Ministerul Mediului și Pădurilor

Procedura și criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, a procentajului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje din 21.11.2011

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 ianuarie 2012 până la 30 mai 2016, fiind înlocuit prin Procedură 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Prevederi generale

1. Obiectul prezentei reglementări îl constituie stabilirea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, a procentajului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, denumită în continuare Procedura, care trebuie îndeplinită în vederea autorizării, reautorizării, revizuirii, avizării anuale, emiterii și anulării licenței de operare pentru operatorii economici care preiau, în baza prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje.

2. Prezenta procedură trebuie să asigure o abordare integrată, eficientă și transparentă a gestionării deșeurilor de ambalaje, prin promovarea unor soluții de colectare, valorificare, inclusiv reciclare, eficiente din punctul de vedere al protecției mediului și viabile din punct de vedere economic, cu acoperire națională.

CAPITOLUL II Depunerea solicitării în vederea autorizării și emiterii licenței de operare pentru operatorii economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje

3. Dosarul de autorizare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere-tip, conform anexei nr. 1;

b) actul constitutiv al persoanei juridice, în copie conformă cu originalul;

c) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie conformă cu originalul;

d) dovada achitării tarifului de analiză, potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din ordin;

e) certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original, eliberat cu maximum 15 zile calendaristice înainte de depunerea documentației;

f) planul de operare pentru perioada de valabilitate a licenței de operare, care va conține cel puțin elementele menționate în anexa nr. 3A, precum și oricare alte solicitări ale Comisiei de evaluare, autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, denumită în continuare Comisia, în condițiile legii.

4. Dosarul de autorizare se depune în format hârtie, semnat și ștampilat, și în format electronic la Secretariatul Comisiei.

CAPITOLUL III Criterii de autorizare

5. Operatorii economici care solicită autorizarea în baza prevederilor art. 16 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să fie organizați sub formă de "societate pe acțiuni" și să aibă ca acționari numai operatori economici responsabili pentru ambalajele și deșeurile de ambalaje, prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările și completările ulterioare;

b) să aibă un capital social subscris și vărsat de minimum 400.000 lei;

c) să aibă ca scop numai desfășurarea activităților necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin operatorilor economici privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje și raportarea informațiilor referitoare la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

d) să demonstreze prin planul de operare propus că au capacitatea să implementeze la nivel național, în cadrul sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor, colectarea, valorificarea, inclusiv reciclarea deșeurilor de ambalaje, astfel încât să asigure funcționarea eficientă și transparentă a acestora la nivelul județului;

e) să demonstreze prin planul de operare propus că au capacitatea de atingere a obiectivelor prevăzute în Strategia națională de gestionare a deșeurilor, în Planul național de gestionare a deșeurilor, în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările și completările ulterioare;

f) să asigure finanțarea, în numele operatorilor economici, a tuturor costurilor care decurg din colectarea, valorificarea, inclusiv reciclarea tuturor deșeurilor de ambalaje generate în gospodăriile populației, în limita cantităților de ambalaje primare pentru care au preluat obligațiile;

g) să demonstreze prin precontracte sau alte forme de colaborare cu autoritățile executive ale unităților administrativteritoriale capacitatea de a colecta deșeurile de ambalaje de la un număr minim de locuitori corespunzător unui indicator de 1 locuitor/40 kg de ambalaje primare estimate a fi contractate;

h) să aloce anual, până la atingerea obiectivelor naționale de valorificare și reciclare aplicate cantităților de ambalaje primare contractate cu operatorii economici responsabili, minimum 6 lei/tonă ambalaje primare pentru care au preluat obligațiile pentru investiții în dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje;

i) să aloce anual, până la atingerea obiectivelor naționale de valorificare și reciclare aplicate cantităților de ambalaje primare contractate cu operatorii economici responsabili, minimum 4 lei/tonă de ambalaje primare pentru care au preluat obligațiile pentru derularea, împreună cu autoritățile, instituțiile administrației publice și societatea civilă, de programe educaționale și de informare/conștientizare privind colectarea selectivă și valorificarea deșeurilor de ambalaje;

j) planul de operare propus trebuie să urmărească și să conțină cel puțin informațiile solicitate în conformitate cu anexa nr. 3A;

k) să fie deschiși și echidistanți față de toți operatorii economici de la care preiau obligațiile de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, respectiv să utilizeze același tip de contract și să practice pentru toți operatorii economici de la care preiau obligațiile aceleași tarife pe tip de material de ambalare;

l) să informeze utilizatorii finali privind sistemele de colectare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, disponibile pentru aceștia; m) să își asume responsabilitățile prevăzute la cap. V.

CAPITOLUL IV Etapa de evaluare a solicitării de autorizare și reautorizare

6. În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea documentației, Secretariatul Comisiei realizează o analiză preliminară a solicitării și:

a) dacă documentația este completă, înaintează documentația depusă către membrii Comisiei;

b) dacă documentația nu este completă, solicită în scris solicitantului completarea acesteia.

7. În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea documentației complete se întrunește Comisia în scopul analizării solicitării, iar decizia se consemnează într-un proces-verbal semnat de toți membrii Comisiei.

8. În cazul îndeplinirii tuturor criteriilor de autorizare sau reautorizare, decizia Comisiei se comunică operatorului economic în maximum 5 zile lucrătoare.

9. Operatorul economic este obligat să achite în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării tariful pentru emiterea licenței de operare și să depună la Secretariatul Comisiei dovada achitării acestuia.

10. Licența de operare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, se emite în maximum 10 zile lucrătoare de la plata tarifelor prevăzute la art. 6 lit. b) din ordin.

11. Comisia poate solicita, prin intermediul Secretariatului, completarea documentației depuse cu alte informații suplimentare, în condițiile legii, în maximum 5 zile lucrătoare de la analizarea acesteia în cadrul Comisiei, iar procedura se reia de la data depunerii documentelor solicitate.

12. Absența unei solicitări din partea Comisiei nu se interpretează ca accept pentru acordarea licenței de operare pentru operatorii economici care au depus documentația.

13. Neîndeplinirea criteriilor prevăzute la cap. III conduce la respingerea solicitării.

14. Respingerea solicitării se motivează și se comunică în scris solicitantului, prin intermediul Secretariatului, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.

15. În cazul în care Comisia consideră necesar, poate invita pentru consultare solicitantul, reprezentanți ai autorităților publice cu atribuții în domeniu sau oricare altă persoană fizică ori juridică cu atribuții în domeniu, în condițiile legii.

16. Solicitantul poate ataca decizia de respingere a autorizării sau a reautorizării, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

17. Solicitantul poate obține la cerere și din motive justificate întreruperea etapei de evaluare, prin depunerea unei cereri scrise care să cuprindă motivarea demersului și perioada de timp pentru care solicită întreruperea etapei de evaluare.

18. În cazul în care Comisia aprobă întreruperea etapei de evaluare, aceasta se reia de drept după depășirea perioadei de întrerupere a evaluării solicitate conform prevederilor pct. 17.

19. Etapa de evaluare a solicitării nu poate depăși 90 de zile lucrătoare.

20. În cazul depunerii a mai mult de două documentații în aceeași perioadă de timp, Comisia poate decide prelungirea termenelor de analiză, respectiv de decizie cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu prelungirea corespunzătoare a termenului prevăzut la pct. 19.

21. Toate celelalte termene prevăzute în cadrul cap. IV se decalează corespunzător cu perioada de prelungire.

22. În cazul în care solicitantul nu aduce toate completările cerute de către Comisie în termenele legale sau dacă procedura de evaluare depășește termenul menționat la pct. 19 din culpa solicitantului, solicitarea este respinsă.

CAPITOLUL V Obligații ale operatorilor economici licențiați

23. Operatorii economici care au obținut licența de operare au următoarele obligații:

a) să organizeze și să finanțeze pe baza costurilor reale, în numele operatorilor economici responsabili, colectarea, valorificarea, inclusiv reciclarea deșeurilor de ambalaje, raportarea modului de gestionare a acestora și atingerea tuturor obiectivelor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările și completările ulterioare;

b) să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condițiile legii, pentru asigurarea valorificării deșeurilor de ambalaje colectate de la populație, cu toate autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale care solicită acest lucru, în limita cantităților de ambalaje primare preluate prin contract de la operatorii economici responsabili;

c) să asigure prin contracte sau alte forme de colaborare cu autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale preluarea deșeurilor de ambalaje colectate de la un număr minim de locuitori corespunzător unui indicator de 1 locuitor/40 kg de ambalaje primare contractate;

d) să asigure valorificarea unor cantități de deșeuri de ambalaje preluate de la populație, astfel încât să realizeze un procentaj minim de 20% raportat la cantitatea de ambalaje primare preluată prin contract de la operatorii economici responsabili;

e) să asigure pentru deșeurile de ambalaje preluate de la populație, prin colaborarea cu autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale, realizarea obiectivelor de reciclare și valorificare prevăzute în planurile județene de gestionare a deșeurilor;

f) să aloce anual, până la atingerea obiectivelor naționale de valorificare și reciclare aplicate cantităților de ambalaje primare contractate cu operatorii economici responsabili, minimum câte 6 lei/tonă ambalaje primare pentru care au preluat obligațiile pentru investiții în dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor de ambalaje de la populație și câte 4 lei/tonă ambalaje primare pentru care au preluat obligațiile pentru derularea, împreună cu autoritățile, instituțiile administrației publice și societatea civilă, de programe educaționale și de informare/conștientizare;

g) să asigure valorificarea și reciclarea cantității de deșeuri de ambalaje corespunzătoare cantității de ambalaje contractate, pentru toate tipurile de materiale de ambalaj, astfel încât să fie atinse cel puțin obiectivele anuale prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările și completările ulterioare;

h) să asigure corelația dintre cantitățile pe tipuri de ambalaje și de materiale de ambalare contractate și cantitățile pe tipuri de deșeuri de ambalaje gestionate, fără ca acestea să depășească cantitatea de ambalaje introdusă pe piața națională;

i) să asigure desfășurarea activității de gestionare a deșeurilor de ambalaje în mod transparent față de operatorul economic de la care a preluat obligațiile;

j) să acționeze fără discriminare între operatorii economici responsabili simpli contractanți și cei care au și calitatea de acționari;

k) să acționeze fără discriminare față de materialele de ambalaj și de cantitățile propuse spre contractare de către oricare operator economic responsabil;

l) să respecte tariful declarat, orice modificare notificându-se Comisiei cu 15 zile înainte de aplicarea lui;

m) să desfășoare, pe lângă activitatea de preluare a obligațiilor care revin operatorilor economici responsabili, numai activități referitoare la dezvoltarea sistemului de colectare, valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, derularea de programe educaționale și de informare/conștientizare, precum și realizarea de studii privind activitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje;

n) să încheie contracte cu oricare operator economic responsabil conform art. 16 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările și completările ulterioare, care solicită acest lucru și acceptă condițiile contractuale aplicate tuturor operatorilor economici pentru care s-au preluat obligațiile;

o) să încheie contracte cu colectorii autorizați să preia deșeuri de ambalaje, care acceptă condițiile contractuale, în limita cantităților și tipurilor de ambalaje preluate de la operatorii economici responsabili;

p) să informeze în scris Comisia asupra oricărei schimbări a datelor care au stat la baza eliberării licenței de operare, situație în care Comisia va decide asupra necesității revizuirii autorizației operatorului economic licențiat;

q) să transmită Comisiei raportul anual de activitate complet, care trebuie să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. 3B, semnat și ștampilat în vederea avizării anuale, conform prevederilor pct. 26;

r) să transmită, la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului sau a unităților din subordonarea sau în coordonarea acesteia, orice informații referitoare la activitatea pentru care a obținut licența de operare în vederea elaborării de studii, statistici ori pentru monitorizarea respectării prevederilor privind protecția mediului și pentru respectarea obligațiilor privind raportările către Comisia Europeană, potrivit legii;

s) să transmită, la solicitarea Comisiei, orice informații referitoare la activitatea pentru care a obținut licența de operare, în condițiile legii;

t) să respecte planul de operare prevăzut la pct. 5 lit. e);

u) să pună la dispoziția organelor de control abilitate potrivit legii toate documentele pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor de reciclare și valorificare și de cheltuire a sumelor încasate de la operatorii economici responsabili;

v) să respecte principiile achizițiilor publice și să facă publice pe site-ul propriu toate achizițiile și finanțările efectuate, cu excepția celor care fac obiectul contractelor încheiate pentru îndeplinirea obligației prevăzute la lit. a).

CAPITOLUL VI Valabilitatea licenței de operare

24. Licența de operare pentru operatorii economici licențiați se emite pentru o perioadă de 5 ani și este avizată anual.

CAPITOLUL VII Avizarea anuală

25. Comisia decide acordarea sau respingerea vizei anuale în baza analizării raportului de activitate pe anul precedent al operatorului economic licențiat și a constatărilor reprezentanților împuterniciți ai Administrației Fondului pentru Mediu cu privire la realizarea obiectivelor de valorificare și reciclare pentru anul respectiv.

26. Operatorii economici licențiați depun raportul de activitate pentru anul precedent până la data de 30 aprilie a anului în curs, cu excepția raportului pentru anul în care au primit licența de operare, care se depune odată cu raportul pentru anul următor celui în care au fost licențiați.

27. Raportul trebuie să cuprindă elementele precizate în anexa nr. 3B pentru întreaga perioadă de activitate desfășurată în anul respectiv sau, după caz, de la obținerea licenței și va fi însoțit de dovada achitării tarifului potrivit prevederilor art. 6 lit. c) din ordin.

28. Raportul controlului realizat de către Administrația Fondului pentru Mediu privind îndeplinirea obiectivelor de reciclare și valorificare a deșeurilor de ambalaje în anul precedent se transmite Comisiei până la data de 15 septembrie a anului în curs.

29. Nerespectarea oricăreia dintre obligațiile prevăzute la cap. V conduce la respingerea vizei anuale.

30. În cazul respingerii vizei anuale, operatorul economic licențiat continuă activitatea pentru care a fost licențiat până la avizare în anul următor.

31. Comisia, până cel târziu la data de 31 octombrie a anului în curs, prin intermediul Secretariatului Comisiei, comunică solicitantului care a depus raportul de activitate conform prevederilor pct. 26 și 27 decizia luată cu privire la acordarea sau respingerea vizei anuale.

32. Avizarea anuală a licenței de operare se acordă de către președintele Comisiei, în baza deciziei Comisiei.

CAPITOLUL VIII Reautorizarea

33. Operatorii economici licențiați, în cazul în care vor să își continue activitatea după expirarea perioadei de valabilitate a licenței de operare, sunt obligați să solicite reautorizarea.

34. Reautorizarea se realizează în baza respectării prevederilor pct. 3 lit. a), d), f) și pct. 4.

35. Operatorul economic licențiat depune la Secretariatul Comisiei documentația de reautorizare însoțită de un raport al activității pentru anul în curs și dovada achitării tarifului potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din ordin, cu 90 de zile lucrătoare înainte de data de 20 octombrie a anului în care expiră licența de operare.

36. Licențele de operare emise anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri, care expiră anterior datei de 31 octombrie, sunt valabile până la data de 31 octombrie a anului respectiv.

CAPITOLUL IX Revizuirea licenței de operare

37. Licența de operare se revizuiește:

a) în cazul în care se modifică legislația relevantă;

b) în situația în care Comisia decide asupra necesității revizuirii licenței de operare;

c) în baza modificării datelor care au stat la baza eliberării acesteia, comunicate de către operatorul economic licențiat.

38. Revizuirea licenței de operare se realizează prin analizarea documentației în baza căreia a fost emisă licența de operare, a documentelor transmise de operatorul economic licențiat privind modificarea datelor care au stat la baza eliberării licenței de operare, precum și a eventualelor documente suplimentare solicitate de Comisie.

39. În vederea revizuirii licenței de operare, operatorul economic licențiat trebuie să depună la Secretariatul Comisiei documentele suplimentare solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

40. Comisia comunică, prin intermediul Secretariatului Comisiei, rezultatul revizuirii licenței de operare, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data comunicării către operatorul economic licențiat a deciziei de revizuire.

CAPITOLUL X Anularea licenței de operare

41. Licența de operare se anulează în următoarele situații:

a) pentru respingerea vizei anuale în 2 ani consecutiv;

b) în baza deciziei Comisiei, ca urmare a revizuirii acesteia.

42. Operatorii economici a căror licență de operare a fost anulată sunt obligați ca în decurs de maximum 10 zile lucrătoare să comunice în scris acest lucru tuturor operatorilor responsabili cu care au încheiat contracte în baza prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL XI Anexe

43. Anexele nr. 1, 2, 3A și 3B fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedură

Antet solicitant

Nr. ... ../... ... ...

CERERE
de acordare a licenței de operare

Subscrisa, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., cu sediul social în ... ... ... ... , str. ... ... ... ... ... nr. ... , bl. ... , ap. ... , județul/sectorul ... ... ... ... ... ... ... ... ... , înregistrată la ... ... ... ... ... ... ... . cu nr. ... ... ... .., cod unic de înregistrare nr. ... ... ./... ... ..., cont bancar nr. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , deschis la... ... ... ... ... ... ... , sucursala... ... ... ... ..., telefon... ... ... ... ... ..., fax... ... ... .., e-mail... ... ... ... , reprezentată prin... ... ... ... ... ... ... ... .., în calitate de... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., solicit acordarea licenței de operare în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, având ca scop organizarea și finanțarea sistemului de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, în numele operatorilor economici responsabili, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

Anexăm documentele specifice prevăzute în Ordinul ministrului mediului și pădurilor, ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și ministrului administrației și internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, a procentajului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru aprobarea componenței și atribuțiilor comisiei de autorizare.

Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data ... ... ... ... ... .

Persoana autorizată,
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 2 la procedură

MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR

LICENȚĂ DE OPERARE
Nr. ... ... . din ... ... ... .

pentru ... ... ... ... ... ... ... , din localitatea ... ... ... ... ... ., str. ... ... ... ... .. nr. ... .., județul/sectorul... ... ... ... ... ... , înregistrată la... ... ... ... ... ... ... ... . cu nr. ... ... ... ... ... , cod unic de înregistrare nr. ... ... ../... ... ... ... ., în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, având ca scop organizarea și finanțarea sistemului de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, în numele operatorilor economici responsabili conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, emisă în baza Ordinului ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului administrației și internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, a procentajului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru aprobarea componenței și atribuțiilor comisiei de autorizare.

Licența de operare se emite pe baza documentației depuse la data de ... ... ... ... ..., operatorul economic licențiat având obligația să respecte prevederile pct. 5 din Procedura și criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, a procentajului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului administrației și internelor nr. 2.742/3.190/305/2011.

Data emiterii: ... ... ... ... Valabilă până la: 31 octombrie ... ... ... .
Ministrul mediului și pădurilor,
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Președintele Comisiei,
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ANEXA Nr. 3A la procedură

Conținutul planului de operare

Planul de operare trebuie să urmărească și să conțină cel puțin următoarele informații:

1. evidența în format tabelar a tipurilor de ambalaje, a materialelor de ambalare, a deșeurilor de ambalaje care urmează a fi gestionate, cu precizarea provenienței deșeurilor de ambalaje: din circuitele industriale și comerciale, colectate direct de la populație, precum și cu prezentarea în detaliu a schemei de colectare, valorificare și reciclare a acestora;

2. argumentele de susținere a realizării planului de operare, în concordanță cu obiectivele Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor, ale Planului național de gestionare a deșeurilor și ale Planului de implementare a Directivei Parlamentului și Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, amendată prin Directiva Parlamentului și Consiliului 2004/12/CE și cu obiectivele precizate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

3. modul de atingere a obiectivelor operatorilor economici responsabili conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru care au preluat obligațiile potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 621/2005, cu modificările și completările ulterioare;

4. modul de alocare a sumelor pentru investiții în dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje de la populație și pentru derularea, împreună cu autoritățile și instituțiile administrației publice, de programe educaționale și de informare/conștientizare;

5. strategia prin care utilizatorii de produse ambalate sau materiale de ambalare vor fi informați asupra măsurilor care se vor lua pentru colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje, rolul utilizatorilor în procesul de colectare, reciclare și alte forme de recuperare a deșeurilor de ambalaje;

6. procedura prin care se asigură trasabilitatea deșeurilor de ambalaje de la locul de generare/colectare până la reciclare și valorificare, inclusiv fluxul documentelor justificative;

7. planul de finanțare propus pentru dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje și de alocare a sumelor pentru dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor de ambalaje de la populație și pentru derularea de programe educaționale și de informare/conștientizare împreună cu operatorii economici, autoritățile și instituțiile administrației publice;

8. planul financiar pentru perioada de valabilitate a licenței de operare în care vor fi menționate distinct și detaliat următoarele informații:

a) modul de evaluare și calculare, precum și valoarea sumelor care urmează a fi percepute de la operatorii economici responsabili, demonstrând că sunt acoperite costurile reale generate de colectarea selectivă, valorificarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje, inclusiv formula de calcul și justificarea acestora;

b) modul de evaluare și calculare, precum și valoarea sumelor alocate pentru funcționarea sistemului de gestionare a deșeurilor de ambalaje de la colectare/valorificare/reciclare, inclusiv a sumelor care urmează a fi plătite colectorilor/valorificatorilor/reciclatorilor autorizați din punctul de vedere al protecției mediului, pe tip de material, inclusiv formula de calcul și justificarea acestora, astfel încât să acopere costurile reale de gestionare;

c) estimarea costurilor administrative, inclusiv a activităților suport, și descrierea modalităților de finanțare a acestor costuri;

d) estimarea costurilor privind finanțarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje;

9. tipuri de contracte care urmează a fi folosite în relația cu toți partenerii;

10. prezentarea sistemului de evidență/bazei de date care urmează a fi folosit(ă), sistem care se va actualiza în funcție de cerințele de raportare către Comisia Europeană și legislația națională în vigoare;

11. orice alte dovezi furnizate de către solicitant privind capacitatea de a își desfășura activitatea în domeniul pentru care solicită licența de operare, în condițiile legii;

12. orice alte documente solicitate de către Comisie, în condițiile legii.

ANEXA Nr. 3B la procedură

Raportul anual de activitate

Raportul anual de activitate pentru operatorii economici licențiați trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații detaliate:

1. Lista cuprinzând persoanele juridice cu care s-au încheiat contracte:

a) operatorii economici responsabili cu care au încheiat contracte;

b) operatori economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru activități de colectare, sortare și valorificare/reciclare deșeuri de ambalaje;

c) autorități ale administrației publice locale;

2. date privind cantitățile de ambalaje în total și pe fiecare operator economic, pe tip de material și tip de ambalaj, pentru care s-au preluat obligațiile;

3. cantitățile de deșeuri de ambalaje gestionate în total și pe fiecare operator economic, cu precizarea provenienței deșeurilor de ambalaje: din circuitele industriale și comerciale, colectate direct de la populație;

4. prezentarea activității derulate (atât din punct de vedere tehnic, cât și organizatoric);

5. modalitatea de realizare a planului de finanțare pentru dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje;

6. modalitatea de realizare a planului de informare/conștientizare și educare pentru anul pentru care se face raportarea și proiectul pentru anul în curs;

7. copie de pe raportul de audit financiar aferent activității;

8. orice alte solicitări ale Comisiei, ulterioare depunerii acestora, în condițiile legii;

9. copie de pe bilanțurile contabile/situația financiară în vederea verificării modului de gestionare a fondurilor încasate pentru activitățile de colectare, valorificare, inclusiv reciclare a deșeurilor de ambalaje.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...