Dreptul Afacerilor (C.H. BECK)

Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, ISBN 978-973-115-309-4
de Gina Orga-Dumitriu

15 aprilie 2008

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Praxis

Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Cuvânt înainte

Prof. univ. dr. Mircea N. Costin [ Mai mult... ]

Abrevieri

A.S.

Arbitrajul de Stat

A.U.B.

Analele Universității București – Seria Drept

A.U.L.B.

Revista Acta Universitatis Lucian Blaga – Sibiu

alin.

alineat

apud

citat după

art.

articol

Ass. plén.

Arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation

B. Of.

Buletinul Oficial

B.G.B.

Deutsches bürgerliches Gesetzbuch (Codul civil german)

B.I.C.C.

Bulletin d’information de la Cour de Cassation

B.T.

Bulletin des transports

B.T.I.

Bulletin des transports internationaux ferroviaires

B.T.L.

Bulletin des transports et de la logistique

C.A.

curte(a) de apel

C.A.B.

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și a municipiului București

C.aerian

Codul aerian

C. civ..

Codul civil

Codul comercial

Codul comercial

Codul comercialfr.

Codul comercial francez

C.D.

Culegere de decizii pe anul…

C.E.

Conseil d’Etat

C.J.C.E.

Curtea de Justiție a Comunităților Europene

C.M.R.

Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele

C. pen.

Codul penal

C. proc. civ..

Codul de procedură civilă

C.S.J.

Curtea Supremă de Justiție

Cas.

Curtea de Casație și Justiție a României

Cass. civ./com.

Curtea de Casație franceză, secția civilă/comercială

CE

Comunitatea Europeană

CEE

Comunitatea Economică Europeană

Ch. réun.

Arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation

Civ.

Arrêt d’une chambre civile de la Cour de cassation

COGSA

Carriage of Goods by Sea

D.M.F.

Droit maritime français

D.P.

Dalloz périodique

dec.

decizia

Dr. eur. transp.

Droit européen des transports

Dreptul

Revista Dreptul

ed.

ediție

Ed.

editura

F.M.I.

Fondul Monetar Internațional

H.C.M.

hotărârea Consiliului de Miniștri

H.G.

hotărârea Guvernului

I.C.C.J.

Înalta Curte de Casație și Justiție

I.D.I.T.

Institutul de Drept Internațional al Transporturilor

ibidem

în același loc

idem

același autor

infra

mai jos

J.O.C.E.

Jurnalul Oficial al Comunităților Europene

Jud.

Judecătoria

L.G.D.J.

Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

L.T.A.

Lettre de transport aérien

Legis – Bază de date

Legis, program informatic al C.T.C.E. Piatra-Neamț, modulul Jurisprudență

M. Of.

Monitorul Oficial, Partea I

nr.

numărul

O.G.

ordonanța Guvernului

O.U.G.

ordonanța de urgență a Guvernului

op. cit.

opera citată

p.

pagina

P.A.S.

Primul Arbitru de Stat

P.R.

Revista Pandectele Române

P.U.F.

Presses Universitaires de France

pass.

pasim, în diverse locuri

pct.

punctul

Plen. Trib. Suprem

Plenul Tribunalului Suprem

R.D.C.

Revista de Drept Comercial

R.F.D. aérien

Revue française de droit aérien et spatial

R.I.D.

Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase

R.J.D.A.

Revue de jurisprudence de droit des affaires

R.R.D.

Revista Română de Drept

R.R.D.A.

Revista Română de Dreptul Afacerilor

R.T.

Regulamentul de transport de mărfuri pe C.F.R.

R.T.D. civ.

Revue trimestrielle de droit civil

RUCIM

Regulile uniforme aplicabile transporturilor feroviare internaționale de mărfuri

s. com.

secția comercială

s. cont. adm.

secția de contencios administrativ

S.C.J.

Revista Studii și Cercetări Juridice

s.n.

sublinierea noastră

S.U.B.B.

Revista Studia Universitatis Babeș-Bolyai

SA

societate pe acțiuni

SC

societate comercială

SCAPEL

Revue de droit commercial, maritime, aérien et des transports (Marseille)

sent.

sentința

supra

mai sus

ș.a.

și alții

t.

tomul

T.G.I.

Tribunal de grande instance

T.U.B.

Tipografia Universității București

Trib.

Jud.tribunalul județean

Trib. Suprem

Tribunalul Suprem

Trib.

tribunalul

UNCITRAL

Comisia Națiunilor Unite pentru Dreptul Comerțului Internațional

urm.

următoarele

vol.

volumul

[ Mai mult... ]

Titlul I Introducere

1 A se vedea Ph. le Tourneau, L. Cadiet, op. cit., nr. 8, p. 3.
[ Mai mult... ]

Titlul II Răspunderea cărăușului între limite tradiționale și perspective juridice

Capitolul I Cadrul legal și formele răspunderii cărăușului

Din perspectiva acestor premise, vom analiza în cele ce urmează regimul juridic al răspunderii cărăușului în contractul de transport de mărfuri, așa cum este el statornicit prin dispozițiile legale constituind sediul materiei (fie prin norme speciale aplicabile fiecărei categorii de transporturi, fie prin normele de aplicare generală ale art. 423-432 Codul comercial și, nu în ultimul rând prin raportare la convențiile internaționale specifice), nu fără aarăt [ Mai mult... ]

Capitolul II Condițiile generale ale răspunderii cărăușului în contractul comercial de transport de mărfuri – circumstanțieri particulare

Secțiunea 1 Prejudiciul

4 C.A. Dijon, 10 ianuarie 1985, în B.T. 1985, p. 399, apud B. Mercadal, op. cit., nr. 236, p. 132.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Fapta ilicită

25.Explicație preliminară. Întrucât analiza acțiunilor sau omisiunilor în care se poate manifesta neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a îndatoririlor cărăușului presupune cunoașterea conduitei corecte asumate prin încheierea contractului, am apreciat necesar să supunem atenției obligațiile care definesc comportamentul său contractual. [ Mai mult... ]

Subsecțiunea 1 Obligațiile cărăușului

2 J. Putzeys, Droit des transports et droit maritime, Bruyland, 1993, nr. 346, p. 198, apud A. Aboussoror, L’exécution du contrat de transport maritime de marchandises en droit marocain et en droit français, Litec, Paris, 2001, nr. 404, p. 295.
[ Mai mult... ]

Subsecțiunea a 2-a Concretizări ale încălcării contractuale a obligațiilor cărăușului. Proba neexecutării sau a executării defectuoase sau cu întârziere

1 A se vedea infra, nr. 48.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Raportul de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu

Lăsând deoparte spiritul mai liber ce ne-a animat mai devreme și revenind în logica, totuși serioasă a demersului nostru, nu încheiem fără a arăta că aflându-ne în materia răspunderii contractuale, potrivit regulii de drept comun conexiunea cauzală dintre fapta ilicită a cărăușului și prejudiciu se presupune. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Vinovăția

Subsecțiunea 1 Preambul retrospectiv

5 A se vedea infra, nr. 59 și notele bibliografice indicate.
[ Mai mult... ]

Subsecțiunea a 2-a Culpa transportatorului – ipoteză a reafirmării gradualizării vinovăției

3 Cass., 12 aprilie 1976, în D.M.F. 1976, p. 685.
[ Mai mult... ]

Subsecțiunea a 3-a Prezumția de culpă a cărăușului. Rezervele – noțiune, condiții de validitate și efecte juridice

3 H. Cherkaoui, Réserves au connaissement et lettre de garantie en droit marocain, în D.M.F. 1990, p. 577.
[ Mai mult... ]

Capitolul III Cauzele de antrenare a răspunderii cărăușului

4 A se vedea Cass. com., 30 mai 2006, idem.
[ Mai mult... ]

Capitolul IV Particularitățile răspunderii cărăușului în contractul comercial de transport de mărfuri

Secțiunea 1 Limitarea în timp a răspunderii cărăușului

3 Pentru prejudiciile cauzate prin fapta culpabilă a cărăușului înainte de încheierea contractului, natura răspunderii nu poate fi decât delictuală; a se vedea supra, nr. 16.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Limitarea întinderii răspunderii –analiză comparativă

Subsecțiunea 1 Preliminarii

1 Contractul de transport își manifestă originalitatea și prin alte deosebiri esențiale față de regimul de drept comun al executării contractelor, cum ar fi, de exemplu, și facultatea recunoscută expeditorului și chiar destinatarului, de a modifica contractul fără consimțământul cărăușului.
[ Mai mult... ]

Subsecțiunea a 2-a Răspunderea cărăușului în contractele de transport de mărfuri în trafic intern

§2 Limitarea răspunderii cărăușului – trăsătură comună a răspunderii în transportul feroviar, rutier, aerian și maritim [ Mai mult... ]

2.1 Argumente pentru și împotriva răspunderii limitate a transportatorului. Poziția pe care o adoptăm

3 A se vedea C.E., 10e și 9e ss-sect., 6 iulie 2005, nr. 261991, în D. Mazeaud, Ph. Pierre, C. Kleitz, op. cit., nr. 458-210.
[ Mai mult... ]

2.2 Reglementarea întinderii răspunderii cărăușului în transporturile terestre

2 C.A. Paris, dec. din 12 ianuarie 1993, în B.T.L., 1993, p. 331; C.A. Aix-en-Provence, dec. din 22 februarie 1994, în B.T.L., 1994, p. 450.
[ Mai mult... ]

2.3 Reglementarea întinderii răspunderii cărăușului în transporturile aeriene

3 A se vedea infra, nr. 105.
[ Mai mult... ]

;
se încarcă...