Camera Auditorilor din România - CAR

Hotărârea nr. 70/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul:

- art. 1, art. 5 alin. (2) și art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2 alin. (3) și (4), art. 13 alin. (3) lit. k), art. 15 alin. (1) - (4), art. 46 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018;

- art. 4 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

luând în considerare Procesul-verbal nr. 4.365 din data 6.08.2018 privind votul valabil exprimat de către membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 15 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Cotizațiile fixe anuale reprezintă sumele în lei care trebuie achitate de către membrii Camerei, persoane fizice active sau nonactive și firmele de audit în vederea menținerii în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România și a asigurării accesului la serviciile oferite de Cameră membrilor acesteia."

2. La articolul 2 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"

a1) pentru auditorii financiari persoane fizice active care nu au avut activitate în anul precedent, conform declarației depuse la Cameră, la termenul stabilit prin reglementările Camerei, și care nu sunt asociați sau administratori sau angajați într-o firmă de audit membră a Camerei sau care nu dețin o funcție în structurile alese ale Camerei: 500 lei;".

3. La articolul 3 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"

a1) pentru auditorii financiari care se află în situația de la art. 2 alin. (2) lit. a1): 300 lei până la 31 martie, respectiv 200 lei până la 30 septembrie a fiecărui an;".

4. La articolul 3, după alineatul 10 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Cotizația fixă anuală stabilită la art. (2) alin. (2) lit. a1) se achită începând cu 1 ianuarie 2019."

5. La articolul 7 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) cotizația fixă anuală pentru menținerea în registrul intern al stagiarilor în activitatea de audit financiar a persoanelor care au finalizat cei trei ani de stagiu și urmează să susțină examenul de competență profesională este în sumă de 480 lei."

6. La articolul 7, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:

"

(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. f), care nu doresc menținerea în registrul intern al stagiarilor în activitatea de audit financiar sau care nu achită cotizația aferentă unui an, vor fi radiate din registrul intern al stagiarilor în activitatea de audit financiar și li se vor aplica taxele prevăzute la art. 71.

(6) Persoanele care s-au retras sau care au fost radiate din registrul intern al stagiarilor în activitatea de audit financiar se pot reînscrie doar după achitarea tuturor cotizațiilor restante.

(7) Taxa pentru procesare și eliberare document atestare stagiu pentru persoanele care au efectuat stagiul în activitatea de audit financiar la Cameră, care s-au retras sau care au fost radiate din registrul intern al stagiarilor în activitatea de audit financiar, este în sumă de 480 lei."

7. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

"

Art. 71. -

Taxa pentru participarea la cursurile organizate de Cameră pentru stagiarii în activitatea de audit financiar care s-au retras sau care au fost radiate din registrul intern al stagiarilor în activitatea de audit financiar și care au ieșit din evidențele Camerei este în sumă de 720 lei."

8. În tot cuprinsul hotărârii, termenul "persoană juridică" se înlocuiește cu termenul "firmă de audit" și termenul "Registrul auditorilor financiari" se înlocuiește cu termenul "Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România".

Art. II. -

Departamentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. III.

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Ciprian Teodor Mihăilescu

București, 6 august 2018.

Nr. 70.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...