Revista societăților și a dreptului comercial nr. 2/2018

Societăți pe acțiuni. Completarea ordinii de zi a unei ședințe a adunării generale a acționarilor deja convocate. Apărarea drepturilor corporatiste prin mijloace de drept administrativ, Editura Rosetti
de Dragoș Călin

30 iunie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

[Companies. Adding on the agenda of a general assembly already summoned. Defending shareholding rights through administrative means]

Rezumat: Încălcarea drepturilor corporatiste derivate din calitatea de actionar poate fi sancționată și prin instrumente de drept administrativ de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. În schimb, votul exprimat împotriva adoptării unei decizii a consiliului de administrație cu potențial de încălcare a drepturilor derivate din calitatea de acționar este o manifestare de voință a persoanei fizice - administrator - de exonerare de răspundere contravențională pentru această persoană, deoarece funcționarea organului colectiv de conducere - consiliul de administrație - este ordonată conform principiului majorității.

Cuvinte-cheie: Adunare generală, suplimentare a convocatorului, decizie a consiliului de administrație, sancțiune administrativă, Autoritatea de Supraveghere Financiară

Abstract: Violation of shareholders rights derived from the shareholder’s capacity can also be sanctioned by administrative law instruments by the Financial Supervisory Authority. Instead, the vote against the adoption of a decision of the board of directors with the potential to violate the rights derived from the shareholder’s capacity is a manifestation of the will of the natural person - administrator - of exoneration of contravention for this person, because the functioning of the collective management body - the board of directors - is ordered according to the principle of majority.

Keywords: General assembly, supplementary agenda, decision of the Board of Directors, administrative sanction, Financial Supervisory Authority

Încălcarea drepturilor corporatiste derivate din calitatea de actionar poate fi sancționată și prin instrumente de drept administrativ de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. În schimb, votul exprimat împotriva adoptării unei decizii a consiliului de administrație cu potențial de încălcare a drepturilor derivate din calitatea de acționar este o manifestare de voință a persoanei fizice - administrator - de exonerare de răspundere contravențională pentru această persoană, deoarece funcționarea organului colectiv de conducere - consiliul de administrație - este ordonată conform principiului majorității.

(Curtea de Apel Constanța, secția a II-a civilă, sentința civilă nr. 2/CA/20.01.2016)

1. Prin cererea formulată la data de 07.09.2015 și înregistrată pe rolul Curții de Apel Constanța sub nr. 619/36/2015. Reclamanta a solicitat în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare anularea Deciziei nr. 1834/05.08.2015 privind respingerea plângerii prealabile și a Deciziei nr. 720/16.04.2015 emise de pârâtă.

În motivare, reclamanta arată că prin Decizia nr. 720/16.04.2015 pârâta A.S.F. a dispus sancționarea sa cu amendă în cuantum de 10.000 lei. pentru următoarele fapte:

(i) pentru punctele de pe ordinea de zi ce vizau "alegerea consiliului de administrație", Consiliul de Administrație al societății nu a inclus în lista candidaților/ nu a prezentat adunării generale toate propunerile de candidaturi pentru funcția de administrator al societății, formulate de acționarul S. S.A. impunând la nivelul convocatorului A.G.O.A. condiții de eligibilitate suplimentare pentru ocuparea funcției de administrator care nu au corespondent în legislația incidență și în Actul Constitutiv și refuzând primirea unei notificări formulate de acționarul S. S.A. ce privea propuneri de candidaturi pentru posturile de administratori;

(ii) pentru punctul de pe ordinea de zi ce viza "numirea auditorilor", Consiliul de Adminsitrație al societății nu a prezentat adunării generale toate ofertele de auditare primite la societate.

Învederează reclamanta că împotriva deciziei de sancționare, în termen legal, a formulat plângere prealabilă. înregistrată la A.S.F. în l5.05.2015. plângere ce a fost respinsă prin Decizia nr. 1834/05.08.2015 a Consiliului de Supraveghere al Autorității de Supraveghere Financiară.

În ce privește Decizia nr. 720/16.04.2015. emisă de pârâtă, învederează că, așa cum a arătat și în cuprinsul plângerii prealabile:

1) Documentele avute în vedere la emiterea deciziei de sancționare, urmare sesizării S. S.A. sunt sumare și neconcludente, și anume, în ceea ce privește prima faptă pentru care a fost sancționată, referitoare la pucntele de pe ordinea de zi ce vizau "alegerea consiliului de adminsitrație", nu sunt precizate propunerile de candidaturi care nu au fost incluse pe listele de candidați, adresele prin care au fost formulate aceste propuneri și temeiul legal cu privire la corectitudinea întocmirii acestor propuneri și nici nu este individualizată notificarea, la care se face referire în decizia de sancționare, notificare cuprinzând propunerea de candidaturi pentru posturile de administratori, formulată de acționarul S. S.A., iar pentru punctul de pe ordinea de zi ce viza "numirea auditorilor", Consiliul de Administrație al Societății C. S.A. nu a prezentat adunării generale toate ofertele de auditare primite la societate, nu sunt precizate ofertele de auditare neprezentate adunării generale a acționarilor și condițiile în care au fost transmise la societate.

2) Măsurile sancționatorii dispuse prin decizia contestată au fost dispuse fară a i se comunica, deși le-a solicitat pârâtei, documentele care au fost analizate în aplicarea sancțiunii și emiterea Deciziei nr. 720/16.04.2015 și fară a i se solicita informații suplimentare și un punct de vedere suplimentar, personal, cu privire la acuzațiile ce i-au fost aduse.

Cu privire la Decizia nr. 1834/05.08.2015 a Consiliului de Supraveghere al Autorității de Supraveghere Financiară, prin care a fost soluționată plângerea prealabilă, reclamanta invocă faptul că nu a fost respectat termenul legal de soluționare a plângerii prealabile, de 30 de zile, decizia fiind emisă după mai mult de 80 de zile de la data înregistrării plângerii și nu sunt prezentate în concret elementele care au stat la baza deciziei de sancționare, în cuprinsul anexei la decizia nr. 1834/05.08.2015.

În acest sens, arată că, la punctul 1 din anexa la Decizia nr. 1834/05.08.2015, se precizează că pârâta este o instituție abilitată să aplice sancțiuni, aspect necontestat în plângerea prealabilă și că argumentele prezentate în decizia de sancționare sunt suficiente; la pct. 2 din anexă se face referire la Adresa 3777.3/10.09.2014, prin care A.S.F. a solicitat informații suplimentare emitentului, referitoare la motivele pentru care în lista candidaților pentru funcția de membru în C.A. nu au fost incluse persoanele propune de acționarul S. S.A., respectiv cinci persoane fizice, aspecte pe care, susține reclamanta, nu le-a cunoscut pentru a putea formula apărări; iar cu privire la ofertele de audit, A.S.F. nu face precizări concrete cu privire la individualizarea ofertelor de audit pe care societatea nu le-a inclus în lista de candidaturi și nici la temeinicia întocmirii acestora.

Prezentând situația de fapt, reclamanta învederează că, în perioada derulării procedurii de convocare și organizare a ședinței A.G.O.A. a Societății C. S.A. din data de 07.09.2014, Consiliul de Adminsitrație al emitentului a fost compus din d-na A., Președinte al Consiliului de Administrație, și de d-na F., membru în Consiliul de Adminsitrație.

La sediul Societății C. S.A. au fost primite două adrese de convocare a ședinței Adunării Generale a Acționarilor, din partea acționarilor F.C. - adresa nr. 5389/10.07.2014 și S. S.A. - adresa 5419/11.07.2014 și că, urmare acestor solicitări, Consiliul de Adminsitrație a decis în data de 25.07.2014 convocarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 07/08.09.2014, publicul investitor fiind informat conform Raportului Curent nr. 5765/28.07.2014.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...