Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

Ordinul nr. 79/2018 pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 83/2014

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.645 din 29 martie 2018, întocmit de Direcția produse medicinale veterinare și nutriție animală - Direcția generală sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar- veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. -

Norma sanitară veterinară privind condițiile de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 83/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 și 541 bis din 22 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) depozitul farmaciei veterinare - încăperea în care se păstrează produsele medicinale veterinare, hrana pentru animale, furajele medicamentate și alte produse de uz veterinar conform cerințelor din prospectul sau eticheta produsului;".

2. La articolul 3, după litera v) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:

"

x) magazin/vânzător online - persoană juridică sau fizică autorizată care, în cadrul activității sale, comercializează electronic, cu amănuntul, produse medicinale veterinare, prin intermediul unui website."

3. La articolul 6, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Comercializarea produselor medicinale veterinare se realizează conform legislației sanitare veterinare în vigoare, numai prin unitățile farmaceutice veterinare, autorizate sanitar- veterinar/înregistrate sanitar-veterinar.

(3) Comercializarea cu amănuntul online a produselor medicinale veterinare poate fi realizată doar cu respectarea prevederilor Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin magazine/vânzători online."

4. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc șapte noi alineate, alineatele (4)-(10), cu următorul cuprins:

"

(4) Magazinul/Vânzătorul online are obligația să notifice direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor în a cărei rază teritorială se află sediul social al acestuia despre intenția de a plasa pe piața online produsele medicinale veterinare prevăzute la alin. (3), cu precizarea datelor de contact ale unităților farmaceutice veterinare autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, furnizoare de produse; ori de câte ori apar modificări ale denumirii site-urilor și/sau ale furnizorilor de produse medicinale veterinare, acestea trebuie notificate direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor; modelul de notificare este prevăzut în anexa nr. 31.

(5) Notificarea prevăzută la alin. (4) trebuie să fie însoțită de o copie a contractului cu unitatea farmaceutică veterinară furnizoare de produse medicinale veterinare.

(6) O copie a notificării prevăzute la alin. (4) trebuie transmisă și unității farmaceutice veterinare furnizoare de produse medicinale veterinare.

(7) Copia contractului prevăzut la alin. (5) nu este necesară în situația când comercializarea online a produselor medicinale veterinare prevăzute la alin. (3) se realizează de către o unitate farmaceutică veterinară autorizată/înregistrată sanitar-veterinar.

(8) Din considerente ce țin de siguranța și de calitatea produselor medicinale veterinare, depozitarea și transportul acestora până la beneficiar se realizează numai de către unitățile farmaceutice veterinare, autorizate/înregistrate sanitar- veterinar, furnizoare de produse medicinale veterinare.

(9) Vânzarea produselor medicinale veterinare prevăzute la alin. (3) prin intermediul unui magazin/vânzător online se realizează numai dacă sunt întrunite următoarele condiții:

a) cererea/comanda produsului medicinal veterinar este însoțită de o imagine scanată a prescripției medicale eliberate de un medic veterinar;

b) imaginea scanată a prescripției medicale trebuie să permită identificarea cu ușurință a numelui medicului veterinar care a eliberat-o, precum și a codului unic de identificare al acestuia;

c) comanda este însoțită de detalii privind:

(i) numele și prenumele cumpărătorului;

(ii) adresa cumpărătorului;

(iii) numele, adresa și numărul de telefon ale medicului veterinar de liberă practică care a eliberat prescripția, în vederea confirmării autenticității prescripției medicale.

(10) Responsabilitatea controlului oficial al magazinelor/vânzătorilor online privind respectarea prevederilor legale referitoare la circulația produselor medicinale veterinare, inclusiv deținerea unei evidențe a acestor magazine/vânzători online, revine direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pe a cărei raza teritorială funcționează."

5. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) În farmaciile veterinare sunt interzise deținerea și comercializarea produselor medicinale veterinare ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope, a produselor medicinale veterinare ce conțin substanțe aflate sub control național, precum și a produselor medicinale veterinare utilizate pentru eutanasie.

(2) Lista produselor medicinale veterinare autorizate pentru comercializare, care se eliberează sau nu pe baza de prescripție medicală, este publicată pe site-ul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar - www.icbmv.ro - și se actualizează periodic."

6. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Activitatea din cadrul farmaciei veterinare se desfășoară sub coordonarea și responsabilitatea unui medic veterinar cu drept de liberă practică."

7. La articolul 13, literele h) și i) se abrogă.

8. La articolul 13, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

l) coordonează, verifică și evaluează activitatea personalului prevăzut la art. 11 lit. b), unde este cazul;".

9. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Personalul prevăzut la art. 11 lit. b) își desfășoară activitatea în farmacia veterinară numai sub coordonarea și responsabilitatea medicului veterinar și trebuie să cunoască legislația sanitară veterinară din domeniul farmaceutic veterinar."

10. La articolul 15, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) În cazul amplasării farmaciei veterinare în cadrul complexurilor comerciale - supermarket, hipermarket, piețe agroalimentare, se pot utiliza grupurile sanitare comune."

11. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Produsele medicinale veterinare și alte produse de uz veterinar expirate, rechemate sau returnate trebuie să fie păstrate separat, în zone special amenajate și identificate."

12. La articolul 19, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) În farmacia veterinară este obligatorie deținerea, în format letric, în original sau în copie, sau, după caz, în format electronic, cu obligativitatea păstrării integrității datelor, a următoarelor categorii de documente:".

13. La articolul 19 alineatul (1), litera h) se abrogă.

14. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) Produsele medicinale veterinare și alte produse de uz veterinar expirate, rechemate sau returnate trebuie să fie păstrate separat, în zone special amenajate și identificate.

(2) În cazul amplasării punctului farmaceutic veterinar în cadrul complexurilor comerciale, supermarket, hipermarket, piețe agroalimentare, se pot utiliza grupurile sanitare comune."

15. La articolul 23, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"

(4) Activitatea din cadrul punctului farmaceutic veterinar se desfășoară în coordonarea și în responsabilitatea unui medic veterinar cu drept de liberă practică.

(5) Medicul veterinar prevăzut la alin. (1) lit. a) are următoarele responsabilități:

a) efectuează/dispune recepția calitativă și cantitativă a produselor medicinale veterinare și a altor produse de uz veterinar, la primirea acestora în punctul farmaceutic veterinar;

b) se asigură că evidențele privind intrările și ieșirile de produse medicinale veterinare sunt ținute la zi, astfel încât să poată fi realizată trasabilitatea produselor livrate;

c) informează furnizorul produsului medicinal veterinar incriminat despre reacțiile adverse apărute la animale în urma administrării produsului medicinal veterinar respectiv;

d) cunoaște legislația sanitar-veterinară în vigoare, în special pe cea referitoare la produsele medicinale veterinare, și se informează permanent cu privire la noutățile terapeutice și de farmacovigilență la nivel național și internațional;

e) coordonează, verifică și evaluează activitatea personalului prevăzut la alin. (1) lit. b), unde este cazul;

f) verifică asigurarea condițiilor de păstrare a produselor medicinale veterinare conform specificațiilor din prospect."

16. La articolul 26, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) La sediul punctului farmaceutic veterinar trebuie să existe, în format letric, în original sau în copie, sau, după caz, în format electronic, cu obligativitatea păstrării integrității datelor, următoarele documente:".

17. La articolul 27, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Comerțul cu ridicata al produselor medicinale veterinare se realizează prin unități autorizate pentru distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar către farmacii veterinare, unități în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară, puncte farmaceutice veterinare, depozite farmaceutice veterinare, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, institutele naționale veterinare de referință, unități de cercetare din domeniul farmaceutic, unități de fabricație de produse medicinale veterinare, grădini zoologice, rezervații naturale de animale, delfinarii, ministere, primării/consilii locale care dețin adăposturi de animale, asociații/organizații pentru protecția animalelor legal constituite și care dețin adăposturi de animale, exploatații comerciale de animale, unități producătoare de furaje medicamentate."

18. La articolul 32, partea introductivă a alineatului (1) și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

(1) În cadrul depozitului farmaceutic veterinar trebuie să existe înregistrări, în format letric, în original sau în copie, sau, după caz, în format electronic, cu obligativitatea păstrării integrității datelor, referitoare la:

. . . . . . . . . .

(2) În cadrul depozitului farmaceutic veterinar trebuie să existe, în format letric, în original sau în copie, sau, după caz, în format electronic, cu obligativitatea păstrării integrității datelor, următoarele:

a) certificatul de serie/conformitate a produselor medicinale veterinare;

b) copii ale autorizațiilor de comercializare a produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar valide, potrivit prevederilor legale în vigoare, existente în depozitul farmaceutic veterinar, în cazul în care unitatea farmaceutică veterinară nu are acces la nomenclatorul produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar, disponibil pe site-ul www.icbmv.ro;

c) autorizația de distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar;

d) registrul pentru reacții adverse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20;

e) registrul pentru evidența produselor medicinale veterinare care conțin substanțe din categoria stupefiante, psihotrope, precum și a celor care conțin substanțe aflate sub control național;

f) notele de comandă primite de la beneficiari pentru produsele medicinale veterinare solicitate."

19. La articolul 32, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie păstrate în depozitul farmaceutic veterinar pentru o perioadă de cel puțin 5 ani."

20. La articolul 43, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) cererea din partea unității, cu precizarea activităților, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 12;".

21. La articolul 43, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

"

k) copia certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, în cazul în care o cotă din capitalul social al societății este deținută de un medic veterinar, în condițiile prevăzute de Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

22. La articolul 51, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) cererea din partea unității, cu precizarea activităților, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 12;".

23. La articolul 51, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

"

h) copia certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, în cazul în care o cotă din capitalul social al societății este deținută de un medic veterinar, în condițiile prevăzute de Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

24. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Unitățile autorizate pentru fabricație/import de produse medicinale veterinare pot să efectueze operațiuni de import, export și comerț intracomunitar cu produse medicinale veterinare, cu respectarea legislației sanitar-veterinare specifice în vigoare."

25. La articolul 70, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Valabilitatea autorizației de fabricație este condiționată de valabilitatea certificatului privind conformitatea cu buna practică de fabricație."

26. Articolul 74 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 74. -

Cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea certificatului privind conformitatea cu buna practică de fabricație, titularul acestuia trebuie să depună la direcția de specialitate din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor documentele prevăzute la art. 65, în vederea evaluării conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările și completările ulterioare."

27. La articolul 77, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) Termenul de remediere în cazul suspendării activității nu poate să fie mai mare de un an."

28. La articolul 77, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(10) În cazul în care se constată că activitățile cuprinse în anexele nr. 4 și 5 se desfășoară fără înregistrare sanitară veterinară/autorizație sanitară veterinară, autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor competentă emite ordonanța de interzicere a desfășurării activității, în baza unui proces-verbal întocmit de către personalul de specialitate responsabil din cadrul acesteia, la sediul unității respective, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 16."

29. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 31, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

30. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

31. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

32. Anexa nr. 6 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

33. Anexa nr. 7 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

34. Anexa nr. 8 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.

35. Anexa nr. 9 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 7 la prezentul ordin.

36. Anexa nr. 10 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 8 la prezentul ordin.

37. Anexa nr. 11 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 9 la prezentul ordin.

38. Anexa nr. 12 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 10 la prezentul ordin.

39. Anexa nr. 15 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 11 la prezentul ordin.

40. Anexa nr. 16 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 12 la prezentul ordin.

41. Anexa nr. 17 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 13 la prezentul ordin.

42. După anexa nr. 19 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 20, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 14 la prezentul ordin.

Art. II. -

Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
Geronimo Răducu Brănescu

București, 21 iunie 2018.

Nr. 79.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 31 la norma sanitară veterinară)

NOTIFICARE
comerț online cu produse medicinale veterinare

Către

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor . . . . . . . . . .

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., reprezentant legal al . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., număr de ordine în registrul comerțului . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . .,

NOTIFIC

Comercializarea online, pe site-ul/ site-urile . . . . . . . . . ., a produselor medicinale veterinare, furnizate de unitatea farmaceutică veterinară . . . . . . . . . ., obiect de activitate . . . . . . . . . ., cu punctul de lucru în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară)

ACTIVITĂȚILE ȘI UNITĂȚILE
supuse înregistrării sanitare veterinare/autorizării sanitare veterinare de funcționare/autorizării de distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București

Nr. crt. Denumirea activității Denumirea unității conform legislației specifice
1. Comerț cu amănuntul al produselor medicinale veterinare Farmacie veterinară (Se autorizează.)
2. Comerț cu amănuntul al produselor medicinale veterinare Punct farmaceutic veterinar (Se înregistrează.)
3. Comerț cu ridicata al produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar Depozit farmaceutic veterinar (Se autorizează.)
4. Depozitarea produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 5 la norma sanitară veterinară)

ACTIVITĂȚILE ȘI UNITĂȚILE
supuse certificării privind conformitatea cu buna practică de fabricație de către direcția de specialitate din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

Nr. crt. Denumirea activității Denumirea unității conform legislației specifice
1. Fabricarea produselor farmaceutice de bază Unitate de fabricație/import a/al produselor medicinale veterinare - pentru fabricație totală sau parțială a materiilor prime utilizate în fabricația produselor medicinale veterinare
2. Fabricarea preparatelor farmaceutice Unitate de fabricație/import a/al produselor medicinale veterinare - pentru fabricație totală sau parțială a produselor medicinale veterinare sau import al produselor medicinale veterinare

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 6 la norma sanitară veterinară)

Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

REFERAT DE EVALUARE
pentru înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară de funcționare . . . . . . . . . .

Subsemnatul, . . . . . . . . . . medic veterinar în cadrul . . . . . . . . . ., având în vedere documentația înregistrată la . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . privind solicitarea emiterii înregistrării sanitare veterinare/autorizației sanitare veterinare de funcționare a unității . . . . . . . . . ., pentru obiectivul . . . . . . . . . . din (localitatea, strada, numărul) . . . . . . . . . ., activitatea . . . . . . . . . ., în conformitate cu:

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară /autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar, cu modificările și completările ulterioare,

am verificat unitatea, constatând următoarele:

1. Clădiri și local în funcțiune:

nr. clădiri
nr. încăperi
suprafață

2. Caracteristici constructive:

Materiale de construcție pavimente
pereți
plafoane
Sisteme de aprovizionare cu apă rece
apă caldă
Canalizare

3. Condiții de microclimat:

ventilație
temperatură
umiditate
iluminat

4. Dotări:

spații pentru: oficină
receptură
depozitare produse medicinale veterinare și alte produse de uz veterinar
depozitare hrană și accesorii pentru animale
depozitarea produselor expirate, deteriorate sau retumale, precum și a ambalajelor
spații dotate cu:prevăzute cu:
mese
dulapuri
rafturi lavabile și ușor igienizabile
frigidere
lăzi frigorifice
balanțe, echipamente de măsurare
sistem de asigurare și monitorizare a temperaturii și umidității

5. Măsuri de prevenire și combatere a dăunătorilor

6. Contract cu o unitate specializată pentru colectarea și distrugerea produselor neconforme sau expirate

7. Existența materialelor și substanțelor pentru igiena personalului și a spațiilor:

spălătoare pentru mâini
substanțe dezinfectante, săpun lichid, prosop din hârtie

8. Grup sanitar

9. Vestiar

10. Personal de specialitate:

11. Autorizații de funcționare emise de alte organe abilitate:

. . . . . . . . . .

12. Alte aspecte:

. . . . . . . . . .

13. Concluzii:

Corespunde pentru înregistrarea sanitară veterinară/autorizarea sanitară veterinară de funcționare a activităților . . . . . . . . . . specificate în Cererea de înregistrare/autorizare nr. . . . . . . . . . ., obiectiv . . . . . . . . . .

Nu îndeplinește condițiile de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară de funcționare conform prevederilor legislației sanitare veterinare în vigoare.

Nu corespunde pentru activitatea . . . . . . . . . .

Medic veterinar oficial,
. . . . . . . . . .
Reprezentantul legal al unității
. . . . . . . . .
(nume și prenume, în clar, semnătura) (nume și prenume, în clar, semnătura)

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 7 la norma sanitară veterinară)

DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
. . . . . . . . . .

AUTORIZAȚIE SANITARĂ VETERINARĂ DE FUNCȚIONARE
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

Directorul executiv al . . . . . . . . ., având în vedere cererea și documentația pentru emiterea autorizației sanitare veterinare de funcționare, înregistrate cu nr. . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . ., pentru unitatea . . . . . . . . ., activitatea . . . . . . . . . având sediul social în localitatea . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . în baza Referatului de evaluare întocmit de medicul veterinar . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . ., din cadrul . . . . . . . . .,

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar, cu modificările și completările ulterioare,

dispune:

AUTORIZAREA SANITARĂ VETERINARĂ a unității . . . . . . . . .

cu punctul de lucru în localitatea . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . . ., pentru următoarele activități:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Nerespectarea condițiilor care au stat Ia baza emiterii prezentei autorizații, schimbarea profilului sau efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea autorizației sanitare veterinare de funcționare sau interzicerea activității, precum și sancționarea contravențională, conform legislației în vigoare.

DIRECTOR EXECUTIV
. . . . . . . . .
(nume și prenume, în clar, semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 8 la norma sanitară veterinară)

DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
. . . . . . . . . .

ÎNREGISTRARE SANITARĂ VETERINARĂ
Nr. . . . . . . . . . .din. . . . . . . . . . . . . .

Directorul executiv al . . . . . . . . . ., având în vedere cererea și documentația pentru emiterea înregistrării sanitare veterinare, înregistrate cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . pentru unitatea . . . . . . . . . ., activitatea . . . . . . . . . ., având sediul social în localitatea . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., sectorul/ județul . . . . . . . . . ., în baza Referatului de evaluare întocmit de medicul veterinar . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., din data de . . . . . . . . . ., din cadrul . . . . . . . . . .,

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar, cu modificările și completările ulterioare,

dispune:

ÎNREGISTRAREA SANITARĂ VETERINARĂ a unității . . . . . . . . . .

cu punctul de lucru în localitatea. . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., pentru următoarele activități:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei înregistrări, schimbarea profilului sau efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea înregistrării sanitare veterinare sau interzicerea activității, precum și sancționarea contravențională, conform legislației în vigoare.

DIRECTOR EXECUTIV
. . . . . . . . . .
(nume și prenume, în clar, semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 7 (Anexa nr. 9 la norma sanitară veterinară)

CERERE
pentru evaluarea depozitului farmaceutic veterinar în vederea autorizării pentru distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar

Către,

Direcția Sanitar-Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor

Județul . . . . . . . . . .

Societatea . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al Societății . . . . . . . . . ., având număr de ordine în registrul comerțului . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax. . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., vă rog să evaluați depozitul de produse medicinale veterinare, reagenți și seturi de diagnostic de uz veterinar situat la adresa . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., în vederea emiterii autorizației de distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar.

Anexăm prezentei cereri documentația solicitată de prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar, cu modificările și completările ulterioare.

Semnătura
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 8 (Anexa nr. 10 la norma sanitară veterinară)

REFERAT DE EVALUARE
a activității de distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar

Întocmit la data de . . . . . . . . . ., de către . . . . . . . . . ., medic veterinar în cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor . . . . . . . . . .,

ca urmare a solicitării scrise a . . . . . . . . . . (denumirea unității) nr . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., pentru obținerea autorizației de distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar.

Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul . . . . . . . . . .
Seria: . . . . . . . . . .
Numărul: . . . . . . . . . .
Eliberat la data de: . . . . . . . . . .
Cod unic de înregistrare: . . . . . . . . . .
Numărul de ordine în registrul comerțului: . . . . . . . . . .
Activități desfășurate . . . . . . . . . .
Adresa sediului social al Societății . . . . . . . . . .
Număr telefon: . . . . . . . . . .
Număr fax: . . . . . . . . . .
Adresa punctului de lucru al Societății . . . . . . . . . .
Număr telefon: . . . . . . . . . .
Număr fax: . . . . . . . . . .
Reprezentant al firmei inspectate la data efectuării evaluării Având calitatea de Administrator
Dealer
Gestionar
Altă calitate
Persoana responsabilă de calitatea produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar Prezent la data controlului DA
NU
Date de contact ale persoanei responsabile de calitatea produselor medicinale veterinare/reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar
Fluxul produselor intrate în depozitul evaluat Este corespunzător, cu intrare pentru recepția mărfii și ieșire pentru livrarea acesteia, conform schiței anexate la dosarul de autorizare a unității de distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar sau procedurii de recepție/livrare, în vederea evitării interferențelor de flux DA
NU
Existența documentelor tehnice și juridice la sediul depozitului DA
NU
NU
Construcția Depozitul este amplasat conform schiței anexate la dosarul de autorizare a unității de distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar DA
NU
Capacitatea de stocaj a depozitului (precizați volumul de stocaj în tone prin încercuire): 0,5 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 120 150 200 300 400 500 1000
Spațiile sunt igienizate corespunzător DA
NU
Pereții sunt construiți din Cărămidă
Beton
Altele
Dacă există ferestre DA
NU
Podeaua depozitului este acoperită cu Beton sclivisit
Mozaic
Linoleum
Gresie
Rășini
Altele - precizați care:
Iluminatul Natural
Artificial
Marfa este așezată pe Europaleți
Rafturi Metalice
Din lemn
Dacă există etichete de raft DA
NU
Dacă microclimatul este corespunzător DA
NU
Dacă există instalație de climatizare DA
NU
Instalație de apă curentă DA
NU
Canalizare DA
NU
Grup sanitar funcțional DA
NU
Vestiar DA
NU
Dacă există tehnică de calcul în depozit DA Precizați tipul programului de operare destinat evidenței gestiunii stocului
NU
Dacă există aparatură de înregistrare/monitorizare a temperaturii și umidității în depozit DA
NU
Caiete sau fișe de înregistrare a valorilor temperaturilor și umidității indicate DA 1. o înregistrare/zi
2. mai multe înregistrări/zi
NU
Dacă există lize de transport marfă DA
NU
Dacă comercializează produse medicinale veterinare care conțin substanțe din categoria stupefiante, psihotrope, precum și cele care conțin substanțe aflate sub control național DA
NU
Dacă există un dulap securizat pentru depozitarea produselor medicinale veterinare care conțin substanțe din categoria stupefiante, psihotrope, precum și a celor care conțin substanțe aflate sub control național DA
NU
Asigurarea pazei depozitului, în situația comercializării produselor medicinale veterinare care conțin substanțe din categoria stupefiante, psihotrope, precum și a celor care conțin substanțe aflate sub control național, este realizată prin: Sistem de alarmă DA
NU
Pază umană cu paznic angajat DA
NU
Pază asigurată de o firmă specializată DA
NU
Dacă există un spațiu de carantină destinat produselor rechemate sau returnate: DA
NU
Dacă există registru de rechemări/retururi DA
NU
Existența unui plan care să permită rechemarea de pe piață a produselor necorespunzătoare sau suspectate a fi necorespunzătoare DA
NU
Contract cu o unitate specializată pentru colectarea și distrugerea produselor neconforme sau expirate DA
NU
Lanțul frigorific al produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar Frigidere DA
NU
Camere frigorifice DA
NU
Termometre de frigider DA
NU
Sistem electronic de monitorizare a temperaturii DA
NU
Caiete sau fișe de înregistrare a temperaturilor DA 1. o înregistrare/zi
2. mai multe înregistrări/zi
NU
înregistrări completate la zi DA
NU
Produsele medicinale veterinare, reagenții și seturile de diagnostic de uz veterinar Sunt așezate în funcție de: Grupa terapeutică
Indexul alfabetic al firmelor producătoare
Indexul alfabetic al denumirilor produselor
Dacă sunt produse de firma inspectată DA
NU
Dacă sunt importate de firma inspectată DA Precizați de la care companii:
NU
Dacă sunt preluate de la alte firme importatoare DA
NU
Dacă există în depozit copii ale certificatului de calitate/conformitate a seriei pentru produsele medicinale veterinare comercializate DA
NU
In cazul produselor importate, dacă acestea au prospectele în limba română DA
NU
Procedura de introducere a mărfii în depozit Marfa este însoțită de: Aviz de însoțire a mărfii/Factura fiscală Dacă pe aviz sunt specificate numele și adresa beneficiarului DA
NU
Dacă pe aviz/factura fiscală, pe lângă datele care se înscriu în mod curent (datele de identificare ale furnizorului, data, denumirea comercială, cantitatea, prețul, nivelul de TVA), se trec și: Numărul de lot (seria de fabricație): DA
NU
Data de expirare DA
NU
Dacă avizul de expediție a mărfii sau factura fiscală este însoțită de copii ale certificatului de calitate/conformitate a seriei pentru produsele medicinale veterinare DA
NU
Dacă la sediul depozitului se află copii ale autorizațiilor de comercializare ale produselor din depozit, în dosare sau în format electronic DA
NU
Procedura de ieșire a mărfii din depozit Sistemul de tranziție a mărfii prin depozit este FIFO (first in, first out)
FEFO (first expired, first out)
Factura fiscală/Aviz de expediție Dacă pe factura fiscală/avizul de expediție, pe lângă datele care se înscriu în mod curent (datele de identificare ale furnizorului, data, denumirea comercială, cantitatea, prețul, nivelul de TVA), se trec și: Numărul de lot (seria de fabricație) DA
NU
Data de expirare DA
NU
Dacă factura fiscală este însoțită de copii ale buletinelor de analiză/certificatelor de calitate DA
NU
Dacă există copii ale documentelor beneficiarilor care să ateste dacă sunt persoane fizice sau juridice autorizate să manipuleze, să transporte, să folosească, să revândă produse medicinale veterinare, reagenți și seturi de diagnostic de uz veterinar DA
NU
Dacă se păstrează la dosar aceste documente DA
NU
Spații special amenajate pentru depozitarea hranei și accesoriilor pentru animale DA
NU
Dacă microclimatul este corespunzător în spațiile pentru depozitarea hranei pentru animale DA
NU
Reclamațiile Se consemnează într-un registru. DA
NU
Existența unei proceduri de lucru privind rezolvarea corectă și eficientă a reclamațiilor DA
NU
Pregătirea profesională a personalului implicat în distribuție Intern
Extern
Se consemnează această pregătire profesională într-un registru. DA
NU
Persoanele implicate în activitatea de distribuție
Dacă există registru pentru evidența produselor medicinale veterinare care conțin substanțe din categoria stupefiante, psihotrope, precum și a celor care conțin substanțe aflate sub control național DA
NU
Dacă există registru pentru reacții adverse DA
NU

Prezentul referat de evaluare a fost întocmit la punctul de lucru al Societății . . . . . . . . . ., în număr de două exemplare (originale), câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Concluzii:

Redactat,
din partea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor . . . . . . . . . .,
Numele, prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

Am luat la cunoștință,
din partea Societății . . . . . . . . . .
Numele, prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 9 (Anexa nr. 11 la norma sanitară veterinară)

DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
. . . . . . . . . .

AUTORIZAȚIE DE DISTRIBUȚIE
a produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar
Nr. . . . . . . . . . .din data de . . . . . . . . . . .

Având în vedere:

Cererea și documentația (unității) . . . . . . . . . . ., înregistrate cu nr. . . . . . . . . . ., din data de. . . . . . . . . . .;

Referatul de evaluare nr. . . . . . . . . . ., din data de. . . . . . . . . . .

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr, 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar, cu modificările și completările ulterioare,

Se autorizează:

. . . . . . . . . . .
(Denumirea societății)

PENTRU DISTRIBUȚIA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE, REAGENȚILOR ȘI SETURILOR DE DIAGNOSTIC DE UZ VETERINAR

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta autorizație de distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar.

Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar atrage, după caz, suspendarea autorizației sau interzicerea activității, precum și sancționarea contravențională, conform legislației în vigoare.

Orice modificare survenită în dosarul de autorizare inițial impune obținerea unei noi autorizații de distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar.

DIRECTOR EXECUTIV
. . . . . . . . . . .
(nume și prenume, în clar, semnătura, ștampila)

ANEXA Nr. 1 la autorizația de distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților
și seturilor de diagnostic de uz veterinar

DOMENIUL ACOPERIT DE AUTORIZAȚIE

(se bifează secțiunile care sunt aplicabile)
Numele și adresa locului de distribuție*) . . . . . . . . . . .

PRODUSE MEDICINALE VETERINARE
Cu autorizație de comercializare în statele membre ale Uniunii Europene
Fără autorizație de comercializare în Uniunea Europenă și destinate pieței Uniunii Europene
Fără autorizație de comercializare în Uniunea Europenă și nedestinate pieței Uniunii Europene
REAGENȚI ȘI SETURI DE DIAGNOSTIC DE UZ VETERINAR
Cu autorizație de comercializare în statele membre ale Uniunii Europene
ACTIVITĂȚI AUTORIZATE
Activități de achiziționare
Activități de depozitare
Activități de distribuție/comercializare
Activități de export
Alte activități: (specificați)
PRODUSE MEDICINALE VETERINARE CU CERINȚE SPECIALE
Produse medicinale veterinare care conțin substanțe din categoria stupefiante sau psihotrope**
Produse medicinale veterinare care conțin substanțe aflate sub control național**
Produse medicinale veterinare derivate din sânge
Produse medicinale veterinare imunologice
Produse medicinale veterinare pentru care trebuie menținut lanțul frigorific (care necesită temperaturi scăzute de manipulare)
Alte produse medicinale veterinare: (specificați)
CATEGORII DE PRODUSE MEDICINALE VETERINARE MANIPULATE*)
Produse medicinale veterinare care se eliberează pe bază de prescripție medicală
Produse medicinale veterinare care se eliberează fiiră prescripție medicală
Altele:
CLASE DE PRODUSE MEDICINALE VETERINARE*)
Produse medicinale veterinare sterile
Forme dozate lichide, volume mari
Forme dozate lichide, volume mici (de exemplu: picături pentru ochi)
Forme dozate semisolide (de exemplu: creme și unguente sterile)
Forme dozate solide (de exemplu: pulberi sterile)
Alte produse sterile:
Produse medicinale veterinare nesterile
Forme dozate lichide (de exemplu: soluții, siropuri, suspensii)
Forme dozate semisolide (de exemplu: creme și unguente nesterile)
Forme dozate solide (de exemplu: comprimate, capsule, supozitoare și pulberi)
Alte produse nesterile:

*) Conform dosarului unității depus la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București

**) Comercializarea produselor medicinale veterinare care conțin substanțe din categoria stupefiante sau psihotrope și a celor ce conțin substanțe aflate sub control național se realizează cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare.

Această autorizație reflectă statutul locului de distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar privind conformitatea cu legislația în vigoare, constatată la evaluarea din data de. . . . . . . . . . ., și este valabilă pe perioadă nedeterminată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Autenticitatea informațiilor poate fi verificată la autoritatea emitentă.

Numele și prenumele evaluatorului, în clar,
. . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . .
Data

ANEXA Nr. 2 la autorizația de distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților
și seturilor de diagnostic de uz veterinar

Adresa sediului social . . . . . . . . . . .
Adresa punctului de lucru . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la autorizația de distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților
și seturilor de diagnostic de uz veterinar

Numele persoanei responsabile de calitatea produselor medicinale veterinare/reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 la autorizația de distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților
și seturilor de diagnostic de uz veterinar

Data evaluării în baza căreia a fost emisă autorizația de distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar: zz/ll/aa

ANEXA Nr. 10 (Anexa nr. 12 la norma sanitară veterinară)

Către

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Subsemnatul . . . . . . . . . . (numele și prenumele), reprezentant al unității . . . . . . . . . ., vă rog să planificați evaluarea, la sediul unității, în vederea înregistrării/autorizării sanitare veterinare de funcționare/certificării pentru buna practică de fabricație.

Anexăm prezentei cereri documentația prevăzută la art. . . . din Norma sanitară veterinară privind condițiile de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 83/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Semnătura
. . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 11 (Anexa nr. 15 la norma sanitară veterinară)

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR/
DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ Șl PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
. . . . . . . . . .

ORDONANȚĂ
de suspendare a activității
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

Președintele - secretar de stat al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor/Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor . . . . . . . . . .,

având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și Procesul-verbal nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., întocmit de către . . . . . . . . . . ., medic veterinar în cadrul . . . . . . . . . . ., în baza verificării efectuate la unitatea . . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . . . (adresa completă) . . . . . . . . . . . , reprezentată legal de către . . . . . . . . . . .,

dispune:

SUSPENDAREA

începând cu data de . . . . . . . . . . ., a activității de . . . . . . . . . . . desfășurată în baza înregistrării sanitare veterinare/Autorizației sanitare veterinare de funcționare/Autorizației de distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz Veterinar/Autorizației de fabricație a produselor medicinale veterinare . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., de câtre unitatea . . . . . . . . . ., reprezentată legal de către . . . . . . . . . .

Reluarea activității se efectuează, la solicitarea unității, numai după remedierea deficiențelor și verificarea unității privind asigurarea condițiilor sanitare veterinare de funcționare, conform prevederilor legale, pentru activitatea solicitată.

Neaplicarea măsurilor corespunzătoare la termenul stabilit atrage, după caz, sancționarea contravențională și retragerea înregistrării sanitare veterinare/Autorizației sanitare veterinare de funcționare/Autorizației de distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar/Autorizației dc fabricație a produselor medicinale veterinare.

PREȘEDINTE-SECRETAR DE STAT/DIRECTOR EXECUTIV
. . . . . . . . . .
(nume și prenume, în clar, semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 12 Anexa nr. 16 la norma sanitară veterinară)

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR/
DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
. . . . . . . . . .

ORDONANȚĂ
de interzicere a desfășurării activității
Nr. . . . . . . . din. . . . . . . . . . . .

Președintele-secretar de stat al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor/Directorul executiv a! Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor . . . . . . . . . . având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și Procesul - verbal nr. . . . . . . . . . ., din data de . . . . . . . . . . . întocmit de către . . . . . . . . . . ., medic veterinar în cadrul . . . . . . . . . . ., în baza verificării efectuate la unitatea . . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . . . (adresa completă) . . . . . . . . . . . , reprezentată legal de către . . . . . . . . . . .,

dispune:

începând eu data de . . . . . . . . . . . interzicerea desfășurării activității de . . . . . . . . . . ., efectuată de către unitatea . . . . . . . . . . . reprezentată legal de către . . . . . . . . . . .

Desfășurarea activității se realizează numai după obținerea înregistrării sanitare velerinare/Autorizatiei sanitare veterinare de funcționare/Autorizației de distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar/Autorizației de fabricație a produselor medicinale veterinare, conform prevederilor legale.

PREȘEDINTE-SECRETAR DE STAT/DIRECTOR EXECUTIV
. . . . . . . . . . .
(nume și prenume, în clar, semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 13 (Anexa nr. 17 la norma sanitară veterinară)

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ Șl PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR/
DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
. . . . . . . . . .

ORDONANȚĂ
privind reluarea activității
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . .

Președintele-secretar de stal al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor/Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor . . . . . . . . . . ., având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanilar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și Procesul-verbal nr. . . . . . . . . . ., din data de . . . . . . . . . . ., întocmit de către . . . . . . . . . . ., medic veterinar în cadrul. . . . . . . . . . ., în baza verificării efectuate la unitatea . . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . . . (adresa completă) . . . . . . . . . . . , reprezentată legal de către . . . . . . . . . . .,

dispune:

RELUAREA

începând cu data de . . . . . . . . . . . a desfășurării activității de . . . . . . . . . . ., efectuată în baza Înregistrării sanitare veterinare/Autorizației sanitare veterinare de funcționare/Autorizației de distribuție a produselor medicinale veterinare, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar/Autorizației de fabricație a produselor medicinale veterinare . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . ., de către unitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată legal de către . . . . . . . . . . .

Reluarea activității s-a decis în urma constatării remedierii deficiențelor și după verificarea unității privind asigurarea condițiilor sanitare veterinare de funcționare, conform prevederilor legale, pentru activitatea solicitată.

PREȘEDINTE-SECRETAR DE STAT/DIRECTOR EXECUTIV
. . . . . . . . . . .
(nume și prenume, în clar, semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 14 (Anexa nr. 20 la norma sanitară veterinară)

REGISTRUL PENTRU REACȚII ADVERSE

Nr. crt. Data Identificare raportor Identificarea animalului/grupului de animale la care s-au semnalat reacțiile adverse comparativ cu numărul animalelor tratate, dacă este cazul Informații cunoscute despre produsul medicinal veterinar administrat considerat a fi cauza reacției adverse Data apariției reacției adverse sau timpul scurs între administrare și apariția primelor semne clinice - minute, ore sau zile Descrierea simptomelor semnalate ca urmare a administrării produsului medicinal veterinar considerat că a declanșat o reacție adversă Alte produse medicinale veterinare administrate concomitent/ Alte informații relevante Persoana care a administrat produsul medicinal veterinar - medic veterinar, proprietar Detalii privind raportarea reacției adverse (dacă a fost raportată la autoritatea sanitar- veterinară și pentru siguranța alimentelor competentă conform prevederilor legale în vigoare și/sau la deținătorul autorizației de comercializare)
Cabinet medical veterinar/ Societate comercială Numele și prenumele persoanei care semnalează reacția adversă Adresa și numărul de telefon Specia, rasa, sexul, starea fiziologică, vârsta, greutatea Numărul de capete afectate Denumire, formă farmaceutică, producător Serie/ valabilitate Data administrării produsului medicinal veterinar, doza, modul de administrare, temperatura de păstrare, motivul și durata tratamentului Factura de achiziție

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...