Camera Auditorilor din România - CAR

Normele privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România, din 26.07.2018

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme reglementează procedura de înscriere ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România ("CAFR" sau "Camera") și cerințe privind Registrul membrilor CAFR.

Art. 2. -

Auditorii financiari și firmele de audit care solicită înscrierea ca membru CAFR sunt înregistrați într-un registru al membrilor CAFR ținut de Cameră potrivit prevederilor prezentelor norme.

CAPITOLUL II Înscrierea auditorilor financiari și a firmelor de audit ca membri CAFR

SECȚIUNEA 1 Înscrierea auditorilor financiari ca membri CAFR

Art. 3. -

Persoanele fizice care au fost autorizate ca auditori financiari în România, în acord cu prevederile legale aplicabile, pot exercita activități de audit financiar numai după înscrierea ca membru CAFR conform prevederilor art. 26 alin. (2), (5), (6) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al CAFR, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018 ("ROF").

Art. 4. -

În vederea înscrierii în Registrul membrilor CAFR, auditorii financiari trebuie să depună la Cameră (la sediul CAFR sau la reprezentanțele regionale) cerere de înscriere ca membru al CAFR în Registrul membrilor CAFR, datată și semnată (anexa nr. 1 la prezentele norme), însoțită de un dosar de înscriere ce conține următoarele documente:

a) declarația pe propria răspundere privind încadrarea în categoria auditorilor financiari activi sau nonactivi (anexa nr. 2 la prezentele norme);

b) declarația privind respectarea criteriilor pentru buna reputație, conform normelor privind buna reputație a membrilor CAFR, adoptate de Cameră;

c) copia documentului care face dovada achitării taxei pentru atribuirea calității de membru al Camerei.

Art. 5. -

(1) Cererea și dosarul prevăzute la art. 4 sunt verificate de către Departamentul servicii pentru membri (DSM) sau de către reprezentanțele regionale ale CAFR, după caz. După verificarea documentelor prevăzute la art. 4, DSM le înaintează Consiliului Camerei, cu propunere de aprobare sau respingere, după caz.

(2) Cererea auditorilor financiari de înscriere ca membru al CAFR se aprobă sau se respinge, după caz, prin hotărâre a Consiliului Camerei.

(3) Consiliul Camerei respinge cererea de înscriere ca membru al CAFR în următoarele situații:

a) dosarul de înscriere prevăzut la art. 4 nu este complet;

b) se constată că solicitantul nu are o bună reputație, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

c) ca urmare a nerespectării Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018 ("ROF") sau a altor dispoziții legale aplicabile, după caz.

(4) Consiliul Camerei respinge cererile de înscriere ca membru al CAFR prin hotărâre motivată. Camera comunică în scris solicitantului, cu confirmare de primire, hotărârea motivată a Consiliului Camerei.

(5) Reclamațiile privind deciziile luate de Cameră referitoare la înscrierea ca membru CAFR se soluționează potrivit dispozițiilor de drept comun și normelor CAFR.

(6) Hotărârile Consiliului CAFR privind înscrierea ca membru al Camerei se comunică spre informare Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS).

Art. 6. -

(1) Auditorii financiari care au fost înscriși ca membri CAFR primesc certificat (anexa nr. 3 la prezentele norme), carnet și parafă de membru al Camerei, după aprobarea de către ASPAAS a tuturor etapelor de autorizare și înregistrare conform legii.

(2) În situația în care un membru CAFR pierde documentele prevăzute la alin. (1) se aplică prevederile cuprinse în ROF.

SECȚIUNEA a 2-a Înscrierea firmelor de audit ca membri CAFR

Art. 7. -

(1) Cererea pentru înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România (anexa nr. 4 la prezentele norme) este semnată de reprezentantul legal al firmei de audit și se depune la sediul CAFR sau la reprezentanțele regionale ale CAFR și este însoțită de un dosar de înscriere ce conține următoarele documente:

a) actul constitutiv cu codurile CAEN compatibile (copie) și toate documentele de modificare a acestuia, care atestă structura organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, precum și repartizarea drepturilor de vot în cadrul acesteia (copie conformă cu originalul);

b) certificatul constatator, la zi, eliberat de registrul comerțului, în original;

c) certificatul de înregistrare de la registrul comerțului (copie conform cu originalul);

d) copia carnetelor de membru al Camerei ale tuturor auditorilor financiari din firma de audit (asociați, administratori, angajați), cu viza la zi (copie conformă cu originalul), precizând calitatea fiecărei persoane;

e) lista cu persoanele fizice sau juridice, membri CAFR, care efectuează auditul financiar în numele firmei de audit;

f) declarația privind respectarea criteriilor pentru buna reputație ca membru CAFR - pentru firma de audit și pentru auditorii financiari și firmele de audit care efectuează auditul financiar în numele firmei de audit, asociați și administratori, conform normelor adoptate de Cameră;

g) listă cu toți membrii organului administrativ ori de conducere, precizând numele, prenumele, adresele profesionale sau adresele de corespondență, după caz;

h) dovada achitării taxei pentru atribuirea calității de membru al Camerei.

(2) Lista codurilor CAEN care pot fi înscrise în obiectul de activitate al firmelor de audit care solicită înscrierea sau menținerea în Registrul membrilor CAFR este prezentată în anexa nr. 5 la prezentele norme. Nu sunt acceptate alte coduri CAEN în obiectul de activitate al firmelor de audit, membri CAFR, decât cele prevăzute în anexa nr. 5 la prezentele norme.

(3) Societățile care sunt deja înscrise la Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) și au în obiectul de activitate coduri CAEN care sunt acceptate de CECCAR, dar nu se regăsesc pe lista codurilor acceptate de Cameră trebuie să depună la înscriere o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al firmei de audit, care să ateste că nu vor desfășura activități care contravin prevederilor Codului etic al profesioniștilor contabili, asimilat integral de Cameră, și legislației care vizează activitatea Camerei.

(4) Suplimentar documentelor prevăzute la alin. (1), societățile la care se face referire la alin. (3) depun la DSM sau la reprezentanțele regionale și copia autorizației firmei emise de CECCAR.

(5) Cererea și dosarul prevăzute la alin. (1) sunt verificate de către DSM sau de către reprezentanțele regionale ale CAFR, după caz. După verificarea documentelor prevăzute la alin. (1), DSM le înaintează Consiliului Camerei, cu propunere de aprobare sau respingere, după caz.

(6) Consiliul Camerei poate respinge motivat cererile persoanelor juridice pentru înscrierea ca membru al Camerei în următoarele situații:

a) dosarul de înscriere nu este complet;

b) se constată că solicitantul nu are o bună reputație, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

c) ca urmare a nerespectării prevederilor cuprinse în ROF sau a altor dispoziții legale aplicabile, după caz.

(7) Consiliul Camerei respinge cererile firmelor de audit pentru înscrierea ca membri CAFR prin hotărâre motivată. Camera comunică în scris, cu confirmare de primire, solicitantului hotărârea motivată a Consiliului Camerei.

(8) Reclamațiile privind deciziile luate de Cameră, referitoare la înscrierea ca membru CAFR, se soluționează potrivit dispozițiilor de drept comun și normelor CAFR.

(9) Hotărârile Consiliului CAFR privind înscrierea firmei de audit ca membru al Camerei se comunică spre informare ASPAAS.

(10) După aprobarea de către Consiliul CAFR a hotărârii prevăzute la alin. (9) pentru firmele de audit care au fost înscrise ca membri ai CAFR se eliberează autorizația de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (anexa nr. 6 la prezentele norme).

CAPITOLUL III Registrul membrilor CAFR

Art. 8. -

(1) Auditorii financiari și firmele de audit înscriși ca membri ai Camerei potrivit cap. II din prezentele norme sunt înregistrați de către Cameră în Registrul membrilor CAFR.

(2) Camera, prin DSM, ține Registrul membrilor CAFR, pentru următoarele categorii:

a) auditori financiari activi;

b) auditori financiari nonactivi;

c) firme de audit;

d) auditori din terțe țări.

Art. 9. -

(1) În Registrul membrilor CAFR se menționează cel puțin următoarele informații privind membrii CAFR, auditori financiari:

a) numele, adresa de corespondență și numărul individual de înregistrare;

b) numele, adresa, adresa paginii de internet, dacă este cazul, și numărul de înregistrare a firmelor de audit la care este angajat auditorul financiar sau cu care este asociat ca partener sau în vreun alt mod, dacă este cazul;

c) informații cu privire la toate celelalte înregistrări ca auditor financiar la alte organisme profesionale din domeniu sau la autoritățile competente ale altor state membre și/sau ale altor țări terțe, inclusiv numele autorităților de înregistrare și, dacă este cazul, numerele de înregistrare la acestea;

d) modalitatea în care membrii CAFR, auditori financiari persoane fizice, își desfășoară activitatea din punct de vedere economic (persoană fizică autorizată, persoană fizică independentă, alte forme de exercitare a activității din punct de vedere economic, prevăzute de lege).

(2) În Registrul membrilor CAFR se menționează cel puțin următoarele informații privind membrii CAFR, firme de audit:

a) denumirea, adresa sediului social și numărul individual de înregistrare;

b) forma juridică;

c) informații de contact, persoana principală de contact și, acolo unde este cazul, adresa paginii de internet;

d) adresa fiecărui birou deschis în România;

e) numele și numărul de înregistrare ale tuturor auditorilor financiari angajați, asociați ca parteneri sau în alt mod cu firma de audit;

f) numele și adresele profesionale ale tuturor acționarilor sau asociaților;

g) numele și adresele profesionale ale tuturor membrilor organului administrativ sau de conducere;

h) dacă este cazul, apartenența la o rețea și o listă cu denumirea și adresele firmelor membre și afiliate sau o indicare a locului unde aceste informații sunt disponibile public;

i) informații cu privire la toate celelalte înregistrări ca firmă de audit la alte organisme profesionale din domeniu sau la autoritățile competente ale altor state membre și ca entitate de audit pe lângă țări terțe, inclusiv denumirea și adresa autorității de înregistrare și, după caz, numerele de înregistrare;

j) dacă firma de audit este înregistrată la o autoritate competentă din alt stat membru.

(3) În cazuri temeinic justificate, la solicitarea persoanelor interesate, anumite informații din Registrul membrilor CAFR nu sunt făcute publice. Prin cazuri temeinic justificate se înțelege acea situație în care publicarea respectivelor informații ar reprezenta o amenințare iminentă la securitatea personală.

(4) Auditorii și firmele de audit din terțe țări sunt indicați în Registrul membrilor CAFR într-o secțiune distinctă, și nu ca auditori financiari sau firme de audit, conform prevederilor legale aplicabile.

Art. 10. -

(1) Registrul membrilor CAFR se actualizează în urma solicitărilor transmise prin formularul de actualizare a informațiilor personale din Registrul membrilor CAFR (anexele nr. 7 și 8 la prezentele norme). Totodată actualizarea Registrului membrilor CAFR se face conform situațiilor de sancționare prevăzute în ROF.

(2) Registrul membrilor CAFR se va actualiza ori de câte ori se va impune.

Art. 11. -

Un extras din Registrul membrilor CAFR este accesibil publicului pe pagina de internet a CAFR și va conține următoarele informații:

a) În cazul membrilor CAFR, auditori financiari: nume, prenume, număr individual de înregistrare, județ și localitate;

b) În cazul membrilor CAFR, firme de audit: denumirea, adresa sediului social și numărul individual de înregistrare, forma juridică, adresa fiecărui birou deschis în România;

c) adresa și datele de contact ale CAFR.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 12. -

Prezentele norme se aplică de la data intrării în vigoare a acestora.

Art. 13. -

Auditorii financiari și firmele de audit care până la data intrării în vigoare a prezentelor norme au fost înregistrați ca membrii CAFR sunt înregistrați în Registrul membrilor CAFR prevăzut la cap. III din prezentele norme.

Art. 14. -

Orice alte reglementări emise de CAFR se aplică în măsura în care nu intră în contradicție cu prevederile legale în vigoare și ale prezentelor norme.

Art. 15. -

Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de CAFR în aplicarea prevederilor prezentei norme se face de către Cameră, în calitate de operator de date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor legale europene și naționale.

Art. 16. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

CERERE
pentru înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., născut(ă) la data de . . . . . . . . . ., sex feminin/masculin, cu adresa de corespondență în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., solicit înscrierea ca membru în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România (Camera sau CAFR), fiind declarat admis la sesiunea examenului de competență profesională, organizat în data de . . . . . . . . . ./în urma examinării prin testul de aptitudini din data de . . . . . . . . . ., fiind autorizat prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . .

Anexez la prezenta cerere următoarele:

1. Declarația pe propria răspundere privind încadrarea în categoria auditorilor financiari activi sau nonactivi;

2. Declarația privind respectarea criteriilor pentru buna reputație, conform Normelor privind buna reputație a auditorului financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 27/2016 (Hotărârea nr. 27/2016);

3. copia documentului care face dovada achitării taxei pentru atribuirea calității de membru al Camerei.

Declar următoarele:

Modalitatea în care îmi desfășor activitatea din punct de vedere economic (PFA, PFI, alte forme de exercitare a activității din punct de vedere economic prevăzute de lege) este: . . . . . . . . . . .

Numele, adresa, adresa paginii de internet, dacă este cazul, și numărul de înregistrare a firmelor de audit la care sunt angajat sau cu care sunt asociat ca partener sau în vreun alt mod, dacă este cazul:

. . . . . . . . . .

Înregistrări ca auditor financiar la alte organisme profesionale din țară sau la autoritățile competente ale altor state membre și/sau ale altor țări terțe:

. . . . . . . . . .

Mă angajez să respect prevederile legale în domeniu și să îndeplinesc obligațiile care îmi revin în calitate de membru CAFR.

Date de contact:

telefon: . . . . . . . . . .

adresa de e-mail: . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la norme

DECLARAȚIE
privind încadrarea în categoria auditorilor financiari activi sau nonactivi

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., în calitate de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, posesor al certificatului/carnetului de auditor financiar nr. . . . . . . . . . .,

în vederea înscrierii ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România,

declar pe propria răspundere că, potrivit criteriilor de încadrare a auditorilor financiari, conform art. 23 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018, mă încadrez în categoria auditorilor financiari

Activi

Nonactivi1

1 La declararea statutului de auditor financiar nonactiv se indică legea care stabilește starea de incompatibilitate cu exercitarea activității de audit financiar. Nu se poate declara statutul de auditor financiar nonactiv la cerere, decât cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018.

De asemenea, mă oblig ca în situația schimbării statutului declarat de auditor financiar activ sau nonactiv să comunic acest fapt, în scris, Camerei în termen de 30 de zile de la modificarea situației existente anterior.

Data
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la norme

ANEXA Nr. 4 la norme

CERERE
pentru înscrierea firmei de audit ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., auditor financiar, posesor al carnetului nr. . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al firmei de audit . . . . . . . . . ., solicit pentru aceasta înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România.

Anexez la prezenta cerere următoarele:

• copia actului constitutiv actualizat, cu codurile CAEN compatibile, care atestă structura organului administrativ sau de conducere al firmei, precum și repartizarea drepturilor de vot în cadrul acesteia (certificate conform cu originalul);
• certificat constatator, la zi, eliberat de registrul comerțului, în original;
• copia certificatului de înregistrare de la registrul comerțului conformă cu originalul;
• copia carnetelor de membru CAFR ale tuturor auditorilor financiari din firma de audit (asociați, administratori, angajați), cu viza la zi (certificate conform cu originalul), precizând calitatea fiecărei persoane;
• lista cu persoanele fizice sau juridice, membri CAFR, care efectuează auditul financiar în numele firmei de audit;
• declarația privind respectarea criteriilor pentru buna reputație, atât pentru persoana juridică, cât și pentru persoanele fizice sau juridice care efectuează auditul financiar în numele firmei de audit, asociați și administratori conform Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 27/2016 pentru aprobarea Normelor privind buna reputație a auditorului financiar;
• lista cu toți membrii consiliului de administrație ori de conducere, precizând numele, prenumele, adresele profesionale sau adresele de corespondență, după caz;
• în cazul în care societatea face parte dintr-o rețea de firme se vor indica numele și adresele firmelor membre și afiliate sau locul unde aceste informații pot fi accesate de public, dacă este cazul;
• dovada privind achitarea taxei pentru atribuirea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari.

Menționez că societatea este/nu este membru la următoarele organisme profesionale de profil din țară sau din străinătate . . . . . . . . . . .

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt corecte și complete.

Auditor financiar-administrator,
. . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . .

Datele de contact ale firmei de audit:

Telefon mobil: . . . . . . . . . .

Adresă de e-mail: . . . . . . . . . .

Adresa de website (dacă este cazul): . . . . . . . . . .

Adresa de corespondență (alta decât sediul social, dacă este cazul):

Localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

Persoană de contact: . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5 la norme

LISTA CODURILOR CAEN
care pot fi înscrise în obiectul de activitate al firmelor de audit care solicită înscrierea sau menținerea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

Nr. crt. Cod CAEN Denumire activitate
1 5829 Activități de editare a altor produse software
2 6201 Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
3 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
4 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
5 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6 6420 Alte activități ale holdingurilor
7 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
8 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
9 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
10 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
11 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
12 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
13 7490 Alte activități profesionale științifice și tehnice
14 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
15 7830 Servicii de furnizare și management al forței de muncă
16 8211 Activități combinate de secretariat
17 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și activități specializate de secretariat
18 8299 Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.
19 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

ANEXA Nr. 6 la norme

ANEXA Nr. 7 la norme

FORMULAR
pentru actualizarea datelor personale ale auditorilor financiari din Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

1. Nume . . . . . . . . . . Prenume . . . . . . . . . .

2. Nr. certificat CAFR . . . . . . . . . .

3. Statut de membru:

□ Activ □ Nonactiv

4. Adresa de corespondență:

Localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . .

5. Telefon . . . . . . . . . .

6. Adresa e-mail . . . . . . . . . .

7. Modalitatea de desfășurare a activității din punct de vedere economic:

□ PFA □ PFI □ Cabinet Individual □ Altele . . . . . . . . . .

8. Membru al altor organisme profesionale naționale și/sau internaționale:

□ NU □ CECCAR □ CCF □ ANEVAR □ UNPIR

□ ACCA □ ICAEW □ Altele . . . . . . . . . .

9. Domeniu de activitate:

□ Public □ Privat

10. Experiență în domeniile de audit:

□ Industrie □ Public □ Educație □ Alte sectoare

11. Loc de muncă și funcția ocupată:

Da. Nume angajator . . . . . . . . . . Funcția . . . . . . . . . .

Nu.

Data
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .

NOTĂ:

Formularul trebuie completat cu majuscule.

ANEXA Nr. 8 la norme

FORMULAR
pentru actualizarea datelor personale ale firmelor de audit din Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

Denumire societate
Nr. autorizație CAFR
Adresa sediului social Localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .,
bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . .
Adresa de corespondență Localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .,
bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . .
Asociați
Administratori
Angajați (auditori financiari, membri CAFR)
Persoană de contact
Telefon
Adresa de e-mail
WEB page
Adresă punct de lucru și date de contact
Apartenență la o rețea și o listă cu denumirea și
adresele firmelor membre și afiliate sau o indicare a locului unde aceste informații sunt disponibile public
Membru al altor organisme profesionale - detaliere □ NU   □ CECCAR   □ CCF   □ ANEVAR
□ UNPIR  □ ACCA   □ ICAEW
□ Altele . . . . . . . . . .
Data Semnătura

NOTĂ:

Formularul trebuie completat cu majuscule.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...