Drept Civil (C.H. BECK)

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0645-4
de Eugen Chelaru

20 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Curs universitar

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ.

Ediția 4 - revizuită și adăugită

Motto:

„ce minunată lucrare e omul, cât de nobilă îi este inteligența, ce fără de număr îi sunt facultățile, alcătuirile și mișcările, cât de asemenea unui înger în puterea sa de înțelegere, cât de asemenea unui zeu: frumusețea lumii; pildă a viețuitoarelor.”

Hamlet, traducere de Leon Levițchi și Dan Duțescu, în William Shakespeare, Opere complete, vol. V, Ed. Univers, București, 1986, p. 362.

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Exemplificare:

Privind Capacitatea de folosință a persoanei juridice, a se vedea Eugen Chelaru în Titlul II, Capitolul II, Secțiunea I, Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ed. 4, Ed. C.H. Beck, București, 2016, în Biblioteca juridică Legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 3 ianuarie 2017.

Abrevieri

vol. - volumul [ Mai mult... ]

Introducere

Aceste două categorii de persoane fac obiectul prezentului curs! [ Mai mult... ]

Titlul I Persoana fizică

Capitolul I Noțiunea, reglementarea și clasificarea persoanelor fizice

Această clasificare are implicații în domeniul dreptului internațional privat pentru determinarea legii aplicabile raportului juridic cu element de extraneitate și pentru stabilirea instanței competente să soluționeze litigiul, precum și în ceea ce privește adopția, schimbarea numelui, regimul investițiilor în România etc. [ Mai mult... ]

Capitolul II Capacitatea civilă a persoanei fizice

Secțiunea 1 Prezentare generală

Pe de altă parte, actele juridice încheiate de incapabil fiind lovite fie de nulitate absolută, fie de nulitate relativă, problema incapacităților civile trebuie armonizată cu cea a asigurării securității circuitului civil, realizarea unui echilibru în acest domeniu dovedindu-se adesea dificilă. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Capacitatea de folosință a persoanei fizice

Fiind prezumate că au decedat simultan, niciuna dintre persoanele în cauză nu o va moșteni pe cealaltă (niciuna nu exista la momentul deschiderii succesiunii celeilalte), iar averea sa va fi moștenită numai de către ceilalți moștenitori ai fiecăreia. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Capacitatea de exercițiu a persoanei fizice

27.2. Sancțiunea civilă nespecifică. Dacă regula încălcată la încheierea actului juridic civil se referă atât la capacitatea de exercițiu, cât și la capacitatea de folosință, sancțiunea va fi nulitatea absolută sau nulitatea relativă, în funcție de interesul ocrotit prin instituirea incapacității de folosință respective. [ Mai mult... ]

Capitolul III Identificarea persoanei fizice

Secțiunea 1 Prezentare generală

238 Pentru prezentarea tuturor acestor opinii, a se vedea Ph. Malaurie, L. Aynes, op. cit., p. 67-68.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Numele

294 A se vedea, în acest sens, O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 266-267.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Prenumele

Din punct de vedere istoric porecla prezintă importanță, multe dintre numele actuale fiind la origine porecle. În prezent porecla este lipsită de valoare juridică. Totuși, ea este folosită în cazierele judiciare și în actele de trimitere în judecată, alăturată numelui cu ajutorul particulei „zis”, astfel că se poate afirma că porecla este un element accesoriu de identificare a persoanei. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Protecția juridică a numelui și a pseudonimului

Statutul se referă însă numai la soluționarea litigiilor dintre avocați, ceea ce ne îndreptățește să afirmăm că atunci când litigiul privește utilizarea profesională a numelui unuia dintre foștii asociați, care nu mai are calitatea de avocat, fie că el însuși este parte, fie că este vorba despre moștenitorii săi, litigiul se va soluționa potrivit dreptului comun, cu toate că motivele instituirii procedurii speciale, mai sus expuse, se regăsesc și în aceste situații. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a Domiciliul și reședința

Dovada reședinței se va face în același fel ca și dovada domiciliului. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 6-a Starea civilă

353 O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 305-306.
[ Mai mult... ]

Capitolul IV Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil

Procedurile de instituire a unei măsuri de ocrotire, ca și soluționarea incidentelor ce pot surveni pe parcursul ocrotirii sunt de competența instanței de tutelă și de familie [art. 107 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Ocrotirea minorului

Potrivit art. 150 alin. (3) C. civ.., „Pentru motive temeinice, în cadrul procedurilor succesorale, notarul public, la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, poate numi provizoriu un curator special, care va fi validat ori, după caz, înlocuit de către instanța de tutelă”. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Ocrotirea bolnavului psihic prin interdicția judecătorească

375 M. Fodor,loc. cit., p. 47.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Ocrotirea persoanei fizice prin curatelă

Autoritatea tutelară, sesizată de orice persoană fizică sau juridică interesată despre nerespectarea obligației de întreținere și de îngrijire de către noul proprietar al bunurilor obținute ca urmare aactului juridic de înstrăinare va efectua oanchetă socială. Pe baza anchetei sociale, autoritatea tutelară aconsiliului local în acărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică va propune măsurile necesare de executare legală adispozițiilor înscrise în actul juridic încheiat și va putea soli [ Mai mult... ]

Titlul II Persoana juridică

Capitolul I Noțiunea, clasificarea, elementele constitutive și identificarea persoanelor juridice

;
se încarcă...