Guvernul României

Hotărârea nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice

Modificări (6), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 ianuarie 2001 până la 30 martie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 267/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu rol de sinteză, care aplică strategia și Programul Guvernului în domeniul finanțelor publice, prin reorganizarea Ministerului Finanțelor.

(2) Sediul Ministerului Finanțelor Publice este în municipiul București, str. Apollodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 2. -

Ministerul Finanțelor Publice exercită administrarea generală a finanțelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare și valutare în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei agenților economici.

Art. 3. -

(1) În realizarea obiectului său de activitate stabilit de legislația în vigoare Ministerul Finanțelor Publice are, în principal, următoarele atribuții:

1. elaborează proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale și raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum și proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările corespunzătoare;

2. stabilește echilibrul bugetar în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat și a rectificării acestuia;

3. stabilește metodologii pentru elaborarea proiectului bugetului de stat, a proiectelor bugetelor fondurilor speciale și a proiectelor bugetelor locale;

4. urmărește execuția operativă a bugetului general consolidat; stabilește măsurile necesare pentru încasarea veniturilor și limitarea cheltuielilor în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat;

5. elaborează și aprobă clasificația indicatorilor privind finanțele publice;

6. elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, al legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, precum și proiectul legii de rectificare a acestuia;

7. stabilește măsuri pentru asigurarea echilibrului financiar-valutar;

8. administrează contul general al trezoreriei statului, deschis la Banca Națională a României, scop în care încheie convenții cu aceasta;

9. stabilește sistemul de organizare și funcționare a trezoreriei statului în vederea asigurării efectuării operațiunilor de încasări și plăți pentru sectorul public;

10. elaborează și administrează bugetul de venituri și cheltuieli al trezoreriei statului;

11. colaborează cu Banca Națională a României la elaborarea balanței de plăți externe, a balanței creanțelor și angajamentelor externe, a reglementărilor din domeniul monetar și valutar și informează semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de soluții în acoperirea deficitului sau utilizării excedentului din contul curent al balanței de plăți externe;

12. contractează și garantează împrumuturi de stat de pe piața financiară internă și externă, în scopul și în limitele competențelor stabilite de lege;

13. asigură punerea în circulație prin Banca Națională a României, pe bază de convenție, a unor instrumente financiare specifice;

14. elaborează lucrările privind contul general anual de execuție a bugetului de stat și, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și conturile anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și proiectele de legi referitoare la aceste conturi de execuție, pe care le prezintă spre însușire Guvernului, în vederea transmiterii spre aprobare Parlamentului;

15. elaborează sau avizează proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor și normativelor de cheltuieli și acordarea unor drepturi personalului din instituțiile publice;

16. colaborează cu alte autorități publice în procesul elaborării de acte normative privind salarizarea pentru personalul din instituțiile publice, asistența socială și asigurările sociale;

17. elaborează proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe și indirecte, urmărește perfecționarea așezării acestora și armonizarea legislativă în acest domeniu;

18. elaborează, pe baza modelului-cadru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.E.C.D.), proiectul românesc de convenție pentru evitarea dublei impuneri și urmărește actualizarea acestuia în concordanță cu recomandările adoptate de O.E.C.D.;

19. negociază, pregătește parafarea, semnarea și ratificarea convențiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;

20. elaborează strategii, studii comparative, priorități și proiecte de acte normative privind politica fiscală a României în domeniul convențiilor pentru evitarea dublei impuneri;

21. elaborează proiecte de acte normative în domeniul evidenței contabile, financiare și de gestiune și urmărește perfecționarea sistemului de evidență contabilă;

22. avizează proiectele de acte normative care generează sporuri de cheltuieli sau modificări de venituri ale statului și care au influențe asupra echilibrului bugetar;

23. analizează, fundamentează, propune cadrul legislativ și stabilește măsuri privind împrumuturile necesare în vederea acoperirii deficitului bugetar și refinanțării acestuia sau pentru acțiuni și lucrări de interes public; administrează mijloacele financiare împrumutate, urmărește rambursarea acestora și achitarea dobânzilor aferente, în condițiile legii;

24. elaborează proiecte de acte normative cu privire la colectarea veniturilor bugetare, procedurile de control fiscal, achizițiile publice, combaterea și sancționarea evaziunii fiscale, atribuirea codului fiscal și relațiile dintre contribuabili și administrația fiscală;

25. exercită, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către instituțiile publice; controlează, în condițiile legii, activitatea financiară a agenților economici, urmărind stabilirea corectă și îndeplinirea integrală și la termen a obligațiilor financiare și fiscale față de stat;

26. exercită, prin organele sale de specialitate, controlul operativ și inopinat în legătură cu aplicarea și cu respectarea legislației fiscale și vamale;

27. acționează, prin mijloace specifice, pentru combaterea evaziunii fiscale și a corupției;

28. elaborează politica vamală în concordanță cu cadrul legislativ existent;

29. asigură administrarea monopolului de stat, în condițiile legii;

30. analizează documentațiile tehnico-economice și emite acordul pentru realizarea obiectivelor noi de investiții finanțate parțial sau integral de la bugetul de stat, de la bugetele fondurilor speciale și din credite externe;

31. avizează programe de investiții publice anuale și multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;

32. propune cadrul legislativ și elaborează cadrul metodologic privind activitatea de asigurări și exercită supravegherea aplicării dispozițiilor legale în acest domeniu, pentru stabilirea stării de insolvabilitate a societăților comerciale din sfera asigurărilor și pentru apărarea drepturilor asiguraților;

33. exercită calitatea de reprezentant al României la organismele internaționale cu caracter financiar;

34. coordonează, negociază și încheie acorduri internaționale în numele statului, în domeniul relațiilor financiare și valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;

35. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, și prezintă informări Guvernului, cu propuneri de îmbunătățire;

36. propune strategii de dezvoltare pe termen lung și soluții de reformă în domeniul finanțelor publice;

37. reprezintă statul, ca subiect de drepturi și obligații, în fața organelor de justiție, precum și în orice alte situații în care acesta participă nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabilește în acest scop un alt organ;

38. soluționează, în conformitate cu prevederile legale, plângerile, contestațiile, cererile de revizuire și apelurile persoanelor fizice și juridice;

39. elaborează, implementează și dezvoltă sistemul informatic în domeniul finanțelor publice;

40. asigură, potrivit legii, tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligațiunilor necesare finanțării datoriei publice, timbrelor fiscale, precum și a formularelor și imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscală și financiar-contabilă;

41. editează materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, în vederea cunoașterii sale de către personalul propriu și de către contribuabili;

42. asigură elaborarea, tipărirea și difuzarea publicației "Revista finanțe, credit, contabilitate", prin finanțare din venituri extrabugetare. Din veniturile încasate din vânzare se acoperă cheltuielile materiale ocazionate de realizarea și vânzarea revistei, inclusiv plata drepturilor colaboratorilor, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. Veniturile și cheltuielile aferente acestei activități vor fi evidențiate și contabilizate în mod distinct, potrivit prevederilor legale. Disponibilitățile bănești aflate în cont la finele anului, după scăderea obligațiilor de plată și a încasărilor anticipate, se fac venit la bugetul de stat;

43. exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, asupra activității companiilor naționale aflate sub autoritatea sa;

44. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

(2) Ministerul Finanțelor Publice îndeplinește toate atribuțiile și are toate competențele conferite Ministerului Finanțelor prin legi sau alte acte normative în vigoare.

Art. 4. -

În exercitarea atribuțiilor sale Ministerul Finanțelor Publice colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile publice locale și cu alte organisme.

Art. 5. -

În îndeplinirea atribuțiilor sale Ministerul Finanțelor Publice este autorizat:

1. să dea agenților economici, ca urmare a controlului, dispoziții obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;

2. să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența sa;

3. să aprobe înlesniri, restituiri, compensări și amânări la plata impozitelor, taxelor și a altor vărsăminte obligatorii la bugetul de stat, precum și repunerea în termen a cererilor și a contestațiilor, în condițiile legii, și să informeze periodic Guvernul;

4. să dispună plata din conturile agenților economici, în condițiile legii, a vărsămintelor obligatorii la bugetul de stat, neachitate în termen, precum și a majorărilor pentru întârzierea la plată a acestora;

5. să stabilească orice alte măsuri în condițiile prevăzute de lege;

6. să aplice, prin organele abilitate, modalitățile de executare silită și măsurile asigurătorii, în condițiile legii, pentru recuperarea creanțelor bugetare;

7. să încheie protocoale de schimb de informații și de colaborare cu ministere, instituții publice și cu alte organizații, potrivit competențelor atribuite;

8. să refuze cererile de finanțare de la bugetul de stat, de suplimentare și de virare a creditelor bugetare în cazurile în care acestea nu îndeplinesc condițiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare;

9. să retragă creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite în cazurile în care se constată că acestea se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite;

10. să respingă bilanțurile contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc condițiile stabilite de normele în vigoare și să stabilească noi termene pentru refacerea și prezentarea acestora, cu aplicarea amenzilor prevăzute în dispozițiile legale în vigoare.

Art. 6. -

Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice, instituțiile publice, precum și agenții economici au obligația de a pune la dispoziție Ministerului Finanțelor Publice, la cererea acestuia, datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor sale.

Art. 7. -

(1) Conducerea Ministerului Finanțelor Publice se exercită de către ministrul finanțelor publice. Ministrul finanțelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat. Modificări (1)

(2) În directa subordonare a ministrului finanțelor publice funcționează Direcția generală juridică și Unitatea de management a trezoreriei. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Ministrul finanțelor publice reprezintă ministerul în relațiile cu terții, persoane fizice și juridice din țară și din străinătate.

(2) Secretarii de stat exercită atribuțiile delegate de ministrul finanțelor publice. Răspunderile și atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice. Modificări (1)

(3) În cazul în care ministrul finanțelor publice, din diferite motive, nu își poate exercita atribuțiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 9. -

(1) Secretarul general al ministerului este subordonat ministrului finanțelor publice.

(2) Secretarul general al ministerului este funcționar public de carieră, numit prin concurs sau prin examen, în condițiile legii.

(3) Secretarul general al ministerului îndeplinește și alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului.

Art. 10. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finanțelor publice se pot organiza servicii, birouri și alte compartimente și se poate stabili numărul posturilor de conducere.

(2) În cadrul structurii organizatorice a Direcției generale a politicilor și resurselor umane funcționează Școala de finanțe publice, la nivel de serviciu. Conducerea științifică și executivă, precum și atribuțiile acesteia sunt stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice este de 1.300, conform anexei nr. 1. Modificări (1)

(4) În numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (3) nu sunt incluse posturile de demnitari și posturile aferente cabinetelor acestora, posturile aferente activității de control financiar și a Gărzii financiare, care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare, se stabilesc separat prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 11. -

Încadrarea în numărul de posturi aprobat Ministerului Finanțelor Publice se realizează în maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 12. -

(1) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice și din unitățile sale teritoriale se stabilesc prin fișa postului, întocmită în urma evaluării posturilor, pe baza regulamentelor de organizare și funcționare menționate la alin. (1) și (2), și se semnează de salariat și de șeful ierarhic.

Art. 13. -

(1) Pe lângă ministrul finanțelor publice funcționează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.

(2) Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 14. -

(1) În exercitarea atribuțiilor sale ministrul finanțelor publice emite ordine și instrucțiuni.

(2) Ministrul finanțelor publice aprobă prin ordin, pentru aparatul propriu și pentru unitățile sale subordonate, criterii în aplicarea prevederilor art. 1081 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare.

Art. 15. -

(1) Unitățile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Repartizarea la nivel de județ, respectiv la nivelul municipiului București, a numărului maxim de posturi de specialitate prevăzut la cap. I din anexa nr. 2, pentru unitățile subordonate, se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(3) Structura organizatorică, normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor unităților subordonate Ministerului Finanțelor Publice se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 16. -

Înființarea și desființarea unităților subordonate Ministerului Finanțelor Publice, de nivel inferior celor prevăzute în anexa nr. 1, se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în condițiile legii.

Art. 17. -

Ministerul Finanțelor Publice are în dotare un parc auto necesar activității sale, în structura, numărul și consumul de carburanți prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 18. -

(1) Prefecturile împreună cu consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale vor sprijini asigurarea spațiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activității unităților din teritoriu subordonate Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În localitățile în care unitățile teritoriale subordonate Ministerului Finanțelor Publice nu dispun de spații corespunzătoare consiliile locale vor sprijini aceste unități prin asigurarea, în condițiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

Art. 19. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 20. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 18 august 1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 4 ianuarie 2001.

Nr. 18.

ANEXA Nr. 1 Modificări (4)

                                    Numărul maxim de posturi = 1.300,
                                exclusiv demnitarii și posturile aferente
                                          cabinetelor acestora
                    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                  a Ministerului Finanțelor Publice

                    !||||||||||||||||¬
                    §  MINISTRU  §
                    ¡|||||||`||||||||±
         !|||||||||||||||||||||¬    §     !|||||||||||||||||||||¬
         §CABINETUL MINISTRULUI—||||||||˜|||||||||¯COLEGIUL MINISTERULUI§
         ¡|||||||||||||||||||||±    §     ¡|||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||¬       §
§    PURTĂTOR DE CUVÂNT    —|¬      §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||± §      §        !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
!||||||||||||||||||||||||||||||||¬ §      §       !|¯   DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ   §
§   CONSILIER DIPLOMATIC   —|˜||||||||||||˜|||||||||||||¯ ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
¡||||||||||||||||||||||||||||||||± §      §       § !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
!||||||||||||||||||||||||||||||||¬ §      §       ¡|¯UNITATEA DE MANAGEMENT A TREZORERIEI*)§
§CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI—|±      §        ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
¡||||||||||||||||||||||||||||||||±       §
!||||||||||||||||||||||||||||||||¬       §        !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§Direcția generală de sinteză a —|¬      §       !|¯Direcția generală a trezoreriei    §
§politicilor bugetare      § §      §       § §statului               §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||± §      §       § ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||¬ §      §       § !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§Direcția generală de programare § §      §       —|¯Direcția generală a fondului național §
§bugetară sectorială și     —|¯      § !||||||||¬ § §de preaderare             §
§securitate socială       § § !||||||||¬ —|¯SECRETAR—||¯ ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
¡||||||||||||||||||||||||||||||||± —|¯SECRETAR—|¯ §DE STAT § § !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
!||||||||||||||||||||||||||||||||¬ § §DE STAT § § ¡||||||||± —|¯Direcția generală de armonizare    §
§Direcția reglementarea     § § ¡||||||||± §       § §legislativă și integrare europeană  §
§achizițiilor publice și     —|¯      §       § ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
§prioritizarea investițiilor   § §      §       § !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§publice             § §      §       ¡|¯Direcția generală a finanțelor publice§
¡||||||||||||||||||||||||||||||||± §      §        §externe                §
!||||||||||||||||||||||||||||||||¬ §      §        ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
§Direcția contabilității publice —|±      §        !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
¡||||||||||||||||||||||||||||||||±       §       !|¯Direcția de control financiar     §
!||||||||||||||||||||||||||||||||¬       §       § §preventiv***)             §
§Direcția generală de politică și—|¬      §       § ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
§legislație fiscală       § §      §       § !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
¡||||||||||||||||||||||||||||||||± §      § !||||||||¬ —|¯Direcția generală de administrare a  §
!||||||||||||||||||||||||||||||||¬ §      —|¯SECRETAR—||¯ §activelor statului          §
§Direcția generală de      § §      § §DE STAT § § ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
§administrare a veniturilor   —|¯      § ¡||||||||± § !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§publice și a monopolurilor   § §      §       —|¯Garda financiară           §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||± § !||||||||¬ §       § ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||¬ § §SECRETAR§ §       § !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§Direcția generală de îndrumare —|˜|¯  DE  —|¯       ¡|¯Direcția generală de control și audit §
§și control fiscal        § § §STAT**) § §        §intern                §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||± § ¡||||||||± §        ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||¬ §      §        !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§Direcția generală de proceduri —|¯      §       !|¯Direcția generală a politicilor și  §
§fiscale             § §      §       § §resurselor umane****)         §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||± §      §       § ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||¬ §      §       § !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§Direcția generală de soluționare—|±      §       —|¯Direcția de buget și contabilitate  §
§a contestațiilor        §       §       § §internă                §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||±       §       § ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!|||||||||||||||||||||||||||¬          §       § !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§Direcția de relații publice—|¬         § !||||||||¬ —|¯Direcția generală a tehnologiei    §
§și comunicare       § §         —|¯SECRETAR—||¯ §informației              §
¡|||||||||||||||||||||||||||± §         § §GENERAL § § ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!|||||||||||||||||||||||||||¬ §         § ¡||||||||± § !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§Direcția pentru relația cu —|¯ !|||||||||||¬ §       —|¯Direcția generală a serviciilor    §
§Parlamentul        § § §SECRETAR DE§ §       § §administrative, patrimoniu și arhivare§
¡|||||||||||||||||||||||||||± —||¯STAT PENTRU—||±       § ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!|||||||||||||||||||||||||||¬ § §RELAȚIA CU §        § !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§Direcția pentru relația cu —|¯ §PARLAMENTUL§        —|¯Oficiul de plăți și contractare    §
§sindicatele și patronatul § § ¡|||||||||||±        § §Phare*****)              §
¡|||||||||||||||||||||||||||± §                § ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!|||||||||||||||||||||||||||¬ §                § !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§Direcția de reglementări  —|±                ¡|¯Oficiul de supraveghere a activității §
§contabile         §                  §de asigurare și reasigurare******)  §
¡|||||||||||||||||||||||||||±                  ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
   *) Funcționează la nivel de direcție generală.
  **) Coordonează și Direcția Generală a Vămilor.
  ***) Este condusă de către controlorul financiar șef.
 ****) Include și Școala de finanțe publice, care funcționează la nivel de serviciu.
 *****) Funcționează la nivel de direcție.
******) Funcționează la nivel de direcție generală.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

UNITĂȚILE
aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

Numărul maxim de posturi
I. Instituții publice și unități finanțate de la bugetul de stat
1. Oficiul Concurenței*) 400
2. Direcția Generală a Vămilor și unitățile subordonate acesteia**) 4.600
3. Direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, în subordinea cărora funcționează administrațiile financiare municipale, circumscripțiile fiscale orășenești și percepțiile rurale, și Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat a municipiului București, în subordinea căreia funcționează administrațiile financiare ale sectoarelor municipiului București 26.315
II. Companii naționale asupra cărora Ministerul Finanțelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar
1. Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.
2. Compania Națională "Loteria Română" - S.A.
Modificări (1)

*) Este organizat și funcționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2001 și Hotărârii Guvernului nr. 775/1996 pentru aprobarea structurii organizatorice și de personal a Oficiului Concurenței, cu modificările ulterioare.

**) Funcționează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 147/1996 privind organizarea și funcționarea Direcției Generale a Vămilor, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1), Referințe (1)

ANEXA Nr. 3

MIJLOACELE DE TRANSPORT ȘI CONSUMUL DE CARBURANȚI
Nr. crt. Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăți) Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
0 1 2 3 4
1. a) Aparatul propriu
- parc auto propriu - autoturism 4 300
- parc auto comun - autoturism 131) 300
- autovehicul pentru transport de marfă și de persoane 1 400
- autovehicul pentru transport de marfă 1 400
- autovehicul pentru transport de persoane (delegații) 1 450
b) Aparatul propriu pentru programe PHARE2) - autoturism 2 450
- autoturism de teren 1 450
2. Direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București - autoturism - câte 3 pentru fiecare D.G.F.P.C.F.S.*) 300
- autoturism - câte 1 pentru fiecare D.G.F.P.C.F.S. județeană și 2 pentru D.G.F.P.C.F.S. a municipiului București 450
- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie - câte 1 pentru fiecare D.G.F.P.C.F.S. județeană și 2 pentru D.G.F.P.C.F.S. a municipiului București 450
- autovehicul pentru transport de marfă - câte 2 pentru D.G.F.P.C.F.S. Arad, Bihor, Constanța, Timiș, respectiv a municipiului București, și câte 1 pentru celelalte D.G.F.P.C.F.S. 400
3. Administrațiile financiare și circumscripțiile fiscale din municipiile și orașele cu peste 50.000 de locuitori și din sectoarele municipiului București - autoturism - câte 1 pentru fiecare unitate 300
- autoturism - câte 1 pentru fiecare administrație financiară de sector 450
- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie - câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie 450
- autovehicul pentru transport de marfă - câte 1 pentru fiecare unitate 400
4. Administrațiile financiare și circumscripțiile fiscale din municipii și orașe, altele decât cele prevăzute la pct. 3 - autoturism - câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie 450
- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie - câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie 450
5. Garda financiară - autoturism 300 400

1) Cuprinde și un autoturism necesar în vederea extinderii activității de control și deservirii secretarului general, care implică numeroase deplasări impuse de natura muncii.

2) Autoturismele și consumul de carburanți se finanțează din fondurile PHARE. Numărul de autoturisme se poate modifica prin ordin al ministrului finanțelor publice, în funcție de dotările rezultate din protocoalele și memorandumurile încheiate cu organismele internaționale.

*) Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat.

NOTĂ:

1. Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat a județului Tulcea are în dotare o șalupă pentru control și activitate curentă.

2. Mijloacele de transport și consumul maxim de carburanți pentru Direcția Generală a Vămilor sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 147/1996, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1), Referințe (1)

3. Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unități.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...