Drept Civil (C.H. BECK)

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2013, ISBN 978-606-18-0164-0
de Chelaru Eugen

30 aprilie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Curs universitar

Drept civil. Drepturile reale principale. În reglementarea noul C. civ.

Ediția 4

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Exemplificare:

Privind calitățile și viciile posesiei, a se vedea E. Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale. În reglementarea noul C. civ., Capitolul VIII, ed. 4, Ed. C.H. Beck, București, 2013, în Biblioteca juridică Legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 20 octombrie 2015.

Cuvânt-înainte

Cel puțin acestea au fost intențiile autorului, care s-a străduit să realizeze o lucrare care să poată constitui, deopotrivă, un material didactic complet, o contribuție la dezvoltarea teoriei drepturilor reale principale și o lucrare utilă pentru practicieni. [ Mai mult... ]

Prefață la ediția a IV-a

Pitești, 5 aprilie 2013 [ Mai mult... ]

Abrevieri

vol. – volum(ul) [ Mai mult... ]

Capitolul I Patrimoniul și drepturile patrimoniale

Secțiunea 1 Noțiunea și caracterele juridice ale patrimoniului

64 A se vedea, în acest sens, V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, op. cit., 2004, p. 66.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Funcțiile și conținutul patrimoniului

Toate aceste drepturi formează obiectul de studiu al unei discipline distincte – dreptul de proprietate intelectuală. [ Mai mult... ]

Capitolul II Dreptul de proprietate

Secțiunea 1 Proprietatea și dreptul de proprietate

118 V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, op. cit., 2009, p. 93.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Conținutul și caracterele dreptului de proprietate

În sfârșit, deși exproprierea pentru cauză de utilitate publică și confiscarea nu sunt menționate expres ca fiind cauze de stingere adreptului de proprietate, reglementarea lor în alin. (3) și (4) ale art. 562, care este denumit Stingerea dreptului de proprietate, conduce la concluzia că, în concepția legiuitorului, acestea au un asemenea efect. Considerăm că această concepție este criticabilă pentru motivele pe care le vom expune atunci când vom trata exproprierea pentru cauză de utilitate publică. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Limitele exercitării dreptului de proprietate

Art. 61 LPA dispune că prevederile art. 630 se aplică numai inconvenientelor cauzate după data intrării în vigoare aNoului Cod civil. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Dispozițiile în materie de carte funciară rămân aplicabile [art. 37 alin. (5) din Legea nr. 33/1994]. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a Formele dreptului de proprietate

Este ceea ce vom încerca și noi să facem în capitolul următor. [ Mai mult... ]

Capitolul III Dreptul de proprietate publică

Secțiunea 1 Noțiune. Obiect. Conținut

287 A se vedea V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, op. cit., 2004, p. 415.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Regimul juridic al proprietății publice

Prevederile art. 35 din Legea nr. 33/1994 reglementează și ele un caz de încetare adreptului de proprietate publică, prin retrocedarea bunului expropriat către fostul proprietar, dacă nu afost folosit în termen de un an pentru realizarea lucrărilor în considerarea cărora s-a dispus exproprierea și nu aintervenit onouă declarație de utilitate publică. [ Mai mult... ]

Capitolul IV Dreptul de proprietate privată

Secțiunea 1 Obiect. Regim juridic. Definiție

369 Definiția dreptului de proprietate privată dată de Noul Cod civil prin art. 555 alin. (1) sună astfel: „Proprietatea privată este dreptul titularului de aposeda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege”. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Subiectele dreptului de proprietate privată

413 Reglementările consacrate concesionării bunurilor din domeniul privat sunt cuprinse în art. 123 din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale și în art. 13-23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Pentru concesionarea și darea în folosință a bunurilor din domeniul privat, a se vedea E. Chelaru, Administrarea domeniului public și a domeniului privat, op. cit., p. 127-137. „Contractul de concesiune care are ca obiect punerea în valoare a unor bunuri proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale nu este supus competenței instanțelor de contencios administrativ” (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 6/2011, în Dreptul nr. 10/2011, p. 243-244). [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Stingerea dreptului de proprietate privată

Confiscarea nici nu ar putea include bunul în domeniul public, pentru că ea nu se dispune în interes public, iar bunurile confiscate pot fi dintre cele mai diverse. Criteriile uzului sau interesului public nu se regăsesc în aceste situații. [ Mai mult... ]

Capitolul V Regimul juridic al bunurilor imobile proprietate privată

Importanța studiului acestor particularități este potențată de mutațiile intervenite în societatea noastră, caracterizate prin revenirea la o viață civilă normală și adoptarea unor măsuri reparatorii vizând retrocedarea unor proprietăți imobiliare preluate de stat în perioada comunistă. Sunt realități care ne determină să încercăm abordarea problematicii dobândirii dreptului de proprietate asupra construcțiilor și a terenurilor precum și a circulației juridice a acestor bunur [ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Regimul juridic al terenurilor

alin. (8) Codul silvic., în redactarea originară. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Regimul juridic al construcțiilor

683 Pentru argumentare, a se vedea supra nr. 126.1.
[ Mai mult... ]

Capitolul VI Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate

;
se încarcă...