Drept Public (C.H. BECK)

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0655-3
de Anton Trăilescu, Alin Trăilescu

25 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Legi comentate

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații

Ediția 3 – revizuită și adăugită

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Exemplificare:

Privind Titlul executoriu, a se vedea Anton Trăilescu, Alin Trăilescu în Capitolul III, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Comentarii și explicații, ed. 3, Ed. C.H. Beck, București, 2017, în Biblioteca juridică Legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 3 februarie 2017.

Abrevieri

portal.just.ro [ Mai mult... ]

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (M.Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004)

1 Potrivit O.U.G. nr. 44/2012, „Articol unic. Articolul 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare aLegii nr. 134/2010privindCodul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, se modifică după cum urmează: «1. Alineatul (1) va avea următorul cuprins: Art. 81. (1) Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, intră în vigoare la 1 februarie 2013» (…)”. Ulterior, O.U.G. nr. 4/2013 (M.Of. nr. 68 din 31 ianuarie 2013) a prevăzut că noul Cod de procedură civilă intră în vigoare la 15 februarie 2013, iar potrivit art. XII alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (M.Of. nr. 89 din 12 februarie 2013), intrarea în vigoare a anumitor dispoziții ale acestui Cod de procedură a fost prorogată până la data de 1 ianuarie 2016.
[ Mai mult... ]

Capitolul I Dispoziții generale

Art. 1 Subiectele de sesizare a instanței

Este admisibilă, pe calea contenciosului administrativ, acțiunea prin care se urmărește îndreptarea unor pretinse erori și operarea unor modificări în evidențele, hărțile și planurile cadastrale utilizate în procedura de stabilire aliniei de hotar dintre două unități administrativ-teritoriale, refuzul efectuării unor operațiuni administrative fiind circumscris prevederilor art. 8 alin. (1) teza finală din Legea nr. 554/2004, care, definind obiectul acțiunii în contencios administrativ, are în vedere și ipoteza refuzului de efectuare aunei anumite operațiuni necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 1204/2013, www.legalis.ro; B.C. nr. 1/2014). [ Mai mult... ]

Art. 2 Semnificația unor termeni

În speță, reclamantul H.M. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul M.S., suspendarea executării Ordinului nr. 923/2009 emis de pârât privind revocarea sa din funcția de manager al Spitalului Teritorial Gurahonț, până la pronunțarea instanței de fond pe acțiunea în contencios administrativ având ca obiect anularea acestui act (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 3115/2010, www.scj.ro). [ Mai mult... ]

Art. 3 Tutela administrativă

Faptul că prefectul nu a considerat nelegal actul emis de autoritatea administrației publice locale nu înlătură posibilitatea oricărei persoane care se consideră vătămată în drepturile sau interesele sale legitime de a-l ataca [art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004] și, câtă vreme actul administrativ are caracter normativ, acțiunea poate fi introdusă oricând [art. 11 alin. (4) teza finală din Legea nr. 554/2004] (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 3836/2010, www.legalis.ro). [ Mai mult... ]

Art. 4 Excepția de nelegalitate

Notă: În speță, excepția de nelegalitate a vizat un act administrativ cu caracter normativ și a fost invocată înainte de modificarea art. 4 din Legea nr. 554/2004 (prin Legea nr. 76/2012) în sensul că pot face obiect al excepției de nelegalitate numai actele administrative individuale. Cu toate acestea, soluția Instanței Supreme își păstrează utilitatea și cu privire la invocarea, pe cale indirectă, a nelegalității unui act administrativ individual. [ Mai mult... ]

Art. 5 Actele nesupuse controlului și limitele controlului

Condițiile și limitele exercitării dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică se stabilesc prin lege organică. Legea organică, respectiv Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, prin dispozițiile art. 5 prevede care sunt actele exceptate controlului instanței de contencios administrativ și limitele acestuia, preluând, la alin. (1) lit. a) și excepția prevăzută de art. 126 alin. (6) din Constituția României, respectiv actele administrative ale autorităților publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 1840/2005, www.legalis.ro). [ Mai mult... ]

Art. 6 Actele administrativ-jurisdicționale

Pentru considerentele expuse mai sus, Curtea admite excepția de neconstituționalitate și constată că sintagma „după epuizarea acestor căi de atac” din cuprinsul art. 43 din O.G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor este neconstituțională (DCC nr. 34 din 9 februarie 2016, M.Of. nr. 326 din 27 aprilie 2016). [ Mai mult... ]

Capitolul II Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ

Art. 7 Procedura prealabilă

În considerarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 554/2004 coroborate cu cele ale art. 9 alin. (4) și (5) din aceeași lege, acțiunea având ca obiect anularea unui act administrativ emis în temeiul O.U.G. nr. 37/2009 (în prezent, respinsă – n.n.) și O.U.G. nr. 105/2009 – declarate neconstituționale prin Deciziile nr. 1257 din 7 octombrie 2009 și nr. 1629 din 3 decembrie 2009 ale Curții Constituționale – nu este supusă condiției îndeplinirii procedurii administrative prealabile (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 2279/2011, www.legalis.ro; B.C. nr. 8-9/2011). [ Mai mult... ]

Art. 8 Obiectul acțiunii judiciare

În acest sens, s-a reținut că oacțiune având ca obiect obligarea unei persoane, ce are calitatea de pădurar, la plata contravalorii arbuștilor tăiați ilegal din fondul forestier aflat în paza acestuia este inadmisibilă, atâta timp cât, potrivit dispozițiilor art. 85 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 cu referire la dispozițiile art. 84 lit. a) din aceeași lege, repararea pagubelor produse ca urmare aangajării răspunderii civile afuncționarului public și aduse autorității sau instituției publice se dispune prin emiterea de către conducătorul autorității sau instituției publice aunui ordin sau aunei dispoziții de imputare în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 697/2013, www.scj.ro). [ Mai mult... ]

Art. 9 Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului

Din interpretarea logică, ca metodă de interpretare a normei de drept, Înalta Curte constată că legiuitorul a prevăzut că în ipoteza admiterii excepției de neconstituționalitate a ordonanței într-o altă cauză, efectele se produc de la data admiterii excepției și în cauze similare, care au ca temei juridic aceleași prevederi declarate neconstituționale (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 1960/2011, www.legalis.ro). [ Mai mult... ]

Art. 10 Instanța competentă

În schimb, în cazul în care, pe calea contestației, decizia emisă de structura Curții de Conturi este desființată/anulată printr-o încheiere emisă de comisia de soluționare a contestației, care se substituie astfel deciziei structurii județene, competența materială de soluționare a cauzei revine curții de apel, Secția contencios administrativ și fiscal, întrucât, în această situație, actul administrativ care produce efecte juridice și „dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice”, fiind supus executării, este această încheiere emisă de o comisie care funcționează în cadrul Curții de Conturi a României, autoritate publică centrală (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 753/2013, www.legalis.ro). [ Mai mult... ]

Art. 11 Termenul de introducere a acțiunii

Față de aceste dispoziții, contestarea unui certificat de atestare a dreptului de proprietate poate fi făcută în termen de maxim 1 an de la data înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate atestat prin respectivul certificat, momentul efectuării înscrierii fiind, în considerarea opozabilității erga omnes al înscrierilor în cartea funciară, și momentul de la care partea are cunoștință de existența actului (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 3621/2008, www.legalis.ro; B.C. nr. 1/2009). [ Mai mult... ]

Art. 12 Documentele necesare

Neîndeplinirea acestei obligații, de către o persoană ce se află în executarea unei pedepse privative de libertate, nu poate atrage suspendarea judecății de către instanță în temeiul art. 1551 C. proc. civ. din 1865. Dimpotrivă, ținând seama de situația specială a reclamantului, instanța poate și trebuie să solicite copia actului atacat de la autoritatea emitentă pârâtă (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 1512/2007, www.legalis.ro). [ Mai mult... ]

Art. 13 Citarea părților, relații

Cu ocazia rejudecării, Înalta Curte arecomandat să fie avute în vedere, pentru administrarea probei cu înscrisuri, dispozițiile art. 7 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și ale Regulamentului privind accesul judecătorilor, procurorilor și magistraților, asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție la informații clasificate secrete de stat și secrete de servicii, aprobat prin Hotărârea nr. 140/2014 a [ Mai mult... ]

Art. 14 Suspendarea executării actului

Din conținutul art. 14 alin. (1) al Legii nr. 554/2004 rezultă că pentru soluționarea favorabilă a cererii de suspendare, trebuie îndeplinite în mod cumulativ două condiții: cazul să fie bine justificat și paguba să fie iminentă. Simpla susținere a reclamatei în sensul că nu datorează suma la care a fost obligată, precum și împrejurarea că prin cuantumul ridicat al sumei, executarea silită ar perturba grav activitatea economică a societății, nu sunt de natură a satisface cerințele legii în ceea ce privește admisibilitatea cererii de suspendare a executării actului administrativ (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 5191/2005, www.legalis.ro). [ Mai mult... ]

Art. 15 Solicitarea suspendării prin acțiunea principală

Este adevărat că art. 14 din Legea nr. 554/2004 prevede că suspendarea se dispune până la pronunțarea instanței de fond, numai că instanța de fond nu a dispus suspendarea în baza art. 14, ci în baza art. 15, iar situațiile sunt diferite, chiar dacă trebuie îndeplinite aceleași condiții, în sensul că suspendarea în baza art. 14 se poate cere după sesizarea autorității publice cu procedura prealabilă (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 4435/2007, www.legalis.ro; B.C. nr. 1/2008). [ Mai mult... ]

Art. 16 Introducerea în cauză a funcționarului

Este inadmisibilă astfel acțiunea formulată în temeiul art. 16 din Legea nr. 554/2004, îndreptată exclusiv împotriva funcționarului, fără atacarea în instanță a actului administrativ (sau a actului administrativ asimilat) pretins vătămător, cu chemarea în judecată a autorității publice emitente a acestuia (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 3084/2007, www.scj.ro). [ Mai mult... ]

Art. 161 Introducerea în cauză a altor subiecte de drept

Pentru aceste motive, Înalta Curte a admis recursul, a casat sentința recurată și a trimis cauza spre rejudecare Curții de Apel București (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 2198/2010, www.legalis.ro). [ Mai mult... ]

;
se încarcă...