Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 4143/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "industrie alimentară", calificările profesionale "tehnician controlul calității produselor agroalimentare", "tehnician pentru panificație și produse făinoase" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul "Brad Segal" din municipiul Tulcea

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.299/2013*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "industrie alimentară", calificările profesionale "tehnician controlul calității produselor agroalimentare", "tehnician pentru panificație și produse făinoase" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul "Brad Segal" din municipiul Tulcea,

*) Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.299/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 1/22.01.2018 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 22 mai-22 decembrie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ "postliceal" (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare), domeniul "industrie alimentară", calificările profesionale "tehnician controlul calității produselor agroalimentare", "tehnician pentru panificație și produse făinoase", limba de predare "română", forma de învățământ "cu frecvență" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul "Brad Segal", cu sediul în municipiul Tulcea, strada Babadag nr. 146, județul Tulcea, cod de identificare fiscală 4508754, începând cu anul școlar 2018-2019.

Art. 2. -

Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învățământ "postliceal", calificările profesionale "tehnician controlul calității produselor agroalimentare", "tehnician pentru panificație și produse făinoase", autorizate, se preia la nivelul de învățământ "postliceal", calificările profesionale "tehnician controlul calității produselor agroalimentare", "tehnician pentru panificație și produse făinoase", acreditate în cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul "Brad Segal" din municipiul Tulcea.

Art. 3. -

Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul "Brad Segal" din municipiul Tulcea are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2022-2023.

Art. 4. -

Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul "Brad Segal" din municipiul Tulcea este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației Naționale și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5. -

Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă din Ministerul Educației Naționale, unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul "Brad Segal" din municipiul Tulcea, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Valentin Popa

București, 18 iulie 2018.

Nr. 4.143.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...