Ministerul Mediului

Ordinul nr. 787/2018 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 101.955/NM din 20.07.2018 al Direcției biodiversitate,

ținând seama de Avizul Academiei Române nr. 329/CJ din 21.06.2018,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) și c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministru, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art. 1. -

Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă capturarea și eliberarea ulterioară a unui număr de exemplare din specii de faună sălbatică de pe suprafața județelor Cluj și Hunedoara, după cum urmează:

Speciile Numărul exemplarelor Stadiul de dezvoltare (pui, animale adulte) Starea exemplarelor înaintea prelevării (vii, moarte, rănite, cu dizabilități) Starea exemplarelor după prelevare (vii, moarte, rănite, cu dizabilități)
Ursus arctos 1 animale adulte vii vii
Canis lupus 1 animale adulte vii vii

Art. 2. -

(1) Derogarea se stabilește de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 noiembrie 2018.

(2) Capturarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică prevăzute la art. 1 se va face cu capcană de tip cușcă și capcană cu reținere prin cablu Collarum.

(3) Capturarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică în condițiile alin. (2) se realizează numai de către Societatea Comercială Fauna & Flora International - S.R.L., denumită în continuare beneficiarul, în cadrul proiectului Connect Carpathians LIFE12 NAT/UK/001068, cu personal tehnic de specialitate și cu respectarea prevederilor Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pentru activitatea prevăzută la alin. (3) se va solicita și obține autorizația de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 3. -

(1) În termen de 30 de zile de la data capturării beneficiarul are obligația să transmită agenției județene pentru protecția mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfășurat acțiunea de capturare un raport asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute.

(2) Modelul raportului asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Agenția județeană pentru protecția mediului transmite Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 4. -

Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităților teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Grațiela Leocadia Gavrilescu

București, 24 iulie 2018.

Nr. 787.

ANEXĂ

RAPORT
asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute
- model -

Solicitant . . . . . . . . . .

Specia pentru care s-a acordat derogarea . . . . . . . . . .

Numărul exemplarelor . . . . . . . . . .

Stadiul de dezvoltare . . . . . . . . . .

Starea exemplarelor înainte de prelevare . . . . . . . . . .

Starea exemplarelor după prelevare . . . . . . . . . .

Locul de prelevare . . . . . . . . . .

Data prelevării . . . . . . . . . .

Mijloace, instalații și metode avute în vedere . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Stocarea și destinația specimenelor . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Motivul recoltării/derogării

□ În interesul protejării faunei și florei sălbatice, precum și al conservării habitatelor naturale

□ Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor și altor bunuri

□ În interesul sănătății și al securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, și pentru consecințe benefice de importanță fundamentală pentru mediu

□ În scopuri de repopulare și reintroducere a acestor specii, precum și pentru operațiuni de reproducere necesare în acest scop

□ Pentru a permite, în condiții strict controlate, într-o manieră selectivă și într-o măsură limitată, prinderea sau deținerea unui număr limitat și specificat de exemplare

(Atașați documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

Data . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...