Guvernul României

Hotărârea nr. 20/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

Modificări (3), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 ianuarie 2001 până la 05 decembrie 2002, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1337/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se organizează și funcționează Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, cu personalitate juridică, cu scopul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației.

(2) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației are sediul în municipiul București, Bd Libertății nr. 14, sectorul 5.

Art. 2. -

În vederea îndeplinirii rolului său Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației are următoarele funcții:

a) de dezvoltare a strategiei, prin care se definesc obiectivele strategice și tactice ale sectorului, asigurând planul, elaborarea și implementarea politicilor în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației; monitorizare, evaluare și control privind realizarea acestor politici;

b) de elaborare și implementare a politicilor și strategiei sectoriale de integrare în structurile Uniunii Europene și de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene;

c) de administrare și gestionare de resurse, prin care planifică, alocă, urmărește și evaluează utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;

d) de reglementare a activităților în domeniile comunicațiilor și tehnologia informației;

e) de reglementare-implementare a cadrului normativ, metodologic și a procedurilor funcționale, operaționale și financiare, prin care se realizează politicile în domeniu, urmărirea și controlul respectării acestora;

f) de comunicare și reprezentare în organismele și organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate; comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice, cu societatea civilă și cu cetățenii, precum și cu furnizorii de produse și servicii în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației;

g) de arbitru și organ de decizie în soluționarea litigiilor dintre operatorii și furnizorii de servicii în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, în scopul asigurării liberei competiții și protecției consumatorilor.

Art. 3. -

(1) În vederea exercitării funcțiilor sale Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației are următoarele atribuții și responsabilități principale:

1. definește politicile de restructurare, privatizare și de atragere a investițiilor în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației; inițiază și coordonează procesul de privatizare a unităților aflate în subordine;

2. analizează evoluția fenomenelor din domeniul său de activitate prin definirea, monitorizarea și evaluarea de indicatori specifici și scheme de analiză pentru sistemele comunicațiilor și tehnologiei informației;

3. garantează serviciul universal de poștă și telecomunicații pe întregul teritoriu al României;

4. stimulează cercetarea, dezvoltarea, inovarea și transferul de tehnologii în comunicații și tehnologia informației, valorifică rezultatele, urmărește absorbția și difuzia acestora în rândul agenților economici și în economie în general;

5. inițiază, conduce, finanțează, monitorizează și implementează programe/proiecte de cercetare în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației; atribuie conducerea programelor/proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;

6. stimulează dialogul cu comunitatea științifică și cu alte structuri ale societății civile; stimulează implicarea acestora în definirea și implementarea politicilor în domeniul tehnologiei comunicațiilor și al tehnologiei informației;

7. elaborează principiile de politică tarifară pentru serviciile cu drepturi speciale de rezervare, urmărind implementarea acestora, și avizează, în condițiile legii, tarifele pentru această categorie de servicii;

8. asigură dezvoltarea și modernizarea, pe întreg teritoriul țării, a serviciilor pentru care sunt acordate drepturi speciale;

9. monitorizează implementarea programului de acțiuni prevăzut de strategia națională de dezvoltare a comunicațiilor și de strategia națională de dezvoltare a tehnologiei informației; prezintă Guvernului rapoarte privind stadiul de realizare a obiectivelor prevăzute în aceste strategii;

10. asigură finanțarea dezvoltării coerente a infrastructurii informaționale naționale a administrației publice și a nucleului informațional;

11. coordonează politicile privind realizarea rețelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Comunitatea Europeană;

12. promovează dezvoltarea Internetului și a comerțului electronic la nivel național;

13. stimulează dezvoltarea regională și locală, precum și înființarea și dezvoltarea de parcuri științifice și tehnologice, centre de inovare și incubare de afaceri, de transfer tehnologic și altele asemenea;

14. prognozează, planifică și programează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competență;

15. coordonează derularea programelor de asistență financiară de la Uniunea Europeană și a acordurilor guvernamentale în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației;

16. publică specificațiile tehnice emise de Uniunea Europeană în domeniul specific;

17. acordă licențe în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, stabilește și încasează taxele de licență în conformitate cu legislația în vigoare și în concordanță cu costurile administrative aferente emiterii, managementului și controlului aplicării licențelor;

18. administrează și gestionează în mod direct următoarele resurse din domeniul public pe teritoriul României: planul național de numerotare, spectrul de frecvențe radio-electrice și pozițiile orbitale atribuite României;

19. inițiază și elaborează proiecte de acte normative în domeniu și le supune spre aprobare Guvernului; propune și dezvoltă cadrul instituțional în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației; avizează proiecte de acte normative care conțin prevederi ce intră sub incidența domeniului său de competență; supune spre aprobare Guvernului cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat al industriei de produse și servicii în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației;

20. inițiază elaborarea de standarde naționale în acord cu cerințele naționale, cu standardele internaționale în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației și propune spre aprobare standarde internaționale;

21. reglementează utilizarea comerțului electronic, semnăturii digitale, bazelor de date electronice, transmisiilor de date și activitatea operatorilor de transmisii de date și a furnizorilor de Internet;

22. elaborează reglementările și normele necesare în vederea asigurării protecției mediului în domeniu;

23. armonizează politicile proprii cu cele din domeniul industriei, comerțului, educației, precum și din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;

24. avizează proiectele directoare de informatizare pentru administrația publică, instituții publice și altele asemenea și desemnează, după caz, reprezentantul său în cadrul comisiilor de licitații;

25. promovează în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării sistemul educațional bazat pe tehnologia informației;

26. promovează convergența media, asigurând corelarea legislației în domeniul telecomunicațiilor, media și copyright;

27. stimulează și monitorizează participarea României la programe și proiecte internaționale, comunitare și bilaterale în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației;

28. asigură reprezentarea în organe și organisme internaționale de comunicații și tehnologia informației, susținând în cadrul acestora politica și strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;

29. colaborează cu organisme și organizații naționale și internaționale din domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației; dezvoltă și stimulează relațiile cu acestea;

30. susține activitatea de participare a României la târguri, expoziții și alte asemenea manifestări internaționale în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației;

31. publică rapoarte, studii și altele asemenea; realizează studii, analize, monitorizări și alte activități în domeniu pentru evaluarea și controlul conducerii programelor și proiectelor; organizează seminarii și mese rotunde, acțiuni promoționale de imagine, informare și de conștientizare a publicului; în aceste scopuri poate contracta servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică și altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

32. adoptă măsurile necesare pentru cooperarea tehnică între operatori și stabilește acordurile de interconectare;

33. aplică sancțiuni pentru neîndeplinirea condițiilor din licențe sau autorizări;

34. asigură respectarea regulilor competiției, adoptă măsurile necesare împotriva discriminării și supervizează aplicarea reglementărilor în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației;

35. exercită atribuțiile ce îi revin potrivit legii ca organ al administrației publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcționează unități aflate în subordinea sau în coordonarea sa; monitorizează și evaluează activități ale unităților specifice domeniului;

36. urmărește și controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în convențiile și acordurile internaționale în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea și sancționarea nerespectării acestor prevederi.

(2) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește orice alte atribuții care îi revin prin acte normative.

Art. 4. -

(1) Întreaga activitate a Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației este condusă de ministru, care este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat.

(2) Pe lângă ministru funcționează Colegiul ministerului, ca organ consultativ. Componența colegiului se stabilește prin ordin al ministrului. Colegiul se întrunește, la cererea și sub președinția ministrului, pentru dezbaterea politicilor și strategiilor în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației.

(3) Ministrul reprezintă Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice, din țară și din străinătate.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale ministrul emite ordine și instrucțiuni.

(5) Ministrul îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator principal de credite.

(6) Atribuțiile și sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului.

(7) Ministrul poate delega secretarilor de stat unele dintre competențele sale, în condițiile legii.

Art. 5. -

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației are un secretar general, funcționar public, numit în condițiile legii, care îndeplinește atribuțiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare și/sau alte atribuții încredințate de ministru, realizând legăturile funcționale între structurile ministerului.

Art. 6. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației se pot organiza servicii, birouri și colective temporare de lucru, conform legislației în vigoare.

(2) Atribuțiile și sarcinile compartimentelor, precum și cele ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, care se aprobă prin ordin al ministrului.

(3) Numărul maxim de posturi la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației este de 70, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.

Art. 7. -

În exercitarea atribuțiilor sale Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației conlucrează cu ministerele și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale și cu alte organisme interesate.

Art. 8. -

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației are în coordonare directă Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București și Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicațiilor", prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 9. -

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar la societățile comerciale prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 10. -

Personalul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației va fi încadrat numai pe bază de concurs sau examen, organizate și desfășurate conform legii.

Art. 11. -

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației va prelua, pe bază de protocol, activul, pasivul, arhiva și documentele Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. -

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației are în dotare un număr de autoturisme al căror consum lunar de carburant este stabilit potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 13. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 973/1999 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 31 decembrie 1998, precum și orice alte prevederi contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Dan Nica
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 4 ianuarie 2001.

Nr. 20.

ANEXA Nr. 1

                                        Numărul maxim de posturi = 70
                     (exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor miniștrilor)

                     STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
             a Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬           !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§     COLEGIUL MINISTERULUI     —|¬         !|¯PURTĂTOR DE CUVÂNT ȘI RELAȚII MASS-MEDIA §
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||± §         § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬ § !||||||||||||¬ § !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§      CABINET MINISTRU       —|˜||¯ MINISTRU —||˜|¯     CONSILIER DIPLOMATIC      §
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||± § ¡|||||`||||||± § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬ §    §     § !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§ UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTELOR  —|±    §     ¡|¯CORPUL DE CONTROL ȘI AUDIT AL MINISTRULUI§
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±     §      ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                           §
     !||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||`|||°|||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||¬
 !|||||||°|||||||||¬!|||||||°||||||||¬!|||||||||°||||||||||¬!|||||||||°||||||||||¬!||||||||||°||||||||||¬
 §SECRETAR DE STAT §§SECRETAR DE STAT§§          §§ SECRETAR DE STAT §§ SECRETAR DE STAT  §
 §PENTRU RELAȚII CU§§PENTRU INTEGRARE§§ SECRETAR GENERAL §§    PENTRU    §§ PENTRU TEHNOLOGIA §
 §  PARLAMENTUL  §§ EUROPEANĂ ȘI §§          §§  COMUNICAȚII   §§   INFORMAȚIEI   §
 ¡|||||||||||||||`|±§RELAȚII EXTERNE §¡||||||||||||||||||`|±¡||||||||||||||||||`|±¡||||||||||||||||||`||±
         § ¡|||||||||||||||`±          §           §           §
 !|||||||||||¬  § !|||||||||||¬  § !||||||||||||||¬  § !||||||||||||||¬  § !||||||||||||||¬  §
 § * OFICIUL §  § § DIRECȚIA §  § §  DIRECȚIA  §  § §  DIRECȚIA  §  § §  DIRECȚIA  §  §
 §RELAȚII CU —|¬ § §ARMONIZARE —|¬ § §  GENERALĂ  §  § § GENERALĂ DE §  § §  GENERALĂ  §  §
 §PARLAMENTUL§ § § §LEGISLATIVç § § § ECONOMICĂ, §  § § REGLEMENTĂRI —|¬ § §   DE   —|¬ §
 ¡|||||||||||± § § § EUROPEANĂ § § § § MANAGEMENT —|¬ § § ȘI LICENȚE § § § § REGLEMENTĂRI § § §
 !|||||||||||¬ —|± ¡|||||||||||± § § §  RESURSE  § § § §ÎN COMUNICAȚII§ § § §ÎN TEHNOLOGIA § § §
 § * OFICIUL § §  !|||||||||||¬ —|± §  UMANE ȘI  § § § ¡||||||||||||||± § § § INFORMAȚIEI § § §
 §RELAȚII CU § §  § * OFICIU § §  §ADMINISTRATIVç § § !||||||||||||||¬ —|± ¡||||||||||||||± § §
 § SINDICATE —|±  § PENTRU  § §  ¡||||||||||||||± § § §  DIRECȚIA  § §  !||||||||||||||¬ § §
 §  ȘI   §   §INVESTITORI—|±  !||||||||||||||¬ —|± § GENERALĂ DE § §  §  DIRECȚIA  § § §
 § PATRONATE §   § AUTOHTONI §   §  DIRECȚIA  —|¯  § STRATEGIE A —|±  §  GENERALĂ  § § §
 ¡|||||||||||±   §ȘI STRĂINI §   §  JURIDICĂ  § §  § DEZVOLTĂRII §   § DE STRATEGIE —|˜|±
           ¡|||||||||||±   ¡||||||||||||||± §  §COMUNICAȚIILOR§   §ȘI DEZVOLTAREA§ §
                    !||||||||||||||¬ §  ¡||||||||||||||±   § SOCIETĂȚII § §
                    §  DIRECȚIA  § §             §INFORMAȚIONALE§ §
                    §  RELAȚII  —|±             ¡||||||||||||||± §
                    §  PUBLICE  §              !||||||||||||||¬ §
                    ¡||||||||||||||±              §  DIRECȚIA  § §
                                          §  GENERALĂ  § §
                                          §ANTIFRAUDĂ ÎN —|±
  * - la nivel de direcție                            § TEHNOLOGIA §
  Anexa este reprodusă în facsimil.                        § INFORMAȚIEI §
                                          ¡||||||||||||||±

ANEXA Nr. 2

UNITĂȚILE
care funcționează în coordonarea Ministerului Comunicațiilor
și Tehnologiei Informației

Nr. crt. Denumirea unității
1. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București
2. Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București
3. Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicațiilor" (I.G.C.)

ANEXA Nr. 3

UNITĂȚILE
la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are
în calitate de acționar

Nr. crt. Denumirea unității
1. Compania Națională "Poșta Română" - S.A.
2. Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...