Ministerul Mediului și Pădurilor

Ordinul nr. 2742/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, a procentajului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru aprobarea componenței și atribuțiilor comisiei de autorizare

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 ianuarie 2012 până la 30 mai 2016, fiind înlocuit prin Ordin 932/2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 2.742/3.190/305

Ministerul Mediului și Pădurilor

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Ministerul Administrației și Internelor

În temeiul prevederilor:

- art. 16 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului și pădurilor, ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri și ministrul administrației și internelor emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, a procentajului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, denumită în continuare Procedură, prevăzută în anexa nr. 1, precum și componența și atribuțiile comisiei de autorizare.

Art. 2. -

Operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să solicite autorizarea, reautorizarea și avizarea anuală conform Procedurii.

Art. 3. -

(1) Pentru aplicarea Procedurii se constituie Comisia de evaluare, autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, denumită în continuare Comisia.

(2) Comisia are următoarea componență:

a) directorul direcției de specialitate privind gestiunea deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor - președinte;

b) un reprezentant al direcției de specialitate privind gestiunea deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor - membru;

c) un reprezentant al direcției tehnice de specialitate privind gestiunea deșeurilor din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului - membru;

d) un reprezentant al Biroului juridic, contencios administrativ și corp control din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului - membru;

e) un reprezentant al direcției de specialitate, în domeniul reciclării deșeurilor, din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri - membru;

f) un reprezentant al direcției de specialitate, în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, din cadrul Ministerului Administrației și Internelor - membru;

g) un reprezentant al Direcției venituri din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu - observator.

(3) Componența nominală a Comisiei se stabilește pe baza nominalizărilor primite din partea instituțiilor menționate la alin. (2), în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(4) Reprezentantul cu statut de observator își exprimă opinia în cadrul ședințelor Comisiei, fără a avea însă drept de vot.

(5) Fiecare membru al Comisiei, inclusiv reprezentantul cu statut de observator, trebuie să semneze anual o declarație de imparțialitate și confidențialitate, care va fi depusă și păstrată la Secretariatul Comisiei.

(6) Modelul declarației menționate la alin. (5) este prevăzut în anexa nr. 2.

(7) Secretariatul Comisiei este asigurat prin intermediul direcției tehnice de specialitate privind gestiunea deșeurilor din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

(8) Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei este elaborat de către Secretariatul Comisiei și se aprobă, cu votul a două treimi din membrii Comisiei, prin decizie emisă de către președintele Comisiei, în prima ședință a acesteia.

Art. 4. -

Comisia are următoarele atribuții:

a) adoptă regulamentul de organizare și funcționare;

b) analizează documentația depusă în vederea autorizării, reautorizării, revizuirii și avizării anuale;

c) întocmește raportul de evaluare al documentației prevăzute la lit. b);

d) decide, prin consens, acordarea licenței de operare;

e) decide cu votul a două treimi din membri revizuirea, avizarea anuală, reautorizarea și anularea licenței de operare;

f) verifică modul în care își desfășoară activitatea operatorul economic licențiat, inclusiv tarifele aplicate și modul de gestionare a sumelor încasate.

Art. 5. -

Secretariatul Comisiei are următoarele atribuții:

a) elaborează proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei;

b) primește și verifică existența documentelor din dosarul de autorizare/reautorizare/revizuire/avizare anuală depus de solicitant și îl înaintează Comisiei, în cazul în care acesta este complet;

c) solicită completarea documentației din dosarul de autorizare/reautorizare/revizuire/avizare anuală, dacă în urma verificării se constată că aceasta este incompletă;

d) întocmește procesul-verbal al întâlnirii Comisiei și îl transmite membrilor săi pentru semnare;

e) solicită completarea documentației, după ce aceasta a fost analizată de membrii Comisiei, pe baza raportului de evaluare întocmit de către aceștia;

f) comunică solicitantului deciziile Comisiei;

g) transmite membrilor Comisei, cu cel puțin 5 zile înainte de întrunirea acesteia, documentația completă depusă de către solicitant.

Art. 6. - Modificări (1)

Pentru analizarea documentației de autorizare/reautorizare/avizare anuală/revizuire se înregistrează următoarele tarife care trebuie achitate la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în contul indicat de Secretariatul Comisiei, de către operatorul economic care depune documentația în cauză, iar sumele rezultate se varsă la bugetul de stat:

a) tariful pentru analizarea/evaluarea documentației de autorizare/revizuire/reautorizare, în cuantum de 10.000 lei;

b) tariful pentru emiterea licenței de operare, în cuantum de 10.000 lei;

c) tariful pentru analizarea/evaluarea documentației de avizare anuală pentru operatorii economici licențiați, în cuantum de 10.000 lei.

Art. 7. -

Autorizarea, revizuirea, avizarea anuală și reautorizarea pentru operatorii economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje se fac de către Comisie.

Art. 8. -

Emiterea și anularea licenței de operare în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje se fac de ministrul mediului și pădurilor, în baza deciziei Comisiei.

Art. 9. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, operatorii licențiați au obligația să se conformeze noilor condiții impuse de Procedură în vederea acordării vizei anuale pentru anul 2012, cu excepția condițiilor impuse la pct. 5 lit. a) și b) din Procedură, cu care trebuie să se conformeze în termen de 2 ani de la data publicării prezentului ordin.

(2) Operatorii economici care au depus documentații în vederea autorizării anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, dar nu au obținut încă licența de operare, au obligația refacerii dosarului de autorizare potrivit prevederilor pct. 3 lit. a), b), c), e) și f) din Procedură.

Art. 10. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului economiei și comerțului și al ministrului administrației și internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii și criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 12 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 11. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului și pădurilor,
Laszlo Borbely
p. Ministrul economiei, comerțului
și mediului de afaceri,
Borbely Karoly,
secretar de stat
p. Ministrul administrației și internelor,
Alexandru Dumitrana,
secretar general

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, a procentajului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje

ANEXA Nr. 2

- Model -

Declarația de imparțialitate și confidențialitate*) a membrilor Comisiei de evaluare, autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje

___________

*) Au obligația de a semna declarații de confidențialitate și imparțialitate membrii Comisiei și înlocuitorii acestora.

Subsemnatul, ... ... ... ... ., declar că sunt de acord să particip la procesul de evaluare a documentelor necesare emiterii licenței de operare/acordării, respectiv respingerii vizei anuale/reautorizării/revizuirii/anulării licenței de operare în cazul operatorilor economici care se supun prevederilor Ordinului ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului administrației și internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, precum și procentajul minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje și pentru aprobarea componenței și atribuțiilor comisiei de autorizare.

Declar că sunt imparțial față de toate părțile implicate în procesul de evaluare și sunt de acord să nu divulg nicio informație sau documente (informații confidențiale) dezvăluite mie, descoperite de mine sau elaborate de mine în cursul sau ca rezultat al procesului de evaluare și sunt de acord că acestea să fie folosite numai în scopul evaluării și nu vor fi dezvăluite unei părți terțe.

De asemenea, sunt de acord să nu păstrez în scop personal nicio copie a informațiilor scrise obținute. Informațiile confidențiale nu vor fi dezvăluite niciunui angajat sau expert, cu excepția situației în care aceștia sunt de acord să îndeplinească termenii acestei declarații.

Numele și prenumele: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Denumirea instituției publice în care își desfășoară activitatea: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Semnătura: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Data: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...