Dreptul UE și CEDO (C.H. BECK)

Dreptul procesual al Uniunii Europene, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2011, ISBN 978-973-115-908-9
de Oana-Măriuca Petrescu

23 iunie 2011

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

DREPT EUROPEAN

Dreptul procesual al Uniunii Europene

PETRESCU, OANA-MĂRIUCA

Studii: licență în drept, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir - Facultatea de Drept, (2000); studii postuniversitare în Drept Internațional, Universitatea din București - Facultatea de Drept (2002); studii postuniversitare în Drept Comunitar, Centrul de Pregătire Economic și Administrativă - Universitatea București, în cadrul programului finanțat de Banca Mondială (2003); masterat în Drept Internațional și Comunitar, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București - Facultatea de Științe Juridice și Administrative (2004); doctor în drept (dreptul Uniunii Europene, calificativ „foarte bine”), Universitatea Nicolae Titulescu, București – Facultatea de Drept, 2010.

Specializări: Institutul European din România (2011, 2008); Ministerul Afacerilor Externe - Centrul de formare pentru reconstrucție post-conflict (2011); Punto.Sud Consultancy firm, Italia (2009); Oficiul Danez de Mărci (2008); Institutul Național de Administrație (2007); Școala de Management din Maastricht, Olanda (2005, 2004); Asser T.M.C. Institute, Olanda (2003).

Activitate: trainer - Parchetul Curții de Apel București (2006-2008) în cadrul programului de formare continuă descentralizată al I.N.M. pentru anii 2006-2008, în domeniul Convenției europene a drepturilor omului, Curții Europene a Drepturilor Omului, Dreptului comunitar și celor patru libertăți; lector colaborator: Universitatea Nicolae Titulescu - Facultatea de Drept, Institutul Național de Pregătire și Perfecționare al Avocaților, Universitatea Titu Maiorescu - Facultatea de Drept, Universitatea București - Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene, Facultatea de Relații Publice și Comunicare, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir - Facultatea de Științe Juridice și Administrative (2007-2010).

Publicații: autoare a unor monografii și studii de specialitate, dintre care: Profesia de avocat pe înțelesul tuturor, Ed. Lumina Lex, 2003; Programul de finanțare PHARE, Ed. All Beck, 2004; Programul de finanțare SAPARD – geneză și conținut, Ed. C.H. Beck, 2006; Procedura aplicabilă în fața instanțelor comunitare, Ed. Wolters Kluwer, 2008; „Istoria pieței interne în cadrul Uniunii Europene”, revista Consilier European, decembrie 2005; Principiul respectării drepturilor omului în lumina Declarației de la Berlin, în Jurnalul Român de Afaceri Europene, nr. 3/2007; Aspecte procedurale referitoare la procedura preliminară”, în Revista Română de Afaceri Europene nr. 3/2008; Cooperarea judiciară în materie penală, în Buletinul INPPA, iunie 2010; Privire specială asupra instanțelor comunitare specializate ale Curții de Justiție de la Luxemburg, în R.D.C. nr. 5/2008; Aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană a Drepturilor Omului – aspecte tehnice, în culegerea CSK – ebook, Ed. ProUniversitaria, 2011.

Mihaelei. Bunicului meu. Bunicii mele. Mamei mele. Tatălui meu

Cuvânt-înainte

Autoarea [ Mai mult... ]

Abrevieri

vol. - volum [ Mai mult... ]

Introducere

Contribuția proprie în documentarea, elaborarea și fundamentarea punctelor de vedere exprimate se materializează în sistematizarea unui volum mare de informații, relevante pentru domeniul studiat, în modul de sesizare și analizare a diverselor neconcordanțe legislative interne sau ale Uniunii, precum și în punerea în evidență a aprecierilor referitoare la aspectele de practică judiciară, la toate acestea adăugându-se propunerile de lege ferenda formulate în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ național și al Uniunii Europene. [ Mai mult... ]

Capitolul I Prezentarea generală a instanțelor Uniunii Europene

Secțiunea 1 Considerații generale

13 Regulamentul de procedură al Curții de Justiție a Comunităților Europene din 19 iunie 1991 cu modificările ulterioare, ultimele datând din 23 martie 2010. Versiunea consolidată a Regulamentului de procedură al Curții de Justiție a fost publicată în JOUE seria C nr. 177 din 2.07.2010; Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță din 2 mai 1991 (publicat în JOCE nr. L nr. 136 din 30 mai 1991, republicat în JOCE seriaL nr. 317 din 19.11.1991) cu modificările ulterioare, ultimele datând din26 martie 2010. Versiunea consolidată a Regulamentului de procedură al Tribunalului a fost publicată în JOUE seria C nr. 177 din 2.07.2010; Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene din 25 iulie 2007, publicat în JOUE seria L nr. 225 din 29.08.2007, cu modificările ulterioare, ultimele datând din 17 martie 2010. Varianta consolidată a Regulamentului de procedură al Tribunalului Funcției Publice a fost publicată în JOUE seria C nr. 177 din 2.07.2010 –http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-04/rp_14_04_2010_ro.pdf.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Istoricul și necesitatea înființării instanțelor Uniunii

În considerentele sale, Regulamentul mai prevede că, pentru a consolida protecția oferită mărcilor comunitare, este necesar ca ținând cont de sistemul jurisdicțional național statele membre să desemneze un număr limitat de instanțe naționale cu grade de jurisdicție diferite, competente în domeniul contrafacerii și autenticității mărcii comunitare. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Noțiunea și natura juridică a instanțelor Uniunii

108 Potrivit Legii nr. 304/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare, la art. 35 alin. (1) se prevede între altele că: […] funcționează mai multe tribunale și tribunale specializate, potrivit anexei nr. 1 […]”.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Principiile fundamentale de funcționare și caracteristicile instanțelor Uniunii

– în temeiul principiului echilibrului instituțional, instanțele Uniunii, în special Curtea și Tribunalul, judecă litigiile care apar în legătură cu bugetul Uniunii. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a Componența instanțelor Uniunii și statutul membrilor acestora

186 A. Fuerea, Manualul Uniunii Europene, ed. a IV-a, p. 120-121.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 6-a Organizarea, funcționarea și competența instanțelor Uniunii

243 F. Gyula, Drept instituțional comunitar, p. 239.
[ Mai mult... ]

Capitolul II Dispozițiile generale de procedură

Secțiunea 1 Introducere

În altă ordine de idei, orice proces, inclusiv cel desfășurat la nivelul UE, trebuie să respecte anumite reguli generale și specifice de procedură, în funcție de natura cauzelor aduse pe rolul instanțelor Uniunii, toate acestea făcând obiectul întregului capitol dedicat regulilor generale de procedură. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Recursurile (acțiunile) introduse în fața instanțelor Uniunii

499 „Exequatur”-ulconstă în raporturi juridice care conțin element de extraneitate. Potrivit art. 173 alin. (1) din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat, publicată în M.Of., Partea I nr. 245 din 1.10.1992, se prevede că:„Hotărârile străine, care nu sunt aduse la îndeplinire de bunăvoie de către cei obligați a le executa, pot fi puse în executare pe teritoriul României, pe baza încuviințării date, la cererea persoanei interesate, de către tribunalul județean în circumscripția căruia urmează să se efectueze executarea”. În conformitate cu aceste prevederi, competența instanțelor române, în procedura exequatur-ului, se referă la cetățenii cu domiciliul în străinătate, în domenii precum: divorțul, cetățenia, succesiunile etc.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Părțile în procesul desfășurat în fața instanțelor Uniunii Europene

562 O. Ținca, op. cit., p. 365 și urm.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Participarea terților intervenienți

– terțul se va putea prevala față de părțile inițiale din proces de hotărârea ce i-a dat câștig de cauză și lui, putând solicita punerea acesteia în executare silită. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a Reprezentarea procesuală

Potrivit Regulamentelor de procedură ale instanțelor Uniunii, imunitatea acordată acestora poate fi invocată de către instanță ori de câte ori se consideră că această măsură nu împiedică buna desfășurare a procedurii. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 6-a Termenele procedurale

– termenul de depunere a observațiilor scrise în cauzele având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare – art. 23 din Statutul Curții de Justiție. [ Mai mult... ]

Capitolul III Procedura scrisă

Secțiunea 1 Sesizarea instanțelor Uniunii. Cererea de chemare în judecată

703 K. Lenaerts, D. Arts, I. Maselis, op. cit., p. 536-537 – traducere neoficială; Instrucțiuni practice pentru părți, publicate în JOUE seria L nr. 232 din 4.09.2007, p. 7; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:232:0007:0016:RO:PDF.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Întâmpinarea, memoriul în replică și memoriul în duplică

726 K. Lenaerts, D. Arts, I. Maselis, op. cit., p. 546 – traducere neoficială.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Conexarea unor cauze

Atunci când excepția de conexitate este respinsă, instanța pronunță o încheiere, procedând la soluționarea în continuare a cauzei pe fond, care poate fi atacată cu apel sau recurs, numai odată cu fondul cauzei. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Numirea judecătorului raportor, a avocatului general și încredințarea cauzelor spre judecare

762 F. Gyula, Curtea de Justiție Europeană, instanță de judecată supranațională, p. 75.
[ Mai mult... ]

;
se încarcă...