Drept Public (C.H. BECK)

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0752-9
de Dan Cimpoeru

14 februarie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Beck Variae

Dan Cimpoeru

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac

Ediția a 3-a
- revizuită și adăugită -

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Exemplificare:

Despre Revizuirea pragurilor, a se vedea Dan Cimpoeru, Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, Ediția a 3-a, Titlul II, Capitolul II, Editura C.H. Beck, București, 2018, în Biblioteca juridică legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 8 martie 2018.

Abrevieri

v - versus [ Mai mult... ]

Cuvânt-înainte

Autorul [ Mai mult... ]

TITLUL I Noțiuni generale

Capitolul I Piața unică europeană și achizițiile publice

În acest context, achizițiile publice joacă un rol major în configurarea piețelor publice. Pe lângă efectele pozitive, intervenția statului în piață care, cu bani publici, efectuează achiziții de bunuri sau servicii poate perturba mecanismele complexe ale economiei de piață. Din perspectivă europeană, reglementarea diferită a achizițiilor publice la nivelul statelor membre poate de asemenea afecta într-o mare măsură piața unică și procesul de integrare economică europeană. Pentru a se [ Mai mult... ]

Capitolul II Evoluția reglementării achizițiilor publice în Uniunea Europeană

Secțiunea 1 Scurt istoric

41 O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității (M.Of. nr. 932 din 29 decembrie 2011) a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012 (M.Of. nr. 753 din 8 noiembrie 2012), cu modificările și completările ulterioare.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Perspectivele achizițiilor publice la nivel european

Volumele mari de achiziții publice ale CPB ar putea fi utilizate în beneficiul achizițiilor strategice, de exemplu, prin stabilirea unor obiective în materie de achiziții. Rolul lor în procesul de standardizare a procedurilor de achiziții publice și cunoașterea pieței de către aceștia reprezintă, de asemenea, un element-cheie pentru profesionalizarea administrației publice și faciliteazăutilizarea procedurilor favorabile IMM-urilor. Regruparea cunoștințelor și a expertizei creeazăefecte de propagare, întrucât CPB oferădeseori asistențăși servicii de consultanțăaltor autorități contractante. […] [ Mai mult... ]

Capitolul III Aspecte metodologice

În esență, achizițiile sectoriale și achizițiile publice în domeniile apărării și securității sunt tot achiziții publice „clasice”, dar care, datorită unor particularități, au un regim juridic specific diferit reglementat de Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, respectiv O.U.G. nr. 114/2011.Din analiza comparativă aacestor texte legale observăm omultitudine de similarități, drept pentru care, din motive metodologice, în cuprinsul Titlului III „Achizițiile sectoria [ Mai mult... ]

TITLUL II Achizițiile publice

Capitolul I Obiectul, scopul și principiile achizițiilor publice

Secțiunea 1 Obiectul achizițiilor publice

- cazurile specifice de încetare a contractului de achiziție publică. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Scopul achizițiilor publice

Noua concepție europeană în materia achizițiilor publice ține cont și de alți factori, alții decât prețul cel mai scăzut, cum ar fi beneficiile de mediu, creșterea economică sustenabilă, inteligentă și ecologică etc. În acest context, legiuitorul a preluat noua concepție și a inclus „condițiile de eficiență economică și socială” în definirea scopului achizițiilor publice. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Principiile achizițiilor publice

94 Ibidem.
[ Mai mult... ]

Capitolul II Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016

Secțiunea 1 Praguri. Revizuirea pragurilor

De asemenea, Agenţia Naţionalăpentru Achiziţii Publice publicăpe pagina sa de internet pragurile valorice stabilite de către Comisia Europeanăconform regulilor şi procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 6 din Directivă. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Reguli privind modul de calcul

b) în cazul contractelor de achiziţie publicăîncheiate pe duratănedeterminatăsau pe duratădeterminatămai mare de 48 de luni, valoarea estimatăse calculeazăprin înmulțirea cu 48 a valorii lunare a contractului. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Exceptări de la aplicarea Legii nr. 98/2016

110 Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Achizițiile mixte

Contractele care au ca obiect cel puţin douătipuri de achiziţie publică, constând în lucrări, servicii sau produse, pentru a căror atribuire se aplicăLegea nr. 98/2016 se atribuie în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de achiziţie care constituie obiectul principal al contractului în cauză. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a Situații speciale

În cazul contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru şi al concursurilor de soluţii care implicăaspecte de apărare sau securitate cofinanţate în cea mai mare parte de o organizaţie internaţionalăsau de o instituţie financiarăinternaţională, părţile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 6-a Activităţi de achiziţie centralizate

În cazul în care o procedurăde achiziţie publicănu este organizatăîn întregime în numele şi pe seama autorităţilor contractante, acestea sunt responsabile în mod solidar numai cu privire la activităţile efectuate în comun; fiecare autoritate contractantăeste responsabilăîn mod individual pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în temeiul prezentei legi în ceea ce priveşte activităţile pe care le realizeazăîn nume propriu. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 7-a Achiziţii care implicăautorităţi contractante

Acest acordul poate produce efecte pe o perioadănedeterminată, atunci când este încorporat în actul constitutiv al entităţii comune, sau poate fi limitat la o perioadădeterminată, anumite tipuri de contracte sau una sau mai multe atribuiri de contracte individuale. [ Mai mult... ]

Capitolul III Contractul de achiziție publică

Secțiunea 1 Definiția și trăsăturile juridice ale

;
se încarcă...