Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura de stabilire și de regularizare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, din 04.07.2018

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

1. Stabilirea și regularizarea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale se realizează de compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.

2. Organul fiscal central competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică are domiciliul fiscal, potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

3. În sensul prezentei proceduri, prin an fiscal de referință se înțelege anul fiscal pentru care se stabilește și se regularizează contribuția de asigurări sociale de sănătate și contribuția de asigurări sociale.

4. Stabilirea și regularizarea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice se fac pe baza declarației de venit estimat/normei de venit și a declarației privind venitul realizat/declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. I, denumită în continuare declarație unică, precum și pe baza informațiilor din evidența fiscală, după caz.

CAPITOLUL II Procedura de stabilire a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate, pentru anul fiscal de referință, de persoanele fizice care realizează venituri potrivit cap. III al titlului V din Codul fiscal

1. Stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de organul fiscal competent pentru următoarele categorii de venituri:

a) venituri din activități independente (venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii, venituri din profesii liberale și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente);

b) venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură;

c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal;

d) venituri din cedarea folosinței bunurilor;

e) investiții;

f) venituri din alte surse.

2. Stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice pentru anul fiscal de referință se realizează potrivit prevederilor art. 175 alin. (5), art. 178 și 179 din Codul fiscal, pe baza declarațiilor de venit/declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. I depuse de contribuabili, precum și pe baza declarațiilor depuse de plătitorii de venituri.

3. Stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anul fiscal de referință se realizează și pentru contribuabilii care au depus declarații privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii.

SECȚIUNEA 1 Stabilirea bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică, precum și din cedarea folosinței bunurilor

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizează venituri din activități independente se stabilește pe fiecare sursă de venit după cum urmează:

A. Stabilirea bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente și care determină venitul net anual în sistem real și/sau pe baza normelor anuale de venit, cu excepția veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reține la sursă

1. Pentru veniturile impuse în sistem real, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se determină astfel:

1.1. Se stabilește venitul anual bază de calcul, pentru fiecare sursă de venit, pe baza informațiilor declarate în următoarele formulare:

a) formularul 200 "Declarație privind veniturile realizate din România"/formularul "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice"- cap. I, astfel:

Venit anual bază de calcul = venit brut (rd. 1) - cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale obligatorii (rd. 2)

b) formularul 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate"/formularul "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice"- cap. I, astfel:

Venit anual bază de calcul = venit net (rd. 3)

1.2. La determinarea venitului anual bază de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale.

1.3. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se stabilește prin împărțirea venitului anual bază de calcul la 12 luni, în cazul persoanelor care au desfășurat activitate pe parcursul întregului an fiscal de referință, respectiv la numărul de luni de activitate, în cazul persoanelor care au început/au încheiat activitatea în cursul anului fiscal de referință:

Bază lunară de calcul = venit anual bază de calcul/12 sau număr luni de activitate

1.4. Baza lunară de calcul prevăzută la subpct. 1.3 nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.

2. Pentru activitățile impuse pe bază de norme de venit, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se determină, pe baza informațiilor din formularul 260 "Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate/contribuții de asigurări sociale", prin împărțirea valorii anuale a normei de venit la 12 luni, în cazul persoanelor care au desfășurat activitate pe parcursul întregului an fiscal de referință. În cazul persoanelor care au început/au încheiat activitatea în cursul anului fiscal de referință, baza lunară de calcul se stabilește prin împărțirea valorii corectate a normei de venit la numărul de luni de activitate.

3. Baza lunară de calcul prevăzută la pct. 2 nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.

4. Baza lunară de calcul se stabilește la nivelul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția, în cazul în care baza stabilită potrivit pct. 3 este mai mare decât plafonul menționat.

B. Stabilirea bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reține la sursă, precum și din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal

1. Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care impozitul pe venit se reține la sursă, contribuția de asigurări sociale de sănătate se stabilește pe baza informațiilor declarate de plătitorii de venit în formularul 112.

1.1. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.

1.2. Baza lunară de calcul se stabilește la nivelul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția, în cazul în care baza stabilită potrivit subpct. 1.1 este mai mare decât plafonul menționat.

2. Pentru persoanele fizice care realizează venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se stabilește pe baza informațiilor declarate de plătitorii de venit în formularul 112.

2.1. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă venitul din asociere.

2.2. Baza lunară de calcul prevăzută la subpct. 2.1 nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.

2.3. Baza lunară de calcul se stabilește la nivelul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția, în cazul în care baza stabilită potrivit subpct. 2.2 este mai mare decât plafonul menționat.

C. Stabilirea bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

1. Pentru persoanele care realizează venituri din activitățile agricole prevăzute la art. 103 alin. (1) din Codul fiscal, impuse pe bază de norme de venit, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate reprezintă valoarea anuală a normei de venit, determinată potrivit prevederilor art. 106 din Codul fiscal, raportată la cele 12 luni ale anului, respectiv la numărul de luni de activitate, în cazul persoanelor care au început/au încheiat activitatea în cursul anului fiscal de referință. Baza lunară de calcul = venitul net determinat pe baza normelor de venit (rd. 4 din cap. II al formularului 260)/12 sau nr. luni de activitate

1.1. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.

1.2. Baza lunară de calcul se stabilește la nivelul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția, în cazul în care baza stabilită potrivit pct. 1 este mai mare decât plafonul menționat.

2. Pentru persoanele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 104 din Codul fiscal (silvicultură, piscicultură, venituri din activități agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit), baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate este diferența pozitivă dintre venitul brut și cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate, raportată la cele 12 luni ale anului, respectiv la numărul de luni de activitate, în cazul persoanelor care au început/au încheiat activitatea în cursul anului fiscal de referință.

2.1. Venitul anual bază de calcul se stabilește astfel:

a) pe baza informațiilor declarate în formularul 200 "Declarație privind veniturile realizate din România"/formularul "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice"- cap. I:

Venit anual bază de calcul = venit brut (rd. 1) - cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale obligatorii, potrivit legii (rd. 2)

b) pe baza informațiilor declarate în formularul 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate"/formularul "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice"- cap. I:

Venit anual bază de calcul = venit net (rd. 3)

2.2. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se stabilește prin împărțirea venitului anual bază de calcul la 12 luni, respectiv la numărul de luni de activitate, în cazul persoanelor care au început/au încheiat activitatea în cursul anului fiscal de referință.

Baza lunară de calcul = venit anual bază de calcul/12 sau nr. luni de activitate

2.3. Baza lunară de calcul prevăzută la subpct. 2.2 nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.

2.4. Baza lunară de calcul se stabilește la nivelul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția, în cazul în care baza stabilită potrivit subpct. 2.3 este mai mare decât plafonul menționat.

D. Stabilirea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor

1. Identificarea persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor

a) din evidența fiscală, decizii de plăți anticipate - pentru contracte cu impunere finală (contracte în lei cu cotă forfetară de cheltuieli, venituri din închirierea în scop turistic impuse pe bază de normă de venit);

b) din declarația 200/declarația unică - pentru contracte cu impunere în sistem real, contracte în valută și venituri calificate în categoria veniturilor din activități independente (venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere);

c) din declarația 112 - pentru venituri din arendă impuse prin reținere la sursă;

d) din declarația 201/declarația unică - pentru venituri din cedarea folosinței bunurilor realizate în străinătate.

2. Stabilirea bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor

2.1. Pentru veniturile impuse în sistem real, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se determină astfel:

2.1.1. Se stabilește venitul anual bază de calcul, pentru fiecare sursă de venit, pe baza informațiilor declarate în următoarele formulare:

a) formularul 200 "Declarație privind veniturile realizate din România"/formularul "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice"- cap. I, astfel:

Venit anual bază de calcul = venit brut (rd. 1) - cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale obligatorii, potrivit legii (rd. 2)

b) formularul 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate"/formularul "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" - cap. I, astfel:

Venit anual bază de calcul = venit net (rd. 3)

2.1.2. La determinarea venitului anual bază de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile.

2.1.3. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se stabilește prin împărțirea venitului anual bază de calcul la 12 luni, în cazul persoanelor care au desfășurat activitate pe parcursul întregului an fiscal de referință, respectiv la numărul de luni de activitate, în cazul persoanelor care au început/au încheiat activitatea în cursul anului fiscal de referință:

Bază lunară de calcul = venit anual bază de calcul/12 sau număr luni de activitate

2.2. Pentru activitățile impuse pe bază de norme de venit, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se stabilește pe baza informațiilor din formularul 260 "Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate/contribuții de asigurări sociale", prin împărțirea valorii anuale a normei de venit la 12 luni, în cazul persoanelor care au desfășurat activitate pe parcursul întregului an fiscal de referință. În cazul persoanelor care au început/au încheiat activitatea în cursul anului fiscal de referință, baza lunară de calcul se stabilește prin împărțirea valorii corectate a normei de venit la numărul de luni de activitate.

2.3. Pentru persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din contracte cu impunere finală (contracte în lei cu cotă forfetară de cheltuieli), baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se determină astfel:

2.3.1. Se stabilește venitul anual bază de calcul, pentru fiecare sursă de venit, pe baza informațiilor declarate în următoarele formulare:

a) formularul 200 "Declarație privind veniturile realizate din România"/formularul "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" - cap. I, astfel:

Venit anual bază de calcul = venit brut (rd. 1) - cheltuieli deductibile (rd. 2)

b) formularul 260 "Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate/contribuții de asigurări sociale", astfel:

Venit anual bază de calcul (rd. 4) = venit brut - cheltuieli deductibile

2.3.2. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se stabilește prin împărțirea venitului anual bază de calcul la 12 luni, în cazul persoanelor care au desfășurat activitate pe parcursul întregului an fiscal de referință, respectiv la numărul de luni de activitate, în cazul persoanelor care au început/au încheiat activitatea în cursul anului fiscal de referință:

Bază lunară de calcul = venit anual bază de calcul/12 sau număr luni de activitate

2.4. Pentru veniturile din arendarea bunurilor agricole în regim de reținere la sursă a impozitului:

2.4.1. Persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reținere la sursă a impozitului se identifică din formularul 112 depus de plătitorii de venituri.

2.4.2. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se stabilește pe baza formularului 112 depus de plătitorii de venit.

2.5. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită pe fiecare sursă de venit nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.

2.6. Baza lunară de calcul se stabilește la nivelul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția, în cazul în care baza stabilită este mai mare decât plafonul menționat.

SECȚIUNEA a 2-a Stabilirea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate, pentru anul fiscal de referință, de persoanele fizice care realizează venituri din investiții și/sau alte surse

1. Identificarea persoanelor care realizează venituri din investiții și/sau alte surse:

1.1. venituri din investiții:

a) câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate - din declarația 200/declarația unică și formularul 205 depus de plătitorii de venit;

b) câștiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii - din declarația 200/declarația unică și formularul 205 depus de plătitorii de venit;

c) venituri din dividende - din formularul 205 depus de plătitorii de venit și declarația 201/declarația unică depusă de persoana fizică;

d) venituri din dobânzi - din formularul 205 depus de plătitorii de venit și declarația 201/declarația unică depusă de persoana fizică;

e) venituri din lichidarea unei persoane juridice - din formularul 205 depus de plătitorii de venit;

1.2. venituri din alte surse - din formularul 205 depus de plătitorii de venit și din declarațiile 200, 201 sau declarația unică depuse de persoana fizică.

2. În scopul stabilirii venitului/câștigului bază de calcul pentru persoanele care datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate asupra veniturilor din investiții și/sau alte surse se întocmește o listă care cuprinde persoanele identificate potrivit pct. 1, care conține, pentru fiecare persoană:

a) date de identificare - nume, prenume, CNP;

b) sursa de venit;

c) venit bază de calcul, pentru fiecare sursă de venit.

3. Începând cu luna februarie 2017, persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menționate la art. 155 alin. (1) lit. a) -d), g), i) -l) din Codul fiscal, respectiv:

a) venituri din salarii sau asimilate salariilor;

b) venituri din pensii;

c) venituri din activități independente;

d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III din Codul fiscal;

e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

f) indemnizații de șomaj;

g) indemnizații pentru creșterea copilului;

h) ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

i) indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale, nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile realizate din investiții și/sau alte surse.

4. Stabilirea bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care au obținut venituri din investiții și/sau alte surse se face după cum urmează:

4.1. Pentru veniturile din investiții, pentru fiecare persoană din lista de la pct. 2, se adună venitul bază de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate din toate sursele din investiții și se împarte la cele 12 luni ale anului, rezultând baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate.

4.2. Pentru luna ianuarie 2017, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut. În cazul în care baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, stabilită potrivit subpct. 4.1, este mai mare decât plafonul maxim, baza lunară de calcul se stabilește la nivelul plafonului maxim.

4.3. Pentru lunile februarie-decembrie 2017 se parcurg următoarele etape:

4.3.1. Dacă baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită potrivit subpct. 4.1 este mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară, baza lunară de calcul se stabilește 0.

4.3.2. Dacă baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită potrivit subpct. 4.1 este mai mare sau egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară, baza lunară de calcul se stabilește la nivelul venitului realizat.

4.3.3. Se verifică, pentru fiecare persoană din lista de la pct. 2, dacă a obținut și alte categorii de venit din cele menționate la pct. 3.

Verificarea se efectuează în:

a) declarația 200/declarația unică;

b) declarația 112;

c) declarația 201/declarația unică;

d) formularul 260 "Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate/contribuții de asigurări sociale";

e) bazele de date, obținute potrivit protocoalelor de schimb de informații de la autorități sau entități care organizează și dețin evidențe privind calitatea de salariat sau de pensionar a persoanelor fizice.

4.3.4. În cazul în care, ca urmare a verificării efectuate potrivit subpct. 4.3.3, rezultă că persoana fizică a realizat venituri de natura celor de la pct. 3, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se stabilește 0.

5.1. Pentru veniturile din alte surse, pentru fiecare persoană din lista de la pct. 2, se adună venitul bază de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate din toate sursele din categoria venituri din alte surse și se împarte la cele 12 luni ale anului, rezultând baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate.

5.2. Pentru luna ianuarie 2017, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut. În cazul în care baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, stabilită potrivit subpct. 5.1, este mai mare decât plafonul maxim, baza lunară de calcul se stabilește la nivelul plafonului maxim.

5.3. Pentru lunile februarie-decembrie 2017 se parcurg următoarele etape:

5.3.1. Dacă baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită potrivit subpct. 5.1 este mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară, baza lunară de calcul se stabilește 0.

5.3.2. Dacă baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită potrivit subpct. 5.1 este mai mare sau egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară, baza lunară de calcul se stabilește la nivelul venitului realizat.

5.3.3. Se verifică, pentru fiecare persoană fizică, dacă a obținut și alte categorii de venit din categoria celor menționate la pct. 3.

Verificarea se efectuează în:

a) declarația 200/declarația unică;

b) declarația 112;

c) declarația 201/declarația unică;

d) formularul 260 "Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate/contribuții de asigurări sociale";

e) bazele de date, obținute potrivit protocoalelor de schimb de informații de la autorități sau entități care organizează și dețin evidențe privind calitatea de salariat sau de pensionar a persoanelor fizice.

5.3.4. În cazul în care, ca urmare a verificării efectuate potrivit subpct. 5.3.3, rezultă că persoana fizică a realizat venituri de natura celor de la pct. 3, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se stabilește 0.

6. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizează venituri din investiții și/sau alte surse se stabilește prin însumarea, după caz, a bazelor lunare de calcul stabilite potrivit pct. 4 subpct. 4.2 și pct. 5 subpct. 5.2 pentru luna ianuarie 2017, respectiv pct. 4 subpct. 4.3 și pct. 5 subpct. 5.3 pentru lunile februarie- decembrie 2017.

SECȚIUNEA a 3-a Stabilirea contribuției anuale de asigurări sociale de sănătate și regularizarea sumelor datorate cu titlu de plăți anticipate

A. Pentru luna ianuarie 2017

1. Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se stabilește pentru persoanele fizice care realizează venituri din categoriile de la cap. II pct. 1 lit. a)-f), respectiv:

a) venituri din activități independente;

b) venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură;

c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal;

d) venituri din cedarea folosinței bunurilor;

e) investiții;

f) venituri din alte surse.

2. Baza de calcul se stabilește prin însumarea bazelor lunare de calcul stabilite pentru luna ianuarie 2017, potrivit cap. II secțiunea 1 lit. A, B, C și lit. D pct. 2, pct. 4 subpct. 4.2 și pct. 5 subpct. 5.2 din secțiunea a 2-a de la același capitol.

B. Pentru perioada februarie-decembrie 2017

1. Baza de calcul al contribuției anuale de asigurări sociale de sănătate se stabilește pentru persoanele fizice care realizează într-un an fiscal venituri din categoriile de la cap. II pct. 1 lit. a)-d), respectiv:

a) venituri din activități independente;

b) venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură;

c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal;

d) venituri din cedarea folosinței bunurilor.

2. Baza de calcul se stabilește prin însumarea bazelor lunare de calcul stabilite pentru lunile februarie-decembrie 2017, potrivit lit. A, B, C și lit. D pct. 2, din cap. II secțiunea 1.

C. Stabilirea bazei anuale de calcul și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate

1. Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se stabilește prin însumarea bazei de calcul aferente lunii ianuarie 2017 de la lit. A pct. 2 cu baza de calcul aferentă lunilor februarie-decembrie 2017 de la lit. B pct. 2.

2. Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut înmulțită cu 12 luni.

3. În cazul în care baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, stabilită potrivit pct. 1, este mai mare decât plafonul maxim prevăzut la pct. 2, organul fiscal stabilește, prin decizia de impunere anuală, contribuția anuală datorată calculată prin aplicarea cotei individuale prevăzute la art. 156 lit. a) din Codul fiscal asupra plafonului maxim.

4. Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât valoarea a 12 ori salariul de bază minim brut pe țară.

5. În cazul persoanelor fizice care realizează exclusiv venituri din investiții și/sau din alte surse, pentru care baza anuală de calcul stabilită potrivit pct. 1 se situează sub nivelul valorii a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară, pentru aceste venituri în luna ianuarie 2017 nu se stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate.

6. În cazul persoanelor fizice care realizează atât venituri dintre cele prevăzute la cap. II pct. 1 lit. a)-f), cât și venituri din salarii sau asimilate salariilor, baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate utilizată la încadrarea în plafonul minim prevăzut la pct. 4 se determină ca sumă a tuturor bazelor lunare de calcul asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

7. În cazul în care baza anuală de calcul stabilită potrivit pct. 1 sau, după caz, pct. 6 este sub nivelul plafonului minim, organul fiscal stabilește, prin decizie de impunere anuală, contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată la nivelul contribuției anuale aferentă plafonului anual minim.

8. Pentru persoanele fizice care se încadrează în categoria persoanelor care au calitatea de pensionari sau sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 154 alin. (1) lit. a), b) și d) -g) din Codul fiscal, care realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, iar baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate este sub plafonul minim de 12 salarii de bază minime brute pe țară, contribuția de asigurări sociale de sănătate se stabilește în funcție de venitul realizat.

9. Contribuția anuală datorată se stabilește prin aplicarea cotei individuale prevăzute la art. 156 lit. a) din Codul fiscal asupra bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate.

10. Contribuția anuală datorată se alocă venitului corespunzător fiecărei surse de venit, proporțional cu ponderea în baza anuală de calcul (stabilită potrivit pct. 1-8) a bazelor de calcul anuale aferente fiecărei surse, în vederea acordării deducerii potrivit prevederilor titlului IV "Impozitul pe venit" din Codul fiscal.

10.1. Stabilirea ponderii bazei anuale de calcul corespunzătoare fiecărei surse de venit în total bază anuală de calcul:

Bază anuală de calcul corespunzătoare fiecărei surse/Bază anuală de calcul (plafonată) x 100

10.2. Repartizarea contribuției anuale datorate prevăzute la pct. 9, pe fiecare sursă de venit, în funcție de ponderea bazelor de calcul anuale aferente fiecărei surse:

Contribuție anuală datorată x Pondere bază anuală de calcul aferentă fiecărei surse

11. Plățile anticipate reprezintă suma obligațiilor lunare privind contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilite prin Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale (formular 260), precum și a obligațiilor reținute la sursă de plătitorii de venit și declarate în formularul 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate".

D. Stabilirea contribuției anuale de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiții și/sau venituri din alte surse pentru perioada februarie-decembrie 2017

1. Contribuția de asigurări sociale de sănătate lunară pentru persoanele care realizează venituri din investiții și/sau alte surse prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. f) și h) din Codul fiscal se stabilește prin aplicarea cotei individuale de contribuție de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 156 lit. a) din Codul fiscal asupra bazelor lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente acestor categorii de venituri stabilite potrivit secțiunii a 2-a pentru perioada februarie-decembrie 2017.

2. Stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate anuală se face prin însumarea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate lunare stabilite începând cu luna februarie 2017.

E. Regularizarea sumelor datorate cu titlu de plăți anticipate

1. Stabilirea obligației anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate se face prin decizie de impunere de către organul fiscal competent.

2. Prin decizia de impunere se efectuează și regularizarea contribuției de asigurări sociale de sănătate prin scăderea din contribuția anuală datorată, potrivit lit. C pct. 9, a sumelor reprezentând plăți anticipate, conform lit. C pct. 11.

3. Decizia de impunere se emite în două exemplare, se avizează de conducătorul compartimentului de specialitate și se aprobă de conducătorul organului fiscal.

4. Decizia se comunică contribuabilului în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

5. Documentele primite de la contribuabil și cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

SECȚIUNEA a 4-a Dispoziții specifice unor categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate

Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate:

a) persoanele fizice care fac parte din categoria femeilor însărcinate și lăuzelor;

b) copiii până la vârsta de 18 ani;

c) tinerii de la vârsta de 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști;

d) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului.

1. Identificarea persoanelor fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate se face astfel:

1.1. persoanele fizice prevăzute la lit. a), pe baza listei persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților, furnizată de Casa Națională de Asigurări Sociale de Sănătate pentru anul fiscal de referință;

1.2. persoanele fizice prevăzute la lit. b), pe baza codului numeric personal;

1.3. persoanele fizice prevăzute la lit. c) și d), pe baza listei persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților, furnizată de Casa Națională de Asigurări Sociale de Sănătate.

2. Condițiile de exceptare de la calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate

2.1. Persoanele fizice prevăzute la lit. a) nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate dacă nivelul veniturilor asupra cărora se datorează contribuția este sub valoarea salariului de bază minim brut pe țară lunar.

2.2. Persoanele fizice prevăzute la lit. b)-d) nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri exclusiv din cedarea folosinței bunurilor și/sau venituri din investiții și/sau alte surse prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. e), f) și h) din Codul fiscal.

3. Pentru persoanele fizice prevăzute la lit. a)-d), baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru lunile în care acestea sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate se stabilește 0.

3.1. În vederea exceptării de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul fiecărei persoane fizice prevăzute la lit. a), care a realizat venituri pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 155 alin. (1) lit. c) -h) din Codul fiscal, respectiv venituri din activități independente, venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură sau venituri din alte surse, se vor parcurge următoarele etape:

3.1.1. Se verifică dacă face parte din lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților, furnizată de Casa Națională de Asigurări Sociale de Sănătate.

3.1.2. Se identifică lunile pentru care persoana fizică beneficiază de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

3.1.3. Se stabilește venitul lunar bază de calcul asupra căruia se datorează contribuția.

3.1.4. Dacă venitul lunar este sub salariul de bază minim brut pe țară, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se stabilește 0.

3.1.5. Dacă venitul lunar depășește nivelul salariului de bază minim brut pe țară, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depășește acest nivel.

3.1.6. Pentru lunile în care persoana fizică nu beneficiază de exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul este cea stabilită potrivit secțiunilor 1 și a 2-a din prezenta procedură.

3.2. Pentru persoanele fizice prevăzute la lit. b)-d), baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru lunile în care acestea beneficiază de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit pct. 2 subpct. 2.2 se stabilește 0.

SECȚIUNEA a 5-a Dispoziții specifice unor categorii de persoane fizice prevăzute la art. 154 alin. (1) lit. a), b) și d)-f) din Codul fiscal, care realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, iar totalul lunar al acestora este sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară

Pentru următoarele categorii de persoane fizice care realizează venituri asupra cărora datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, iar totalul lunar al acestora este sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară, contribuția se datorează asupra venitului realizat:

a) copiii până la vârsta de 18 ani;

b) tinerii de la vârsta de 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști;

c) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului;

d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul- lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

e) persoanele cu handicap;

f) bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni.

1. Identificarea persoanelor fizice pentru care baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se stabilește în funcție de nivelul venitului realizat:

1.1. persoanele fizice prevăzute la lit. a), pe baza codului numeric personal;

1.2. persoanele fizice prevăzute la lit. b)-f), pe baza listei persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților, furnizată de Casa Națională de Asigurări Sociale de Sănătate pentru anul fiscal de referință.

2. Categoriile de venituri pentru care persoanele fizice prevăzute la lit. a)-f) beneficiază de stabilirea bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în funcție de venitul realizat

2.1. Persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c) datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate dacă realizează următoarele categorii de venituri:

a) venituri din activități independente: venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii, venituri din profesii liberale și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente;

b) venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură.

2.2. Persoanele fizice prevăzute la lit. d)-f) datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate dacă realizează următoarele categorii de venituri:

a) venituri din activități independente: venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii, venituri din profesii liberale și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente;

b) venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură;

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor;

d) investiții;

e) alte surse.

3. Stabilirea bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate

3.1. Pentru persoanele fizice prevăzute la lit. a)-f), baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru lunile în care acestea realizează venituri asupra cărora datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate se stabilește în funcție de venitul realizat pe fiecare sursă de venit, dacă totalul bazelor lunare de calcul aferente fiecărei surse de venit este sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară.

3.2. În vederea stabilirii bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul fiecărei persoane fizice prevăzute la lit. a)-f), care a realizat venituri pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate, potrivit pct. 2 subpct. 2.1 sau 2.2, se vor parcurge următoarele etape:

3.2.1. Se verifică dacă persoana face parte din lista de la pct. 1.

3.2.2. Se identifică lunile pentru care persoana fizică se încadrează în categoria persoanelor prevăzute la lit. a)-f).

3.3. Se stabilește venitul lunar total aferent tuturor categoriilor de venituri asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate realizate în anul fiscal de referință.

3.4. Dacă venitul lunar cumulat este sub salariul de bază minim brut pe țară, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru lunile în care acesta se încadrează în categoria persoanelor prevăzute la lit. a)-f) se stabilește la nivelul venitului realizat.

SECȚIUNEA a 6-a Stabilirea obligațiilor anuale de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, potrivit art. 169 alin. (8) din Codul fiscal aplicabil în luna ianuarie 2017

1. Stabilirea obligațiilor anuale reprezentând contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat se aplică pentru luna ianuarie 2017.

2. Obligațiile anuale de plată se stabilesc de compartimentul de specialitate prin decizie de impunere anuală, pe baza formularului 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate"/formularului "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice"- cap. I.

3. Compartimentul de specialitate emite, prin intermediul aplicației informatice, decizia de impunere anuală pentru persoanele fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, respectiv formularul 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale", aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.964/2017.

La stabilirea obligațiilor anuale de plată se vor avea în vedere:

a) venitul lunar - venitul net, astfel cum a fost declarat la rd. 3 din cap. II al formularului 201/rd. 3 de la lit. B din secțiunea 3 a formularului "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice"- cap. I, raportat la 12 luni sau la numărul de luni în care au fost obținute veniturile din pensii;

b) baza lunară de calcul - diferența dintre venitul lunar stabilit conform lit. a) și valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv;

c) obligațiile lunare de plată se stabilesc prin aplicarea cotei individuale de contribuție de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 156 lit. a) din Codul fiscal, la baza lunară de calcul.

4. În decizia de impunere se evidențiază baza lunară de calcul, precum și obligația de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate aferente lunii ianuarie 2017, stabilită de organul fiscal, potrivit pct. 3.

5. Plățile anticipate reprezintă obligația lunară privind contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilită prin Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale (formular 260), aferente lunii ianuarie 2017.

6. Prin decizia de impunere anuală se efectuează regularizarea contribuției de asigurări sociale de sănătate prin scăderea din contribuția anuală datorată a sumelor reprezentând plăți anticipate, conform pct. 5.

7. Decizia de impunere se emite în două exemplare, se avizează de conducătorul compartimentului de specialitate și se aprobă de conducătorul organului fiscal.

8. Decizia se comunică contribuabilului în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

9. Documentele primite de la contribuabil și cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

CAPITOLUL III Procedura de stabilire și regularizare a contribuției de asigurări sociale datorată pentru anul fiscal de referință de persoanele care realizează venituri din activități independente potrivit dispozițiilor art. 152 din Codul fiscal

1. Definitivarea contribuției de asigurări sociale se aplică persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, determinate în sistem real, și anume:

a) venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii;

b) venituri din profesii liberale;

c) venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

2. Definitivarea contribuției de asigurări sociale în cazul veniturilor determinate în sistem real se efectuează în baza declarației privind venitul realizat/declarației unice.

SECȚIUNEA 1 Identificarea persoanelor fizice care datorează contribuția de asigurări sociale în anul fiscal de referință

1. În vederea identificării persoanelor fizice care datorează contribuția de asigurări sociale în anul fiscal de referință, organul fiscal central competent stabilește lista contribuabililor care au realizat venituri din activități independente, determinate în sistem real, pe baza declarației privind venitul realizat (formularele 200 și 201) sau a declarației unice depuse de contribuabili, potrivit legii.

2. Lista cu persoanele identificate potrivit pct. 1 trebuie să conțină următoarele informații, pentru fiecare persoană:

a) date de identificare - nume, prenume, CNP;

b) sursa de venit;

c) venit bază de calcul, pentru fiecare sursă de venit.

3. Din lista prevăzută la pct. 2 se elimină, pe baza informațiilor existente în evidențele fiscale, persoanele care nu aveau obligația de a se asigura în sistemul public de pensii pentru anul fiscal de referință.

3.1. În vederea identificării persoanelor de la pct. 3 se fac următoarele verificări:

a) pentru contribuabilii care au desfășurat activități impuse în sistem real - venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din totalul veniturilor încasate a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului;

b) pentru contribuabilii care și-au început activitatea în cursul anului fiscal - venitul estimat a se realiza rămas după scăderea din venitul brut estimat a cheltuielilor deductibile estimate, împărțit la numărul de luni de activitate.

3.2. Din lista de la pct. 2 se elimină contribuabilii pentru care venitul determinat potrivit subpct. 3.1 este mai mic de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul fiscal de referință și rezultă lista persoanelor care îndeplineau condițiile de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii, pentru anul fiscal de referință.

SECȚIUNEA a 2-a Stabilirea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale

1. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente se determină astfel:

1.1. Se stabilește venitul anual bază de calcul, pe fiecare sursă de venit, pe baza informațiilor declarate;

a) formularul 200 "Declarație privind veniturile realizate din România"/formularul "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice"- cap. I, astfel:

Venit anual bază de calcul = venit brut (rd. 1) - cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale obligatorii (rd. 2)

b) formularul 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate"/formularul "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice"- capitolul I, astfel:

Venit anual bază de calcul = venit net (rd. 3)

1.2. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale se stabilește prin împărțirea venitului anual bază de calcul la 12 luni, în cazul persoanelor care au desfășurat activitate pe parcursul întregului an fiscal de referință, respectiv la numărul de luni de activitate, în cazul persoanelor care au început/încheiat activitatea în cursul anului fiscal de referință:

Bază lunară de calcul = venit anual bază de calcul/12 sau număr luni de activitate

2. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru persoanele care realizează venituri din activități independente determinate în sistem real, din mai multe surse, se stabilește prin însumarea, după caz, a bazelor lunare de calcul stabilite potrivit pct. 1.2.

2.1. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (plafonul minim), în vigoare în anul pentru care se efectuează definitivarea contribuției, și nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câștig (plafonul maxim).

2.2. În cazul în care baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, stabilită potrivit pct. 2, este mai mare decât plafonul maxim, organul fiscal stabilește contribuția lunară datorată calculată prin aplicarea cotei individuale prevăzute la art. 138 lit. a) din Codul fiscal asupra plafonului maxim.

2.3. În cazul în care baza lunară de calcul este mai mică decât 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aceasta se stabilește la nivelul plafonului minim.

3. Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum și persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activități independente.

4. În vederea exceptării de la plata contribuției de asigurări sociale a persoanelor fizice de la pct. 3 se vor parcurge următoarele etape:

4.1. Din lista prevăzută la secțiunea 1 pct. 3 subpct. 3.2 se identifică pe baza informațiilor existente în evidențele fiscale, precum și pe baza informațiilor obținute potrivit protocoalelor de schimb de informații, de la autorități sau entități care organizează și dețin evidențe privind calitatea de pensionar a persoanelor fizice, următoarele:

a) persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii;

b) persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii și/sau ai sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii.

4.2. Persoanele identificate potrivit subpct. 4.1 nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activități independente, pentru lunile în care acestea se încadrează în categoria persoanelor exceptate.

4.3. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru lunile în care acestea beneficiază de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale se stabilește 0.

5. Contribuția de asigurări sociale lunară se stabilește prin aplicarea cotei individuale sau a cotei integrale de contribuție, prevăzută la art. 138 lit. a) din Codul fiscal, conform opțiunii exprimate de contribuabil, asupra bazei lunare stabilite potrivit pct. 2 din prezenta procedură.

6. Pentru stabilirea obligației anuale de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale se însumează obligațiile lunare stabilite de organul fiscal.

7. Stabilirea obligației anuale de plată a contribuției de asigurări sociale se face prin decizie de impunere de către organul fiscal competent.

8. Plățile anticipate reprezintă suma obligațiilor lunare privind contribuția de asigurări sociale stabilite prin Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale (formular 260).

9. Prin decizia de impunere se efectuează și regularizarea contribuției de asigurări sociale prin scăderea din contribuția anuală datorată potrivit pct. 6 a sumelor reprezentând plăți anticipate, conform pct. 8.

10. Contribuția anuală datorată se alocă venitului corespunzător fiecărei surse, proporțional cu ponderea în baza anuală de calcul (suma bazelor anuale de calcul pentru toate sursele) a bazelor de calcul anuale aferente fiecărei surse, în vederea acordării deducerii potrivit prevederilor titlului IV "Impozitul pe venit".

11. Decizia de impunere se emite în două exemplare, se avizează de conducătorul compartimentului de specialitate și se aprobă de conducătorul organului fiscal.

12. Decizia se comunică contribuabilului în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

13. Documentele primite de la contribuabil și cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...