Ministerul Educației Naționale - MEN

Metodologia-cadru pentru recunoașterea parțială a studiilor absolvenților școlilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învățământul superior medical la programele de studii universitare de licență "Asistență medicală generală", din 29.06.2018

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 iulie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Absolvenții școlilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, pot continua studiile în învățământul superior medical, la programele de studii universitare de licență "Asistență medicală generală", numai după înscrierea și promovarea concursului de admitere la una dintre instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, care organizează și desfășoară programul de studii universitare de licență "Asistență medicală generală".

Art. 2. -

Admiterea absolvenților școlilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, la programele de studii universitare de licență "Asistent medical generalist" se realizează în aceleași condiții și în același timp cu ceilalți candidați, cu respectarea prevederilor metodologiilor proprii ale instituțiilor de învățământ superior și a metodologiei-cadru privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat.

Art. 3. -

Recunoașterea parțială a studiilor absolvenților școlilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învățământul superior medical la programele de studii universitare de licență "Asistență medicală generală" se poate realiza numai la solicitarea scrisă a acestora, prin completarea cererii prevăzute în anexa la prezenta metodologie.

Art. 4. -

(1) La solicitarea scrisă a absolvenților școlilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, admiși la unul dintre programele de studii universitare de licență "Asistență medicală generală", ca urmare a promovării concursului de admitere, conducerea facultății sau a departamentului în cadrul căruia aceștia au fost admiși poate echivala parțial studiile și stagiile de practică efectuate în cadrul școlilor sanitare postliceale, conform planului de învățământ, prin intermediul comisiilor de recunoaștere parțială a studiilor. Comisiile de recunoaștere parțială a studiilor pot emite un aviz favorabil dacă sunt îndeplinite condițiile de recunoaștere.

(2) Instituțiile de învățământ superior pot recunoaște creditele pentru educație și formare profesională obținute de către absolvenții școlilor sanitare postliceale în urma avizului favorabil al comisiilor de recunoaștere parțială a studiilor.

(3) Avizul favorabil, menționat la alin. (1), se acordă pentru fiecare disciplină sau modul studiat în cadrul școlilor sanitare postliceale numai dacă disciplinele sau modulele din planul de învățământ al acestora coincid în proporție de cel puțin 70% cu una dintre fișele de disciplină incluse în planul de învățământ al programelor de studii universitare de licență "Asistență medicală generală".

(4) Prin recunoașterea stagiilor de practică efectuate în cadrul școlilor sanitare postliceale se înțelege echivalarea acestora cu stagiile clinice și practica de specialitate anuală, exceptând lucrările practice la disciplinele de studiu.

(5) Avizul favorabil pentru recunoașterea stagiilor de practică se acordă dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) stagiile de practică sunt dovedite cu documente justificative;

b) studentul care a absolvit o școală sanitară postliceală va susține evaluarea sumativă de tip examen, aferentă fișei disciplinei, în același timp și în aceleași condiții cu ceilalți studenți, respectând prevederile metodologiei de examinare, aprobată de către senatul universitar.

(6) Procentul menționat la alin. (3) se stabilește luând în considerare curriculumul studiat la nivel postliceal pentru fiecare disciplină, respectiv modul, în termeni de durată, unități de competență, competențe și conținuturi.

Art. 5. -

Comisiile de recunoaștere parțială a studiilor se constituie la nivelul facultăților sau al departamentelor responsabile de programele de studii universitare de licență "Asistență medicală generală", avizate de către consiliul de administrație, aprobate de către senatul universitar și numite prin decizie a rectorului.

Art. 6. -

Recunoașterea parțială a studiilor menționate la art. 4 se realizează într-o singură etapă, în perioada dintre confirmarea locului de către studentul admis, ca urmare a promovării concursului de admitere, și începerea anului universitar, conform prevederilor legale.

Art. 7. -

Instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, care organizează și desfășoară programul de studii universitare de licență "Asistență medicală generală", elaborează metodologii proprii, în concordanță cu prevederile prezentei metodologii.

Art. 8. -

(1) Finalizarea studiilor universitare de licență la specializarea "Asistență medicală generală" se realizează pentru toți absolvenții, în același timp și în aceleași condiții, cu respectarea prevederilor legale privind finalizarea studiilor universitare de licență.

(2) Suplimentul la diploma de licență eliberat de instituțiile acreditate de învățământ superior va cuprinde informații privind recunoașterea studiilor postliceale conform prezentei metodologii.

Art. 9. -

Soluționarea contestațiilor privind admiterea, echivalarea studiilor postliceale, precum și finalizarea studiilor la specializarea "Asistență medicală generală" este de competența fiecărei instituții de învățământ superior.

ANEXĂ la metodologie

CERERE-TIP
pentru recunoașterea parțială a studiilor absolvenților școlilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învățământul superior medical la programele de studii universitare de licență "Asistență medicală generală"

CERERE

Stimate Domnule Rector,

Stimate Domnule Președinte al Comisiei de recunoaștere parțială a studiilor

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., posesor al actului de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., în calitate de absolvent al școlii sanitare postliceale . . . . . . . . . . posesor al certificatului de calificare seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . și posesor al diplomei de bacalaureat nr. . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . ., vă rog să îmi aprobați cererea de recunoaștere parțială a studiilor postliceale, în vederea continuării studiilor în învățământul superior medical la programul de studii universitare de licență "Asistență medicală generală" din cadrul Universității . . . . . . . . . . .

Menționez că această cerere este înaintată în urma promovării concursului de admitere la programul de studii universitare de licență "Asistență medicală generală", sesiunea . . . . . . . . . ., organizat și desfășurat de către Facultatea de . . . . . . . . . ., din cadrul Universității . . . . . . . . . . .

Anexez acestei cereri foaia matricolă și programa aferentă studiilor postliceale.

Vă mulțumesc,
Semnătura
. . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . .

Către Universitatea . . . . . . . . . .

În atenția domnului rector și a Comisiei de recunoaștere parțială a studiilor

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...