Guvernul României

Hotărârea nr. 17/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului

Modificări (6), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 ianuarie 2001 până la 08 iulie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 739/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Ministerul Apelor și Protecției Mediului este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul București.

(2) Ministerul Apelor și Protecției Mediului realizează politica în domeniul apelor și protecției mediului, la nivel național, elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și armonizare a acestor activități în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură și coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile respective, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare și control în aceste domenii.

Art. 2. -

Ministerul Apelor și Protecției Mediului are următoarele atribuții principale:

1. stabilește prioritățile programelor de dezvoltare și cercetare în domeniile sale de activitate, elaborează studii, prognoze și strategii de dezvoltare și urmărește aplicarea și realizarea acestora, având și calitatea de titular al investițiilor cu finanțare din bugetul de stat sau al celor pentru a căror finanțare sunt asigurate garanții de către stat;

2. elaborează proiecte de acte normative privind activitatea în domeniul său, avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere și autorități ale administrației publice centrale și locale, care privesc sfera sa de competență;

3. asigură la nivel național controlul respectării de către persoanele juridice și fizice a legilor și a reglementărilor din domeniile gospodăririi apelor și al protecției mediului;

4. reprezintă Guvernul în relațiile cu organisme interne și internaționale din domeniile apelor și al protecției mediului;

5. inițiază și dezvoltă programe de educație și de formare a specialiștilor în domeniul său, colaborează cu ministerele economice, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu instituțiile de învățământ, știință și cultură, cu mijloacele de informare în masă;

6. aplică prevederile legale în raporturile cu companiile naționale de sub autoritatea sa, îndeosebi în ceea ce privește administrarea bunurilor din patrimoniul public;

7. emite acordurile de mediu, avizează licențele sau permisele speciale prevăzute de actele normative în vigoare pentru activitățile de import-export sau supuse unui regim special de autorizare, omologhează împreună cu alte autorități competente tehnologii, echipamente, produse și aparatură din domeniile sale de activitate și acordă asistență tehnică de specialitate;

8. inițiază și sprijină dezvoltarea activității de cercetare științifică și inginerie tehnologică în domeniile sale de activitate, validează rezultatele cercetării și proiectării în domeniile menționate și acționează pentru realizarea acestora, organizează elaborarea unor studii necesare obiectului său de activitate, pe baze contractuale, prin unitățile din subordinea, din coordonarea sau de sub autoritatea sa; Modificări (1)

9. asigură baza metodologică și atestă persoanele juridice pentru întocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie și hidrometeorologie, a studiilor de impact asupra surselor de apă și apelor riverane acestora, precum și lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele, a studiilor și a proiectelor de gospodărire a apelor, pentru executarea de expertize la lucrările hidrotehnice, precum și pentru execuția lucrărilor specifice;

10. asigură controlul în domeniul gospodăririi apelor și siguranței construcțiilor hidrotehnice și constată contravențiile la normele legale în vigoare, aplică sancțiunile contravenționale în domeniul apelor și sesizează organele de urmărire sau de cercetare penală, potrivit prevederilor legale;

11. organizează periodic acțiuni de verificare a stării tehnice și funcționale a lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundațiilor din administrarea unităților subordonate sau coordonate și stabilește măsurile ce se impun;

12. organizează și sprijină editarea publicațiilor de specialitate și de informare specifice;

13. exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, față de unitățile economice care funcționează sub autoritatea sa;

14. organizează, sprijină și urmărește elaborarea de studii și proiecte pentru investiții în domeniile protecției mediului, gospodăririi apelor, meteorologiei și hidrologiei și asigură elaborarea de studii și prognoze de dezvoltare în domeniul său de activitate;

15. elaborează și propune indicatori specifici de ramură și colaborează cu Institutul Național de Statistică și Studii Economice în scopul adaptării continue a statisticii de ramură la cerințele naționale și al corelării cu datele statistice internaționale;

16. organizează și exercită, potrivit legii, direct și prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, controlul privind respectarea legislației și a standardelor de protecție a mediului, precum și al aplicării sancțiunilor și stabilirii măsurilor corespunzătoare de înlăturare a situațiilor care contravin reglementărilor legale;

17. acreditează personalul împuternicit să exercite controlul privind protecția mediului, conform procedurilor legale;

18. promovează măsurile necesare pentru conservarea naturii, a diversității biologice și pentru utilizarea durabilă a componentelor acestora, stabilește regimul de administrare a rețelei naționale de arii protejate, organizează și exercită controlul asupra respectării acestuia;

19. dezvoltă cadrul legal pentru facilitarea accesului societății civile la informațiile privind calitatea factorilor de mediu, precum și la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniile sale de activitate;

20. avizează programele de exploatare a resurselor naturale ale țării în raport cu cerințele dezvoltării economico-sociale pe termen mediu și lung, formulează și propune autorităților naționale competente strategii și politici pentru mediu și dezvoltare durabilă, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor;

21. propune autorităților competente sau, după caz, stabilește, în condițiile legii, instrumentele juridice, economico-financiare, instituționale și administrative, menite să stimuleze și să accelereze integrarea principiilor și obiectivelor strategiei naționale pentru mediu și dezvoltare durabilă în strategiile sectoriale și locale pentru reformă și dezvoltare;

22. analizează împreună cu autoritățile publice centrale și locale, după caz, strategiile sectoriale și locale de reformă și dezvoltare și face propuneri și/sau stabilește măsuri care să asigure integrarea obiectivelor politicii și strategiei naționale pentru mediu și dezvoltare durabilă în politicile și strategiile sectoriale și locale de reformă și dezvoltare;

23. face propuneri și recomandări autorităților competente sau, după caz, stabilește măsuri care să asigure conformarea politicilor și programelor de dezvoltare regională și locală cu politica și strategia națională pentru mediu și dezvoltare durabilă;

24. stabilește sau, după caz, propune autorităților competente, în conformitate cu dispozițiile legii, măsurile instituționale, administrative și financiare corespunzătoare pentru asigurarea punerii în aplicare a dispozițiilor convențiilor și acordurilor internaționale în sfera sa de competență, precum și pentru îndeplinirea responsabilităților ce revin Guvernului în cadrul organismelor și organizațiilor internaționale, al programelor subregionale, regionale și globale pentru mediu și dezvoltare durabilă;

25. întreprinde acțiuni și inițiative, potrivit competențelor stabilite de lege, pentru aprofundarea și creșterea participării României la acțiunile de cooperare internațională bilaterală și multilaterală, la nivel subregional, regional și global, pentru valorificarea oportunităților și facilităților de asistență financiară, tehnică, tehnologică, științifică și informațională și în acest scop identifică, fundamentează și promovează noi proiecte de cooperare pentru atingerea obiectivelor strategiei naționale pentru mediu și dezvoltare durabilă;

26. inițiază și negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale, reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de cooperare cu organe și organizații similare din alte state și cu organismele internaționale competente;

27. avizează, potrivit legii, planurile de intervenție pentru cazurile de accident ecologic industrial, nuclear și participă la asigurarea intervenției;

28. în îndeplinirea responsabilităților generale Ministerul Apelor și Protecției Mediului va acorda prioritate problemelor identificate ca fiind de importanță majoră pentru procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană;

29. Ministerul Apelor și Protecției Mediului exercită și alte responsabilități în conformitate cu dispozițiile legislației naționale și ale actelor juridice internaționale la care România este parte, precum și cu prevederile Programului național de aderare la Uniunea Europeană;

30. asigură relația cu Parlamentul României, cu sindicatele și patronatele din sfera sa de activitate, cu populația, precum și cu mass-media;

31. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legile în vigoare.

Art. 3. -

Ministerul Apelor și Protecției Mediului, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, îndeplinește și următoarele atribuții specifice domeniilor de activitate pe care le coordonează:

I. În domeniul gospodăririi apelor:

a) stabilește regimul de utilizare a resurselor de apă și asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze și strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative și calitative a apelor, precum și a programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalațiilor și amenajărilor de gospodărire a apelor;

b) realizează unitatea de concepție în domeniul gospodăririi apelor și colaborează cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale pentru amenajarea complexă a bazinelor hidrografice, valorificarea unor noi surse de apă în concordanță cu dezvoltarea economico-socială a țării, protecția apelor împotriva epuizării și degradării, precum și pentru apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor;

c) asigură reactualizarea schemelor-cadru de amenajare și gospodărire a apelor pe bazine sau pe grupe de bazine hidrografice și desfășurarea activităților de interes public din domeniul meteorologiei și hidrologiei;

d) coordonează activitatea de avizare și de autorizare, din punct de vedere al gospodăririi apelor, a lucrărilor care se construiesc pe ape sau în legătură cu apele;

e) organizează activitatea de avizare și reglementare a regimului de utilizare a surselor de apă minerale și geotermale;

f) organizează întocmirea cadastrului apelor și a evidenței dreptului de folosire cantitativă și calitativă a apelor;

g) asigură documentațiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă și a lucrărilor de gospodărire a apelor aparținând domeniului public și urmărește îndeplinirea de către concesionar a sarcinilor din caietele de concesionare;

h) stabilește strategia organizării la nivel național a activităților de meteorologie, hidrologie și hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză și avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase și a sistemului de avertizare în caz de accident la construcțiile hidrotehnice;

i) stabilește metodologia de fundamentare a sistemului de plăți în domeniul apelor, precum și procedura de elaborare a acesteia;

j) dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activității poluatorului ori a instalației care provoacă poluarea apelor;

k) reprezintă statul în calitate de unic acționar la companiile naționale din domeniile meteorologiei, hidrologiei și gospodăririi resurselor de apă, care se află sub autoritatea sa;

l) elaborează, potrivit legii, regulamente, instrucțiuni și norme tehnice specifice domeniilor meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei și gospodăririi apelor;

m) asigură secretariatele tehnice ale Comisiei Centrale pentru Apărare împotriva Inundațiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase și Accidentelor la Construcțiile Hidrotehnice, Comisiei Naționale pentru Siguranța Barajelor și a Altor Lucrări Hidrotehnice și Comitetului Național Român pentru Programul Hidrologic Internațional;

n) actualizează și, după caz, pune în aplicare strategia națională și planul național de acțiuni pentru gospodărirea resurselor de apă;

o) reglementează modul de desfășurare a activității privind hidrometria de exploatare și emite norme specifice;

p) îndeplinește funcțiile de secretariat tehnic și administrativ pentru tratatele, acordurile și convențiile internaționale din domeniul gospodăririi apelor, precum și de punct focal național și/sau de autoritate națională competentă pentru activitățile aflate în coordonarea unor instituții, organisme și organizații internaționale, în conformitate cu prevederile actelor juridice internaționale la care România este parte; asigură secretariatele comisiilor mixte pentru apele transfrontaliere.

II. În domeniul protecției mediului:

a) emite avize și, după caz, acorduri, autorizații, permise speciale, în conformitate cu dispozițiile legii și ale actelor juridice internaționale la care România este parte;

b) pune în aplicare, prin unitățile sale teritoriale, în cadrul procesului de privatizare, reglementările speciale privind stabilirea organizațiilor și a răspunderilor referitoare la mediu;

c) organizează activitățile de monitorizare a stării mediului și a resurselor naturale, elaborează și publică informații și rapoarte privind starea mediului, participă la programele subregionale, regionale și globale de monitorizare a stării mediului și a resurselor naturale;

d) organizează și coordonează activitatea de elaborare a procedurilor și de acreditare a laboratoarelor în domeniul mediului și gospodăririi apelor și de certificare a sistemelor de management de mediu;

e) îndeplinește funcțiile de secretariat tehnic și administrativ pentru tratatele, convențiile și acordurile internaționale din domeniul mediului, precum și de punct focal național și/sau de autoritate națională competentă pentru activitățile aflate în coordonarea unor instituții, organisme și organizații internaționale, în conformitate cu prevederile actelor juridice internaționale la care România este parte;

f) asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze, politici și strategii în domeniul protecției mediului, în scopul obținerii datelor și informațiilor necesare în vederea fundamentării deciziilor privind mediul și dezvoltarea durabilă, precum și al promovării programelor de dezvoltare în domeniul protecției mediului;

g) promovează instrumentele juridice, economice și financiare pentru stimularea introducerii tehnologiilor și produselor curate, schimbarea modelelor de producție și de consum, susținerea și consolidarea mecanismelor pieței libere și a concurenței loiale;

h) elaborează și promovează proiecte de acte normative, norme metodologice și instrucțiuni de aplicare în domeniul protecției mediului;

i) inițiază proiecte de standarde și revizuirea acestora în conformitate cu evoluția lor pe plan internațional și cu cerințele de îmbunătățire;

j) atestă persoanele fizice și juridice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului și a bilanțurilor de mediu;

k) răspunde de protecția și conservarea habitatelor naturale, de conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a componentelor acesteia, dezvoltarea și buna administrare a rețelei naționale de arii protejate, în acord cu politicile și cu practicile aplicate la nivel european și global;

l) asigură formarea cadrului juridic și instituțional pentru facilitarea și stimularea dialogului între autorități, comunitatea științifică și societatea civilă asupra politicilor, strategiilor și deciziilor privind mediul și dezvoltarea economico-socială a țării;

m) actualizează și, după caz, pune în aplicare strategia și Planul național de acțiuni pentru protecția mediului, strategia națională și Planul național de acțiuni pentru conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a componentelor acesteia, precum și a altor politici și strategii în domeniul protecției mediului;

n) asigură secretariatele tehnice și coordonarea Comitetului interministerial pentru promovarea obiectivelor prioritare stabilite în Planul național de acțiune pentru protecția mediului, a Comitetului național pentru modificări climatice și a Comitetului național pentru protecția stratului de ozon;

o) orice alte atribuții specifice, prevăzute de lege.

Art. 4. -

(1) Ministerul Apelor și Protecției Mediului are în structura sa organizatorică direcții generale, inspecții de stat și direcții.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Apelor și Protecției Mediului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului se pot organiza servicii și birouri.

(3) Numărul maxim de posturi este de 200, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (1)

(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Apelor și Protecției Mediului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului.

Art. 5. -

(1) Conducerea Ministerului Apelor și Protecției Mediului se exercită exclusiv de ministru.

(2) Ministrul apelor și protecției mediului reprezintă ministerul în relațiile cu Parlamentul, cu Guvernul, cu celelalte ministere, precum și cu alte autorități publice și organizații din țară și din străinătate din domeniul apelor și protecției mediului. Ministrul este ajutat în activitatea sa de patru secretari de stat și de secretarul general, funcționar public.

(3) Ministrul apelor și protecției mediului are calitatea de ordonator principal de credite pentru activitățile din domeniul său de activitate, finanțate de la bugetul de stat.

(4) Secretarii de stat exercită atribuțiile stabilite de ministrul apelor și protecției mediului prin ordin al acestuia.

(5) În cazul în care ministrul apelor și protecției mediului, din diferite motive, nu își poate exercita atribuțiile curente, deleagă un secretar de stat să exercite temporar aceste atribuții.

(6) Agențiile de protecție a mediului se reorganizează în inspectorate de protecție a mediului. Activitatea agențiilor de protecție a mediului, împreună cu activul și pasivul, se preiau de către inspectoratele de protecție a mediului nouînființate.

Art. 6. -

(1) Ministerul Apelor și Protecției Mediului are în subordine, sub autoritate sau în coordonare, după caz, unitățile prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Salarizarea personalului din cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare se face în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, corespunzătoare autorităților publice centrale.

(3) Structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și statele de funcții pentru instituțiile publice aflate în subordinea Ministerului Apelor și Protecției Mediului, prevăzute în anexa nr. 2, precum și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului, în limita maximă a funcțiilor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7. -

În exercitarea atribuțiilor sale ministrul apelor și protecției mediului emite ordine și instrucțiuni.

Art. 8. -

(1) Pe lângă Ministerul Apelor și Protecției Mediului funcționează următoarele organisme consultative:

a) Comisia Centrală pentru Apărare împotriva Inundațiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase și Accidentelor la Construcțiile Hidrotehnice, al cărei regulament de organizare și funcționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

b) Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și a Altor Lucrări Hidrotehnice;

c) Comitetul Național Român pentru Programul Hidrologic Internațional.

(2) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) sunt salarizați de unitățile la care sunt angajați, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Apelor și Protecției Mediului în cadrul numărului de posturi aprobat.

(3) Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și a Altor Lucrări Hidrotehnice funcționează conform regulamentului prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului Național Român pentru Programul Hidrologic Internațional, precum și componența acestuia se aprobă prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului.

Art. 9. -

În activitatea sa ministrul apelor și protecției mediului este ajutat de Colegiul ministerului, ca organ consultativ. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se stabilesc prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului. Colegiul ministerului se întrunește, la cererea și sub președinția ministrului apelor și protecției mediului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea acestuia.

Art. 10. -

Personalul existent în cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, care a desfășurat activități de gospodărire a pădurilor, se consideră transferat în interesul serviciului la Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

Art. 11. -

Patrimoniul aferent activităților prevăzute la art. 10 se preia prin protocol de predare-preluare de la Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului de către Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. -

Personalul din cadrul agențiilor de protecție a mediului reorganizate conform art. 5 alin. (6) se consideră transferat în interesul serviciului, iar cel disponibilizat ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri beneficiază de prevederile actelor normative în vigoare.

Art. 13. -

(1) Personalul disponibilizat din cadrul Ministerului Apelor și Protecției Mediului și din instituțiile publice subordonate prevăzute la lit. A din anexa nr. 2 beneficiază de prevederile actelor normative în vigoare.

(2) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se realizează în maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Modificări (1)

Art. 14. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cazul structurilor organizatorice modificate sau al celor la care se stabilesc atribuții noi, personalul va fi reîncadrat pe baza examinării profesionale, în condițiile aprobate prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului.

Art. 15. -

(1) Ministerul Apelor și Protecției Mediului are în dotare un parc auto propriu stabilit potrivit normelor legale.

(2) Pentru activitățile specifice de control la unitățile din subordonare și din coordonare, pentru deplasări în caz de poluări accidentale, accidente industriale, apărare împotriva inundațiilor și fenomenelor meteorologice periculoase, controlul activităților nucleare și alte urgențe de mediu, precum și la inspectoratele de protecție a mediului și la Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" există un număr de 247 de autovehicule.

Art. 16. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 1 martie 1999, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul apelor și protecției mediului,
Aurel Constantin Ilie
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 4 ianuarie 2001.

Nr. 17.

ANEXA Nr. 1*) Numărul maxim de posturi=200
exclusiv demnitarii și posturile
aferente cabinetului ministrului
Modificări (2)

                             STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                         a Ministerului Apelor și Protecției Mediului


                               !|||||||||||||||||¬
                               §  MINISTRU   §
                               ¡|||||||`|||||||||±
           !|||||||||||||||||||||¬             §              !|||||||||||||||||||||¬
           §COLEGIUL MINISTERULUI—||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||¯PURTĂTOR DE CUVÂNT ȘI§
           ¡|||||||||||||||||||||±             §              § RELAȚII MASS-MEDIA §
           !|||||||||||||||||||||¬             §              ¡|||||||||||||||||||||±
           § DIRECȚIA JURIDICĂ §             §              !|||||||||||||||||||||¬
           §  ȘI CONTENCIOS  —||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||¯CONSILIER DIPLOMATIC §
           ¡|||||||||||||||||||||±             §              ¡|||||||||||||||||||||±
           !|||||||||||||||||||||¬             §              !|||||||||||||||||||||¬
           §CABINETUL MINISTRULUI—||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||¯  AUDIT INTERN   §
           ¡|||||||||||||||||||||±             §              ¡|||||||||||||||||||||±
                                   §              !|||||||||||||||||||||¬
                                   §              §  CORP DE CONTROL  §
                                   —||||||||||||||||||||||||||||¯  AL MINISTRULUI  §
                                   §              ¡|||||||||||||||||||||±
    !||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||¬
!||||||°|||||||||¬ !||||||||°||||||||¬ !|||||||°|||||||||¬                  !|||||||°||||||||¬           §
§SECRETAR DE STAT§ §SECRETAR DE STAT § §SECRETAR DE STAT §                  §SECRETAR DE STAT§           §
§ PENTRU RELAȚIA § §PENTRU INTEGRARE § §  PENTRU APE  §                  §PENTRU PROTECȚIA§           §
§ CU PARLAMENTUL § §  EUROPEANĂ  § §         §                  §  MEDIULUI  §       !|||||||°||||||||¬
¡||||||`|||||||||± ¡|||||||`|||||||||± ¡|||||||`|||||||||±                  ¡||||||||||||||||±       §SECRETAR GENERAL§
    §          §          —||||||||||||||||||¬                             ¡|||||||`||||||||±
    §          §      !|||||||°|||||||||¬ !|||||°|||||||¬ !||||||||||||||||||||||||||¬ !|||||||||||||||¬      §
    §          §      §DIRECȚIA GENERALç §INSPECȚIA DE § §  DIRECȚIA GENERALĂ DE  § §  DIRECȚIA  §      §
    §          §      § DE GOSPODĂRIRE § §STAT A APELOR§ §REGLEMENTARE, AUTORIZARE, § § GENERALĂ DE §      §
    ¡||||||||¬     ¡|||||||¬  §  A APELOR   § §       § §ATESTARE MEDIU ȘI GESTIUNE§ §  PROTECȚIA  §      §
        §         §  §         § §       § §    A DEȘEURILOR    § §  MEDIULUI  §      §
        §         §  ¡|||||||`|||||||||± ¡|||||||||||||± ¡|||||||||||`||||||||||||||± ¡||||||`||||||||±      §
        §         §      ¡|||||||||||¬              ¡|||||||||||¬      ¡||||||||||¬     ¡||||||||¬
 !||||||||||||¬ § !||||||||||||||¬ §  !|||||||||||||||||¬ §         !||||||||||||||||||||¬ §  !||||||||||||||||¬ § !|||||||||||||¬ §
 § RELAȚII CU § § § DIRECȚIA DE § §  §  DIRECȚIA   § §         § DIRECȚIA GESTIUNE § §  § DIRECȚIA DE  § § § DIRECȚIA  § §
 §PARLAMENTUL —¬§ § PROGRAME ȘI § §  §  STRATEGII,  —¬§         §DEȘEURI ȘI SUBSTANȚE—¬§  §  CONTROL   § § §MANAGEMENT ȘI—¬§
 ¡||||||||||||±§§ §  PROIECTE  —¬§  § REGLEMENTĂRI ȘI §§§         §CHIMICE PERICULOASE §§§  § ECOLOGIC ȘI  —¬§ §RESURSE UMANE§§§
 !||||||||||||¬§§ §INTERNAȚIONALE§§§  §  AUTORIZĂRI  §§§         ¡||||||||||||||||||||±§§  §  MONITORING  §§§ ¡|||||||||||||±§§
 § RELAȚII CU §§§ ¡||||||||||||||±§§  ¡|||||||||||||||||±§§         !||||||||||||||||||||¬§§  ¡||||||||||||||||±§§ !|||||||||||||¬§§
 §SINDICATE ȘI—˜± !||||||||||||||¬§§  !|||||||||||||||||¬§§         §DIRECȚIA STRATEGII, §§§  !||||||||||||||||¬§§ § DIRECȚIA  §§§
 § PATRONATE §§ § DIRECȚIA DE §§§  §DIRECȚIA SINTEZE §§§         §   POLITICI,   —˜±  §  DIRECȚIA  §—± § ECONOMICĂ —˜±
 ¡||||||||||||±§ § INTEGRARE  §§§  §  CADASTRU ȘI  —¯§         §  REGLEMENTĂRI  §§  § PROTECȚIE ȘI §§  ¡|||||||||||||±§
 !||||||||||||¬§ § EUROPEANĂ, —˜±  §   RESURSE   §§§         ¡||||||||||||||||||||±§  § CONSERVARE A §§  !|||||||||||||¬§
 § DIRECȚIA §§ §  RELAȚII  §§  ¡|||||||||||||||||±—±         !||||||||||||||||||||¬§  §BIODIVERSITĂȚII,—±  § DIRECȚIA DE §§
 § RELAȚII  —± §INTERNAȚIONALE§§  !|||||||||||||||||¬§         §  DIRECȚIA DE   §§  § ARII PROTEJATE §  § DEZVOLTARE —±
 § PUBLICE  §  ¡||||||||||||||±§  §DIRECȚIA APĂRARE §§         §  AUTORIZARE ȘI  —±  §ȘI MONUMENTE ALE§  ¡|||||||||||||±
 ¡||||||||||||±  !||||||||||||||¬§  §  ÎMPOTRIVA  §§         §   ATESTARE   §   §  NATURII   §
         § DIRECȚIA DE §§  § INUNDAȚIILOR, —¯         ¡||||||||||||||||||||±   ¡||||||||||||||||±
         § POLITICI ȘI §§  §   SISTEM   §§
         § ARMONIZARE —±  § INFORMAȚIONAL §§
         § LEGISLATIVĂ §   §HIDROMETEOROLOGIC§§
         ¡||||||||||||||±   ¡|||||||||||||||||±§
                    !|||||||||||||||||¤
                    § DIRECȚIA APELOR §§
                    §  MINERALE ȘI  —±
                    §  GEOTERMALE  §
                    ¡|||||||||||||||||±

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

UNITĂȚILE
aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului
Apelor și Protecției Mediului

A. Unități aflate în subordinea Ministerului Apelor și Protecției Mediului:

I. Instituții publice finanțate de la bugetul de stat, cu personalitate juridică, cu un număr maxim de posturi de 1.883:

1. Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

2. 42 de inspectorate de protecție a mediului județene, respectiv al municipiului București

3. Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării".

B. Unități aflate sub autoritatea Ministerului Apelor și Protecției Mediului:

1. Compania Națională "Apele Române" - S.A. Modificări (1)

2. Compania Națională "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" - S.A.

C. Unități de cercetare științifică și proiectare, aflate în coordonarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului, cu personalitate juridică, finanțate din venituri extrabugetare:

1. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - I.N.C.D.P.M. București

2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța

3. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea.

ANEXA Nr. 3

REGULAMENTUL
de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Siguranța
Barajelor și a Altor Lucrări Hidrotehnice

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...