Dispoziții generale | Lege 165/2018

Acesta este un fragment din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Reviste (4)

(1) Prezenta lege reglementează modul de acordare, în beneficiul angajaților, a biletelor de valoare, în condițiile și cu excepțiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(2) Biletele de valoare pot fi emise atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei legi, biletele de valoare care pot fi acordate sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creșă, tichete culturale și vouchere de vacanță.

(2) În înțelesul prezentei legi, cu excepția cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, utilizarea termenilor bilet de valoare, tichet de masă, tichet cadou, tichet de creșă, tichet cultural, respectiv voucher de vacanță, va fi interpretată ca făcând referire atât la biletele de valoare pe suport hârtie, cât și la biletele de valoare pe suport electronic.

Art. 3. -

În sensul prezentei legi, angajatorii pot fi:

a) instituțiile publice centrale și locale, așa cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv cele finanțate integral din venituri proprii; Referințe (1)

b) operatorii economici, astfel cum sunt definiți de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

c) regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile, indiferent de forma juridică de organizare și de forma de proprietate;

d) instituțiile financiare și instituțiile de credit;

e) organizațiile cooperatiste, societățile agricole și alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică;

f) organizațiile nonprofit, precum și orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislației române.

Art. 4. - Puneri în aplicare (1)

Biletele de valoare se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unitățile din domeniul bugetar, și în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, pentru celelalte categorii de angajatori. Jurisprudență (2), Practică judiciară (127)

Art. 5. -

(1) Biletele de valoare se emit numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, denumite în continuare unități emitente. Practică judiciară (2)

(2) Unitățile emitente desfășoară această activitate numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor Publice. Autorizația de funcționare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanțelor Publice, prin ordin al ministrului, pentru fiecare tip de bilet de valoare în parte, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurențială a serviciilor prevăzute de prezenta lege. Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (2)

(3) Pot avea calitatea de unități emitente persoanele juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de credit, persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2).

(4) Unitățile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulației biletelor de valoare în condiții de siguranță. Puneri în aplicare (1)

(5) Unitățile emitente actualizează lunar sau la cererea angajatorilor lista operatorilor economici și a unităților afiliate care acceptă bilete de valoare. Puneri în aplicare (1)

Art. 6. -

(1) Unitățile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a biletelor de valoare, astfel încât să permită o evidență clară a sumelor utilizate în temeiul contractelor încheiate cu angajatorii și cu unitățile care acceptă bilete de valoare. Puneri în aplicare (1)

(2) Unitățile emitente de bilete de valoare pe suport electronic pot organiza platforme pentru emiterea acestora sau pot încheia contracte cu organizații care administrează schema/aranjamentul de plată ori alte organizații specializate, după caz. Puneri în aplicare (1)

Art. 7. -

(1) Decontarea biletelor de valoare între unitățile care acceptă aceste bilete de valoare și unitățile emitente se face numai prin intermediul unităților bancare sau prin unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, potrivit legii. Același regim de decontare se va aplica și în cazul relației dintre angajator și unitatea emitentă. Puneri în aplicare (1)

(2) Sumele derulate prin operațiunile cu biletele de valoare de către unitățile emitente nu pot fi utilizate pentru reinvestirea în alte scopuri. Puneri în aplicare (1)

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

(1) Costurile legate de emiterea biletelor de valoare pe suport hârtie și/sau pe suport electronic se suportă integral de angajatori.

(2) Angajatorul care achiziționează direct de la o unitate emitentă necesarul de bilete de valoare pe suport hârtie achită atât contravaloarea nominală a acestora, stabilită potrivit legii, cât și costul imprimatului reprezentând biletul de valoare pe suport hârtie.

(3) Angajatorul care contractează cu o unitate emitentă serviciul de emitere a biletelor de valoare pe suport electronic achită atât contravaloarea nominală a biletelor de valoare distribuite angajaților, cât și costul emiterii suportului electronic.

(4) Valoarea nominală a biletelor de valoare acordate angajaților fie pe suport hârtie, fie pe suport electronic nu poate să fie diminuată în niciun mod.

(5) Biletele de valoare emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

(6) Biletele de valoare pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru care au fost emise. Puneri în aplicare (1)

(7) Se interzice operatorilor economici și unităților care acceptă bilete de valoare acordarea unui rest de bani la acestea.

(8) Biletele de valoare pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a biletelor de valoare acordate angajaților, stabilită conform prezentei legi.

(9) Biletele de valoare pe suport electronic pot fi utilizate, numai cu respectarea prevederilor alin. (6), inclusiv pentru plăți online.

Art. 9. - Practică judiciară (12)

(1) Sumele corespunzătoare biletelor de valoare acordate de angajator, în limitele nominale prevăzute de prezenta lege, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. Practică judiciară (20)

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Practică judiciară (23)

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

(1) Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților, stabilesc de comun acord categoriile de bilete de valoare care se acordă angajaților, frecvența acordării acestora, precum și valoarea lor, acolo unde este cazul, unitatea emitentă și modalitatea de acordare, pe suport hârtie și/sau pe suport electronic.

(2) Unitățile emitente au obligația de a transmite angajatorilor lista unităților corespunzătoare rețelei utilizate la care salariații pot folosi biletele de valoare. La stabilirea acestor unități vor fi avute în vedere calitatea serviciilor și un nivel redus al prețurilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.

(3) Contractarea serviciilor privind emiterea biletelor de valoare de către angajatorii care au calitatea de autoritate contractantă în înțelesul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în condițiile legislației în vigoare.

(4) Biletele de valoare pot fi utilizate numai de către unități care au încheiat direct contracte de prestări ale serviciilor prevăzute de prezenta lege cu unități emitente, pentru fiecare categorie de bilet de valoare în parte. Puneri în aplicare (1)

(5) Biletele de valoare pe suport hârtie nu pot fi distribuite de angajatori dacă aceștia, la data stabilită pentru distribuire, nu au achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a biletelor de valoare achiziționate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând biletul de valoare.

(6) Valoarea biletelor emise pe suport electronic nu poate fi transferată salariaților pe suportul electronic dacă, la data stabilită pentru transfer, angajatorii nu au achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a biletelor de valoare în format electronic achiziționate, inclusiv costurile aferente emiterii acestora pe suport electronic.

Mergi la:
Dispoziții generale
Tichetele de masă
Tichetele cadou
Tichetele de creșă
Tichetele culturale
Voucherele de vacanță
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...