Dreptul Afacerilor (C.H. BECK)

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2, Editura C. H. Beck, 2009, ISBN 978-973-115-451-0
de Crenguța Leaua

25 februarie 2009

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Lista de abrevieri

alin.

- alineatul

art.

- articolul

B.J.

- Buletinul Jurisprudenței

B.J.C.S.J. + anul

- Buletinul Jurisprudenței Curții Supreme de Justiție pe anul

C.A.

- curte(a) de apel

C. civ..

- Codul civil

Codul comercial

- Codul comercial

C.D.

- Culegere de decizii + anul

C.J.

- Curierul Judiciar

C. proc. civ..

- Codul de procedură civilă

C.S.J.

- Curtea Supremă de Justiție

cap.

- capitol(ul)

civ.

- civilă

com.

- comercială

cont. adm.

- contencios administrativ

D.C.C.

- Decizia Curții Constituționale

dec.

- decizia

Dreptul

- revista Dreptul

ed.

- ediția

Ed.

- Editura

H.G.

- Hotărârea Guvernului

I.C.C.J.

- Înalta Curte de Casație și Justiție

Ibidem

- același loc, același autor

infra

- mai jos, mai departe; este însoțit de numărul paginii, capitolul, secțiunea, subsecțiunea

Juridica

- revista Juridica

lit.

- litera

M. Of.

- Monitorul Oficial al României, Partea I

n.n.

- nota noastră

O.G.

- Ordonanța Guvernului

O.U.G.

- Ordonanța de urgență a Guvernului

op. cit.

- opera citată

p.

- pagina

P.R.

- Pandectele Române

pct.

- punctul

R.D.C.

- Revista de Drept Comercial

R.R.D.A.

- Revista Română de Dreptul Afacerilor

s.

- secția

sent.

- sentința

supra

- se folosește pentru trimiteri în aceeași lucrare, deasupra, mai sus, înainte, este însoțit de numărul paginii, capitol, secțiune, subsecțiune

Trib. București

- Tribunalul (Municipiului) București

Trib. jud.

- tribunal județean

trib.

- tribunal(ul)

urm.

- următoarele

vol.

- volum(ul)

[ Mai mult... ]

Prefață la ediția 2

București, 30 Ianuarie 2009 [ Mai mult... ]

Titlul I Introducere

Legea nr. 26/1990, republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 12/1998 (M. Of. nr. 49 din 4 februarie 1998) și modificată ulterior prin O.G. nr. 53/1998 (M. Of. nr. 302 din 18 august 1998), O.U.G. nr. 76/2001 (M. Of. nr. 283 din 31 mai 2001), Legea nr. 348/2001 (M. Of. nr. 381 din 12 iulie 2001), O.U.G. nr. 129/2002 (M. Of. nr. 746 din 11 octombrie 2002), astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 505/2003 (M. Of. nr. 857 din 3 decembrie 2003), Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pent [ Mai mult... ]

Titlul II Normele de procedură specifice soluționării pricinilor comerciale

În acest demers ne vom referi la acele norme procedurale susceptibile de a fi aplicabile în materia litigiilor societare care fac obiectul lucrării noastre. [ Mai mult... ]

Capitolul I Competența de soluționare a acțiunilor comerciale

Secțiunea 1 Competența materială

În fine, sunt de competența Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca instanță de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de curțile de apel, precum și alte cereri date de lege în competența acestei instanțe. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Competența teritorială

3 G. Buta, op. cit., p. 309.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Competența generală a instanțelor judecătorești. Arbitrajul

În fine, instanța judecătorească va fi competentă, în temeiul art. 3671 alin. (2) C. proc. civ.., să soluționeze cererea de învestire cu formulă executorie ahotărârii arbitrale. [ Mai mult... ]

Capitolul II Judecata acțiunilor comerciale în procedură contencioasă

Dispozițiile derogatorii de la judecata acțiunilor în materie comercială aplicabile în litigiilor societare vor face obiectul analizei capitolelor următoare. [ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Procedura prealabilă a concilierii

3 V.M. Ciobanu, Impactul modificării Codului de procedură civilă și al altor reglementări legale recente asupra arbitrajului, R.D.C. nr. 12/2002, p. 15 și Curtea de Arbitraj Comercial Internațional, Încheierea din 30 ianuarie 2002, R.D.C. nr. 2/2002, p. 275-278.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Cererea de chemare în judecată. Cererea reconvențională. Cererile incidente

Pentru identitate de raționament cu situația cererii reconvenționale, considerăm că nici cererea de intervenție în interes propriu sau în interesul uneia dintre părți, cererea de chemare în judecată a unor terțe persoane sau cererea de arătare a titularului dreptului nu trebuie să fie precedată în mod necesar de procedura concilierii, fiind posibile în condițiile normelor generale de procedură civilă. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Probele

În privința administrării probelor, procedura de soluționare a litigiilor comerciale nu diferă de procedura de soluționare a litigiilor civile. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Alte dispoziții procedurale

În fine, menționăm că perimarea judecății în litigiile comerciale are loc, potrivit art. 248 alin. ultim C. proc. civ.., la împlinirea unui termen de 6 luni, iar nu de 1 an, cum este situația litigiilor civile. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a Hotărârea judecătorească

O particularitate aprocedurii de soluționare alitigiilor comerciale este interdicția prevăzută de art. 44 Codul comercial, potrivit căreia în obligațiunile comerciale judecătorul nu poate acorda termenul de grație permis de art. 1201 C. civ.. Oderogare de la această interdicție poate fi interpretată afi permisiunea expresă cuprinsă în Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, care este însă oprocedură specială. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 6-a Încheierea litigiilor comerciale pe calea tranzacției

Un element specific litigiilor comerciale este inadmisibilitatea retractului litigios. În dreptul comun, potrivit art. 1402 C. civ.., debi-torul unei obligații are posibilitatea de ase libera, fără judecată, de obligația sa, dacă dreptul litigios afost vândut de creditor unui terț. Debitorul are obligația de aplăti prețul real al cesiunii, spezele contractului și dobânda din ziua în care cesionarul asocotit prețul cesiunii. Excepțiile de la aplicarea acestui articol sunt prevă [ Mai mult... ]

Secțiunea a 7-a Căile de atac

Potrivit art. 7204 C. proc. civ.., încheierea privind luarea măsurilor prevăzute de art. 1141 alin. (6) C. proc. civ.., respectiv privitoare la măsuri asigurătorii, pentru asigurarea dovezilor sau pentru constatarea unor situații de fapt, în cazul proceselor și cererilor în materie comercială, poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă afost dată cu citarea părților, și de la comunicare, dacă afost dată fără citarea lor. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 8-a Executarea hotărârilor pronunțate în materie comercială

O altă deosebire față de dreptul comun este dată de faptul că, potrivit art. 7209 C. proc. civ.., pentru hotărârea judecătorească dată în materie comercială, care se aduce la îndeplinire prin executare silită, hotărârea, purtând mențiunea că este irevocabilă, constituie titlu executoriu, fără efectuarea altor formalități. Nu este așadar necesară pronunțarea unei încheieri de învestire cu formulă executorie. [ Mai mult... ]

Capitolul III Procedura necontencioasă

Procedura necontencioasă nu este specifică pricinilor comerciale. Cu toate acestea, dat fiind faptul că o serie de cereri din domeniul dreptului societar se soluționează în procedură necontencioasă, considerăm important a menționa unele aspecte esențiale cu privire la această procedură, care constituie dreptul comun. [ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Domeniul de aplicare al procedurii necontencioase

Conform art. 338 alin. (2) C. proc. civ.., materiile necontencioase cu privire la care legea prevede o procedură specială rămân supuse dispozițiilor speciale, care se vor întregi cu cele prevăzute în cuprinsul cărții de față. Sunt astfel de situații mai multe cereri în materia societăților comerciale, care vor face obiectul unei analize detaliate în capitolele următoare ale prezentei lucrări. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Competența

Ca o altă dispoziție derogatorie de la dreptul comun, art. 334 alin. (1) C. proc. civ.. prevede posibilitatea ca instanța să dea părții lămuriri cu privire la competență. Considerăm că o astfel de referire nu privește motivarea încheierii de declinare, deoarece în acest caz ar fi fost eventual prevăzută obligativitatea, iar nu posibilitatea motivării, ci privește clarificările pe care instanța le poate da direct părții, într-un dialog real, cu privire la problema competenței. O as [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Cererea de sesizare a instanței. Participarea terților

1 Ibidem.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Procedura de soluționare

2 G. Porumb, Codul de procedură comentat și adnotat, vol. II., Ed. Științifică, București, 1962, p. 132; I. Leș, Proceduri civile speciale, op. cit., p. 13.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a Hotărârea. Căile de atac

1 I. Leș, Proceduri civile speciale, op. cit., p. 7; M. Tăbârcă, op. cit., p. 400.
[ Mai mult... ]

Titlul III Acțiuni și cereri referitoare la constituirea și modificarea societăților comerciale, precum și la consecințele neregularităților acestor operațiuni

Prin înregistrare, în sensul Legii nr. 26/1990, se înțelege, potrivit art. 1 ~alin. (21)~ din acest act normativ, atât înmatricularea, cât și înregistrarea mențiunilor sau aaltor operațiuni care, potrivit legii, se menționează în registrul comerțului. [ Mai mult... ]

Capitolul I Procedura de soluționare a cererilor de înmatriculare a societăților comerciale și a cererilor de înregistrare de mențiuni

Secțiunea 1 Caracterul procedurii

;
se încarcă...