Colegiul Medicilor din România - CMR

Decizia nr. 12/2018 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea trecerii într-o etapă calitativ superioară a tuturor procedurilor de acreditare a furnizorilor și de creditare a manifestărilor de educație medicală continuă (EMC),

ținând cont de faptul că educația medicală continuă a devenit obiect de interes pentru o serie întreagă de persoane fizice fără calitate profesională sau didactică în domeniul medical sau persoane juridice având un obiect de activitate conex sau nu acestui domeniu, organizații ale altor profesioniști din sistemul de sănătate, societăți/asociații de pacienți, caritabile, sindicale, de media etc., firme producătoare de medicamente sau echipamente/aparatură medicale/medicală, societăți comerciale cu răspundere limitată, asociații studențești, ale medicilor rezidenți sau asociații utilizând denumirea nespecifică de "tineri medici", ori înglobând categorii profesionale vag definite, asociații constituite în scop de consultanță, de gestionare de proiecte, de promovare a unor alte categorii de interese, asociații medicale care au ca scop studiile clinice, instituții de cercetare-dezvoltare nemedicale, asociații care promovează medicina nebazată pe dovezi științifice acceptate și susținute de comunitatea academică, firme organizatoare de evenimente,

având în vedere că experiența acumulată în managementul sistemului național de EMC a relevat îndepărtarea furnizorilor de scopul exclusiv al manifestărilor de EMC, precum și tendința de mercantilizare a unei activități ce are ca unic obiectiv perfecționarea continuă a pregătirii și practicii medicilor care își exercită profesia pe teritoriul României, în calitate de membri ai Colegiului Medicilor din România,

luând în considerare necesitatea protejării conceptului de educație medicală continuă în interesul îmbunătățirii actului medical și siguranței pacienților, dar și al medicilor,

în temeiul art. 414, 422 și 439 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind reforma în domeniul sănătății, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învățământului postuniversitar medical și farmaceutic uman, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:

Art. 1. -

(1) Colegiul Medicilor din România realizează managementul activităților de educație medicală continuă (EMC) în conformitate cu prevederile prezentei decizii.

(2) Colegiul Medicilor din România (CMR), în calitate de autoritate de reglementare în domeniu, nu este furnizor de EMC.

(3) Managementul activităților de educație medicală continuă se realizează potrivit directivelor Uniunii Europene, acordurilor privind recunoașterile mutuale ale creditelor stabilite cu Uniunea Europeană a Medicilor Specialiști/Consiliul European de Acreditare a Educației Medicale Continue (UEMS/EACCME).

Art. 2. -

Colegiul Medicilor din România acreditează furnizorii de educație medicală continuă și creditează activitățile de educație medicală continuă organizate de aceștia în condițiile prezentei decizii.

Art. 3. -

(1) Acreditarea furnizorilor de EMC este modalitatea prin care Colegiul Medicilor din România evaluează, selectează și autorizează anual furnizorii să deruleze programele de EMC, cu respectarea standardelor de calitate agreate de organismul profesional și organizațiile europene și internaționale.

(2) Nu pot fi acreditați furnizorii și creditate programele de formare profesională pentru practicienii de medicină complementară/alternativă reglementate prin Legea nr. 118/2007 privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă.

(3) Procedura de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 4. -

(1) Educația medicală continuă (EMC) cuprinde totalitatea activităților de pregătire teoretică și/sau practică destinate medicilor în vederea dobândirii/îmbunătățirii nivelului de cunoștințe, abilități și aptitudini necesare creșterii calității asistenței medicale și nivelului de performanță în domeniul respectiv.

(2) Activitățile de EMC sunt cuantificate prin unități de creditare, denumite credite EMC.

(3) Creditele EMC se acordă prin raportare la timpul efectiv de participare la activitatea de EMC. Pentru o oră integrală de activitate de EMC se acordă 1 credit EMC, în limita a maximum 6 credite EMC pe zi, indiferent de numărul total de ore al programului. Echivalența cu creditele europene de educație medicală continuă (ECMEC), emise de EACCME, este de 1/1, în limita a 6 ore/zi.

(4) CMR acordă credite EMC numai membrilor săi.

(5) Creditele acordate de CMR nu se pot echivala cu creditele acordate de alte organizații profesionale, cu excepția creditelor europene ECMEC emise de EACCME.

(6) Creditele acordate de CMR nu sunt transferabile.

(7) CMR acordă credite unor manifestări științifice sau educaționale multidisciplinare, organizate numai de către furnizorii săi acreditați, conform prevederilor anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 5. -

(1) Medicii aflați în activitate trebuie să acumuleze un număr minim de 200 de credite EMC/5 ani, din momentul înscrierii în CMR.

(2) Pentru a respecta principiul continuității educației medicale, medicii prevăzuți la alin. (1) vor acumula minimum 25 de credite EMC/an.

(3) În cazul în care nu se realizează numărul minim de credite EMC în termenul prevăzut la alin. (1), calitatea de membru al CMR, respectiv dreptul de a exercita profesia se suspendă până la realizarea acestuia conform prevederilor legale.

(4) Prelungirea activității medicilor pensionari se face în baza dovezii obținerii unui număr de minimum 40 de credite anual, acumulate în anul anterior.

Art. 6. -

(1) Creditele de EMC trebuie să fie acumulate prin participarea la programe de EMC formale sau nonformale preponderent în domeniul de specialitate.

(2) Se admite ca maximum o treime din numărul minim de credite să fie reprezentată de activități educaționale din alte domenii de specialitate, în afara specialității de bază.

Art. 7. -

(1) Membrii Colegiului Medicilor din România au obligația de a ține evidența numărului de credite EMC obținut.

(2) Colegiul Medicilor din România, prin structurile de specialitate ale colegiilor teritoriale, va verifica punctajul acumulat, urmărind respectarea obligațiilor impuse de art. 5 și 6, în următoarele situații:

a) la avizarea anuală;

b) cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;

c) la cererea medicului;

d) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;

e) ori de câte ori consiliul județean al colegiului teritorial consideră justificat necesar.

Art. 8. -

Procedura de creditare a formelor de EMC este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 9. -

(1) Acreditarea/reacreditarea obținută de furnizorii EMC până la data intrării în vigoare a prezentei decizii rămâne valabilă până la expirarea perioadei pentru care a fost acordată.

(2) Furnizorii deja acreditați sau reacreditați până la data intrării în vigoare a prezentei decizii, în vederea obținerii unei noi reacreditări, vor face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de prezenta decizie.

(3) Cererile de acreditare/reacreditare depuse până la data intrării în vigoare a deciziei vor fi soluționate conform procedurii prevăzute de reglementarea anterioară.

(4) Cererile de creditare a activităților de EMC depuse până la data intrării în vigoare a deciziei vor fi soluționate conform procedurii prevăzute de reglementarea anterioară.

Art. 10. -

La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 27 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 15 zile de la data publicării.

Președintele Colegiului Medicilor din România,
Gheorghe Borcean

București, 29 iunie 2018.

Nr. 12.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
de acreditare/reacreditare a furnizorilor de educație medicală continuă

ANEXA Nr. 2

PROCEDURĂ
de creditare a formelor de educație medicală continuă

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...