Dreptul Afacerilor (C.H. BECK)

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2009, ISBN 978-973-115-588-3
de Liviu Narcis Pîrvu, Ioan Florin Simon

11 august 2009

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvânt-înainte

Prof.univ.dr. Brândușa Ștefănescu [ Mai mult... ]

Prefață

Director general adjunct al Oficiului Național al Registrului Comerțului [ Mai mult... ]

Abrevieri

art.

- articolul

alin.

- alineatul

cap.

- capitol(ul)

C. civ..

- Codul civil

Codul comercial

- Codul comercial

C. pen.

- Codul penal

C. proc. civ..

- Codul de procedură civilă

C. proc. pen.

- Codul de procedură penală

dec.

- decizia

Dreptul

- revista Dreptul

ed.

- ediția

Ed.

- Editura

Ibidem

- același loc, același autor

H.G.

- Hotărârea Guvernului

lit.

- litera

M. Of.

- Monitorul Oficial al României, Partea I

O.G.

- Ordonanța Guvernului

ONRC

- Oficiului Național al Registrului Comerțului

op. cit.

- opera citată

OSIM

- Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci

O.U.G.

- Ordonanța de urgență a Guvernului

p.

- pagina

pct.

- punctul

SCE

- societate cooperativă europeană

sent.

- sentința

urm.

- următoarele

vol.

- volum(ul)

[ Mai mult... ]

Legea privind registrul comerțului

Cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 12/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerțului (M.Of. nr. 15 din 19 ianuarie 1998); republicată în M.Of. nr. 49 din 4 februarie 1998; modificată prin O.G. nr. 53/1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului (M.Of. nr. 302 din 18 august 1998), Legea nr. 348/2001 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului (M.Of. nr. 381 din 12 iulie 2001), O.U.G. nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților (M.Of. nr. 746 din 11 octombrie 2002), O.G. nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului (M.Of. nr. 61 din 1 februarie 2003), Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (M.Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003), Legea nr. 505/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților (M.Of. nr. 857 din 3 decembrie 2003), Legea nr. 183/2004 (M.Of. nr. 461 din 24 mai 2004), O.G. nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului (M.Of. nr. 791 din 27 august 2004), Legea nr. 519/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului (M.Of. nr. 1109 din 26 noiembrie 2004), Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației (M.Of. nr. 172 din 28 februarie 2005), Legea nr. 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată (M.Of. nr. 955 din 28 noiembrie 2006), O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană (M.Of. nr. 1036 din 28 decembrie 2006), O.U.G. nr. 82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente (M.Of. nr. 446 din 29 iunie 2006), aprobată prin Legea nr. 88/2009 (M.Of. nr. 246 din 14 aprilie 2009), O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (M.Of. nr. 328 din 25 aprilie 2008), O.U.G. nr. 52/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului (M.Of. nr. 333 din 30 aprilie 2008), aprobată cu completări prin Legea nr. 284/2008 (M.Of. nr. 778 din 20 noiembrie 2008). [ Mai mult... ]

Capitolul I Dispoziții generale

Art. 1. [Obligația de înregistrare]

1 Textul reproduce art. 5 alin. (3) din Directiva nr. 123/2006 a Parlamentului European și a Consiliului.
[ Mai mult... ]

Art. 2. [Deținătorul registrului comerțului]

2 St.D. Cărpenaru, op. cit., p. 89-91 și Gh. Piperea, op. cit., p. 146-147.
[ Mai mult... ]

Art. 3. [Depunerea cererii de înregistrare. Modalități de depunere a cererii de înregistrare]

Din formularea textului, nu se poate trage concluzia că ar avea un regim special una dintre cele două forme de comunicare sau că pentru a se produce efectele procedurale ale comunicării este necesar să fie îndeplinite cumulativ cerințele ajungerii la destinatar a ambelor forme. În consecință, termenul de formulare a plângerii va curge de la data la care rezoluția ajunge pentru prima dată la cunoștința comerciantului, indiferent de forma de comunicare. [ Mai mult... ]

Art. 4. [Caracterul public al registrului comerțului]

1 În mod corect se precizează de ONRC pe http://recom.onrc.ro/prezentare.htm, „Aceste informații sunt actualizate la zi, însă nu vor fi prezentate spre semnare Oficiului Național al Registrului Comerțului/oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale.”
[ Mai mult... ]

Art. 5. [Opozabilitatea înregistrărilor]

Pentru punerea sub interdicție și pentru ridicarea acesteia, art. 34 și art. 35 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare aCodului Familiei și aDecretului privitor la persoanele fizice și persoanele juridice impun obligația instanței care apronunțat hotărârile să dispună și publicarea acestora, în extras, într-un ziar de largă circulație. Scopul dispoziției legale este ca hotărârile să devină opozabilă erga omnes. În consecință, înregistrarea acestor hotărâri în registrul comerțului, în temeiul art. 21 lit. e) din Legea nr. 26/1990 rămâne afi considerată doar omăsură de publicitate suplimentară, iar nu omăsură care să determine opozabilitatea. [ Mai mult... ]

Art. 6. [Actele prin care se dispune efectuarea înregistrărilor]

Cele de mai sus conduc la concluzia că persoanele interesate trebuie să ceară expres să se constate îndeplinirea, conform legii, a tuturor actelor și formalităților prealabile, precum și să se dispună eliberarea unui certificat constatator. [ Mai mult... ]

Art. 7. [Obligațiile instanțelor]

Prin gravitatea consecințelor pe care le pot produce omisiunile de comunicare a hotărârilor luate în discuție aici, cei vinovați de omisiuni sunt pasibili de sancțiuni disciplinare. [ Mai mult... ]

Art. 8. [Controlul operațiunilor efectuate de registrul comerțului]

Considerăm că arhiva judecătorului-delegat nu este unică. În conformitate cu distincțiile între cele două categorii de atribuții ale judecătorului-delegat, este necesar să fie ținute distinct arhiva judecătorului-delegat pentru efectuarea controlului posterior (privind legalitatea operațiunilor) și arhiva judecătorului-delegat pentru controlul anterior (privind legalitatea actelor și faptelor supuse înregistrării). [ Mai mult... ]

Capitolul II Oficiul Registrului Comerțului

Art. 9. [Subordonarea oficiilor registrului comerțului]

1 Conform art. 12 alin. 5 lit. b) din Regulament.
[ Mai mult... ]

Art. 10. [Finanțarea și personalul oficiilor registrului comerțului]

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferente activității ONRC și aoficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se realizează din taxele și tarifele percepute pentru serviciile prestate, al căror cuantum este stabilit conform art. 11 din Legea nr. 26/1990, instituția fiind integral finanțată din venituri proprii. [ Mai mult... ]

Art. 11. [Taxele și tarifele pentru operațiunile efectuate de oficiile registrului comerțului]

Astfel, prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale se încasează următoarele taxe și tarife: taxa judiciară de timbru care se virează bugetului local, taxa pentru obținerea informațiilor din cazierul fiscal care se virează către Agenția Națională de Administrare Fiscală, tarifele de publicare în Monitorul Oficial a actelor supuse obligației de publicare care se virează RA Monitorul Oficial, precum și fondul de lichidare care este virat Uniunii Naționale a Practicienilor [ Mai mult... ]

Art. 12. [Organizarea înregistrărilor]

Prin obiectul de reglementare al normelor, acestea produc consecințe și asupra modalităților de desfășurare a activității judecătorului-delegat și asupra modului de executare a hotărârilor judecătorești privind acte și fapte ce se înregistrează în registrul comerțului. Imixtiunea nu este, însă, de natură a aduce atingerii independenței judecătorilor față de autoritatea administrativă. Prin conținutul lor, normele nu impun reguli de conduită judecătorului, ci doar realizează cadrul organizatoric necesar pentru desfășurarea activității acestuia și pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești, fie ele încheieri, sentințe sau decizii. [ Mai mult... ]

Capitolul III Efectuarea înregistrărilor

Art. 13. [Cererile de înmatriculare a comercianților persoane fizice și formelor de desfășurare a activității lor]

În urma respingerii cererii de înregistrare (înmatriculare) în registrul comerțului se înscriu soluția și numărul, data și emitentul rezoluției prin care s-a dispus respingerea cererii de înregistrare și autorizare a funcționării comercianților persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale. În acest caz nu se atribuie numărul de ordine în registrul comerțului și nici codul unic de înregistrare și nu se emit certificate constatatoare conform Legii nr. 359/2004. [ Mai mult... ]

Art. 14. [Cererile de înmatriculare a societăților comerciale]

2 Discuția cu privire la posibilitatea judecătorului delegat de a verifica actele de constituire a unei societăți comerciale de către o autoritate de stat, cu privire la limitele acestei verificări și modalitățile concrete în care poate acesta să procedeze pentru îndreptarea iregularităților este mai amplă și locul său nu este aici. De aceea, ne mărginim doar la a indica o sursă de informare: T Prescure, op. cit., p. 281 și u.
[ Mai mult... ]

Art. 15. [Cererile de înmatriculare a comercianților persoane juridice înființate de stat]

1 Pentru identitate de rațiune, situația este similară și în cazul companiilor sau societăților naționale.
[ Mai mult... ]

Art. 16. [Cererile de înmatriculare a organizațiilor cooperatiste]

Textul propus ar corespunde perfect necesităților adaptării legislației speciale la nevoile societății, fără a schimba ideea reglementării prezente. [ Mai mult... ]

Art. 17. [Termenul în care se solicită înmatricularea]

1 O asemenea declarație constituie o declarație oficială, iar consecința declarării unor împrejurări nereale o constituie aplicarea unei sancțiuni penale pentru fals în declarații, încât se prezumă că cel ce o dă va verifica cu toată responsabilitatea existența persoanelor și a voinței lor de a continua demersurile.
[ Mai mult... ]

Art. 18. [Titularii obligațiilor de a cere înmatricularea comercianților persoane fizice și a formelor de desfășurare a activității acestora]

Opinăm că de lege ferenda ar fi util să fie acordată și avocaților posibilitatea de acertifica specimenele de semnătură, iar în cazul comercianților persoane fizice specimenele să fie certificate și de funcționarii din cadrul Birourilor de asistență și reprezentare organizate în cadrul primăriilor conform art. 35 din O.U.G. nr. 44/2008. [ Mai mult... ]

Art. 19. [Titularii obligațiilor de a cere înmatricularea persoanelor juridice]

Dovada specimenului de semnătură a persoanelor care au puterea de a reprezenta persoana juridică, altfel decât ocazional, se face cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (2) și (3).” [ Mai mult... ]

;
se încarcă...