Alte dispoziții | Ordonanță 2/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Alte dispoziții

ARTICOLUL 23 Răspunderea pentru erorile de rezervare

(1) Comerciantul este răspunzător pentru orice erori cauzate de defecțiuni tehnice din sistemul de rezervare care îi sunt imputabile și, în cazul în care a fost de acord să organizeze rezervarea unui pachet sau a serviciilor de călătorie care fac parte din serviciile de călătorie asociate, pentru erorile comise în timpul procesului de rezervare.

(2) Comerciantul nu este răspunzător pentru erorile de rezervare imputabile călătorului sau cauzate de circumstanțe inevitabile și extraordinare.

ARTICOLUL 24 Dreptul la despăgubiri

În cazurile în care o agenție de turism plătește o despăgubire, acordă o reducere de preț sau îndeplinește alte obligații care îi revin în temeiul prezentei ordonanțe, aceasta are dreptul de a pretinde reparații de la orice terț care a contribuit la evenimentul care a generat despăgubirea, reducerea prețului sau alte obligații.

ARTICOLUL 25 Dispoziții imperative

(1) Declarația unei agenții de turism organizatoare a unui pachet sau a unui comerciant care facilitează un serviciu de călătorie asociat, care afirmă că acționează exclusiv ca furnizor al unui serviciu de călătorie, ca intermediar ori în orice altă calitate, sau că un pachet ori un serviciu de călătorie asociat nu constituie un pachet ori un serviciu de călătorie asociat, nu exonerează agenția de turism organizatoare sau comerciantul respectiv de obligațiile care îi revin în temeiul prezentei ordonanțe.

(2) Călătorii nu pot renunța la drepturile care le sunt conferite prin prezenta ordonanță.

(3) Dispozițiile contractuale sau declarațiile efectuate de un călător prin care, în mod direct sau indirect, se renunță la drepturile acordate călătorilor în temeiul prezentei ordonanțe sau se restrâng aceste drepturi sau care au drept obiectiv eludarea aplicării prezentei ordonanțe nu sunt obligatorii pentru călător.

ARTICOLUL 26 Organele de specialitate abilitate cu supravegherea și controlul activității comercianților

(1) Supravegherea și controlul respectării dispozițiilor prezentei ordonanțe sunt de competența organelor de specialitate ale Ministerului Turismului, ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ale Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități și ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială/agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială din subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

(2) Organele de control prevăzute la alin. (1) efectuează verificări la sesizarea persoanelor prevăzute la art. 3 pct. 2 și din oficiu, după caz.

(3) Persoanele prevăzute la art. 3 pct. 1 și 4 au obligația de a prezenta organelor de control documentele solicitate.

(4) Călătorii au dreptul, în temeiul prezentei ordonanțe și în conformitate cu legislația în vigoare, să se adreseze organelor de control prevăzute la alin. (1), precum și instanțelor judecătorești competente potrivit legii.

(5) Introducerea acțiunilor în justiție, având ca obiect reducerea prețului sau despăgubiri, este supusă unui termen de prescripție de 3 ani.

(6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.

(7) În cazul în care, conform art. 14 alin. (4), călătorii aleg să se îndrepte împotriva agenției de turism organizatoare stabilite într-un stat membru, aceștia se pot adresa oricăror dintre următoarele entități:

a) agenției de turism organizatoare care este stabilită într-un alt stat membru, direct sau prin intermediul agenției de turism din România, în condițiile art. 9;

b) Centrului European al Consumatorilor din România sau entităților de soluționare alternativă a litigiilor, în baza Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, cu modificările ulterioare;

c) instanțelor judecătorești, în baza Regulamentului (UE) nr. 1.215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială.

ARTICOLUL 27 Contravenții și sancțiuni

(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:

a) încălcarea de către agențiile de turism sau comercianți a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (i) - (vii) și lit. b) -h) și alin. (2) - (4), art. 6, art. 7, art. 9, art. 10 alin. (1), (3) și (4), art. 11-13, art. 14 alin. (1), (2), (5), (7) - (11), (13) - (16), (18) și (19), art. 15 alin. (1), (2) și (4) - (7), art. 16 alin. (1), art. 17 și art. 23 alin. (1) și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei;

b) încălcarea de către agențiile de turism sau comercianți a prevederilor art. 18 alin. (1), (2), (5) și (6) și art. 22 și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;

c) încălcarea de către agențiile de turism a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (viii) și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei;

d) încălcarea de către agențiile de turism a prevederilor art. 14 alin. (17) și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei;

e) încălcarea de către agențiile de turism a prevederilor art. 19 și se sancționează cu amendă de 10.000 lei;

f) încălcarea de către agențiile de turism a prevederilor art. 26 alin. (3) și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) se fac după cum urmează:

a) de către persoanele împuternicite din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor sau din cadrul Ministerului Turismului, pentru contravențiile prevăzute la lit. a);

b) de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Turismului pentru contravențiile prevăzute la lit. b);

c) de către persoanele împuternicite din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială/agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială sau din cadrul Ministerului Turismului, pentru contravențiile prevăzute la lit. c);

d) de către persoanele împuternicite din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități pentru contravențiile prevăzute la lit. d);

e) de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Turismului pentru contravențiile prevăzute la lit. e);

f) de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Turismului sau din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor sau din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități sau din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială/agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială din subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, pentru contravenția prevăzută la lit. f).

(3) Odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale principale se pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:

a) respectarea imediată a clauzelor contractuale care au fost încălcate;

b) restituirea sumelor încasate fără temei legal, într-un termen de maximum 15 zile;

c) repararea deficiențelor constatate prin procesul-verbal, în termenul prevăzut în procesul-verbal.

(4) Pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b), odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale principale, reprezentanții împuterniciți ai Ministerului Turismului dispun sancțiunea contravențională complementară constând în retragerea documentului emis pentru desfășurarea activității.

(5) Săvârșirea repetată în decursul unui an calendaristic a uneia dintre contravențiile prevăzute la alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 30.000 lei la 50.000 lei, de către persoanele împuternicite prevăzute la alin. (2), după caz.

(6) Neducerea la îndeplinire a sancțiunilor contravenționale complementare dispuse în conformitate cu alin. (3), în termenele și condițiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenției, se sancționează cu amendă contravențională de la 30.000 lei la 50.000 lei, de către persoanele împuternicite prevăzute la alin. (2), care au aplicat sancțiunea complementară.

(7) Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care prezenta ordonanță nu prevede altfel.

(8) În cazul în care informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (viii) sunt incorecte sau imprecise cu privire la condițiile de transport pentru persoanele cu mobilitate redusă ca urmare a celor comunicate de furnizorii de servicii de transport agențiilor de turism, Ministerul Turismului informează Ministerul Transporturilor în vederea dispunerii măsurilor legale conform competențelor prevăzute în legislația în vigoare.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2018:
Obiect, domeniu de aplicare, definiții
Obligațiile de informare și conținutul contractului privind pachetul de servicii de călătorie
Modificarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului
Executarea pachetului
Protecția în caz de insolvență
Alte dispoziții
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...