Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Procedura de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, din 27.06.2018

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 iulie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Obiectul prezentei Proceduri îl constituie transmiterea de către casele teritoriale de pensii către organul fiscal central a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanțele reprezentând sumele încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale care nu pot fi recuperate în termenul general de prescripție de 3 ani, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a) titlurile executorii, în original, în care sunt individualizate creanțele datorate și neachitate, respectiv neatacate în termenul legal, sau dispozitivul hotărârii judecătorești definitive prin care s-a soluționat contestația formulată împotriva acestora, aflate în evidența caselor teritoriale de pensii la data de 31 decembrie 2017, pentru care nu a fost îndeplinit termenul de 3 ani, potrivit legii;

b) Titlurile executorii, în original, în care sunt individualizate creanțele datorate și neachitate, respectiv neatacate în termenul legal, sau dispozitivul hotărârii judecătorești definitive prin care s-a soluționat contestația formulată împotriva acestora, aflate în evidențele contabile ale caselor teritoriale de pensii după data de 1 ianuarie 2018.

Art. 2. -

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri, casele teritoriale de pensii vor proceda la inventarierea atât a debitelor aflate în evidență la data de 31.12.2017, cât și a debitelor constituite după această dată.

Art. 3. -

(1) în situația debitelor aflate în sold la data de 31.12.2017, în cazul în care, la data inventarierii, se constată că recuperarea debitului conform prevederilor art. 181 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, nu se poate face în termenul general de prescripție de 3 ani, titlurile executorii însoțite, după caz, de dosarele de executare silită aferente vor fi transmise organului fiscal central în termen de 90 de zile de la data inventarierii, în vederea preluării lor în executare silită, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(2) Transmiterea cu întârziere a titlurilor executorii nu împiedică efectuarea, după caz, în continuare, a executării silite a acestora în condițiile în care nu a intervenit prescripția dreptului de a cere executarea silită.

Art. 4. -

Dosarele debitorilor declarați insolvabili și evidențiați într-o situație separată, în afara bilanțului, la data de 31.12.2017, vor fi transmise organului fiscal central în termen de 90 de zile de la data inventarierii.

Art. 5. -

(1) În situația debitelor înregistrate în evidențele contabile după data de 1.01.2018, în cazul în care, la data emiterii titlurilor executorii, se constată că recuperarea acestora conform prevederilor art. 181 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, nu se poate face în termenul general de prescripție de 3 ani, titlurile executorii vor fi transmise organului fiscal central în termen de 60 de zile de la data comunicării titlului executoriu, în vederea preluării în executare silită, cu adresă de înaintare pentru fiecare titlu executoriu în parte.

(2) Transmiterea cu întârziere a titlurilor executorii nu împiedică efectuarea, după caz, în continuare, a executării silite a acestora în condițiile în care nu a intervenit prescripția dreptului de a cere executarea silită.

Art. 6. -

Organul fiscal central căruia i-a fost transmis spre executare silită un titlu executoriu de către o casă teritorială de pensii va confirma acesteia din urmă preluarea spre executarea silită a debitului, în termen de 30 de zile de la primirea titlului executoriu.

Art. 7. -

În cazul în care titlurile executorii emise de casele teritoriale de pensii nu cuprind unul din următoarele elemente: numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cuantumul sumei datorate, temeiul legal, semnătura organului care l-a emis și dovada comunicării acestora sau constată că a intervenit prescripția dreptului de a cere executarea silită, organul fiscal central restituie titlurile executorii casei teritoriale de pensii emitente în termen de 30 de zile de la data primirii.

Art. 8. -

Titlul executoriu valid și în privința căruia nu a intervenit prescripția dreptului de a cere executarea silită, însoțit de procesul-verbal de predare-primire/adresă pentru fiecare titlu executoriu în parte, constituie documente justificative pentru preluarea debitului în evidențele contabile ale organului fiscal central.

Art. 9. -

Documentul de confirmare a preluării titlului executoriu, însoțit de procesul-verbal de predare-primire/adresă pentru fiecare titlu executoriu în parte, constituie document justificativ pentru scăderea din evidențele contabile ale caselor teritoriale de pensii a debitului aferent titlului executoriu transmis organului fiscal central.

Art. 10. -

Deciziile de revizuire sau anulare a unor titluri executorii emise de casele teritoriale de pensii se transmit, în termen de 10 zile, organului fiscal central, în vederea preluării lor în evidențele contabile, cu adresă de înaintare pentru fiecare titlu executoriu în parte, după caz.

Art. 11. -

În baza deciziilor de revizuire sau anulare a titlurilor executorii transmise de casele teritoriale de pensii, organul fiscal central confirmă preluarea/anularea debitului, după caz, în termen de 5 zile de la primirea acestora.

Art. 12. -

Debitele recuperate de organul fiscal central se fac venit la bugetul din care au fost finanțate sumele încasate necuvenit.

Art. 13. -

Eventualele plăți efectuate de debitori reprezentând sume înscrise în titlurile executorii ce au făcut obiectul predării-primirii, în contul caselor teritoriale de pensii, după data preluării debitului de către organul fiscal central, se vor transfera în contul de venituri deschis la unitatea de Trezorerie a Statului la care este arondat organul fiscal central care a luat în debit creanțele debitorului, indicându-se codul numeric personal al debitorului.

Art. 14. -

Casele teritoriale de pensii vor notifica debitorii cu privire la predarea către organul fiscal central a titlului executoriu prin care s-a individualizat debitul reprezentând sume încasate necuvenit, precum și cu privire la unitatea Trezoreriei Statului și conturile în care acestea vor fi achitate.

Art. 15. -

Casele teritoriale de pensii vor notifica terții popriți cu privire la conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului, unde urmează a se vira sumele reținute după data predării titlurilor executorii către organul fiscal central.

Art. 16. -

Modelul procesului-verbal de predare-primire al titlurilor executorii prin care sunt individualizate creanțe bugetare reprezentând sume încasate în mod necuvenit cu titlu de prestații de asigurării sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale care nu pot fi recuperate conform art. 181 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în termenul general de prescripție de 3 ani și a dosarelor de executare aferente, care urmează a fi predate organului fiscal central, este cel prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură și este utilizat la transmiterea de către casele teritoriale de pensii a debitelor prevăzute la art. 3 către organele fiscale centrale.

Art. 17. -

Pentru debitele menționate la art. 5, modelul adresei de trimitere a fiecărui titlu executoriu în parte către organul fiscal central este cel prevăzut la anexa nr. 2 la prezenta procedură.

Art. 18. -

Modelul notificării debitorilor cu privire la transmiterea titlurilor executorii către organul fiscal central este cel prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

Art. 19. -

Modelul notificării terților popriți cu privire la transmiterea titlurilor executorii către organul fiscal central este cel prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură.

Art. 20. -

Modelul procesului-verbal de predare-primire a dosarelor debitorilor declarați insolvabili este cel prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta procedură.

Art. 21. -

Anexele nr. 1-5 fac parte din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedură

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
a titlurilor executorii prin care sunt individualizate creanțe bugetare reprezentând sume încasate în mod necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale care nu pot fi recuperate conform prevederilor art. 181 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în termenul general de prescripție de 3 ani și a dosarelor de executare aferente

Încheiat în temeiul art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordinului ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.723/2.424/2018 privind aprobarea Procedurii de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice între:

1. Casa Județeană de Pensii . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., având codul de identificare fiscală nr. . . . . . . . . . ., în calitate de predător,

și

2. Direcția generală regională a finanțelor publice . . . . . . . . . . prin administrațiile județene ale finanțelor publice/administrațiile sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice/serviciile fiscale municipale/serviciile fiscale orășenești/serviciile fiscale comunale . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., având codul de identificare fiscală nr. . . . . . . . . . ., în calitate de primitor.

Nr. crt. Numele și prenumele debitorului CNP Nr. și data titlului executoriu Denumirea creanței înscrise în titlul executoriu și cuantumul acesteia Soldul creanței înscrise în titlul executoriu la data predării Bugetul la care se face venit soldul creanței înscrise în titlul executoriu Nr. dosarului de executare Măsuri de executare silită Obs.
Denumirea creanței Cuantum Tip* Nr. Data Confirmare de primire
TOTAL

* Se va menționa tipul măsurii de executare silită întreprinse: somație, poprire, sechestru.

Prezentul proces-verbal de predare-primire s-a încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în două exemplare originale, având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Predător,
. . . . . . . . . .
Primitor,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la procedură

Către,

. . . . . . . . . .

(Direcția generală regională a finanțelor publice . . . . . . . . . . prin administrațiile județene ale finanțelor publice/administrațiile sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice/serviciile fiscale municipale/serviciile fiscale orășenești/serviciile fiscale comunale . . . . . . . . . .)

În conformitate cu art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și cu Ordinul ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.723/2.424/2018 privind aprobarea Procedurii de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, vă transmitem titlul executoriu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . pentru debitorul . . . . . . . . . ., dosar pensie . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., strada . . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . . . . ., scara . . . . . . . . . ., etaj . . . . . . . . . ., apartament . . . . . . . . . ., județ . . . . . . . . . ., însoțit de confirmarea de primire a acestuia de către debitor.

Vă rugăm să ne confirmați preluarea debitului în executare silită pentru suma menționată, înscrisă în coloana 2.

Nr. crt. Denumirea creanței înscrise în titlul executoriu Cuantumul creanței înscrise în titlul executoriu Valoarea creanței pentru care se solicită recuperarea Bugetul la care se face venit creanța înscrisă în titlul executoriu pentru care se solicită recuperarea
0 1 2 3 4
1.

Atașăm prezentei:

- Titlul executoriu (Decizia nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale), în copie;

- Confirmare de primire (AR), în copie;

- Proces-verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate (dacă este cazul).

Director executiv,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la procedură

Către

Domnul/Doamna . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

Referitor la: soldul debitului la data de . . . . . . . . . ., în sumă de . . . . . . . . . . lei rămas de recuperat în urma Deciziei nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . privind recuperarea sumelor încasate în mod necuvenit cu titlu de prestații sociale/alte drepturi de asigurări sociale prevăzute de legi speciale.

Subscrisa Casa Județeană de Pensii . . . . . . . . . ., prin reprezentanții săi legali, în temeiul art. 18 din procedura prevăzută în anexa la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.723/2.424/2018 privind aprobarea Procedurii de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin prezenta

NOTIFICARE

Vă aducem la cunoștință că soldul debitului în sumă de . . . . . . . . . . lei rămas de recuperat în urma Deciziei nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . privind recuperarea sumelor încasate în mod necuvenit cu titlu de prestații sociale/alte drepturi de asigurări sociale prevăzute de legi speciale, în temeiul art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost transmis către . . . . . . . . . . (se va completa denumirea organului fiscal central), în vederea recuperării potrivit Codului de procedură fiscală, a cărui componență este:

Nr. crt. Denumirea creanței Soldul creanței la data de . . . Bugetul la care se face venit soldul creanței înscrise în titlul executoriu
0 1 2 3

Ulterior primirii prezentei notificări, orice plată pe care o veți efectua în vederea achitării obligațiilor mai sus menționate urmează a fi virată în contul . . . . . . . . . ., deschis pe codul de identificare fiscală, la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central care administrează creanțele dumneavoastră.

Director executiv,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 la procedură

Către . . . . . . . . . .

Sediul . . . . . . . . . .

Referitor la: soldul debitului la data de . . . . . . . . . ., în sumă de . . . . . . . . . . lei rămas de recuperat în urma Deciziei nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . privind recuperarea sumelor încasate în mod necuvenit cu titlu de prestații sociale/alte drepturi de asigurări sociale prevăzute de legi speciale.

Subscrisa Casa Județeană de Pensii . . . . . . . . . ., prin reprezentanții săi legali, în temeiul art. 19 din procedura prevăzută în anexa la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale și a ministrului finanțelor publice nr. 1.723/2.424/2018 privind aprobarea Procedurii de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale /alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin prezenta

NOTIFICARE

Vă aducem la cunoștință că soldul debitului în sumă de . . . . . . . . . . lei, rămas de recuperat în urma Deciziei nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . privind recuperarea sumelor încasate în mod necuvenit cu titlu de prestații sociale/alte drepturi de asigurări sociale prevăzute de legi speciale a fost transmis către . . . . . . . . . . (se va completa denumirea organului fiscal central), în vederea recuperării potrivit Codului de procedură fiscală, a cărui competență este:

Nr. crt. Denumirea creanței Soldul creanței la data de . . . Bugetul la care se face venit soldul creanței înscrise în titlul executoriu
0 1 2 3

Ulterior primirii prezentei notificări, urmează a vira sumele reținute în baza Adresei de înființare a popririi nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., emisă de casa județeană de pensii în contul . . . . . . . . . ., deschis pe codul de identificare fiscală, la unitatea Trezoreria Statului, la care este arondat organul fiscal central care administrează creanțele debitorului.

Director executiv,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5 la procedură

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
a titlurilor executorii prin care sunt individualizate creanțe bugetare reprezentând sume încasate în mod necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale care nu pot fi recuperate conform prevederilor art. 181 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în termenul general de prescripție de 3 ani și a dosarelor de executare aferente

Încheiat în temeiul art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordinului ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.723/2.424/2018 privind aprobarea Procedurii de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, între:

1. Casa Județeană de Pensii . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., având codul de identificare fiscală nr. . . . . . . . . . ., în calitate de predător,

și

2. Direcția generală regională a finanțelor publice . . . . . . . . . . prin administrațiile județene ale finanțelor publice/administrațiile sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice/serviciile fiscale municipale/serviciile fiscale orășenești/serviciile fiscale comunale . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., având codul de identificare fiscală nr. . . . . . . . . . ., în calitate de primitor.

Nr. crt. Numele și prenumele debitorului CNP Nr. și data titlului executoriu Denumirea creanței înscrise în titlul executoriu și cuantumul acesteia Soldul creanței înscrise în titlul executoriu la data predării Bugetul la care se face venit soldul creanței înscrise în titlul executoriu Nr. dosarului de executare Măsuri de executare silită Confirmare de primire a procesului- verbal de declarare a stării de insolvabilitate Obs.
Denumirea creanței Cuantum Tip* Nr. Data Confirmare de primire
TOTAL

* Se va menționa tipul măsurii de executare silită întreprinse: somație, poprire, sechestru.

Prezentul proces-verbal de predare-primire s-a încheiat astăzi . . . . . . . . . ., în două exemplare originale, având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Predător,
. . . . . . . . . .
Primitor,
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...