Dreptul UE și CEDO (C.H. BECK)

Dreptul european al contractelor. Realități • Influențe • Domeniu de aplicare, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2013, ISBN 978-606-18-0165-7
de Gina Orga-Dumitriu

16 aprilie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma completă
  •  

Dreptul european al contractelor

Realități • Influențe • Domeniu de aplicare

ORGA-DUMITRIU, GINA POMPILIA

Studii: Licențiată a Facultății de Drept „Simion Bărnuțiu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 1998 (șefă de promoție); Studii aprofundate, specializarea Drept judiciar privat; doctor în drept (drept comercial), 2007, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; cercetător post-doctorat în programul cu finanțare nerambursabilă „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o școală postdoctorală a viitorului” din cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007-2013, tema de cercetare postdoctorală „Dreptul european al contractelor – dimensiunile evolutive ale codificării și viabilitatea instrumentelor normative propuse”; stagiu de documentare și cercetare la Institutul de Drept Comparat al Universității Panthéon-Assas Paris II și Societatea de Legislație Comparată din Paris.

Activitate: avocat în Baroul Sibiu (1998-prezent), preparator universitar (1999-2002), asistent universitar (2002-2007), în prezent lector universitar la Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; lector formator (de stagiu, respectiv în Programul Național de Dezvoltare Profesională Continuă) al CECCAR (2009-prezent); membră a Asociației Henri Capitant des amis de la culture juridique française; membră a Societății de Legislație Comparată din Paris; membră a Asociației Române pentru Studiul Dreptului Privat Comparat; membră în Colegiul de redacție al Revistei Fortuna a Baroului Sibiu.

Publicații: autoare a monografiei „Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri”, Ed. C.H. Beck, București, 2008; a cursului „Instituții de drept public și privat. Curs universitar pentru învățământul economic superior”, Ed. C.H. Beck, București, 2011 și a unor articole de specialitate, comunicări, studii: „Regimul juridic al prescripției extinctive în contractul de transport”, în cadrul Ciclului de Conferințe Internaționale „Dreptul și administrația publică în contextul integrării europene”, Sibiu, 17-19 mai 2001; „Dreptul de retenție, privilegiul și gajul cărăușului asupra mărfii transportate”, în Revista Acta nr. 1-2/2004; „Considerații privind răspunderea cărăușului în transporturile succesive”, în coautorat cu prof.univ.dr M.N. Costin, în Revista de Drept Comercial nr. 11/2005; „Studiu comparativ privind întinderea răspunderii cărăușului în transporturile de mărfuri”, în Revista de Drept Comercial nr. 1/2006; „Stadiul actual al regimului răspunderii operatorului de transport multimodal în lumina convențiilor internaționale unimodale”, în cadrul Conferinței Internaționale „Armonizarea legislativă – condiție a integrării europene” organizată de Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative a Universității din Pitești, 7-8 aprilie 2006; „Regimul de drept comun al răspunderii cărăușului în lumina dispozițiilor Codului comercial”, în coautorat cu prof.univ.dr. M.N. Costin, în Revista de Drept Comercial nr. 5/2006; „Aspecte procesuale privind angajarea răspunderii cărăușului în transporturile de mărfuri”, în Revista de Drept Comercial nr. 7-8/2007; „Regimul exoneratoriu de răspundere a cărăușului în transporturile comerciale de mărfuri (I), (II)”, în Revista de Drept Comercial nr. 1, 2/2008; „Răspuns la Cartea Verde a Comisiei privind opțiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori și întreprinderi” (în coautorat), în Revista Română de Drept European nr. 1/2011; „Opțiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor” (în coautorat), în Curierul Judiciar nr. 2/2011; „Perspectivele unui drept comun european în materie de vânzare. Implicațiile metodei instrumentului opțional” în cadrul Conferinței Internaționale „Reformele judiciare și administrative la începutul mileniului al treilea”, organizată de Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 17-19 mai 2012.

Această lucrare a fost finanțată din contractul POSDRU/89/1.5/S/61968, proiect strategic ID 61968 (2009), cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

This work was supported by the strategic grant POSDRU/89/1.5/S/61968, Project ID 61968 (2009), co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007-2013.

MOTO:

„L’interprétation est la forme intellectuelle de la désobéissance”.

Jean CARBONNIER

Dnei. prof. univ. dr. Bénédicte Fauvarque-Cosson,

pentru generozitatea și susținerea sa

Un cuvânt de mulțumire

și gândurile noastre de prețuire se îndreaptă spre cei care, în ultimii ani, au susținut demersul cercetării științifice întreprinse. Întreaga noastră gratitudine dnei. prof. univ. dr. Bénédicte Fauvarque-Cosson, dlui. prof. univ. dr. Louis Vogel, dlui. Jean-Michel Corbellini pentru sprijinul oferit pe durata desfășurării stagiului de documentare și cercetare postdoctorală la Institutul de Drept Comparat al Universității Panthéon-Assas Paris II și Societatea de Legislație Comparat [ Mai mult... ]

Cuvânt-înainte

prof. univ. dr. Mihai Șandru [ Mai mult... ]

Argument

Autoarea [ Mai mult... ]

Abrevieri

ZEuP - Zeitschrift für Europäisches Privatrecht [ Mai mult... ]

Titlul I Introducere

Capitolul I Implicațiile juridice ale globalizării economice

Secțiunea 1 Multiplicarea instrumentelor internaționale de unificare juridică în dreptul comerțului internațional

12 Potențialul real al instrumentelor internaționale de unificare de a servi drept model pentru legiuitorul european și național nu trebuie exagerat. Înscriindu-se într-o tendință de demitizare a randamentului lor și chiar întrebându-se dacă acestea nu ar fi „calul troian al unui drept ultra-minimalist”, unii autori nu ezită să descrie calitățile susceptibil de a fi imitate de legiuitorii naționali (eclectismul, realismul și creativitatea) și viciile pe care instrumentele internaționale de unificare le prezintă (lacunele și abuzul standardelor), pentru dezvoltări, a se vedea idem, p. 29-35.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Dreptul european și dreptul privat al statelor membre ale Uniunii Europene

19 A se vedea C. Joerges, Sur la légitimité d’européaniser le droit privé. Plaidoyer pour une approche procédurale, EUI Working Paper Law n° 4, 2004, Institut Universitaire Européen (http://papers.ssrn.com).
[ Mai mult... ]

Capitolul II Europenizarea dreptului contractual. Considerații generale

Secțiunea 1 Semnificații atribuite noțiunii de „europenizare” cu referire particulară la dreptul contractelor

Odată conturate aceste premise, înainte de a face cunoscută propria noastră viziune asupra semnificațiilor legate de „europenizarea” dreptului contractual, o privire generală asupra demersurilor academice și instituționale întreprinse în materie devine necesară. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Realități și direcții de evoluție – o descriere de ansamblu

44 A se vedea P. de Vareilles-Sommières, în É. Poillot, op. cit., p. VII (în Prefața lucrării).
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Contractul în dreptul privat european

Subsecțiunea 1 Reperele contemporane ale unei instituții clasice – contractul

O astfel de analiză implică în prealabil de a delimita înțelesul și aria de cuprindere a ceea ce, sub aspect terminologic, numim drept privat european. [ Mai mult... ]

Subsecțiunea a 2-a Aportul dreptului privat european la evoluțiile existente în materie contractuală – privire generală

Dincolo de epurările pe care codificările dreptului savant le-au amenajat (iar exemplul oferit de PDEC prin eliminarea dintre condițiile de validitate a contractului a cauzei continentale și a consideration engleze sau prin tăcerea asurzitoare față de Rechtsgeschäft este sugestiv), reticența noastră față de existența unei noțiuni europene a contractului derivă din faptul că resimțim identitățile naționale ale contractului ca fiind foarte puternice. Și asupra fizionomiei specifice a noțiunilor alcătuind triada ContratVertrag Contract va fi reținută atenția cititorului în următorul titlu al lucrării. [ Mai mult... ]

Titlul II Dimensiunea comparativă

Capitolul I Utilitatea metodei comparatiste în perspectiva elaborării de noi instrumente în dreptul european al contractelor

Secțiunea 1 Preliminarii privind polisemia conceptuală a contractului. Rolul dreptului comparat

104 A se vedea R. Sacco, Langue et droit − rapport italien, în Langue et droit, sous la direction de E. Jayme, 15è Congrès international de droit comparé, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 233.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a De la „drepturile” contractului în Europa la dreptul european al contractelor. Plan de studiu

În concluzie, după ce vom descrie principiile și valorile definitorii pentru trei mari concepții contractuale existente la nivelul statelor europene, vom contura identitățile naționale ale noțiunii de contract și vom încerca să extragem din fundamentele tradiționale acei vectori comuni ce pot contribui la armonizarea în materie contractuală. [ Mai mult... ]

Capitolul II Concepții contractuale în Europa sau despre trei identități reprezentative: Contrat - Vertrag - Contract

30. Scurt preambul. În doctrina de drept comparat, distincția dintre abordarea continentală – prin excelență abstractizată și privilegiind sistematizarea și cea anglo-saxonă – pragmatică, aproape aservită reușitei economice a contractului și căreia îi repugnă, în general, și cea mai ușoară tendință de conceptualizare este o idee aproape comună. După ce vom reliefa liniile generale proprii construcției continentale prin recursul la concepția franceză și germană, vom creiona particularitățile de common law prin referire, desigur, la concepția engleză. [ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Abordarea continentală: un model abstract

Subsecțiunea 1 Concepția franceză

134 A se vedea G. Busseuil, op. cit., n° 128, p. 143 și notele bibliografice indicate.
[ Mai mult... ]

Subsecțiunea a 2-a Concepția germană

;
se încarcă...