Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1869/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 701 din 10 august 2018.

În vigoare de la 10 august 2018 până la 05 noiembrie 2019, fiind înlocuit prin Ordin 2862/2019;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 72.088/750.047 din data de 23.07.2018,

în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Referat privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice", prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Procedura prevăzută la art. 1 se aplică pentru impunerea din oficiu a veniturilor realizate de persoanele fizice în anii 2016 și 2017.

Art. 4. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Ionuț Mișa

București, 31 iulie 2018.

Nr. 1.869.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice

ANEXA Nr. 2

SIGLĂ**) MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Unitatea fiscală*) . . . . . . . . . .
Serviciul/Biroul/Compartimentul . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

*) Se menționează denumirea organului fiscal emitent.

**) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.

Referat privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice

A. Prezentarea situației contribuabilului

1. Datele de identificare a contribuabilului

Nume, prenume . . . . . . . . . .

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal . . . . . . . . . .

2. Date privind activitatea desfășurată

2.1. Statul în care s-a realizat venitul . . . . . . . . . .

2.2. Categoria de venit . . . . . . . . . .

2.3. Determinarea venitului net . . . . . . . . . .

2.4. Forma de organizare . . . . . . . . . .

2.5. Obiectul de activitate . . . . . . . . . .

2.6. Codul CAEN . . . . . . . . . .

2.7. Sediul/Datele de identificare a bunului căruia i se cedează folosința . . . . . . . . . .

2.8. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere/ . . . . . . . . . .

2.9. Data începerii activității . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

2.10. Data încetării activității . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

2.11. Data suspendării activității . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

B. Estimarea venitului/câștigului net anual

Nr. crt. Tipul documentului Nr. și data documentului Codul de identificare fiscală al plătitorului de venit Venit brut/Câștig***)
- lei -
Cheltuieli deductibile/ Pierdere***)
- lei -
Venit net anual/
Câștig net anual
- lei -
0 1 2 3 4 5 6 = 4 - 5

***) Indicatorii "Câștig"/"Pierdere" se utilizează pentru estimarea câștigului net anual din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și pentru transferul aurului financiar.

Aprobat:
Conducătorul unității fiscale,
Nume, prenume . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Avizat:
Șef compartiment specialitate,
Nume, prenume . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Întocmit:
Funcție . . . . . . . . . .,
Nume, prenume . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...