Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 4145/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "primar" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Angels" din comuna Păulești

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.360/2012*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ "primar" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Angels" din localitatea Păulești, cu modificările ulterioare,

* Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.360/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 1 din 22.01.2018 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 22 mai-22 decembrie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ "primar", limba de predare "română", forma de învățământ "cu frecvență" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Angels", cu sediul în comuna Păulești, Strada Principală nr. 1021B, județul Prahova, cod de identificare fiscală 31445653, începând cu anul școlar 2018-2019.

Art. 2. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Angels" din comuna Păulești are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2022-2023.

Art. 3. -

Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învățământ "primar", autorizat, se preia la nivelul de învățământ "primar", acreditat în cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Angels" din comuna Păulești.

Art. 4. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Angels" din comuna Păulești este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației Naționale și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5. -

Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial din Ministerul Educației Naționale, unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Angels" din comuna Păulești, Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Valentin Popa

București, 18 iulie 2018.

Nr. 4.145.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...