călătorie;

17. stabilire - astfel cum este definită în art. 2 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;

18. stat membru - stat membru al Uniunii Europene (UE) sau stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE);

19. suport durabil - orice instrument care permite călătorului sau comerciantului să stocheze informații care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil, în vederea unor referințe ulterioare în scopuri informative, pentru o perioadă de timp adecvată, și care permite reproducerea fără modificări a informațiilor stocate.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2018:
Obiect
Domeniu de aplicare
Definiții
Excepții
Informații precontractuale
Caracterul obligatoriu al informațiilor precontractuale și încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie
Conținutul contractului privind pachetul de servicii de călătorie și documentele care trebuie furnizate înainte de începerea executării pachetului
Sarcina probei
Responsabilitatea comunicării informațiilor
Transferul contractului privind pachetul de servicii de călătorie către un alt călător
Modificarea prețului
Modificarea altor clauze ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie
Încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie și dreptul de retragere înainte de începerea executării pachetului
Reviste:
Prietenii Fiscalității nr. 39/2019
;
se încarcă...