Revista societăților și a dreptului comercial nr. 2/2018

Compatibilitatea dintre procedura insolvenței, procedura civilă și dreptul civil, Editura Rosetti
de Andreea Deli

30 iunie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

[Compatibility between the insolvency procedure, civil procedure and civil law]

Rezumat: Acest studiu analizează problema de compatibilitate dintre materia dreptului comun, pe de o parte, și procedura insolvenței, pe de altă parte. Deși poate părea doar o simplă chestiune de stabilire a prevalenței legii aplicabile, lucrurile se pot complica în momentul în care se ajunge în punctul în care se analizează prevalența între două norme care pot fi calificate, în egală măsură, speciale. În concret, analiza de față va dezbate efectele juridice ale cererii de desemnare a unui practician în insolvență dacă creditorul solicitant este un afiliat al debitorului, posibilitatea adjudecării în procedura insolvenței, ca procedură execuțională concursuală, a unui bun de către un afiliat al debitorului, procedurile de restructurare "out - of - court" și reglementarea acestora, consecințele calificării planului de reorganizare drept un contract judiciar, situațiile în care regula de drept "prior tempore, potior iure" este inaplicabilă materiei insolvenței, tratamentul juridic special al creanțelor sub condiție suspensivă în cadrul unui plan de reorganizare, valabilitatea unor reglementări la nivel contractual care ar intenționa să restricționeze anumite drepturi la care creditorul ar avea vocația în procedura de insolvență.

Cuvinte-cheie: insolvență, principiului concursualismului, creditor îndreptățit să participe la procedură, plan de reorganizare, tratament corect și echitabil, creditor afiliat în insolvență

Abstract: This study examines the issue of compatibility between the civil law, on the one hand, and the insolvency procedure on the other. Although it may seem just a matter of determining the prevalence of the applicable law, things can be complicated when it comes to the point where the prevalence between two rules that can be equally qualified is also analyzed. In particular, this analysis will discuss the legal effects of the application for the appointment of an insolvency practitioner if the applicant creditor is an affiliate of the debtor, the possibility of adjudicating in insolvency proceedings as a conciliatory executing procedure of an asset by a debtor's affiliate, "out - of - court" restructuring and the regulation thereof, the consequences of the classification of the restructuring plan as a judicial contract, situations in which the rule of law prior tempore, potior jure is inapplicable to the matter of insolvency, the special legal treatment of claims under suspensive condition within the framework of a restructuring plan, the validity of regulations at the contractual level which would seek to restrict certain rights to which the creditor would be entitled in insolvency proceedings.

Keywords: insolvency, principle of competition, creditor entitled to participate in the proceedings, restructuring plan, fair and equitable treatment, creditor affiliated to insolvency

CUPRINS:

A. Geneza unor probleme de combatibilitate între dreptul insolvenței și dreptul procesual civil

1. Contractul, ca act juridic bilateral sau multilateral, încheiat între două sau mai multe părți, pentru a fi valabil, trebuie să conțină elementele ("condițiile") sale sine qua non: capacitatea de a contracta, consimțământul valabil exprimat, un obiect determinat și o cauză licită

2. Regulile procedurii civile stabilesc cu mare claritate pozițiile procesuale de reclamant și pârât, ceea ce, în cererea de deschidere a procedurii insolvenței, se materializează în noțiunile de "creditor" și "debitor"

B. Evoluția sistemului de drept în materia insolvenței, în raport de problema compatibilității cu dreptul comun

C. Analiza unor probleme concrete de compatibilitate ridicate de Codul insolvenței, în raport de regulile dreptului procesual civil

1. Desemnarea practicianului în insolvență și principiul evoluționist al "lifting the corporate veil" (Ro:

" înlăturarea aparenței societare")

2. Efectul dobândirii calității de "creditor îndreptățit să participe la procedură" - restrângeri față de dreptul comun

3. Adjudecarea bunului debitorului insolvent de către un afiliat al acestuia - aplicabilitatea prevederilor dreptului comun al executării silite

4. Tratamentul juridic al creanțelor în cadrul unui plan de reorganizare

5. Proceduri de restucturare out-of-court (Ro:

" în afara instanței de judecată") - testul de validitate al procedurii de insolvență

D. Probleme de compatibilitate îmbinând atât instituții ale dreptului procesual civil, cât și instituții de drept substanțial civil

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...