Guvernul României

Hotărârea nr. 584/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă prevăzute de prezenta hotărâre se aplică în cazul în care agenții chimici periculoși sunt prezenți sau pot fi prezenți la locul de muncă, cu respectarea dispozițiilor privind măsurile de protecție împotriva radiațiilor aplicabile agenților chimici, potrivit prevederilor legislației naționale care transpun directivele adoptate în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice."

2. La articolul 5 punctul 2, litera c) se abrogă.

3. La articolul 5, punctul 5 va avea următorul cuprins:

"

5. valoare-limită biologică - limita concentrației, în mediul biologic corespunzător, a agentului chimic și/sau a metabolitului/metaboliților săi și/sau a unui indicator de efect;".

4. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Valorile-limită biologice obligatorii naționale, prevăzute la alin. (1), se stabilesc potrivit art. 44, pe baza unei evaluări științifice și a disponibilității tehnicilor de măsurare, reflectă factorii de utilitate pentru a menține sănătatea lucrătorilor la locul de muncă și sunt prevăzute în anexa nr. 2. Aceste valori-limită, împreună cu studiile, evaluările științifice, datele științifice și tehnice relevante, precum și cu alte informații relevante despre supravegherea sănătății, sunt comunicate Ministerului Muncii și Justiției Sociale."

5. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Angajatorul, în îndeplinirea obligațiilor stabilite la art. 7 alin. (4) și la art. 12 alin. (1) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, trebuie să determine existența oricărui agent chimic periculos la locul de muncă."

6. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, și să identifice ce măsuri au fost luate potrivit art. 11 și 17-24 din prezenta hotărâre."

7. La articolul 17, partea introductivă și litera g) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

Angajatorul este obligat să ia măsuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor în procesele de muncă în care sunt implicați agenți chimici periculoși, prin:

. . . . . . . . . .

g) proceduri de lucru adecvate care includ măsuri privind manipularea, depozitarea și transportul, toate în condiții de siguranță, la locul de muncă, ale agenților chimici periculoși și ale deșeurilor care conțin asemenea agenți chimici."

8. La articolul 20, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Ghidurile practice pentru aplicarea măsurilor de protecție și prevenire în vederea reducerii riscului sunt elaborate potrivit art. 44."

9. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

Angajatorul efectuează măsurările necesare ale agenților chimici care pot prezenta un risc pentru sănătatea lucrătorilor la locul de muncă, în mod regulat și ori de câte ori se produce vreo schimbare a condițiilor care pot afecta expunerea lucrătorilor la agenți chimici, în special cu privire la valorile-limită de expunere profesională, cu excepția cazului în care demonstrează prin alte mijloace de evaluare că, în conformitate cu art. 20, au fost luate măsuri adecvate de prevenire și protecție."

10. La articolul 24, alineatele (3) - (5) vor avea următorul cuprins:

"

(3) Echipamentele de muncă și sistemele de protecție asigurate de angajator pentru protecția lucrătorilor trebuie să fie conforme cu prevederile legislației naționale și ale Uniunii Europene în vigoare cu privire la proiectare, producție și livrare, avându-se în vedere asigurarea sănătății și securității.

(4) Măsurile tehnice și/sau organizatorice luate de angajator trebuie să fie conforme cu clasificarea grupelor de echipamente în categorii, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive.

(5) Angajatorul ia măsuri pentru a asigura un control adecvat al instalațiilor, echipamentelor și mașinilor sau pentru a pune la dispoziție echipamentele de suprimare a exploziilor ori de descărcare a presiunii de explozie."

11. La capitolul II, titlul secțiunii a 5-a va avea următorul cuprins:

"

SECȚIUNEA a 5-a Informarea, instruirea și consultarea lucrătorilor"

12. La articolul 30 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

(1) Cu respectarea prevederilor art. 16, 17, 20 și 21 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, angajatorul se asigură că lucrătorilor sau reprezentanților acestora li se furnizează:".

13. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

Consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților acestora privind problemele reglementate de prezenta hotărâre se realizează potrivit art. 18 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare."

14. La articolul 38, alineatele (1), (2) și (4) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

(1) Cu respectarea prevederilor art. 24 și 25 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, Ministerul Sănătății introduce măsurile necesare pentru realizarea supravegherii adecvate a stării de sănătate a lucrărilor pentru care rezultatele evaluării, prevăzute la art. 12-16, indică un risc pentru sănătate. Aceste măsuri, inclusiv cerințele specificate pentru dosarele medicale și expuneri, precum și disponibilitatea acestora sunt introduse în conformitate cu prevederile legislației și practicii naționale.

(2) Supravegherea stării de sănătate, de ale cărei rezultate se va ține seama la aplicarea măsurilor de prevenire la respectivul loc de muncă, se efectuează acolo unde se îndeplinesc simultan următoarele condiții:

a) expunerea lucrătorului la agentul chimic periculos este de așa natură încât se poate stabili o legătură între o boală identificabilă sau un efect negativ al expunerii asupra sănătății și respectiva expunere;

b) atunci când există posibilitatea ca boala sau efectul să apară în condițiile specifice activității/muncii lucrătorului;

c) tehnica de investigare prezintă un risc scăzut pentru lucrători.

. . . . . . . . . .

(4) În situația în care este stabilită o valoare-limită biologică obligatorie, astfel cum se prevede în anexa nr. 2, supravegherea stării de sănătate, potrivit metodelor din anexa respectivă, este o cerință obligatorie în cazul desfășurării unei activități cu respectivul agent chimic periculos."

15. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

"

Art. 43. -

La elaborarea politicilor naționale de securitate și sănătate a lucrătorilor, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Sănătății țin cont de recomandările practice elaborate de Comisia Europeană."

16. La articolul 46, alineatul (1) se abrogă.

17. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

"

Art. 47. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

18. Mențiunea privind transpunerea normelor europene va avea următorul cuprins:

"

*

Prezenta hotărâre transpune următoarele directive:

a) Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici în muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 131 din 5 mai 1998;

b) Directiva 91/322/CEE a Comisiei din 29 mai 1991 privind stabilirea valorilor-limită cu caracter orientativ prin aplicarea Directivei 80/1.107/CEE a Consiliului privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici, fizici și biologici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 177 din 5 iulie 1991;

c) Directiva 2000/39/CE a Comisiei din 8 iunie 2000 de stabilire a primei liste de valori-limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 142 din 16 iunie 2000;

d) Directiva 2006/15/CE a Comisiei din 7 februarie 2006 de stabilire a unei a doua liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE și 2000/39/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 38 din 9 februarie 2006;

e) anexa III a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 158 din 30 aprilie 2004;

f) Directiva 2009/161/UE a Comisiei din 17 decembrie 2009 de stabilire a unei a treia liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 338 din 19 decembrie 2009;

g) articolul 4 din Directiva 2014/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 65 din 5 martie 2014;

h) anexa Directivei (UE) 2017/164 a Comisiei din 31 ianuarie 2017 de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE și 2009/161/UE ale Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 27 din 1 februarie 2017."

19. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

20. Anexa nr. 2 se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

21. La anexa nr. 4, nota de la sfârșitul tabelului "Valori- limită pentru pulberi" va avea următorul cuprins:

"

NOTE:

- fibre/cm3: se referă la fibrele respirabile care au diametrul < 3 µm (micrometri) și lungimea fibrelor > 5 µm (micrometri), iar raportul lungime/diametru ≥/= 3/1;

- mg/m3: miligrame pe metru cub de aer la 20°C și 101,3 kPa (760 mm coloană de mercur)."

Art. II. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până la 21 august 2023 se instituie o perioadă de tranziție în cazul exploatărilor miniere subterane și al șantierelor de săpare a tunelurilor și puțurilor în ceea ce privește valorile- limită ale următorilor agenți chimici:

a) monoxidul de azot, nr. CAS 10102-43-9;

b) dioxidul de azot, nr. CAS 10102-44-0;

c) monoxidul de carbon, nr. CAS 630-08-0.

(2) Pe parcursul perioadei de tranziție se aplică valorile-limită prevăzute în anexa nr. 3, iar după această perioadă se aplică cele stabilite în anexa nr. 1.

(3) Începând cu data de 21 august 2023, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre se abrogă.

Art. III. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 21 august 2018.

(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2017/164 a Comisiei din 31 ianuarie 2017 de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE și 2009/161/UE ale Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 27 din 1 februarie 2017.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu
p. Ministrul sănătății,
Dan-Octavian Alexandrescu,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Grațiela Leocadia Gavrilescu
p. Ministrul afacerilor externe,
Dănuț Sebastian Neculăescu,
secretar de stat
p. Ministrul delegat pentru afaceri
europene,
Cristian-Gabriel Winzer,
secretar de stat

București, 2 august 2018.

Nr. 584.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006)

VALORI-LIMITĂ OBLIGATORII
de expunere profesională la agenți chimici

Nr. crt. CAS(1) EC(2)
(EINECS)
Denumirea agentului chimic Acțiunea cutanată(3) Valoare-limită maximă Mențiuni(8)
8 ore(4) Termen scurt(5) (15 min.)
mg/m3(6) ppm(7) mg/m3(6) ppm(7)
1. 75-07-0 200-836-8 Acetaldehidă/Etanal 90 50 180 100
2. 140-11-4 205-399-7 Acetat de benzil 50 8 80 13
3. 112-07-2 203-933-3 Acetat de 2-butoxietil P 133 20 333 50 Directiva 2000/39
4. 123-86-4 204-658-1 Acetat de n-butil 715 150 950 200
5. 108-84-9 203-621-7 Acetat de 1,3 dimetilbutil/Acetat de hexil secundar 150 25 250 42
6. 625-16-1 - Acetat de 1,1 dimetilpropil/Acetat de terț pentil 270 50 540 100 Directiva 2000/39 Amilacetat, terț
7. 141-78-6 205-500-4 Acetat de etil 400 111 500 139 Directiva 2017/164
8. 111-15-9 203-839-2 Acetat de 2-etoxietil/Acetat de etilglicol P 11 2 - - R1B Directiva 2009/161
9. 110-19-0 203-745-1 Acetat de izobutil 715 150 950 200
10. 123-92-2 204-662-3 Acetat de izopentil 270 50 540 100 Directiva 2000/39
11. 108-21-4 203-561-1 Acetat de izopropil 400 96 600 144
12. 79-20-9 201-185-2 Acetat de metil 200 63 600 188
13. 626-38-0 210-946-8 Acetat de 1-metilbutil 270 50 540 100 Directiva 2000/39
14. 110-49-6 203-772-9 Acetat de 2-metoxietil P 4,8 1 - - R1B Directiva 2009/161
15. 108-65-6 203-603-9 Acetat de 2-metoxi-1-metiletil P 275 50 550 100 Directiva 2000/39
16. 628-63-7 211-047-3 Acetat de pentil 270 50 540 100 Directiva 2000/39
17. 620-11-1 - Acetat de 3-pentil 270 50 540 100 Directiva 2000/39
18. 109-60-4 203-686-1 Acetat de propil 400 96 600 144
19. 108-05-4 203-545-4 Acetat de vinil 17,6 5 35,2 10 Directiva 2009/161
20. 141-97-9 205-516-1 Aceto-acetat de etil/Acetil-acetat de etil 100 19 200 38
21. 67-64-1 200-662-2 Acetonă 1210 500 - - Directiva 2000/39
22. 64-19-7 200-580-7 Acid acetic 25(13) 10 50(13) 20 Directiva 2017/164
23. 79-10-7 201-177-9 Acid acrilic 29(13) 10 59(13)(14) 20(14) Directiva 2017/164
24. 10035-10-6 233-113-0 Acid bromhidric/Bromură de hidrogen - - 6,7 2 Directiva 2000/39
25. 107-92-6 203-532-3 Acid butiric 15 4 30 8
26. 74-90-8 200-821-6 Acid cianhidric (exprimat în CN) P 0,5 0,45 1 0,9 Directiva 2017/164 Cianură de hidrogen
27. 79-11-8 201-178-4 Acid cloracetic - - 1 -
28. 7647-01-0 231-595-7 Acid clorhidric/Clorură de hidrogen 8 5 15 10 Directiva 2000/39
29. 598-78-7 209-952-3 Acid 2-cloropropionic 1 0,2 2 0,4
30. 75-99-0 200-923-0 Acid 2,2-dicloropropionic 2 0,3 10 1,7
31. 756-80-9 212-053-9 Acid O,O dimetilditiofosforic 10 - 15 -
32. 7664-39-3 231-634-8 Acid fluorhidric/Fluorură de hidrogen 1,5 1,8 2,5 3 Directiva 2000/39
33. 64-18-6 200-579-1 Acid formic 9 5 - - Directiva 2006/15
34. 7782-79-8 231-965-8 Acid hidrazoic 1 - 2 -
35. 79-41-4 201-204-4 Acid metacrilic 30 8,5 45 13
36. 7697-37-2 231-714-2 Acid nitric/Acid azotic - - 2,6 1 Directiva 2006/15
37. 7664-38-2 231-633-2 Acid ortofosforic 1 - 2 - Directiva 2000/39
38. 144-62-7 205-634-3 Acid oxalic 1 - - - Directiva 2006/15
39. 88-89-1 201-865-9 Acid picric 0,1 - - - Directiva 91/322
40. 79-09-4 201-176-3 Acid propionic 31 10 62 20 Directiva 2000/39
41. 7664-93-9 231-639-5 Acid sulfuric(9) 0,05 - - - Particule lichide pulverizate (10) Directiva 2009/161
42. 107-02-8 203-453-4 Acrilaldehidă/Acroleină 0,05(13) 0,02 0,12(13) 0,05 Directiva 2017/164
43. 79-06-1 201-173-7 Acrilamidă P 0,03 - - - C1B; M1B; R2
44. 141-32-2 205-480-7 Acrilat de n-butil 11 2 53 10 Directiva 2000/39
45. 140-88-5 205-438-8 Acrilat de etil/Etilacrilat 21 5 42 10 Directiva 2009/161
46. 96-33-3 202-500-6 Acrilat de metil/Metilacrilat 18 5 36 10 Directiva 2009/161
47. 107-13-1 203-466-5 Acrilonitril P 5 2,3 10 4,6 C1B
48. 15972-60-8 240-110-8 Alaclor/2-cloro-2',6'-dietil-N- (metoximetil) acetanilidă 20 - 30 -
49. 107-18-6 203-470-7 Alcool alilic P 4,8 2 12,1 5 Directiva 2000/39
50. 64-17-5 200-578-6 Alcool etilic/Etanol 1900 1000 9500 5000
51. 98-00-0 202-626-1 Alcool furfurilic 50 12,5 100 25
52. 111-70-6 203-897-9 Alcool heptilic/1-Heptanol 150 31,5 250 53
53. 111-27-3 203-852-3 Alcool hexilic/1-Hexanol 150 36 250 60
54. 123-96-6 204-667-0 Alcool izooctilic/2- Octanol P 150 28 250 47
55. 67-63-0 200-661-7 Alcool izopropilic/2- Propanol 200 81 500 203
56. 71-23-8 200-746-9 Alcool propilic/1- Propanol 200 81 500 203
57. 123-72-8 204-646-6 Aldehidă butirică - - 25 9
58. 107-20-0 203-472-8 Aldehidă cloracetică - - 3 1
59. 123-73-9 204-647-1 Aldehidă crotonică/2- Butenal - - 25 9
60. 309-00-2 206-215-8 Aldrin sau izodrin/1, 2, 3, 4, 10, 10 -hexaclor 1, 4, 4a, 5, 8, 8a- hexahidro- 1, 4, 5, 8-diendodimetilen naftalină P 0,2 - 0,25 -
61. 107-11-9 203-463-9 Alilamină 0,1 - 0,4 -
62. - - Aluminiu și oxizi 3 - 10 - (Pulberi)
63. - - Aluminiu și oxizi 1 - 3 - (Fumuri)
64. 92-67-1 202-177-1 4 aminodifenil - - - - Fp
65. 141-43-5 205-483-3 2-aminoetanol/Etanolamină P 2,5 1 7,6 3 Directiva 2006/15
66. 75-31-0 200-860-9 2-aminopropan/Izopropilamină 7 3 10 4
67. 61-82-5 200-521-5 Amitrol 0,2(13) - - - Directiva 2017/164
68. 7664-41-7 231-635-3 Amoniac 14 20 36 50 Directiva 2000/39
69. 108-24-7 203-564-8 Anhidridă acetică 15 3,6 25 6
70. 106-31-0 203-383-4 Anhidridă butirică 1 - 5 -
71. 85-44-9 201-607-5 Anhidridă ftalică 2 0,3 5 0,8 (Vapori și aerosoli de condensare)
72. 108-31-6 203-571-6 Anhidridă maleică 1 0,25 3 0,75
73. 62-53-3 200-539-3 Anilină P 3 0,8 5 1,3
74. 90-04-0 201-963-1 o-Anisidină P 0,3 0,06 0,5 0,1 C1B; M2
75. 536-90-3 208-651-4 m-Anisidină P 0,3 0,06 0,5 0,1
76. 104-94-9 203-254-2 p-Anisidină P 0,3 0,06 0,5 0,1
77. 7440-36-0 231-146-5 Antimoniu/Stibiu 0,2 - 0,5 -
78. 86-88-4 201-706-3 Antu/1-(1-naftil)-2-tiouree 0,2 - 0,6 -
79. 7440-22-4 231-131-3 Argint 0,1 - - - (Metalic); Directiva 2000/39
80. - 231-131-3 Argint (compuși solubili exprimați în Ag) 0,01 - - - Directiva 2006/15
81. - - Arsen și compuși anorganici (exprimați în As) 0,01 - 0,1 - C 1A
82. 7784-42-1 232-066-3 Arsină/Hidrogen arseniat 0,1 0,03 0,3 0,09
83. 8052-42-4 232-490-9 Asfalt 5 - - - (Fumuri)
84. 1912-24-9 217-617-8 Atrazină 1 - 2 -
85. 26628-22-8 247-852-1 Azidă de sodiu P 0,1 - 0,3 - Directiva 2000/39
86. - - Bariu (compuși solubili exprimați în Ba) 0,5 - - - Directiva 2006/15
87. 71-43-2 200-753-7 Benzen P(11) 3,25 1 - - C1A; M1B; Directiva 2004/37
88. 50-32-8 200-028-5 3,4-benzpiren/Benzo[a]piren - - - - Fp; C1B; M1B; R1B
89. 92-87-5 202-199-1 Benzidină P - - - - Fp; C1A
90. - - Benzine (carburanți) 300 - 500 -
91. 93-89-0 202-284-3 Benzoat de etil 200 33 300 49
92. 106-51-4 203-405-2 p-Benzochinonă/Chinonă 0,3 - 0,4 -
93. - - Beriliu (compuși de Be) 0,002 - - - C1B
94. 111-44-4 203-870-1 Bis(2-cloroetil)eter/2,2' Dicloro dietil eter P 40 6,8 60 10,3
95. 542-88-1 208-832-8 Bis (clorometil) eter - - - - Fp; C1A
96. 14324-55-1 238-270-9 Bis (dietilditiocarbamat ) de zinc 3 - 5 -
97. 80-05-7 201-245-8 Bisfenol A/4,4'- Isopropilidendifenol 2(13) - - - Fracție inhalabilă R2; Directiva 2017/164
98. 7726-95-6 231-778-1 Brom 0,7 0,1 - - Directiva 2006/15
99. 74-96-4 200-825-8 Brometan/Bromura de etil 400 90 500 112 C2
100. 74-83-9 200-813-2 Brommetan/Bromura de metil P 20 5 30 7,5 M2
101. 593-60-2 209-800-6 Bromură de etilenă 22 5 - - C1B
102. 106-99-0 203-450-8 1,3 Butadienă 22 10 - - C1A; M1B
103. 71-36-3 200-751-6 n-Butanol 100 33 200 66
104. 78-93-3 201-159-0 2 Butanonă/Etil metil cetonă/Butanonă 600 200 900 300 Directiva 2000/39
105. 110-65-6 203-788-6 2-butină-1,4-diol 0,5(13) - - - Directiva 2017/164
106. 109-73-9 203-699-2 Butilamină P - - 15 5
107. 106-35-4 203-388-1 Butil etil cetonă/ Heptan-3-onă/3-heptanonă 95 20 - - Directiva 2000/39
108. 111-76-2 203-905-0 2-Butoxietanol/Etilenglicol monobutileter P 98 20 246 50 Directiva 2000/39
109. 112-34-5 203-961-6 2-(2-Butoxietoxi)-etanol/ Dowanol DB 67,5 10 101,2 15 Directiva 2006/15
110. 2426-08-6 219-376-4 Butil glicidil eter 100 19 200 38 C2; M2
111. - - Cadmiu și compuși (exprimați în Cd) 0,05 - - - C1B; M2; R2
112. 76-22-2 200-945-0 Camfor 1 6 3 18
113. 105-60-2 203-313-2 ε-Caprolactamă/ Ciclohexanon-iso-oximă 10 - 40 - (Pulberi, vapori) Directiva 2000/39
114. 63-25-2 200-555-0 Carbaril/1-naftil metilcarbamat 2 - 5 - C2
115. 105-58-8 203-311-1 Carbonat de dietil 700 145 1000 207
116. 497-19-8 207-838-8 Carbonat de sodiu 1 - 3 -
117. 12070-12-1 235-123-0 Carbura de tungsten 2 - 6 -
118. 463-51-4 207-336-9 Cetenă 0,5 - 1,5 -
119. 420-04-2 206-992-3 Cianamidă P 1 0,58 - - Directiva 2006/15
120. 75-05-8 200-835-2 Cianometan/Acetonitril P 70 40 - - Directiva 2006/15
121. 151-50-8 205-792-3 Cianură de potasiu (exprimată în CN) P 0,5 - 1 - Directiva 2017/164
122. 143-33-9 205-599-4 Cianură de sodiu (exprimată în CN) P 0,5 - 1 - Directiva 2017/164
123. - - Cianuri (altele decât cele de la pozițiile 121 și 122) și cianogeni (exprimare în CN) P 0,5 - 1 -
124. 110-82-7 203-806-2 Ciclohexan 700 200 - - Directiva 2006/15
125. 108-93-0 203-630-6 Ciclohexanol P 100 25 200 50
126. 108-94-1 203-631-1 Ciclohexanonă P 40,8 10 81,6 20 Directiva 2000/39
127. 110-83-8 203-807-8 Ciclohexenă 700 208 1200 357
128. 108-91-8 203-629-0 Ciclohexilamină 20 5 40 10 R2
129. 542-92-7 208-835-4 Ciclopentadienă 100 35,5 200 75
130. 12079-65-1 235-142-4 Ciclopentadienil tricarbonil mangan 0,1 - 0,3 -
131. 75-19-4 200-847-8 Ciclopropan 500 290 700 407
132. 7782-50-5 231-959-5 Clor - - 1,5 0,5 Directiva 2006/15
133. 108-90-7 203-628-5 Clorbenzen/monoclorbenzen 23 5 70 15 Directiva 2006/15
134. 74-97-5 200-826-3 Clor brom metan 700 132 1000 189
135. 506-77-4 208-052-8 Clorcian - - 1 0,4
136. 57-74-9 200-349-0 Clordan/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8- octaclor- 3a, 4, 7, 7a-tetrahidro-4,7-metanoindan 0,3 - 0,6 - C2
137. 106-89-8 203-439-8 1-clor-2,3-epoxipropan/ Epiclorhidrină P 1 0,2 4 0,8 C1B
138. 95-57-8 202-433-2 2-Clorfenol - - 10 -
139. 74-87-3 200-817-4 Clormetan/clorură de metil 75 36 150 72 C2
140. 100-00-5 202-809-6 1-Clor-4 nitrobenzen P - - 1 0,16 C2; M2
141. 600-25-9 209-990-0 1-Clor-1 nitropropan 50 10 75 15
142. 532-27-4 208-531-1 2-Cloroacetofenonă - - 0,3 0,05
143. 106-47-8 203-401-0 4-Cloroanilină P 2 - 5 - C1B
144. 75-00-3 200-830-5 Cloretan 268 100 - - C2 Directiva 2006/15
145. 40507-94-6 254-947-1 6-Cloro-3-(clorometil)-1,3 benzoxazolonă 15 - 20 -
146. 53469-21-9 - Clorodifenil (42% clor) P - - 1 -
147. 11097-69-1 - Clorodifenil (54% clor) P - - 0,5 -
148. 75-45-6 200-871-9 Clorodifluorometan 3600 1000 - - Directiva 2000/39
149. 107-07-3 203-459-7 2 Cloroetanol/Etilenclorhidrină P 3 1 10 3
150. 67-66-3 200-663-8 Cloroform/Triclormetan P 10 2 - - C2 Directiva 2000/39
151. 96-30-0 202-497-1 2-cloro-N-metilacetamidă 10 - 14 -
152. 563-47-3 209-251-2 3 Cloro-2metil propenă/Clorură de metalil 80 22 150 41
153. 97-00-7 202-551-4 1-Clor 2,4 dinitrobenzen - - 1 -
154. 126-99-8 204-818-0 Cloropren/2 Clor-1,3 butadienă P 30 8 50 14 C1B
155. 75-29-6 200-858-8 2-clorpropan/clorură de izopropil 400 125 500 156
156. 96-24-2 202-492-4 3-cloro-1,2-propandiol/ Monoclorhidrină 5 - 10 -
157. 107-05-1 203-457-6 3-clorpropenă/clorură de alil 3 1 6 2 C2; M2
158. 2039-87-4 218-026-8 o-Clorstiren 50 9 100 18
159. 95-49-8 202-424-3 2-clortoluen 150 30 250 50
160. 106-43-4 203-397-0 4-clortoluen 150 30 250 50
161. 100-44-7 202-853-6 α Clor toluen/clorură de benzil 5 1 8 1,5 C1B
162. 75-36-5 200-865-6 Clorură de acetil 2 0,6 5 1,6
163. 12125-02-9 235-186-4 Clorură de amoniu 5 - 10 -
164. 98-88-4 202-710-8 Clorură de benzoil 5 0,9 10 1,8
165. 79-04-9 201-171-6 Clorură de cloracetil 10 2 20 4
166. 79-36-7 201-199-9 Clorură de dicloracetil 3 0,5 5 0,8
167. 10545-99-0 234-129-0 Clorură de sulf 2 0,4 5 0,9
168. 7791-25-5 232-245-6 Clorură de sulfuril 2 0,4 5 0,9
169. 7719-09-7 231-748-8 Clorură de tionil 15 3 25 5
170. 75-01-4 200-831-0 Clorură de vinil (monomer) 7,77 3 - - C1A; Directiva 2004/37
171. 7440-48-4 231-158-0 Cobalt 0,05 - 0,1 -
172. 8050-09-7 232-475-7 Colofoniu (produși de descompunere la lipire cu fludor, exprimați în formaldehidă) 0,1 - - -
173. 1319-77-3 215-293-2 Cresoli (toți izomerii) P 22 5 - - Directiva 91/322
174. 18540-29-9 - Crom hexavalent 0,05 - - - C1A; M1B; R2
175. - - Crom metalic, compuși anorganici ai Cr(II) și compuși anorganici insolubili ai Cr(III) 2 - - - Directiva 2006/15
176. 13530-65-9 236-878-9 Cromat de zinc 0,01 - - - C1A
177. - - Crom trivalent (compuși solubili) 0,5 - - -
178. 98-82-8 202-704-5 Cumen/Izopropilbenzen P 100 20 250 50 Directiva 2000/39
179. 7440-50-8 231-159-6 Cupru - - 0,2 - (Fumuri)
180. 7440-50-8 231-159-6 Cupru 0,5 - 1,5 - (Pulberi)
181. 94-75-7 202-361-1 2,4 D/acid 2,4-diclor-fenoxiacetic 5 - 10 -
182. 1596-84-5 216-485-9 Daminozidă/Alar 1 - 3 -
183. 533-74-4 208-576-7 Dazomet/tetrahidro-3,5-dimetil- 2H-1,3,5-triadiazin-2-tionă - - 3 -
184. 50-29-3 200-024-3 DDT/p,p'-diclorodifenil-tricloretan P 0,5 - 1 - C2
185. 95828-55-0 - DDVP/o,o'-dimetil-2,2diclordivinil- fosfat P 0,5 - 1,5 -
186. 17702-41-9 241-711-8 Decaboran P 0,1 0,016 0,3 0,05
187. 91-17-8 202-046-9 Decahidronaftalină/Decalină 100 18 200 36
188. 112-30-1 203-956-9 1-Decanol 100 15 200 30
189. 8065-48-3 - Demeton/Sistox P 0,05 - 0,15 -
190. 8022-00-2 - Demeton metil P 0,2 - 0,5 -
191. 431-03-8 207-069-8 Diacetil/Butandionă 0,07(13) 0,02 0,36(13) 0,1 Directiva 2017/164
192. 124-02-7 204-671-2 Dialilamină 0,5 0,1 2 0,5
193. 37764-25-3 253-658-8 N,N dialil 2,2 dicloroacetamidă 7 - 10 -
194. 999-21-3 213-658-0 Dialil maleat 1 - 5 -
195. 334-88-3 206-382-7 Diazometan 0,3 0,2 0,5 0,3 C1B
196. 19287-45-7 242-940-6 Diboran 0,1 0,1 1 1
197. 106-93-4 203-444-5 1,2 Dibrometan P 0,8 0,1 2 0,3 C1B
198. 74-95-3 200-824-2 Dibrommetan/Bromură de metilen 10 1,4 50 7
199. 111-92-2 203-921-8 Di-n-butilamină - - 6 1,1
200. 142-96-1 205-575-3 Di-n-butil eter/Dibutil eter P 30 6 50 9
201. 107-66-4 203-509-8 Dibutilfosfat 2 - 5 -
202. 84-74-2 201-557-4 Dibutilftalat 2 - 5 - R1B
203. 95-50-1 202-425-9 1,2-diclorbenzen/o-Diclorbenzen P 122 20 306 50 Directiva 2000/39
204. 106-46-7 203-400-5 1,4-diclorbenzen/p-Diclorbenzen P 12(13) 2 60(13) 10 C2; Directiva 2017/164
205. 22591-21-5 245-111-7 1,1 Diclor-3,3 dimetil-2-butanonă/ Diclorpinacolonă - - 10 -
206. 75-34-3 200-863-5 1,1-dicloretan P 412 100 - - Directiva 2000/39
207. 107-06-2 203-458-1 1,2 Dicloretan 30 7 70 17 C1B
208. 75-35-4 200-864-0 1,1 Dicloretilenă/Clorură de viniliden 8(13) 2 20(13) 5 C2; Directiva 2017/164
209. 540-59-0 208-750-2 1,2 Dicloretilenă 200 50 300 76
210. 75-09-2 200-838-9 Diclormetan/Clorură de metilen P 353(13) 100 706(13) 200 C2; Directiva 2017/164
211. 594-72-9 209-854-0 1,1 Diclor-1-nitroetan 10 1,7 40 7
212. 78-87-5 201-152-2 1,2 Diclorpropan/Clorură de propilen 100 22 200 44
213. 96-23-1 202-491-9 1,3 Diclor-2-propanol/1,3 Diclorhidrină P 5 0,95 10 1,9 C1B
214. 18671-97-1 - 2,6-diclorchinoxalină 50 - 100 -
215. 75-71-8 200-893-9 Diclor-difluor metan/Freon 12 2000 494 3000 741
216. 75-43-4 200-869-8 Diclormonofluor metan/Freon 21 42 10 - -
217. 6607-45-0 - 1,2 Diclorvinil-benzen/α,β Diclorstiren 30 - 50 -
218. 76-14-2 200-937-7 1,1 Diclor-tetrafluoretan/Freon 114 3000 430 5000 715
219. 60-57-1 200-484-5 Dieldrin P 0,2 - 0,25 - C2
220. 109-89-7 203-716-3 Dietilamină 15 5 30 10 Directiva 2006/15
221. 100-37-8 202-845-2 2-Dietilaminoetanol P 30 6 45 9
222. 91-66-7 202-088-8 N,N Dietilanilină 10 1,6 20 3,2
223. 91-65-6 202-087-2 N,N Dietilciclohexilamină 15 - 30 -
224. 122-39-4 204-539-4 Difenilamină 4 - 6 -
225. 80-10-4 201-251-0 Difenildiclorsilan 5 05 7 0,7
226. 25167-94-6 246-696-1 Difenilpropan 10 - 15 -
227. 8004-13-5 - Difil/dinil/dowterm/amestec de difenil și oxid de difenil 2 - 4 -
228. 75-61-6 200-885-5 Difluordibrom-metan 600 70 800 93
229. 120-80-9 204-427-5 1,2 Dihidroxibenzen/Pirocatecol 10 - 20 -
230. 123-31-9 204-617-8 1,4-dihidroxibenzen/Hidrochinonă 1 - 2 - C2; M2
231. 25167-70-8 246-690-9 Diizobutilenă 2000 - 2500 -
232. 27205-99-8 248-322-2 O,O Diizopropil ditiofosfat de sodiu - - 20 -
233. 127-19-5 204-826-4 N,N-dimetilacetamidă P 36 10 72 20 R1B; Directiva 2000/39
234. 124-40-3 204-697-4 Dimetilamină 3,8 2 9,4 5 Directiva 2000/39
235. 121-69-7 204-493-5 N,N Dimetilanilină P 25 5 49 10 C2
236. 103-83-3 203-149-1 Dimetil-benzilamină 5 0,9 10 1,8
237. 75-97-8 200-920-4 3,3 Dimetil-2-butanonă/Pinacolonă 60 15 150 37
238. 75-78-5 200-901-0 Dimetil-diclorsilan 3 0,6 6 1,2
239. 1331-15-3 - 2,5 Dimetil 1,4 dioxan 50 - 100 -
240. 115-10-6 204-065-8 Dimetil eter/Oxid de dimetil 1920 1000 - - Directiva 2000/39
241. 68-12-2 200-679-5 N,N Dimetilformamidă P 15 5 30 10 R1B; Directiva 2009/161
242. 868-85-9 212-783-8 Dimetilfosfit 12 - - - (Distilat)
243. 108-83-8 203-620-1 2,6 Dimetil 4 heptanonă/Diizobutil cetonă 150 26 250 43
244. 57-14-7 200-316-0 N,N Dimetilhidrazină P 0,7 0,3 1,5 0,6 C1B
245. 77-78-1 201-058-1 Dimetilsulfat P 0,5 0,1 - - C1B; M2
246. 120-61-6 204-411-8 Dimetiltereftalat 2 - 5 -
247. 60-51-5 200-480-3 Dimetoat 7 - 10 -
248. 109-87-5 203-714-2 Dimetoximetan/Metilal 1500 531 2500 885
249. 628-96-6 211-063-0 Dinitrat de etilenglicol P 0,3 0,05 1 0,2
250. 25154-54-5 246-673-6 Dinitrobenzen (toți izomerii) P 1 0,15 1,5 0,2
251. 51-28-5 200-087-7 2,4 Dinitrofenol P 0,7 - 1 -
252. 534-52-1 208-601-1 4,6 Dinitro-o-cresol/DNOC P 0,05 - 0,2 -
253. 25321-14-6 246-836-1 Dinitrotoluen P 1 - 1,5 - C1B; M2; R2
254. 88-85-7 201-861-7 Dinoseb/6 sec butil 2,4 dinitrofenol 0,1 - 0,5 - R1B
255. 2813-95-8 220-560-1 Dinosebacetat 0,7 - 1 -
256. 117-84-0 204-214-7 Dioctilftalat/Dietil-hexil 2-ftalat 2 0,1 5 0,3
257. 123-91-1 204-661-8 1,4 Dioxan P 73 20 - - C2; Directiva 2009/161
258. 10102-44-0 233-272-6 Dioxidul de azot 0,96(13) 0,5 1,91(13) 1 Directiva 2017/164 Valorile-limită pentru dioxidul de azot se aplică în condițiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018
259. 124-38-9 204-696-9 Dioxid de carbon 9000 5000 - - Directiva 2006/15
260. 10049-04-4 233-162-8 Dioxid de clor 0,1 0,04 0,3 0,11
261. 7446-09-5 231-195-2 Dioxid de sulf/Anhidridă sulfuroasă 1,3(13) 0,5 2,7(13) 1 Directiva 2017/164
262. 13463-67-7 236-675-5 Dioxid de titan 10 - 15 -
263. 142-84-7 205-565-9 Dipropilamină 1,7 0,4 2 0,5
264. 298-04-4 206-054-3 Disulfoton/O,O-dietil-S-2-(etiltio) etil-fosforditionat 0,1 - 0,2 -
265. 2179-59-1 218-550-7 Disulfura de alil-propil 10 1,7 20 3,4
266. 72-20-8 200-775-7 Endrin/1,2,3,4,10,10 Hexaclor- 6,7- epoxy-1,4,4a,5,6,7,8, 8a-octahidro- 1,4,5,8 dimetanonaftalină P 0,03 - 0,1 -
267. 106-87-6 203-437-7 1,2 epoxi-4-epoxietil ciclohexan/diepoxid 4-vinil ciclohexenă P 57 10 - - C2
268. 4016-14-2 223-672-9 2,3 Epoxipropil izopropil eter/Izopropil glicidil eter 50 10,5 100 21
269. 111-43-3 203-869-6 Eter n-propilic/Dipropil eter 1000 - 1500 -
270. 108-20-3 203-560-6 Eter izopropilic/Diizopropil eter 1000 - 1500 -
271. 75-04-7 200-834-7 Etilamină 9,4 5 - - Directiva 2000/39
272. 100-41-4 202-849-4 Etilbenzen P 442 100 884 200 Directiva 2000/39
273. 5459-93-8 226-733-8 N-etilciclohexil amină 15 2,9 30 5,8
274. 107-15-3 203-468-6 Etilendiamină/1,2 Diaminoetan 20 8 30 12
275. 3566-10-7 222-651-1 Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu 20 - 25 -
276. 107-21-1 203-473-3 Etilenglicol/Etandiol P 52 20 104 40 Directiva 2000/39
277. 109-86-4 203-713-7 Etilenglicol monometil eter/2- Metoxietanol P 3,2 1 - - R1B; Directiva 2009/161
278. 151-56-4 205-793-9 Etilenimină P 0,5 0,3 1 0,5 C1B; M1B
279. 104-76-7 203-234-3 2-etilhexan-1-ol 5,4(13) 1 - - Directiva 2017/164
280. 577-11-7 209-406-4 2 Etilhexil-sulfo-succinat de sodiu - - 20 -
281. 75-08-1 200-837-3 Etil mercaptan/Etan tiol - - 1 -
282. 622-96-8 210-761-2 4-Etil toluen 300 61 400 81
283. 110-80-5 203-804-1 2-Etoxietanol/Etilenglicol monoetil eter P 8 2 - - R1B; Directiva 2009/161
284. 2370-63-0 219-135-3 2 Etoxi-etil-metacrilat 100 - 200 -
285. 101-84-8 202-981-2 Fenileter/Difenileter 5 0,7 10 1,4 Directiva 2017/164
286. 122-60-1 204-557-2 Fenil glicidil eter/PGE/2,3- epoxipropil fenil eter/1,2-epoxi-fenoxipropan 6 1 10 2 C1B; M2
287. 100-63-0 202-873-5 Fenil hidrazină P 15 3 25 6 C1B; M2
288. 98-86-2 202-708-7 Fenil metil cetonă/Acetofenonă 100 20 200 41
289. 106-50-3 203-404-7 p-Fenilendiamină P 0,07 0,01 0,1 0,02
290. 95-54-5 202-430-6 o-Fenilendiamină - - 10 - C2; M2
291. 108-95-2 203-632-7 Fenol P 8 2 16 4 M2; Directiva 2009/161
292. 12604-58-9 603-118-6 Ferovanadiu 0,5 - 1,5 - (Pulberi)
293. 7782-41-4 231-954-8 Fluor 1,58 1 3,16 2 Directiva 2000/39
294. 62-74-8 200-548-2 Fluoroacetat de sodiu P 0,02 0,004 0,05 0,01
295. 7789-75-5 232-188-7 Fluorură de calciu 1 - 2 -
296. 2699-79-8 220-281-5 Fluorură de sulfuril 15 - 20 -
297. - - Fluoruri anorganice 2,5 - - - Directiva 2000/39
298. 50-00-0 200-001-8 Formaldehidă 1,2 1 3 2 C2
299. 75-12-7 200-842-0 Formamidă 20 11 30 16 R1B
300. 109-94-4 203-721-0 Formiat de etil 200 66 300 99
301. 107-31-3 203-481-7 Formiat de metil P 125(13) 50 250(13) 100 Directiva 2017/164
302. 7803-51-2 232-260-8 Fosfină/Hidrogen fosforat 0,14 0,1 0,28 0,2 Directiva 2006/15
303. 7723-14-0 231-768-7 Fosfor roșu 0,05 - 0,15 -
304. 75-44-5 200-870-3 Fosgen/clorură de carbonil 0,08 0,02 0,4 0,1 Directiva 2000/39
305. 732-11-6 211-987-4 Fosmet/Imidan/Ortadox 1,5 - 3 -
306. 98-01-1 202-627-7 2-Furaldehidă 10 2,5 15 4 C2
307. - - Gaze lichefiate (în principal C3-C4) 1200 - 1500 -
308. 7440-56-4 231-164-3 Germaniu 2 - 5 -
309. 556-52-5 209-128-3 Glicidol/2,3-epoxi-1-propanol 50 16,5 100 33 C1B; M2; R1B
310. 7440-58-6 231-166-4 Hafniu 0,2 - 0,5 -
311. 151-67-7 205-796-5 Halotan/2-Brom-2-clor-1,1,1- trifluoroetan 400 50 - -
312. 76-44-8 200-962-3 Heptaclor/1,4,5,6,7,8,8-heptaclor 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7- metanoindan 0,3 - 0,6 - C2
313. 142-82-5 205-563-8 Heptan/n-Heptan 2085 500 - - Directiva 2000/39
314. 110-43-0 203-767-1 2-heptanonă/metil amil cetonă P 238 50 475 100 Directiva 2000/39
315. 110-54-3 203-777-6 n-Hexan 72 20 - - R2; Directiva 2006/15
316. 118-74-1 204-273-9 Hexaclorbenzen 0,5 - 1 - C1B
317. 87-68-3 201-765-5 Hexaclor-1,3-butadienă P - - 0,2 0,02
318. 67-72-1 200-666-4 Hexacloretan 5 0,5 8 0,8
319. 124-09-4 204-679-6 Hexametilendiamină 1 - 5 -
320. 822-06-0 212-485-8 Hexametilen-diizocianat 0,05 0,007 1 0,14
321. 302-01-2 206-114-9 Hidrazină P 0,1 0,08 1 0,8 C1B
322. - - Hidrocarburi alifatice (white spirit, solvent nafta, ligroină, petrol lampant, motorină) 700 - 1000 -
323. - - Hidrocarburi policiclice aromatice (fracția extractibilă în ciclohexan) 0,2 - - - C1B
324. 7783-07-5 231-978-9 Hidrogen seleniat 0,07 0,02 0,17 0,05 Directiva 2000/39
325. 7803-52-3 - Hidrogen stibiat 0,2 - 0,5 -
326. 7783-06-4 231-977-3 Hidrogen sulfurat/Sulfură de hidrogen 7 5 14 10 Directiva 2009/161
327. 1305-62-0 215-137-3 Hidroxid de calciu/Dihidroxid de calciu 1(13) - 4(13) - Fracție respirabilă Directiva 2017/164
328. 118-29-6 204-241-4 N-Hidroximetilftalimidă 50 7 75 10
329. 123-42-2 204-626-7 4-Hidroxi-4metil 2 pentanonă/ Diaceton-alcool 150 32 250 53
330. 75-86-5 200-909-4 2-hidroxi-2-metilpropionitril/ Acetoncianhidrină P 2 0,6 10 2,9
331. - - Hidroxizi alcalini (exprimați în hidroxid de sodiu) 1 - 3 -
332. 7580-67-8 231-484-3 Hidrură de litiu - - 0,02(13) - Fracție inhalabilă Directiva 2017/164
333. 111-40-0 203-865-4 2,2'-iminodietilamină/ Dietilentriamină P 2 0,5 4 1
334. 7553-56-2 231-442-4 Iod 0,5 0,09 1 0,2
335. 74-88-4 200-819-5 Iodură de metil P 15 2,5 25 4,2 C2
336. 78-83-1 201-148-0 Izobutanol/2- metil 1-propanol 100 33 200 66
337. 624-83-9 210-866-3 Izocianatul de metan/Metilizocianat 0,02 0,008 0,05 0,02 R2; Directiva 2009/161
338. 78-59-1 201-126-0 Izoforonă/3,5,5-trimetil 2 ciclohexen-1-onă 25 4,42 50 8,84 C2
339. 58-89-9 200-401-2 Lindan/γ HCH P 0,3 - 0,5 -
340. 8018-01-7 - Mancozeb/Etilen-bis- ditiocarbamat de zinc și mangan 100 - 200 -
341. - - Mangan și compuși anorganici de mangan (exprimați în Mn) 0,2(13) - - - Fracție inhalabilă Directiva 2017/164
0,05(13) - - - Fracție respirabilă Directiva 2017/164
342. 121-75-5 204-497-7 Malation/1,2-bis (etoxicarbonil) etil O,O-dimetil fosforoditioat 7 - 10 -
343. - - Mercur și compușii anorganici bivalenți ai mercurului, inclusiv oxidul de mercur și clorura mercurică (măsurați ca mercur) (12) 0,02 - - - R1B Directiva 2009/161
344. - - Mercur (compuși organici) P - - 0,01 -
345. 67-56-1 200-659-6 Metanol /Alcool metilic P 260 200 - - Directiva 2006/15
346. 108-67-8 203-604-4 Mesitilenă/1,3,5-trimetilbenzen 100 20 - - Directiva 2000/39
347. 97-88-1 202-615-1 Metacrilat de N-butil 150 25 250 43
348. 97-63-2 202-597-5 Metacrilat de etil 150 32 250 54
349. 80-62-6 201-297-1 Metacrilat de metil/ Metil 2-metilpropenoat 205 50 410 100 Directiva 2009/161
350. 74-82-8 200-812-7 Metan 1200 1834 1500 2292
351. 74-99-7 200-828-4 Metil-acetilenă/Propină 1300 793 1500 915
352. 100-61-8 202-870-9 N-Metilanilină P 7 16 10 23
353. 75-55-8 200-878-7 2-Metilaziridină/Propilenimină P 3 - 5 - C1B
354. 78-78-4 201-142-8 2- metil butan/Izopentan 3000 1000 - - Directiva 2006/15
355. 123-51-3 204-633-5 3-metil 1-butanol 100 - 200 -
356. 591-78-6 209-731-1 Metil butil cetonă/2-hexanonă 200 49 300 80 R2
357. 108-87-2 203-624-3 Metil ciclohexan 1200 300 1500 375
358. 25639-42-3 247-152-6 Metil ciclohexanol 200 42 300 64
359. 583-60-8 209-513-6 2-Metil ciclohexanonă P 250 54,5 350 76
360. 96-34-4 202-501-1 Metil cloracetat 5 - 10 -
361. 80-63-7 201-298-7 Metil alfa cloracrilat 2 - 5 -
362. 101-14-4 202-918-9 4,4'Metilen-bis-(2 clor-anilină) P 0,22 - - - C1B
363. 101-68-8 202-966-0 4,4'Metilendifenil diizocianat - - 0,15 - C2
364. 101-77-9 202-974-4 4,4' Metilen dianilină P 0,8 - 0,22 - C1B; M2
365. 27137-41-3 248-253-8 Metil furan/Silvan 10 - 20 -
366. 541-85-5 208-793-7 5-metilheptan-3-onă 53 10 107 20 Directiva 2000/39
367. 110-12-3 203-737-8 5-metilhexan-2-onă 95 20 - - Directiva 2000/39
368. 60-34-4 200-471-4 Metil hidrazină P 0,37 - - -
369. 74-93-1 200-822-1 Metil mercaptan/Metan tiol - - 1 -
370. 109-02-4 203-640-0 4-metilmorfolină/N-metilmorfolină - - 70 -
371. 108-11-2 203-551-7 4-metil 2-pentanol/Metil izobutil carbinol P 60 - 100 -
372. 141-79-7 205-502-5 4 Metil-3-penten-2-onă/Oxid de mesitil 50 12 100 24
373. 108-10-1 203-550-1 4-metilpentan-2-onă 83 20 208 50 Directiva 2000/39
374. 872-50-4 212-828-1 n-metil-2-pirolidonă P 40 10 80 20 R1B; Directiva 2009/161
375. 107-87-9 203-528-1 Metil propil cetonă/2-pentanonă 250 71 300 85
376. 98-83-9 202-705-0 α-metilstiren/2-fenilpropenă 246 50 492 100 Directiva 2000/39
377. 100-80-1 202-889-2 3-Metil stiren 250 51 350 72
378. 23564-05-8 245-740-7 Metil tiofanat - - 10 - M2
379. 75-79-6 200-902-6 Metil triclorsilan 1 - 3 -
380. 124-70-9 204-710-3 Metil vinil diclorsilan 3 - 5 -
381. 2554-06-5 219-863-1 4- Metil -4-vinil siloxan P 30 - 50 -
382. 72-43-5 200-779-9 Metoxiclor [1,1,1-triclor-2,2 di(p- metoxi-fenil)etan] P 10 - 15 -
383. 111-77-3 203-906-6 2-(2-metoxietoxi)-etanol P 50,1 10 - - R2; Directiva 2006/15
384. 34590-94-8 252-104-2 (2-metoximetiletoxi)- propanol/Dipropilenglicol monometileter/Eter metilic al dipropilenglicolului P 308 50 - - Directiva 2000/39
385. 107-98-2 203-539-1 1- Metoxi-2-propanol/1- metoxipropan-2-ol P 375 100 568 150 Directiva 2000/39
386. 21087-64-9 244-209-7 Metribuzin/4-amino-4,5-dihidro-6- (1,1-dimetiletil)-3-metiltio-1,2,4 -triazin-5-onă 1 - 2 -
387. 7786-34-7 232-095-1 Mevinfos/2-metoxicarbonil -1- metil vinil dimetil fosfat/Fosdrin 0,05 - 0,15 -
388. - - Molibden (compuși insolubili) 5 - 10 -
389. - - Molibden (compuși solubili) 2 - 5 -
390. 2212-67-1 218-661-0 Molinat/S-etil perhidroazepină-1- carbotioat - - 0,5 - C2; R2
391. 10102-43-9 233-271-0 Monoxid de azot 2,5(13) 2 - - Directiva 2017/164 Valorile-limită pentru monoxidul de azot se aplică în condițiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018.
392. 630-08-0 211-128-3 Monoxid de carbon 23(13) 20 117(13) 100 R1A Directiva 2017/164 Valorile-limită pentru monoxidul de carbon se aplică în condițiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018.
393. 74-89-5 200-820-0 Mono-metilamină 10 8 15 12
394. 110-91-8 203-815-1 Morfolină 36 10 72 20 Directiva 2006/15
395. 8030-30-6 232-443-2 Nafta/Gudron de huilă P 100 - 200 - C1B; M1B
396. 91-20-3 202-049-5 Naftalină 50 10 - - C2; Directiva 91/322
397. 91-59-8 202-080-4 2-Naftilamină P - - - - Fp; C1A
398. 135-88-6 205-223-9 N-2-naftilanilină/N-fenil-2- naftilamină - - - - Fp; C2
399. 135-64-8 205-208-7 Naftol AS-SW/3-hidroxi-N-2-naftil- 2- naftamidă 500 - 1000 -
400. 90-15-3 201-969-4 1-Naftol P 10 - 15 -
401. 463-82-1 207-343-7 Neopentan 3000 1000 - - Directiva 2006/15
402. - - Nichel și compuși (exprimați în Ni) 0,1 - 0,5 - C2
403. 13463-39-3 236-669-2 Nichel tetracarbonil 0,05 - 0,1 - C2; R1B
404. 54-11-5 200-193-3 Nicotină/3-(N-metil-2-pirolidinil) piridină P 0,5 - - - Directiva 2006/15
405. 1712-64-7 216-983-6 Nitrat de izopropil 20 5 25 7
406. 627-13-4 210-985-0 Nitrat de n-propil 75 17,5 100 23
407. 100-01-6 202-810-1 p-Nitroanilină P 3 0,5 5 0,9
408. 100-17-4 202-825-3 p-Nitroanisol 5 - 10 -
409. 98-95-3 202-716-0 Nitrobenzen P 1 0,2 - - C2; R2; Directiva 2006/15
410. 627-05-4 210-980-3 1-Nitrobutan 50 - 75 -
411. 92-93-3 202-204-7 4-Nitrodifenil P - - - - Fp; C1B
412. 79-24-3 201-188-9 Nitroetan P 62(13) 20 312(13) 100 Directiva 2017/164
413. 100-12-9 202-821-1 4-Nitroetilbenzen P 15 2 20 3
414. 55-63-0 200-240-8 Nitroglicerină/Trinitrat de glicerol P 0,095(13) 0,01 0,19(13) 0,02 Directiva 2017/164
415. 75-52-5 200-876-6 Nitrometan 100 40 150 60
416. 86-57-7 201-684-5 1-Nitronaftalină 20 3 30 4
417. 79-46-9 201-209-1 2-Nitropropan - - 30 8 C1B
418. 88-72-2 201-853-3 2-Nitrotoluen P 10 1,8 30 5,3 C1B; M1B; R2
419. 99-08-1 202-728-6 3-Nitrotoluen P 10 1,8 30 5,3
420. 99-99-0 202-808-0 4-Nitrotoluen P 10 1,8 30 5,3
421. 62-75-9 200-549-8 N-Nitrozodimetilamină P - - - - Fp; C1B
422. 143-08-8 205-583-7 1-nonanol/Alcool nonilic 150 25 250 42
423. 111-65-9 203-892-1 Octan 1500 322 2000 429
424. 127-90-2 204-870-4 Octaclor dipropil eter 10 - 15 -
425. 152-16-9 205-801-0 Octametil pirofosforamidă/ Schradan P 0,3 - 0,6 -
426. 111-87-5 203-917-6 1-Octanol/Alcool octilic P 150 28 250 47
427. 111-13-7 203-837-1 2-Octanonă/Metil hexil cetonă 100 19 200 38
428. 2809-67-8 - 2-Octină 500 - 700 -
429. 111-46-6 203-872-2 2,2' oxibisetanol/Dietilenglicol 500 115 800 184
430. 2238-07-5 218-802-6 2,2'-[oxibis(metilen)]-bis oxiran/ Diglicidil eter 0,5 0,1 2 0,4
431. 47110-30-5 - Oxichinolat de cupru 5 - 9 -
432. 1344-28-1 215-691-6 Oxid de aluminiu 2 - 5 - (Aerosoli)
433. 1303-86-2 215-125-8 Oxid boric 10 - 15 - R1B
434. 1306-19-0 215-146-2 Oxid de cadmiu 0,05 - 0,1 - (Fumuri) C1B; M2; R2
435. 1305-78-8 215-138-9 Oxid de calciu 1(13) - 4(13) - Fracție respirabilă Directiva 2017/164
436. 1307-96-6 215-154-6 Oxid de cobalt (II) 0,05 - 0,1 -
437. 1333- 82-0 215-607-8 Oxid de crom (VI) 0,05 - - - C1A; M1B; R2
438. 60-29-7 200-467-2 Oxid de dietil/Dietil eter/ Eter etilic 308 100 616 200 Directiva 2000/39
439. 55720-99-5 - Oxid de difenilclorat/Hexaclor difenil eter P 0,5 - 1,5 -
440. 75-21-8 200-849-9 Oxid de etilenă 1,8 1 - - C1B; M1B
441. 1309-37-1 215-168-2 Oxid feric 5 - 10 - (Fumuri, pulberi)
442. 20619-16-3 243-922-0 Oxid de germaniu 2 - 5 -
443. 1309-48-4 215-171-9 Oxid de magneziu 5 - 15 - (Fumuri)
444. 1003-73-2 213-714-4 N-Oxid 3-metil piridină 2 - 3 -
445. 75-56-9 200-879-2 Oxid de propilenă 50 21 - - C1B; M1B
446. 1314-61-0 215-238-2 Oxid de tantal 5 - 10 -
447. 1314-13-2 215-222-5 Oxid de zinc 5 - 10 - (Fumuri)
448. - - Oxizi de azot, cu excepția celor prevăzuți la pct. 258 și 391 5 3 8 4
449. 10028-15-6 233-069-2 Ozon 0,1 0,05 0,2 0,1
450. 8002-74-2 232-315-6 Parafină 2 - 6 - (Fumuri)
451. 56-38-2 200-271-7 Parathion (ISO)/O,O-dietil O-4-nitrofenil fosforotioat P 0,05 - 0,15 -
452. 298-00-0 206-050-1 Parathion-metil (ISO)/ O,O-dimetil O-4-nitrofenil fosforotioat/Tiofosfat de di-O-metil și O-p-nitrofenil/ Metil-parathion P 0,1 - 0,3 -
453. 19624-22-7 243-194-4 Pentaboran 0,05 0,02 0,15 0,06
454. 76-01-7 200-925-1 Pentacloretan 40 - 60 - C2
455. 87-86-5 201-778-6 Pentaclorfenol P 0,5 0,04 1 0,09 C2
456. 117-97-5 204-224-1 Pentaclortiofenat de zinc 5 - 10 -
457. 10026-13-8 233-060-3 Pentaclorură de fosfor 1 - - - Directiva 2006/15
458. 5714-22-7 227-204-4 Pentafluorură de sulf 0,1 - 0,3 -
459. 109-66-0 203-692-4 Pentan 3000 1000 - - Directiva 2006/15
460. 71-41-0 200-752-1 1-Pentanol 100 - 200 -
461. 1314-56-3 215-236-1 Pentaoxid de difosfor 1 - - - Directiva 2006/15
462. 1314-62-1 215-239-8 Pentaoxid de vanadiu 0,05 - 0,1 - (Fumuri) M2; R2
463. 1314-62-1 215-239-8 Pentaoxid de vanadiu 0,1 - - - (Pulberi de V2O5) M2; R2
464. 1314-80-3 215-242-4 Pentasulfură de difosfor 1 - - - Directiva 2006/15
465. 594-42-3 209-840-4 Perclorometil mercaptan 0,5 - 1,5 -
466. 8003-34-7 232-319-8 Piretru 1 - - - După eliminarea lactonelor sensibilizante Directiva 2006/15
467. 110-86-1 203-809-9 Piridină 15 5 - - Directiva 91/322
468. 29232-93-7 249-528-5 Pirimifos-metil/Orafon 0,5 - 2 -
469. 110-85-0 203-808-3 Piperazină 0,1 - 0,3 - R2; Directiva 2000/39
470. 7440-06-4 231-116-1 Platină 1 - - - (Metalică) Directiva 91/322
471. - - Plumb și compușii săi anorganici (exprimați în Pb) 0,15 - - - Directiva 98/24
472. 8050-81-5 - Polidimetilsiloxan 60 - 80 -
473. 74-98-6 200-827-9 Propan 1400 778 1800 1000
474. 107-10-8 203-462-3 N-Propilamină/Monopropilamină 0,5 0,2 0,8 0,3
475. 3126-95-2 221-509-6 N-Propil glicidil eter 100 - 200 -
476. 57-57-8 200-340-1 1,3-Propiolactonă 1,5 - - - C1B
477. 107-12-0 203-464-4 Propionitril/Cianură de etil 0,1 0,04 0,3 0,13
478. 108-46-3 203-585-2 Rezorcinol/1,3-benzendiol P 45 10 - - Directiva 2006/15
479. 70281-37-7 - Rodamină de tetrametil 70 - - -
480. - - Seleniu și compuși (exprimați în Se) 0,1 - 0,2 -
481. 78-10-4 201-083-8 Silicat de etil/Ortosilicat de tetraetil 44(13) 5 - - Directiva 2017/164
482. - - Staniu (compuși anorganici exprimați în Sn) 2 - - - Directiva 91/322
483. - - Staniu (compuși organici) 0,05 - 0,15
484. 100-42-5 202-851-5 Stiren 50 12 150 35
485. 7704-34-9 231-722-6 Sulf - - 15 - (Pulberi)
486. 7773-06-0 231-871-7 Sulfamat de amoniu 10 - 15 -
487. 3689-24-5 222-995-2 Sulfotep/O,O,O,O tetra etil-ditio- pirofosfat P 0,1 - - - Directiva 2000/39
488. 75-15-0 200-843-6 Sulfură de carbon P 15 5 - - R2; Directiva 2009/161
489. 93-76-5 202-273-3 2,4,5T/Acid 2,4,5 triclorfenoxi acetic 5 - 10 -
490. 7440-25-7 231-135-5 Tantal 5 - 10 -
491. 13494-80-9 236-813-4 Telur 0,05 - 0,15 -
492. 61788-32-7 262-967-7 Trifenil hidrogenat 19(13) 2 48(13) 5 Directiva 2017/164
493. 107-49-3 203-495-3 TEPP/Tetraetil-pirofosfat P 0,05 - 0,1 -
494. 33693-04-8 251-637-8 Terbumeton 0,5 - 1 -
495. 8006-64-2 232-350-7 Terebentină P 400 - 500 -
496. 1634-04-4 216-653-1 Terț-butil metil eter/ 2-metoxi-2-metilpropan 183,5 50 367 100 Directiva 2009/161
497. 98-51-1 202-675-9 4-terț butil toluen 45 7,5 60 10
498. 79-27-6 201-191-5 1,1,2,2 Tetrabrometan/ Tetra bromură de acetilenă 10 - 15 -
499. 76-11-9 200-934-0 1,1,1,2 Tetraclor-2,2-difluor etan 3000 303 4000 404
500. 76-12-0 200-935-6 1,1,2,2 Tetraclor -1,2-difluor etan 3000 303 4000 404
501. 79-34-5 201-197-8 1,1,2,2 Tetracloretan P 20 3 30 4
502. 630-20-6 211-135-1 1,1,1,2 Tetracloretan P 20 3 30 4
503. 127-18-4 204-825-9 Tetracloretilenă P 50 7 100 14 Directiva 2017/164
504. 56-23-5 200-262-8 Tetraclorură de carbon/Tetraclormetan P 6,4(13) 1 32(13) 5 C2; Directiva 2017/164
505. 7550-45-0 231-441-9 Tetraclorură de titan 1 - 3 -
506. 78-00-2 201-075-4 Tetraetil de plumb P 0,01 - 0,03 -
507. 109-99-9 203-726-8 Tetrahidrofuran P 150 50 300 100 C2; Directiva 2000/39
508. 119-64-2 204-340-2 1,2,3,4 Tetrahidronaftalină/ Tetralină 100 - 200 -
509. 509-14-8 208-094-7 Tetranitrometan 3 0,4 6 0,8
510. 479-45-8 207-531-9 Tetril/N-metil-N-2,4,6 tetranitro anilină P 1 - 1,5 -
511. 20816-12-0 244-058-7 Tetraoxid de osmiu 0,001 - 0,003 -
512. - - Thaliu (compuși solubili exprimați în Tl) P - - 0,05 -
513. 137-26-8 205-286-2 Thiram/Disulfură de tetrametil tiuram 2 - 5 -
514. 7440-29-1 231-139-7 Thoriu 0,02 - 0,05 -
515. 7440-32-6 231-142-3 Titan 10 - 15 -
516. 108-88-3 203-625-9 Toluen P 192 50 384 100 R2; Directiva 2006/15
517. - - Toluendiamină (amestec de izomeri) 5 1 10 2
518. 584-84-9 209-544-5 Toluen-2,4-diizocianat/ 2-metil-m-fenilen diizocianat 0,07 0,009 0,15 0,02 C2
519. 119-93-7 204-358-0 4,4'-bi-o-toluidină/o-tolidină P - - - - Fp; C1B
520. 95-53-4 202-429-0 o-Toluidină/2-aminotoluen P 3 - 5 - C1B
521. 106-49-0 203-403-1 p-Toluidină/4-aminotoluen P 3 - 5 - C2
522. 8001-35-2 232-283-3 Toxafen P 0,3 - 0,5 - C2
523. 43121-43-3 256-103-8 Triadimefon/ 1-(4-clorfenoxi)-3,3-dimetil- 1- (1,2,4-triazol-1-il)butanonă 3 - 5 -
524. 102-70-5 203-048-2 Trialilamină P 1 - 4 -
525. 102-82-9 203-058-7 Tributilamină - - 20 -
526. 126-73-8 204-800-2 Tributilfosfat 2 - 5 - C2
527. 75-87-6 200-911-5 Tricloracetaldehidă/Cloral 2 - 3 -
528. 120-82-1 204-428-0 1,2,4-triclorbenzen P 15,1 2 37,8 5 Directiva 2000/39
529. 71-55-6 200-756-3 1,1,1-tricloretan/Metil cloroform 555 100 1110 200 Directiva 2000/39
530. 52-68-6 200-149-3 Triclorfon/Dimetil 2,2,2-triclor-1- hidroxietilfosfonat 1 - 2 -
531. 79-01-6 201-167-4 Tricloretilenă P 100 18,5 150 28 C1B; M2
532. 25267-55-4 - 2,4,5 Triclorfenolat de cupru 0,5 - 1,5 -
533. 75-69-4 200-892-3 Tricolorfluormetan/Freon 11 4000 625 5000 781
534. 76-06-2 200-930-9 Triclornitrometan/Cloropicrină 0,5 0,07 0,7 0,1
535. 108-77-0 203-614-9 2,4,6 triclor-1,3,5 triazină/clorură de cianuril - - 1 0,1
536. 25735-29-9 247-216-3 Triclorpropan P 100 16,5 150 25
537. 98-07-7 202-634-5 α,α,α-triclortoluen/Triclormetil benzen/Triclorură de benzil/Fenilcloroform 2 0,3 5 0,7 C1B
538. 76-13-1 200-936-1 1,1,2 Triclor-1,2,2 trifluor etan/Freon 113 5000 - 7000 -
539. 7719-12-2 231-749-3 Triclorură de fosfor 2 - 5 -
540. 10025-87-3 233-046-7 Triclorură de fosforil/Oxiclorură de fosfor 1 0,15 5 0,8
541. 3982-91-0 223-622-6 Triclorură de tiofosforil/Clorură de tiofosforil/Tiotriclorură de fosfor 2 - 5 -
542. 1330-78-5 215-548-8 o-Tricrezilfosfat P 0,1 - 2 -
543. 121-44-8 204-469-4 Trietilamină P 8,4 2 12,6 3 Directiva 2000/39
544. 5224-23-7 - Trietil de plumb P 0,01 - 0,03 -
545. 112-27-6 203-953-2 Trietilenglicol/[2,2'-(etilendioxi) dietanol] 700 114 1000 163
546. 112-24-3 203-950-6 Trietilentetramină/3,6- diazaoctantilendiamină 10 1,7 20 3,3
547. 115-86-6 204-112-2 Trifenilfosfat 2 - 4 -
548. 75-63-8 200-887-6 Trifluoro-mono-brom metan 5000 - 7000 -
549. 7783-54-2 232-007-1 Trifluorură de azot 20 - 30 -
550. 7637-07-2 231-569-5 Trifluorură de bor - - 3 -
551. 7790-91-2 232-230-4 Trifluorură de clor - - 0,4 -
552. 75-50-3 200-875-0 Trimetilamină 1 - 2 -
553. 526-73-8 208-394-8 1,2,3-trimetilbenzen 100 20 - - Directiva 2000/39
554. 95-63-6 202-436-9 1,2,4-trimetilbenzen 100 20 - - Directiva 2000/39
555. 75-77-4 200-900-5 Trimetilclorsilan 3 - 10 -
556. 121-82-4 204-500-1 Trimetilen-trinitramină/Hexogen P 2 - 6 -
557. 118-96-7 204-289-6 2,4,6 Trinitrotoluen/TNT 0,5 - 1 -
558. 102-69-2 203-047-7 Tripropilamină 3 0,5 4 0,7
559. 7440-33-7 231-143-9 Tungsten 2 - 6 -
560. 63148-62-9 - Ulei polidimetil-siloxanic P 200 - 300 -
561. - - Uleiuri minerale 5 - 10 -
562. 25013-15-4 246-562-2 Vinil toluen 300 - 400 -
563. 81-81-2 201-377-6 Warfarină P 0,1 - 0,3 - R1A
564. 1330-20-7 215-535-7 Xilen, izomer mixt, pur P 221 50 442 100 Directiva 2000/39
565. 108-38-3 203-576-3 m-xilen P 221 50 442 100 Directiva 2000/39
566. 95-47-6 202-422-2 o-xilen P 221 50 442 100 Directiva 2000/39
567. 106-42-3 203-396-5 p-xilen P 221 50 442 100 Directiva 2000/39
568. 576-26-1 209-400-1 2,6 Xilenol 15 - 20 -
569. 1300-73-8 215-091-4 Xilidină P 1 - 2 -
570. 12122-67-7 235-180-1 Zineb/Etilen-bis-ditiocarbamat de zinc 0,5 - 1 -
571. - - Zirconiu și compuși (exprimați în Zr) 5 - 10 -

NOTE:

(1) CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service.

(2) EC (EINECS): număr de înregistrare din: Inventarul european al substanțelor (chimice) existente introduse pe piață/Catalogul european al substanțelor comercializate (European Inventory of Existing Chemical Substances).

(3) Mențiunea "P", care însoțește valoarea-limită de expunere profesională indică posibilitatea unei penetrări cutanate importante.

(4) Măsurate sau calculate în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT).

(5) Nivel de expunere pe termen scurt. Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere și care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

(6) mg/m3: miligrame pe metru cub de aer la 20°C și 101,3 kPa ("760 mm coloană de mercur"), dacă nu se precizează altfel.

(7) ppm: părți per milion, volume de contaminant la 106 volume de aer (ml/m3).

(8) Notațiile din această coloană au următorul înțeles:

C1A, C1B - poate provoca apariția cancerului;

C2 - susceptibil de a provoca apariția cancerului;

M1B - poate provoca anomalii genetice;

M2 - susceptibil de a provoca anomalii genetice;

R1A, R1B - poate dăuna fătului; poate dăuna fertilității;

R2 - susceptibil de a dăuna fertilității [conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 - anexa VI];

Fp - foarte periculos. Concentrația (prezența în mediul de muncă) acestor agenți chimici trebuie să fie, practic, 0.

Directiva XXXX: se indică directiva europeană în care a fost stabilită o valoare-limită orientativă pentru respectivul agent chimic, la nivel european. Numărul directivei poate fi însoțit și de denumirea în limba română/engleză a agentului chimic respectiv, sub care îl regăsim în acea directivă.

(9) Pentru acid sulfuric: atunci când se alege o metodă adecvată de monitorizare a expunerii, trebuie să se țină cont de limitările și interferențele potențiale care pot apărea în prezența altor compuși ai sulfului.

(10) Pentru acid sulfuric: particulele lichide pulverizate se definesc ca fracțiune toracică.

(11) Pentru benzen, la notația "Piele": este posibil ca la inhalarea reglementată să se adauge o absorbție cutanată.

(12) Pentru mercur: în timpul monitorizării expunerii pentru mercur și compușii săi anorganici bivalenți trebuie să se țină cont de tehnicile relevante de monitorizare biologică care completează valorile-limită de expunere la mediul profesional.

(13) mg/m3: miligrame pe metru cub de aer. Pentru substanțe chimice în fază gazoasă sau de vapori, valoarea-limită este exprimată la 20°C și la 101,3 kPa.

(14) Valoare-limită a expunerii pe termen scurt în raport cu o perioadă de referință de 1 minut.

Semnul "/" în coloana 4: separă denumirile alternative ale aceluiași agent chimic.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006)

VALORI-LIMITĂ BIOLOGICE

1. Plumbul și compușii săi ionici

1.1. Monitorizarea biologică trebuie să includă măsurarea nivelului de plumb din sânge (PbB) pe baza spectrometriei de absorbție sau a unei metode care duce la rezultate echivalente.

Valorile-limită biologice cu caracter obligatoriu sunt indicate la pct. 2 poz. 43.

Valoarea biologică de 70 µg Pb/100 ml sânge este o valoare restrictivă.

1.2. Supravegherea medicală necesită măsuri speciale dacă:

- expunerea implică o concentrație de plumb în aer mai mare de 0,075 mg/m3, calculat ca medie ponderată în funcție de timp pentru o perioadă de 40 de ore pe săptămână; sau

- un nivel al plumbului în sânge de peste 40 µg Pb/100 ml sânge este constatat la lucrători.

1.3. Indicațiile practice pentru monitorizarea biologică și supravegherea medicală trebuie să fie elaborate conform art. 44 din Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006, cu modificările și completările ulterioare. Acestea trebuie să includă recomandări cu privire la indicatorii biologici (de exemplu, ALAU, ZPP, ALAD) și strategii de monitorizare biologică.

2. Tabel cu valorile-limită biologice obligatorii (VLBO)

Nr. crt. Substanța Indicatorul biologic Materialul biologic Momentul recoltării VLBO Mențiuni
1. Acetonă Acetonă urină sfârșit de schimb 50 mg/l
2. Alcool izopropilic Acetonă urină sfârșit de schimb 50 mg/l
3. Alcool metilic Metanol urină sfârșit de schimb 6 mg/l
4. Aluminiu Aluminiu urină sfârșit de schimb 200 µg/l
5. Aldrin Aldrin sânge sfârșit de schimb 10 µg/l
6. Anilină p-Aminofenol urină sfârșit de schimb 10 µg/l
Methemoglobină sânge sfârșit de schimb 1,5% Hb totală
7. Antimoniu (stibiu) Antimoniu urină sfârșit de schimb 1 mg/l
8. Arsen și AsH3 Arsen urină sfârșit de săptămână 50 µg/g C
păr sfârșit de săptămână 0,5 mg/100 g
9. Benzen Acid s-fenil mercapturic urină sfârșit de schimb 25 µg/g C
Fenoli totali urină sfârșit de schimb 50 mg/l
Acid t,t muconic urină sfârșit de schimb 500 µg/g C
10. Benzidină Benzidină urină - absent
11. Beriliu Beriliu urină sfârșit de schimb 2 µg/l
12. Bromură de metil Brom sânge sfârșit de schimb 2 mg/100 ml
13. Cadmiu și compuși anorganici Cadmiu urină sfârșit de schimb 2 µg/g C SCOEL
sânge sfârșit de schimb 5 µg/l
Proteine urină sfârșit de schimb 2 mg/l
14. Clorbenzen 4-Clorocatecol total urină sfârșit de schimb 150 mg/g C
p-Clorfenol total urină sfârșit de schimb 25 mg/g C
15. Clorură de metilen COHb sânge sfârșit de schimb 5% Hb
Clorură de metilen sânge sfârșit de schimb 1 mg/l
Clorură de metilen urină sfârșit de schimb 0,3 mg/l SCOEL
16. Crom Crom urină în timpul lucrului 10 µg/g C
urină sfârșit de săptămână 30 µg/g C
17. Cobalt Cobalt urină sfârșit de săptămână 15 µg/l
sânge sfârșit de săptămână 1 µg/l
18. DDT DDT sânge sfârșit de schimb 20 µg/100 ml
19. Dieldrin Dieldrin sânge sfârșit de schimb 10 µg/100 ml
20. 1,4 Diclorbenzen 2,5 Diclorfenol total urină sfârșit de schimb 150 µg/g C
21. N,N-Dimetil acetamidă N-Metil acetamidă urină sfârșit de săptămână 30 µg/g C
22. N,N-Dimetil formamidă Metil formamidă urină sfârșit de schimb 15 mg/l
23. Etilbenzen Acid mandelic urină sfârșit de săptămână 1,5 g/g C
24. Fenol Fenoli totali urină sfârșit de schimb 120 mg/g C SCOEL
25. Fluor și compuși Fluor urină sfârșit de schimb 5 mg/g C
26. Halotan Acid trifluoroacetic sânge sfârșit de schimb 2,5 mg/l
27. Hexaclorbenzen Hexaclorbenzen ser sfârșit de schimb 150 µg/l
28. N-hexan 2,5 Hexandionă urină sfârșit de schimb 5 mg/g C
29. Hidrazină Hidrazină urină sfârșit de schimb 200 µg/g C
30. Lindan ď1± Hexaclorciclohexan sânge sfârșit de schimb 20 µg/l
31. Mangan Mangan urină sfârșit de schimb 10 µg/l
32. Mercur și compuși Mercur sânge sfârșit de schimb 10 µg/l SCOEL
Mercur urină începutul schimbului următor 30 µg/g C
33. Metiletilcetonă Metiletilcetonă urină sfârșit de schimb 2 mg/l
34. Metilcloroform Tricloretanol total urină sfârșit de săptămână 30 mg/l
Tricloretanol total sânge sfârșit de săptămână 1 mg/l
Metil chloroform sânge sfârșit de schimb 550 µg/l
Acid tricloracetic urină sfârșit de săptămână 10 mg/l
35. Monoxid de carbon COHb sânge sfârșit de schimb 5% Hb
36. Nichel Nichel urină sfârșit de schimb 3 µg/l SCOEL
37. Nichel carbonil COHb sânge sfârșit de schimb 5% Hb
Nichel urină sfârșit de schimb 15 µg/l
38. Nitrobenzen p-Nitrofenol total urină sfârșit de schimb 5 mg/g C
Methemoglobină sânge sfârșit de schimb 1,5% Hb
39. Paration p-Nitrofenol total urină sfârșit de schimb 500 µg/l
Activitate colinesterazică sânge înaintea schimbului următor Scădere >30%
40. Pentaclor fenol Pentaclor fenol urină sfârșit de schimb 2 mg/g C
41. Pesticide organofosforice Activitate colinesterazică sânge - Scădere > 30%
42. Plumb Plumb sânge sfârșit de schimb 70 µg/100 ml Directiva 98/24/CE
Plumb urină sfârșit de schimb 150 µg/l
Plumb păr sfârșit de schimb 3 mg/cm
Acid deltaaminolevulinic urină sfârșit de schimb 10 mg/l
Coproporfirine urină sfârșit de schimb 300 µg/l
Protoporfirină eritrocitară liberă sânge sfârșit de schimb 100 µg/ 100 ml eritrocite
43. Stiren Acid mandelic urină sfârșit de schimb 800 mg/g C
începutul schimbului următor 300 mg/g C
Acid fenilglioxalic urină sfârșit de schimb 100 mg/g C
Stiren sânge sfârșit de schimb 0,55 mg/l
începutul schimbului următor 0,02 mg/l
44. Sulfură de carbon Acid 2- tiotiazolidin 4 carboxilic urină sfârșit de schimb 4 mg/l
Testul iodazidă urină sfârșit de schimb 0,65
45. Telur Telur urină sfârșit de schimb 20 µg/l
46. Tetracloroetilenă Tetracloroetilenă în aerul expirat înainte de ultimul schimb al unei săptămâni de lucru 3 ppm (0,435 mg/m3) SCOEL
Tetracloroetilenă sânge înainte de ultimul schimb al unei săptămâni de lucru 0,4 mg/l SCOEL
Acid tricloracetic urină sfârșit de schimb și sfârșit de săptămână 7 mg/l
47. Tetraetil de plumb Plumb dietil urină sfârșit de schimb 25 µg/l
Plumb total urină sfârșit de schimb 50 µg/l
48. Tricloroetilenă Acid tricloracetic urină sfârșit de schimb și sfârșit de săptămână 20 mg/l SCOEL
49. Toluen Acid hipuric urină sfârșit de schimb 2 g/l
o-Cresol urină sfârșit de schimb 3 mg/l
50. Uraniu Uraniu urină sfârșit de schimb 10 µg/l
51. Vanadiu Vanadiu urină sfârșit de schimb 20 µg/l
52. Xilen Acid metilhipuric urină sfârșit de schimb 3 g/l

NOTE:

C - creatinină urinară

Hb - hemoglobină

COHb - carboxihemoglobină

SCOEL - Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (Comitetul Științific pentru Valori-Limită de Expunere Profesională)

Directiva 98/24/CE - directiva în care a fost stabilită respectiva valoare-limită biologică la nivelul Uniunii Europene

ANEXA Nr. 3

LISTA
valorilor-limită care se aplică în condițiile prevăzute la art. II din hotărâre

Nr. crt. Nr. crt. din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (fără modificările aduse de prezenta hotărâre) CAS(1) EC(2) (EINECS) Denumirea agentului chimic Acțiunea cutanată(3) Valoare-limită maximă Mențiuni(8)
8 ore(4) Termen scurt(5) (15 min.)
mg/m3(6) ppm(7) mg/m3(6) Ppm(7)
1 384 10102-43-9 233-271-0 Monoxid de azot 30 24 - - Directiva 91/322(9)
2 385 630-08-0 211-128-3 Monoxid de carbon 20 17,5 30 26 R1A
3 441 10102-44-0 233-272-6 Dioxid de azot 5 3 8 4

NOTE:

(1) CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service.

(2) EC (EINECS): număr de înregistrare din: Inventarul european al substanțelor (chimice) existente introduse pe piață/Catalogul european al substanțelor comercializate (European Inventory of Existing Chemical Substances).

(3) Mențiunea "P" care însoțește valoarea-limită de expunere profesională indică posibilitatea unei penetrări cutanate importante.

(4) Măsurate sau calculate în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT).

(5) Nivel de expunere pe termen scurt. Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere și care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

(6) mg/m3: miligrame pe metru cub de aer la 20°C și 101,3 kPa ("760 mm coloană de mercur"), dacă nu se precizează altfel.

(7) ppm: părți per milion, volume de contaminant la 106 volume de aer (ml/m3).

(8) Notația R1A arată că agentul chimic respectiv poate dăuna fătului.

(9) Directiva 91/322/CEE este directiva europeană în care a fost stabilită respectiva valoare-limită orientativă pentru monoxidul de azot, la nivel european.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...