Drept Penal (C.H. BECK)

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
de Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

24 noiembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Comentarii Beck

Georgina Bodoroncea, Valerian Cioclei, Irina Kuglay, Lavinia Lefterache, Teodor Manea, Iuliana Nedelcu, Francisca-Maria Vasile

Codul penal. Comentariu pe articole. Art. 1-446

Ediția 2 - revizuită și adăugită

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Exemplificare:

Despre traficul de persoane, a se vedea Valerian Cioclei în Codul penal. Comentariu pe articole. Art. 1 - 466 (Colectiv de autori), în Biblioteca juridică Legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 3 ianuarie 2017.

Prefață la Ediția 1

Autorii

[ Mai mult... ]

Prefață la Ediția 2

Autorii

[ Mai mult... ]

Abrevieri

B.J. – Bază de date
www.legalis.ro
portal.just.ro
www.scj.ro
www.rolii.ro

– Buletinul Jurisprudenței 1990-2006, Ed. C.H. Beck (program informatic)
– Bibliotecă juridico-economică online, Ed. C.H. Beck
– Portalul instanțelor de judecată, Ministerul Justiției
– Site-ul oficial al Înaltei Curți de Casație și Justiție
– Portalul de jurisprudență românească

[ Mai mult... ]

Ghid de utilizare

Descarcă ghidul de utilizare [ Mai mult... ]

Partea Generală

Lavinia Valeria Lefterache

[ Mai mult... ]

Titlul I Legea penală și limitele ei de aplicare

Bibliografie: G. Antoniu, Noul Cod penal comentat. Vol. I (art. 1-56), Ed. C.H. Beck, București, 2006; F. Streteanu, Tratat de drept penal. Partea generală, vol. I, Ed. C.H. Beck, București, 2008; F. Streteanu, D. Nițu, Drept penal general. Curs universitar, vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2014; T. Toader și colaboratorii, Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, București, 2014.

[ Mai mult... ]

Capitolul I Principii generale

Art. 1 Legalitatea incriminării

În cazul infracțiunilor continue, data săvârșirii infracțiunii este data încetării acțiunii sau inacțiunii, în cazul infracțiunilor continuate, data săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni, în cazul infracțiunilor de obicei, data săvârșirii ultimului act, iar în cazul infracțiunilor progresive, data săvârșirii acțiunii sau inacțiunii (a se vedea infra comentariul art. 3, pct. 1). [ Mai mult... ]

Art. 2 Legalitatea sancțiunilor de drept penal

3.3. Legea penală mai favorabilă în cazul confiscării extinse. Analizând conținutul întregii reglementări referitoare la confiscarea extinsă din Codul penal, Curtea constată că principiul legii penale mai favorabile este aplicabil inclusiv acestei instituții. Altfel spus, dispozițiile referitoare la confiscarea extinsă sunt constituționale în măsura în care se aplică numai faptelor săvârșite sub imperiul noii soluții legislative care aintervenit de la momentul intrării în vigoare aLegii nr. 63/2012, respectiv 22 aprilie 2012 [DCC nr. 78/2014 (M.Of. nr. 273 din 14 aprilie 2014)]. La data de 25 iunie 2014, Curtea Constituțională astabilit și că: „În urma deliberărilor, cu majoritate de voturi, aadmis excepția și aconstatat că dispozițiile art. 1182 alin. (2) lit. a) C. pen. din 1969 sunt constituționale în măsura în care confiscarea extinsă nu se aplică bunurilor dobândite înainte de intrarea în vigoare aLegii nr. 63/2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al României și aLegii nr. 286/2009 privind Codul penal”.

[ Mai mult... ]

Capitolul II Aplicarea legii penale

Secțiunea 1 Aplicarea legii penale în timp

Art. 3 Activitatea legii penale

9. Norme incomplete. În cazul normelor incomplete (cazul în care onormă penală face trimitere la oaltă normă determinată, de la care împrumută unul sau mai multe elemente), modificarea normei completatoare atrage și modificarea normei incomplete. În cazul abrogării normei completatoare, norma incompletă va păstra elementele preluate de la aceasta, inclusiv limitele de pedeapsă, în forma existentă la data abrogării, afară de cazul în care legea dispune altfel (art. 5 din Legea nr. 187/2012). Ori de câte ori onormă în vigoare face trimitere la una sau mai multe infracțiuni prevăzute de Codul penal anterior sau de olege specială modificată prin dispozițiile prezentei legi, trimiterea se consideră făcută la infracțiunea sau infracțiunile prevăzute de legea nouă, având aceleași elemente constitutive (art. 7 din Legea nr. 187/2012).

[ Mai mult... ]

Art. 4 Aplicarea legii penale de dezincriminare

16. Procedura privind cererile și contestațiile formulate în aplicarea art. 4 C. pen.., în cazul faptelor definitiv judecate. Dezincriminarea produce efecte în orice stadiu al procesului și chiar dacă a intervenit o hotărâre judecătorească definitivă. Legea care dezincriminează produce efecte ex tunc, chiar dacă pentru fapta în cauză a intervenit o hotărâre judecătorească de condamnare. Mutatis mutandis același efect îl au recursurile în interesul legii, hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin care s-ar constata dezincriminarea unor infracțiuni (a se vedea infra comentariul art. 6, pct. 17).

[ Mai mult... ]

Art. 5 Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei

În legătură cu efectele prezentei decizii, Curtea reține că, potrivit prevederilor art. 147 alin. (4) din Constituție, coroborate cu cele ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, deciziile instanței de contencios constituțional au putere numai pentru viitor, iar dreptul de aformula cerere de revizuire, potrivit art. 453 alin. (1) lit. f) C. proc. pen.., îl au doar părțile din cauza în care afost invocată prezenta excepție de neconstituționalitate [DCC nr. 508/2014 (M.Of. nr. 843 din 19 noiembrie 2014)]. [ Mai mult... ]

Art. 6 Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei

Hotărârea prin care se constată aplicabilitatea art. 4 sau a art. 6 C. pen.. și se dispune punerea în libertate a condamnatului este executorie. Contestația nu suspendă executarea și se soluționează în termen de 3 zile (art. 23 din Legea nr. 255/2013). [ Mai mult... ]

Art. 7 Aplicarea legii penale temporare

Principiul reglementat în art. 7 C. pen.. este ultraactivitatea legii penale, oaltă excepție de la principiul activității legii penale. Ar fi de discutat însă în ce măsură reglementarea ultraactivității legii penale reprezintă onormă derogatorie de la retroactivitatea legii penale mai favorabile sau de la retroactivitatea legii care dezincriminează fapta. Problema provine din faptul că retroactivitatea legii penale mai favorabile reprezintă un principiu constituțional acărui aplicare nu poate fi [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Aplicarea legii penale în spațiu

Art. 4 din Protocolul nr. 7 are ca scop să interzică repetarea urmăririi penale definitiv încheiate, evitând astfel ca o persoană să fie urmărită sau pedepsită penal de două ori pentru același comportament de către instanțele aceluiași stat. Această prevedere nu își găsește așadar aplicabilitate înainte de deschiderea unei noi proceduri (CEDO, Gradinger c. Austria, §53, 55). Deși dreptul intern califică anularea permisului de conducere drept o măsură administrativă, ea îmbracă, prin gradul său de gravitate, un caracter punitiv și descurajant și se aseamănă așadar cu o pedeapsă penală (CEDO, Maszni c. România, §66; mutatis mutandis, Malige c. Franța, §39). În speță, anularea permisului a fost consecința directă și previzibilă a condamnării penale a reclamantului. Deși anularea litigioasă a fost hotărâtă de o autoritate administrativă, ea nu a intervenit decât ca urmare a condamnării definitive pronunțate de judecătorul penal și fără deschiderea unei noi proceduri. Strânsa legătură dintre cele două sancțiuni determină Curtea să concluzioneze că anularea în discuție se aseamănă cu o pedeapsă complementară condamnării penale, din care face parte integrantă dorința legiuitorului de a disocia anularea permisului de pedeapsa principală pronunțată de judecătorul penal, încredințând-o poliției locale, nu îi poate schimba natura (CEDO, Maszni c. România, §69). [ Mai mult... ]

Art. 8 Teritorialitatea legii penale

7. Excepții de la principiul teritorialității. Aplicarea legii penale infracțiunilor comise pe teritoriul României nu are loc în raport cu anumite categorii de persoane sau în cazul anumitor categorii de fapte. Sunt exceptate de la jurisdicția statului român: persoanele care se bucură de imunitate de jurisdicție; infracțiunile săvârșite de personalul armatelor străine staționate pe teritoriul României; infracțiunile comise la bordul navelor și aeronavelor militare staționate pe teritoriul României; infracțiunile comise la bordul navelor comerciale străine aflate în trecere prin marea teritorială a României; interdicția de urmărire a unei persoane într-un stat membru pentru aceleași fapte pentru care a fost alternativ judecat într-un alt stat membru.

[ Mai mult... ]

Art. 9 Personalitatea legii penale

9. Cooperare internațională prevăzută de Legea nr. 17/1990. Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează Secretariatul general al Consiliului cu privire la decizia României de aaplica jurisdicția sa penală pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 17/1990, republicată, săvârșite de unul dintre resortisanții săi, în cazul în care acestea pot fi pedepsite penal la locul în care au fost săvârșite sau în cazul în care locul în care au fost săvârșite nu intră sub nicio jurisdicție teritorială, precum și pentru infracțiunile săvârșite în beneficiul unei persoane juridice al cărei sediu social este situat pe teritoriul său (art. 54 din Legea nr. 17/1990, republicată). [ Mai mult... ]

Art. 10 Realitatea legii penale

7. Subiect pasiv. Calitatea subiectului pasiv de a fi cetățean român sau persoană juridică română trebuie să existe la data săvârșirii infracțiunii (a se vedea supra comentariul art. 3, pct. 1 cu privire la data săvârșirii infracțiunii).

[ Mai mult... ]

Art. 11 Universalitatea legii penale

6. Excepții. Aplicarea legii penale în spațiu conform principiului universalității atunci când s-a cerut extrădarea sau predarea infractorului și aceasta a fost refuzată nu se aplică atunci când, potrivit legii statului în care s-a săvârșit infracțiunea, există o cauză care împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei sau când pedeapsa a fost executată ori este considerată ca executată. Când pedeapsa nu a fost executată sau a fost executată numai în parte, se procedează potrivit dispozițiilor legale privitoare la recunoașterea hotărârilor străine.

[ Mai mult... ]

;
se încarcă...