Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 967/2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 în ceea ce privește nerespectarea termenelor de plată și în ceea ce privește cursul de schimb aplicabil la întocmirea declarațiilor de cheltuieli
Număr celex: 32018R0967

Modificări (...)

În vigoare de la 10 iulie 2018

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 40 și articolul 106 alineatul (6),

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

întrucât:

(1) Articolul 75 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 prevede că plățile de sprijin acordate beneficiarilor în cadrul Sistemului Integrat de Administrare și Control (IACS) trebuie să fie efectuate de către statele membre într-o anumită perioadă de timp. Plățile efectuate în afara acestei perioade sunt neeligibile pentru plățile din partea Uniunii și, prin urmare, nu pot fi rambursate de către Comisie, astfel cum se prevede la articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. În ceea ce privește sprijinul acordat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), respectivele termene de plată se vor aplica începând cu anul de cerere 2019. Prin urmare, ar trebui stabilite norme specifice referitoare la plățile din cadrul FEADR.

(2) Având în vedere faptul că, în anumite cazuri, plățile din cadrul FEADR IACS sunt efectuate de statele membre după 30 iunie din cauza controalelor suplimentare realizate de statele membre în legătură cu contestații, recursuri și alte litigii naționale, în conformitate cu principiul proporționalității, ar trebui stabilită o marjă fixă legată de cheltuieli în cadrul căreia nu ar trebui să se aplice nicio reducere a plăților în aceste cazuri. În plus, după depășirea acestei marje, pentru ca impactul financiar să fie modulat proporțional cu întârzierea plății, ar trebui să se prevadă împuternicirea Comisiei de a reduce proporțional plățile din partea Uniunii în funcție de durata întârzierii constatate a plății.

(3) Articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei (2) prevede norme pentru Fondul european de garantare agricolă (FEGA) referitoare la reduceri proporționale ale plăților lunare în cazul în care cheltuielile au fost efectuate după expirarea termenului de plată. În ceea ce privește FEADR, declarațiile de cheltuieli și rambursările sunt efectuate o singură dată pentru fiecare trimestru al anului. Din motive de simplificare și eficiență, ar trebui aplicat un procent unic de reducere pentru întârzierea plăților rambursate din FEADR pentru fiecare trimestru.

(2) Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro (JO L 255, 28.8.2014, p. 18).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...