Dreptul Afacerilor (C.H. BECK)

Codul insolvenței. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Comentariu pe articole, ediția 5, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0411-5
de Ion Turcu

27 februarie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Pagina 1 din 16

Cumpără forma completă
  •  

Comentarii Beck

Codul insolvenței. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Comentariu pe articole

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Argument la ediția a 5-a

Autorul [ Mai mult... ]

Abrevieri

vol. – volumul [ Mai mult... ]

Introducere

Multe alte defecțiuni au rămas nerezolvate prin Mica Reformă din anul 2008. Amintim, printre altele: greșita definiție a averii debitorului; necorespunderea expresiei „reorganizare”; neconsacrarea legislativă a obligației de imparțialitate a judecătorului-sindic; renunțarea la funcția de administrator special; eliminarea ca greșită a sintagmei „încetarea plăților”. [ Mai mult... ]

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire ainsolvenței și de insolvență

Titlul preliminar Principii generale

Capitolul I Domeniul de reglementare

Art. 1 [Obiectul legii]44

Dreptul insolvenței poate avea o accepțiune restrânsă vizând normele de procedură colectivă a executării silite față de averea debitorului insolvent și uneori și față de alte persoane, iar în sens larg, dreptul insolvenței cuprinde și alte norme legale din variate ramuri ale dreptului cum sunt dreptul bancar, dreptul concurenței comerciale, dreptul muncii, legislația fiscalității, asigurările, procedura civilă etc. Menirea dreptului insolvenței este de a se integra ca o piesă [ Mai mult... ]

Art. 2 [Scopul legii]

46 S.M. Miloș, A. Deli-Diaconescu, Principalele elemente de noutate aduse prin Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,în R.R.D.A. nr. 7/2014, p. 28.
[ Mai mult... ]

Art. 3 [Domeniu de aplicare]

47 Philippe Roussel Galle, Réforme du droit des entreprises en difficulté, 2 édition, Litec, Paris, 2007, p. 24.
[ Mai mult... ]

Capitolul II Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență. Definiții

Principiile normative interzic îmbogățirea fără justă cauză și prescriu respectul contradictorialității și retroactivitatea legii mai favorabile. [ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Principii

Art. 4 [Principii]

- principiul continuității instanței (judecătorul sindic și completul curții de apel). [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Definiții

Art. 5 [Termeni și expresii]

„În măsura în care dispozițiile Codului civil în materie de prescripție vin în conflict sau se suprapun cu cele cuprinse în Decretul nr. 167/1958 trebuie socotite fie abrogate, în tot sau în parte, după caz, fie implicit modificate”. [ Mai mult... ]

Titlul I Proceduri de prevenire a insolvenței

Capitolul I Dispoziții generale

Art. 6 [Domeniu de aplicare]

Prezentul titlu se aplică debitorilor aflați în dificultate financiară. [ Mai mult... ]

Art. 7 [Organele care aplică procedurile]

(3) Debitorul participă la procedură prin reprezentanții săi legali sau convenționali. [ Mai mult... ]

Art. 8 [Competență]

(5) Apelul nu este suspensiv de executare. [ Mai mult... ]

Art. 9 [Instanța de apel]

Durata-limită pentru plata creanțelor, stabilită prin concordat, nu poate depăși 18 luni calculate de la data încheierii concordatului preventiv. Nu poate fi deschisă procedura insolvenței față de creditori pe toată durata concordatului preventiv omologat de judecătorul-sindic. [ Mai mult... ]

Capitolul II Mandatul ad-hoc

Art. 10 [Cererea de numire a unui mandatar ad-hoc]

(2) Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care fac necesară numirea unui mandatar ad-hoc. [ Mai mult... ]

Art. 11 [Depunerea și înregistrarea cererii]

Cererea este depusă la cabinetul președintelui tribunalului și se înregistrează într-un registru special. [ Mai mult... ]

Art. 12 [Citarea și desfășurarea procedurii. Confidențialitate]

(3) Confidențialitatea procedurii este obligatorie pentru toate persoanele și instituțiile care iau parte sau sunt implicate în aceasta. [ Mai mult... ]

Art. 13 [Desemnarea și obiectivul mandatarului ad-hoc]

(3) În scopul realizării obiectivului mandatului, mandatarul ad-hoc va putea propune remiteri, reeșalonări sau reduceri parțiale de datorii, continuarea sau încetarea unor contracte în curs, reduceri de personal, precum și orice alte măsuri considerate a fi necesare. [ Mai mult... ]

Art. 14 [Onorariul mandatarului ad-hoc]

;
se încarcă...