Ministerul Cercetării și Inovării

Ordinul nr. 401/2018 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iulie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul cercetării și inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării, prevăzute în anexele nr. 1-43*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care, în execuție, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. -

Institutele naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul cercetării și inovării,
Nicolae Burnete

București, 2 mai 2018.

Nr. 401.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL CERCETĂRII Șl INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 39.223
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 39.033
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 33.469
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 769
c) Alte venituri din exploatare 5 4.795
2. VENITURI FINANCIARE 6 190
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 38.758
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 38.588
a) Bunuri și servicii 9 7.395
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 23.892
- cheltuieli cu salariile din care: 11 21.914
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 272
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 292
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 110
- contribuția asigurătorie pentru muncă 21 493
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 1.375
- tichete de masă 25 632
- deplasări, detașări 26 743
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 4.798
d) Cheltuieli de protocol 28 9
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 15
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 1.096
h) Alte cheltuieli 32 1.383
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 170
- cheltuieli privind dobânzile 34 0
- alte cheltuieli financiare 35 170
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) 36 465
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 74
V. REZULTATUL NET 38 391
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 391
a) pentru cointeresarea personalului 41 78
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 235
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 78
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care: 44 512
1. Surse proprii 45 175
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 337
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 512
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 512
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0
1. Venituri totale (rd. 01) 56 39.223
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 38.758
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 465
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 184
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 159
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 9.722
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 9.992
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 1,20
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 213,17
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 2,53
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 126

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL CERCETĂRII Șl INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 47.028
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 46.878
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 38.685
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 4.650
c) Alte venituri din exploatare 5 3.543
2. VENITURI FINANCIARE 6 150
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 46.321
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 46.129
a) Bunuri și servicii 9 14.405
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 23.178
- cheltuieli cu salariile din care: 11 20.976
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 338
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 410
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 17 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asigurătorie pentru muncă 21 472
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 1.730
- tichete de masă 25 732
- deplasări, detașări 26 430
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 6.847
d) Cheltuieli de protocol 28 180
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 190
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 1.049
h) Alte cheltuieli 32 280
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 192
- cheltuieli privind dobânzile 34 62
- alte cheltuieli financiare 35 130
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) 36 707
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 139
V. REZULTATUL NET 38 568
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 568
a) pentru cointeresarea personalului 41 114
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 340
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 114
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care: 44 8.268
1. Surse proprii 45 175
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 1.073
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 7.020
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 8.268
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 8.268
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 47.028
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 46.321
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 707
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 288
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 164
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 5.873
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 6.218
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 1,53
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 163,29
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0,9
10. Plăți restante 66 309
11. Creanțe de încasat 67 3.775

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ȘI TELEDETECȚIEI - IGR BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 15.045
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 15.030
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 5.900
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 5.200
c) Alte venituri din exploatare 5 3.930
2. VENITURI FINANCIARE 6 15
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 13.662
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 13.650
a) Bunuri și servicii 9 3.700
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 7.813
- cheltuieli cu salariile din care: 11 7.250
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 129
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 216
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 163
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 400
- tichete de masă 25 0
- deplasări, detașări 26 400
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 2.077
d) Cheltuieli de protocol 28 0
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 0
h) Alte cheltuieli 32 60
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 12
- cheltuieli privind dobânzile 34 0
- alte cheltuieli financiare 35 12
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 1.383
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 221
V. REZULTATUL NET 38 1.162
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 1.162
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 0
a) pentru cointeresarea personalului 41 0
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 0
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care: 44 1233
1. Surse proprii 45 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 1233
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 1.233
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 1.233
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 15.045
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 13.662
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 1.383
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 130
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 70
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 4.461
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 4.904
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 10,12
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 115,73
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 2,1
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 1.500

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL CERCETĂRII Șl INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE Șl PIELĂRIE - INCDTP BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 17.479
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 17.458
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 12.743
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 2.581
c) Alte venituri din exploatare 5 2.134
2. VENITURI FINANCIARE 6 21
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 17.452
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 17.364
a) Bunuri și servicii 9 1.770
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 10.621
- cheltuieli cu salariile din care: 11 10.066
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 212
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 212
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asigurătorie pentru muncă 21 226
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 329
- tichete de masă 25 0
- deplasări, detașări 26 329
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 2.661
d) Cheltuieli de protocol 28 20
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 70
h) Alte cheltuieli 32 2.222
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 88
- cheltuieli privind dobânzile 34 74
- alte cheltuieli financiare 35 14
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 27
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 7
V. REZULTATUL NET 38 20
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 20
a) pentru cointeresarea personalului 41 4
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 12
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 4
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 472
1. Surse proprii 45 14
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 458
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 472
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 472
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 17.479
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 17.452
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 27
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 161
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 102
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 5.022
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 6.177
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,15
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01 /rd. 59) 64 108,57
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 1,81
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 0

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL CERCETĂRII Șl INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI Șl INSTALAȚII DESTINATE AGRICULTURII Șl INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 11540
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 11530
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 9600
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 415
c) Alte venituri din exploatare 5 1515
2. VENITURI FINANCIARE 6 10
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 11518
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 11478
a) Bunuri și servicii 9 2272
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 8761
- cheltuieli cu salariile din care: 11 7970
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 207
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 280
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 179
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 612
- tichete de masă 25 462
- deplasări, detașări 26 150
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 400
d) Cheltuieli de protocol 28 20
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 25
h) Alte cheltuieli 32 0
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 40
- cheltuieli privind dobânzile 34 30
- alte cheltuieli financiare 35 10
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 22
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 7
V. REZULTATUL NET 38 15
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 15
a) pentru cointeresarea personalului 41 3
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 9
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 3
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 765
1. Surse proprii 45 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 765
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 765
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 765
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 11540
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 11518
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 22
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 135
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 110
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 4653
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 4915
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,19
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 85,48
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0,0042
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 0

ANEXA Nr. 6

MINISTERUL CERCETĂRII Șl INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ Șl INGINERIE NUCLEARĂ „HORIA HULUBEI” -IFN HH BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 258.666
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 257.666
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 187.666
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 0
c) Alte venituri din exploatare 5 70.000
2. VENITURI FINANCIARE 6 1.000
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 258.201
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 257.583
a) Bunuri și servicii 9 53.085
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 99.824
- cheltuieli cu salariile din care: 11 86.258
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 370
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 450
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 1.941
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 1.049
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 10.576
- tichete de masă 25 0
- deplasări, detașări 26 10.576
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 86.745
d) Cheltuieli de protocol 28 80
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 276
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin (3) litera b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 60
h) Alte cheltuieli 32 17.513
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 618
- cheltuieli privind dobânzile 34 100
- alte cheltuieli financiare 35 518
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 465
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 86
V. REZULTATUL NET 38 379
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 379
a) pentru cointeresarea personalului 41 76
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 227
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 76
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 198.032
1. Surse proprii 45 5.650
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 16.550
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 175.832
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 198.032
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 198.032
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 258.666
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 57 258.201
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 58 465
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 935
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 618
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 7.623
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 8.592
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,18
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 277
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0,05
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 20.000

ANEXA Nr. 7

MINISTERUL CERCETĂRII Șl INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI Șl RADIAȚIEI - INFLPR BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 87.139
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 87.096
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 72.316
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 14.780
c) Alte venituri din exploatare 5 0
2. VENITURI FINANCIARE 6 43
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 87.118
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 87.051
a) Bunuri și servicii 9 23.334
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 46.562
- cheltuieli cu salariile din care: 11 42.041
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 312
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 308
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asigurătorie pentru muncă 21 946
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 3.575
- tichete de masă 25 1.572
- deplasări, detașări 26 2.003
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 15.300
d) Cheltuieli de protocol 28 25
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 25
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 1.570
h) Alte cheltuieli 32 235
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 67
- cheltuieli privind dobânzile 34 22
- alte cheltuieli financiare 35 45
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 21
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 7
V. REZULTATUL NET 38 14
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 14
a) pentru cointeresarea personalului 41 3
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 8
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 3
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 0
1. Surse proprii 45 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 0
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 0
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0
1. Venituri totale (rd. 01) 56 87.139
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 87.118
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 21
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 449
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 356
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 7.705
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 8.088
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,02
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 194
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0,27
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 0

ANEXA Nr. 8

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ - IFT IAȘI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 12.913
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 12.880
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 9.750
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 260
c) Alte venituri din exploatare 5 2.870
2. VENITURI FINANCIARE 6 33
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 12.903
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 12.703
a) Bunuri și servicii 9 2.598
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 6.675
- cheltuieli cu salariile din care: 11 6.137
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 251
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 292
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 138
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 400
- tichete de masă 25 0
- deplasări, detașări 26 400
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 3.400
d) Cheltuieli de protocol 28 20
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 10
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 0
h) Alte cheltuieli 32 0
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 200
- cheltuieli privind dobânzile 34 120
- alte cheltuieli financiare 35 80
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 10
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 5
V. REZULTATUL NET 38 5
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 5
a) pentru cointeresarea personalului 41 1
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 3
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 1
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 1.010
1. Surse proprii 45 300
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 710
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 1.010
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 1.010
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 12.913
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 12.903
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 10
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 75
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 58
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 6.300
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 6.460
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,08
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 172
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0,08
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 0

ANEXA Nr. 9

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 53.889
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 53.868
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 46.402
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 173
c) Alte venituri din exploatare 5 7.293
2. VENITURI FINANCIARE 6 21
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 53.724
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 53.639
a) Bunuri și servicii 9 14.511
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 30.395
- cheltuieli cu salariile din care: 11 28.136
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 279
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 279
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 633
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 1.626
- tichete de masă 25 976
- deplasări, detașări 26 650
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 6.814
d) Cheltuieli de protocol 28 50
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 22
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 25
h) Alte cheltuieli 32 1.822
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 85
- cheltuieli privind dobânzile 34 20
- alte cheltuieli financiare 35 65
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 165
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 34
V. REZULTATUL NET 38 131
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 131
a) pentru cointeresarea personalului 41 26
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 79
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 26
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 8.718
1. Surse proprii 45 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 5.450
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 3.268
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 8.718
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 8.718
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0
1. Venituri totale (rd. 01) 56 53.889
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 53.724
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 165
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 284
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 210
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 8.121
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 8.620
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,31
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 190
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0,06
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 0

ANEXA Nr. 10

MINISTERUL CERCETĂRII Șl INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 21.767
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 21.677
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 18.670
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 7
c) Alte venituri din exploatare 5 3.000
2. VENITURI FINANCIARE 6 90
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 21.601
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 21.381
a) Bunuri și servicii 9 5.975
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 11.269
- cheltuieli cu salariile din care: 11 10.474
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 294
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 285
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asigurătorie pentru muncă 21 236
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 559
- tichete de masă 25 409
- deplasări, detașări 26 150
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 3.050
d) Cheltuieli de protocol 28 30
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 17
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 80
h) Alte cheltuieli 32 960
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 220
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
- cheltuieli privind dobânzile 34 0
- alte cheltuieli financiare 35 220
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 166
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 31
V. REZULTATUL NET 38 135
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 135
a) pentru cointeresarea personalului 41 27
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 81
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 27
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 1.765
1. Surse proprii 45 162
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 224
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 1.379
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 1.765
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 1.765
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 21.767
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 21.601
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 166
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 118
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 83
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 7.048
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 9.153
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 1
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 184
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 3
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 0

ANEXA Nr. 11

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 7030
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 7029
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 5430
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 39
c) Alte venituri din exploatare 5 1560
2. VENITURI FINANCIARE 6 1
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 6980
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 6960
a) Bunuri și servicii 9 951
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 4556
- cheltuieli cu salariile din care: 11 4456
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 170
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 136
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 100
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 0
- tichete de masă 25 0
- deplasări, detașări 26 0
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 1400
d) Cheltuieli de protocol 28 28
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 10
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 0
h) Alte cheltuieli 32 15
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 20
- cheltuieli privind dobânzile 34 20
- alte cheltuieli financiare 35 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 50
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 12
V. REZULTATUL NET 38 38
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 38
a) pentru cointeresarea personalului 41 8
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 22
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 8
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 300
1. Surse proprii 45 300
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 300
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 300
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0
1. Venituri totale (rd. 01) 56 7030
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 6980
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 50
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 107
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 83
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 3263
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 3542
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,72
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 65,70
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0,11
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 0

ANEXA Nr. 12

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ȘI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIȘOARA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 16.100
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 16.098
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 15.698
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 40
c) Alte venituri din exploatare 5 360
2. VENITURI FINANCIARE 6 2
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 15.300
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 15.223
a) Bunuri și servicii 9 2.884
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 7.833
- cheltuieli cu salariile din care: 11 7.166
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 255
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 239
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 161
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 506
- tichete de masă 25 306
- deplasări, detașări 26 200
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 4.500
d) Cheltuieli de protocol 28 1
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 5
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 0
h) Alte cheltuieli 32 0
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 77
- cheltuieli privind dobânzile 34 75
- alte cheltuieli financiare 35 2
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 800
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 128
V. REZULTATUL NET 38 672
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 672
a) pentru cointeresarea personalului 41 134
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 403
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 135
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 0
1. Surse proprii 45 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 0
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 0
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 16.100
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 15.300
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 800
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 89
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 87
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 6.318
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 6.375
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 5,23
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 180,9
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 11,66
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 0

ANEXA Nr. 13

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ȘI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 30.390
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 30.300
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 22.000
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 6.200
c) Alte venituri din exploatare 5 2.100
2. VENITURI FINANCIARE 6 90
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 30.340
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 30.090
a) Bunuri și servicii 9 2.500
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 17.016
- cheltuieli cu salariile din care: 11 15.660
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 300
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 330
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 4
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 352
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 1.000
- tichete de masă 25 300
- deplasări, detașări 26 700
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 4.000
d) Cheltuieli de protocol 28 30
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 61
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 10
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 400
h) Alte cheltuieli 32 6.073
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 250
- cheltuieli privind dobânzile 34 130
- alte cheltuieli financiare 35 120
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 50
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 12
V. REZULTATUL NET 38 38
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 38
a) pentru cointeresarea personalului 41 8
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 22
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 8
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 2.914
1. Surse proprii 45 1.500
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 1.400
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 14
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 2.914
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 2.914
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 30.390
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 30.340
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 50
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 140
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 65
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 9.011
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 9.500
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,2
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 217,07
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0,53
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 0

ANEXA Nr. 14

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE - INCDSB BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 20.200
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 20.080
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 18.200
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 180
c) Alte venituri din exploatare 5 1.700
2. VENITURI FINANCIARE 6 120
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 19.965
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 19.961
a) Bunuri și servicii 9 1.500
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 14.018
- cheltuieli cu salariile din care: 11 12.976
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 211
- drepturile salariale ale directorului general 13 235
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 292
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 750
- tichete de masă 25 100
- deplasări, detașări 26 650
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 1.700
d) Cheltuieli de protocol 28 3
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 30
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 260
h) Alte cheltuieli 32 2.450
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 4
- cheltuieli privind dobânzile 34 4
- alte cheltuieli financiare 35 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 235
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 38
V. REZULTATUL NET 38 197
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 197
a) pentru cointeresarea personalului 41 40
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 118
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 39
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 93
1. Surse proprii 45 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 93
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 93
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 93
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 20.200
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 19.965
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 235
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 200
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 176
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 5.247
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 6.140
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 1,18
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 101
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 4,35
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 1.500

ANEXA Nr. 15

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 32.200
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 32.120
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 31.890
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 210
c) Alte venituri din exploatare 5 20
2. VENITURI FINANCIARE 6 80
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 32.100
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 32.000
a) Bunuri și servicii 9 5.724
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 19.076
- cheltuieli cu salariile din care: 11 17.397
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 221
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 158
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 391
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 1.288
- tichete de masă 25 638
- deplasări, detașări 26 650
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 5.130
d) Cheltuieli de protocol 28 50
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 20
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 200
h) Alte cheltuieli 32 1.800
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 100
- cheltuieli privind dobânzile 34 50
- alte cheltuieli financiare 35 50
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 100
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 23
V. REZULTATUL NET 38 77
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 77
a) pentru cointeresarea personalului 41 15
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 46
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 16
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 2.002
1. Surse proprii 45 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 2.002
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 2.002
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 2.002
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 32.200
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 32.100
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 100
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 183
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 144
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 7.792
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 8.500
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,31
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 175,96
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0,78
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 0

ANEXA Nr. 16

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ȘI IZOTOPICE - ICSI RÂMNICU VÂLCEA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 77.827
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 77.827
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 58.827
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 5.000
c) Alte venituri din exploatare 5 14.000
2. VENITURI FINANCIARE 6
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 77.557
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 77.442
a) Bunuri și servicii 9 35.481
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 26.615
- cheltuieli cu salariile din care: 11 24.430
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 246
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 252
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 550
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 1.635
- tichete de masă 25 574
- deplasări, detașări 26 800
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 15.000
d) Cheltuieli de protocol 28 5
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 41
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 300
h) Alte cheltuieli 32 0
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 115
- cheltuieli privind dobânzile 34 90
- alte cheltuieli financiare 35 25
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 270
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 70
V. REZULTATUL NET 38 200
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 200
a) pentru cointeresarea personalului 41 40
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 120
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 40
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 6.000
1. Surse proprii 45 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 6.000
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 6.000
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 6.000
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 77.827
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 77.557
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 270
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 260
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 239
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 7.700
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 7.900
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,35
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 299,33
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0,26
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 0

ANEXA Nr. 17

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ȘI MOLECULARE - INCDTIM CLUJ-NAPOCA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 43.575
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 43.550
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 33.400
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 450
c) Alte venituri din exploatare 5 9.700
2. VENITURI FINANCIARE 6 25
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 43.495
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 43.485
a) Bunuri și servicii 9 4.355
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 25.281
- cheltuieli cu salariile din care: 11 23.482
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 467
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 356
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 528
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 1.271
- tichete de masă 25 821
- deplasări, detașări 26 450
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 10.800
d) Cheltuieli de protocol 28 25
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 35
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 1.174
h) Alte cheltuieli 32 1.815
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 10
- cheltuieli privind dobânzile 34 0
- alte cheltuieli financiare 35 10
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 80
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 17
V. REZULTATUL NET 38 63
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 63
a) pentru cointeresarea personalului 41 13
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 37
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 13
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 3.300
1. Surse proprii 45 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 3.300
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 3.300
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 3.300
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 43.575
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 43.495
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 80
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 237
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 188
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 8.001
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 10.044
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,18
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 184
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0,24
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 0

ANEXA Nr. 18

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ - CERCETĂRI AVANSATE - ICP-CA BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 35.371
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 35.371
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 28.978
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 493
c) Alte venituri din exploatare 5 5.900
2. VENITURI FINANCIARE 6 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 35.209
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 35.009
a) Bunuri și servicii 9 12.033
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 17.267
- cheltuieli cu salariile din care: 11 15.986
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 354
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 375
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 360
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 921
- tichete de masă 25 571
- deplasări, detașări 26 350
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 5.600
d) Cheltuieli de protocol 28 39
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 30
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 40
h) Alte cheltuieli 32 0
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 200
- cheltuieli privind dobânzile 34 150
- alte cheltuieli financiare 35 50
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 162
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 32
V. REZULTATUL NET 38 130
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 130
a) pentru cointeresarea personalului 41 26
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 78
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 26
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 430
1. Surse proprii 45 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 430
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 430
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 430
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 35.371
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 35.209
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 162
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 206
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 163
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 6.202
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 5.300
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,46
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 172
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0,51
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 1.500

ANEXA Nr. 19

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAȚIALĂ „ELIE CARAFOLI” - I.N.C.A.S.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 90.150
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 89.950
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 78.200
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 500
c) Alte venituri din exploatare 5 11.250
2. VENITURI FINANCIARE 6 200
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 86.189
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 85.589
a) Bunuri și servicii 9 47.500
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 24.089
- cheltuieli cu salariile din care: 11 21.750
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 300
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 350
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 489
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 1.850
- tichete de masă 25 600
- deplasări, detașări 26 1.250
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 13.500
d) Cheltuieli de protocol 28 500
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 0
h) Alte cheltuieli 32 0
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 600
- cheltuieli privind dobânzile 34 500
- alte cheltuieli financiare 35 100
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 3.961
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 700
V. REZULTATUL NET 38 3.261
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 3.261
a) pentru cointeresarea personalului 41 652
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 1.957
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 652
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 0
1. Surse proprii 45 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 0
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 0
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 90.150
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 86.189
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 3.961
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 235
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 169
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 7.514
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 8.160
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 4,60
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 383,62
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 2,07
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 0

ANEXA Nr. 20

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ȘI TEHNICA MĂSURĂRII - INCDMTM BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 14.100
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 14.098
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 12.428
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 0
c) Alte venituri din exploatare 5 1.670
2. VENITURI FINANCIARE 6 2
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 14.088
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 14.028
a) Bunuri și servicii 9 1.450
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 10.488
- cheltuieli cu salariile din care: 11 10.127
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 272
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 394
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 228
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 133
- tichete de masă 25 81
- deplasări, detașări 26 52
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 1.890
d) Cheltuieli de protocol 28 8
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 112
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 6
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 45
h) Alte cheltuieli 32 29
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 60
- cheltuieli privind dobânzile 34 50
- alte cheltuieli financiare 35 10
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 12
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 3
V. REZULTATUL NET 38 9
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 9
a) pentru cointeresarea personalului 41 2
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 5
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 2
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 4.793
1. Surse proprii 45 93
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 600
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 4.100
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 4.793
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 4.793
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 14.100
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 14.088
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 12
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 133
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 102
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 5.973
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 6.045
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,09
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 106
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0,19
10. Plăți restante 66 426
11. Creanțe de încasat 67 2.745

ANEXA Nr. 21

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ - ICMET CRAIOVA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 22.416
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 22.370
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 16.670
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 2.200
c) Alte venituri din exploatare 5 3.500
2. VENITURI FINANCIARE 6 46
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 21.384
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 21.292
a) Bunuri și servicii 9 6.553
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 11.831
- cheltuieli cu salariile din care: 11 10.940
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 170
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 170
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 246
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 645
- tichete de masă 25 550
- deplasări, detașări 26 95
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 2.500
d) Cheltuieli de protocol 28 25
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 10
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 162
h) Alte cheltuieli 32 211
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 92
- cheltuieli privind dobânzile 34 9
- alte cheltuieli financiare 35 83
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 1.032
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 165
V. REZULTATUL NET 38 867
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 867
a) pentru cointeresarea personalului 41 173
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 520
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 174
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 3.658
1. Surse proprii 45 3.658
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 3.658
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 3.658
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0
1. Venituri totale (rd. 01) 56 22.416
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 21.384
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 1.032
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 160
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 112
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 5.556
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 6.944
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 4,83
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 140,1
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 19,19
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 5863

ANEXA Nr. 22

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - ECOIND BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 24.058
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 23.948
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 19.351
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 4.267
c) Alte venituri din exploatare 5 330
2. VENITURI FINANCIARE 6 110
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 23.776
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 23.726
a) Bunuri și servicii 9 5.244
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 14.639
- cheltuieli cu salariile din care: 11 13.218
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 286
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 294
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 297
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 1.124
- tichete de masă 25 523
- deplasări, detașări 26 250
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 3.488
d) Cheltuieli de protocol 28 20
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 110
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 5
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 140
h) Alte cheltuieli 32 80
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 50
- cheltuieli privind dobânzile 34 0
- alte cheltuieli financiare 35 50
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 282
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 47
V. REZULTATUL NET 38 235
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 235
a) pentru cointeresarea personalului 41 47
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 106
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 82
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 7.311
1. Surse proprii 45 2.940
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 1.414,78
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 2.956
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 7.311
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 7.311
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 24.058
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 23.776
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 282
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 151
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 105
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 7.021
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 7.444
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 1,19
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 159,32
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 1,43
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 1.904

ANEXA Nr. 23

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ȘI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM TIMIȘOARA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 5.995
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 5.965
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 2.898
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 2.700
c) Alte venituri din exploatare 5 367
2. VENITURI FINANCIARE 6 30
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 5.861
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 5.843
a) Bunuri și servicii 9 1.200
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 3.306
- cheltuieli cu salariile din care: 11 2.944
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 269
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 187
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 66
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 295
- tichete de masă 25 40
- deplasări, detașări 26 255
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 800
d) Cheltuieli de protocol 28 2
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 20
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 60
h) Alte cheltuieli 32 455
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 18
- cheltuieli privind dobânzile 34 0
- alte cheltuieli financiare 35 18
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 134
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 0
V. REZULTATUL NET 38 134
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 134
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 0
a) pentru cointeresarea personalului 41 0
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 0
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 239
1. Surse proprii 45 220
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 19
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 239
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 239
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 5.995
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 5.861
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 134
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 43
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 21
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 4.937
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 6.980
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 2,29
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 139
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 2,36
10. Plăți restante 66 50
11. Creanțe de încasat 67 1800

ANEXA Nr. 24

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE ȘI RESURSE RADIOACTIVE - ICPMRR BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 3.092
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 3.092
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 2.857
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 157
c) Alte venituri din exploatare 5 78
2. VENITURI FINANCIARE 6 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 2.945
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 2.945
a) Bunuri și servicii 9 200
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 2.425
- cheltuieli cu salariile din care: 11 2.251
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 111
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 224
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 51
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 113
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 0
- tichete de masă 25 0
- deplasări, detașări 26 10
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 120
d) Cheltuieli de protocol 28 0
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 0
h) Alte cheltuieli 32 200
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 0
- cheltuieli privind dobânzile 34 0
- alte cheltuieli financiare 35 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 147
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 24
V. REZULTATUL NET 38 123
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 123
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 0
a) pentru cointeresarea personalului 41 0
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 0
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 0
1. Surse proprii 45 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 0
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 0
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 3.095
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 2.945
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 147
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 32
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 16
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 5.151
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 8.172
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 5,00
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 96,63
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 4,00
10. Plăți restante 66 4.200
11. Creanțe de încasat 67 500

ANEXA Nr. 25

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETROCHIMIE - ICECHIM BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 24.700
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 24.550
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 20.700
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 550
c) Alte venituri din exploatare 5 3.300
2. VENITURI FINANCIARE 6 150
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 24.525
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 24.450
a) Bunuri și servicii 9 2.700
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 12.355
- cheltuieli cu salariile din care: 11 12.100
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 245
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 275
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 272
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 255
- tichete de masă 25 0
- deplasări, detașări 26 255
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 3.000
d) Cheltuieli de protocol 28 5
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 50
h) Alte cheltuieli 32 6.068
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 75
- cheltuieli privind dobânzile 34 0
- alte cheltuieli financiare 35 75
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 175
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 28
V. REZULTATUL NET 38 147
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 147
a) pentru cointeresarea personalului 41 29
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 88
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 30
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 2.500
1. Surse proprii 45 1.300
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 1.200
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 2.500
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 2.500
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 24.700
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 24.525
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 175
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 175
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 134
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 5.546
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 6.648
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,71
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 141
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0,23
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 1.500,00

ANEXA Nr. 26

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ȘI RARE - IMNR BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 14.060
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 14.040
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 11.840
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 500
c) Alte venituri din exploatare 5 1.700
2. VENITURI FINANCIARE 6 20
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 14.021
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 13.971
a) Bunuri și servicii 9 4.233
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 6.980
- cheltuieli cu salariile din care: 11 6.420
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 248
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 222
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru munc ă 21 137
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condi țiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condi țiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 416
- tichete de masă 25 0
- deplasări, detașări 26 416
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 2.143
d) Cheltuieli de protocol 28 5
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 7
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 113
h) Alte cheltuieli 32 490
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 50
- cheltuieli privind dobânzile 34 40
- alte cheltuieli financiare 35 10
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 39
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 7
V. REZULTATUL NET 38 32
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 32
a) pentru cointeresarea personalului 41 6
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 19
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 7
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 1.339
1. Surse proprii 45 40
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 1.299
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care 1.339
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 1.339
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd. 01) 56 14.060
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 14.021
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 39
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 83
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 60
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 6.047
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 6.427
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,28
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 169,4
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0,60
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 0

ANEXA Nr. 27

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ȘI PROTECȚIE ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX - S.A. PETROȘANI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 21.802
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 21.672
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 20.657
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 665
c) Alte venituri din exploatare 5 350
2. VENITURI FINANCIARE 6 130
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 18.603
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 18.596
a) Bunuri și servicii 9 2.945
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 11.451
- cheltuieli cu salariile din care: 11 9.749
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 286
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 665
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 219
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 1.483
- tichete de masă 25 419
- deplasări, detașări 26 637
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 2.399
d) Cheltuieli de protocol 28 50
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 40
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 10
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 473
h) Alte cheltuieli 32 1.228
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 7
- cheltuieli privind dobânzile 34
- alte cheltuieli financiare 35 7
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 3.199
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 512
V. REZULTATUL NET 38 2.687
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 2.687
a) pentru cointeresarea personalului 41 538
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 1.612
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 537
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 8.877
1. Surse proprii 45 1.609
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 1.450
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 5.818
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 8.877
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 8.877
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0
1. Venituri totale (rd. 01) 56 21.802
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 18.603
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 3.199
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 122
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 80
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 6.059
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 6.841
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 17,19
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 178,70
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 10,69
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 3.000

ANEXA Nr. 28

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 5.000
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 4.990
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 1.550
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 1.940
c) Alte venituri din exploatare 5 1.500
2. VENITURI FINANCIARE 6 10
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 5.000
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 4.990
a) Bunuri și servicii 9 650
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 2.961
- cheltuieli cu salariile din care: 11 2.700
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 58
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 163
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 61
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 200
- tichete de masă 25 190
- deplasări, detașări 26 10
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 950
d) Cheltuieli de protocol 28 0
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 30
h) Alte cheltuieli 32 399
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 10
- cheltuieli privind dobânzile 34 0
- alte cheltuieli financiare 35 10
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 0
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 0
V. REZULTATUL NET 38 0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 0
a) pentru cointeresarea personalului 41 0
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 0
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 593
1. Surse proprii 45 8
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 585
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 593
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 593
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 5.000
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 5.000
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 0
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 66
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 38
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 3.178
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 2.850
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 76
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 1.700

ANEXA Nr. 29

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII ȘI URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ - URBAN-INCERC

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 18.124
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 18.098
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 16.193
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 1.425
c) Alte venituri din exploatare 5 480
2. VENITURI FINANCIARE 6 26
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 18.111
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 18.068
a) Bunuri și servicii 9 2.894
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 9.240
- cheltuieli cu salariile din care: 11 8.880
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 152
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 364
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 200
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 160
- tichete de masă 25 0
- deplasări, detașări 26 160
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 4.322
d) Cheltuieli de protocol 28 29
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 10
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 250
h) Alte cheltuieli 32 1.323
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 43
- cheltuieli privind dobânzile 34 0
- alte cheltuieli financiare 35 43
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 13
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 7
V. REZULTATUL NET 38 6
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 6
a) pentru cointeresarea personalului 41 1
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 4
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 1
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 1.923
1. Surse proprii 45 1.023
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 900
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 1.923
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 1.923
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0
1. Venituri totale (rd. 01) 56 18.124
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 18.111
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 13
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 171
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 104
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 4.100
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 3.896
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,07
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 106
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0,0039
10. Plăți restante 66 6.497
11. Creanțe de încasat 67 2.500

ANEXA Nr. 30

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU COMUNICAȚII - INSCC BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 2.880
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 2.880
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 2.860
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 17
c) Alte venituri din exploatare 5 3
2. VENITURI FINANCIARE 6 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 2.880
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 2.880
a) Bunuri și servicii 9 150
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 2.382
- cheltuieli cu salariile din care: 11 2.213
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 88
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 127
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 50
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 119
- tichete de masă 25 74
- deplasări, detașări 26 45
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 30
d) Cheltuieli de protocol 28 4
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 20
h) Alte cheltuieli 32 294
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 0
- cheltuieli privind dobânzile 34 0
- alte cheltuieli financiare 35 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 0
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 0
V. REZULTATUL NET 38 0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 0
a) pentru cointeresarea personalului 41 0
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 0
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 200
1. Surse proprii 45 160
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 40
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 200
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 200
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0
1. Venituri totale (rd. 01) 56 2.880
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 2.880
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 0
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 32
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 22
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 5.371
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 5.607
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 90
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 0

ANEXA Nr. 31

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MUNCII „ALEXANDRU DARABONT” - INCDPM BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 3.593
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 3.578
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 3.443
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 135
c) Alte venituri din exploatare 5 0
2. VENITURI FINANCIARE 6 15
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 3.550
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 3.545
a) Bunuri și servicii 9 300
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 2.924
- cheltuieli cu salariile din care: 11 2.791
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 100
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 260
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 63
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 70
- tichete de masă 25 0
- deplasări, detașări 26 70
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 120
d) Cheltuieli de protocol 28 1
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 20
h) Alte cheltuieli 32 180
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 5
- cheltuieli privind dobânzile 34 0
- alte cheltuieli financiare 35 5
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 43
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 7
V. REZULTATUL NET 38 36
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 36
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 0
a) pentru cointeresarea personalului 41 0
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 0
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 440
1. Surse proprii 45 20
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 420
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 440
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 440
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 3.593
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 3.550
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 43
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 51
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 29
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 4.052
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 5.011
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 1,21
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 70,45
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 9,02
10. Plăți restante 66 150
11. Creanțe de încasat 67,00 300,00

ANEXA Nr. 32

MINISTERUL CERCETĂRII Șl INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI - BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 18.546
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 18.491
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 14.513
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 3.382
c) Alte venituri din exploatare 5 596
2. VENITURI FINANCIARE 6 55
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 18.427
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 18.369
a) Bunuri și servicii 9 3.400
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 11.235
- cheltuieli cu salariile din care: 11 10.414
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 270
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 305
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 234
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 587
- tichete de masă 25 0
- deplasări, detașări 26 587
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 3.600
d) Cheltuieli de protocol 28 45
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 2
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 6
h) Alte cheltuieli 32 81
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 58
- cheltuieli privind dobânzile 34 35
- alte cheltuieli financiare 35 23
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 119
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 26
V. REZULTATUL NET 38 93
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 93
a) pentru cointeresarea personalului 41 19
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 55
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 19
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 1.326
1. Surse proprii 45 35
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 1.291,47
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 1.326
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 1.326
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 18.546
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 18.427
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 119
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 135
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 105
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 6.119
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 7.884
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,64
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 137,38
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0,18
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 0

ANEXA Nr. 33

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ȘI ȘTIINȚELOR BIOMEDICALE "VICTOR BABEȘ" BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 23.831
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 23.827
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 19.899
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 3.000
c) Alte venituri din exploatare 5 928
2. VENITURI FINANCIARE 6 4
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 23.631
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 23.581
a) Bunuri și servicii 9 4.493
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 10.793
- cheltuieli cu salariile din care: 11 10.133
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 318
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 306
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 228
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 432
- tichete de masă 25 232
- deplasări, detașări 26 200
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 8.263
d) Cheltuieli de protocol 28 3
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 4
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 0
h) Alte cheltuieli 32 25
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 50
- cheltuieli privind dobânzile 34 47
- alte cheltuieli financiare 35 3
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 200
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 32
V. REZULTATUL NET 38 168
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 168
a) pentru cointeresarea personalului 41 34
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 100
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 34
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 7.304
1. Surse proprii 45 200
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 7.104
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 7.304
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 7.304
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 23.831
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 23.631
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 200
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 218
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 118
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 3.652
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 4.554
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,85
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 109,32
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 13,03
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 0

ANEXA Nr. 34

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 25.070
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 25.020
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 11.800
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 2.200
c) Alte venituri din exploatare 5 11.020
2. VENITURI FINANCIARE 6 50
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 24.223
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 23.773
a) Bunuri și servicii 9 7.925
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 12.248
- cheltuieli cu salariile din care: 11 10.300
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 149
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 177
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 232
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 1.716
- tichete de masă 25 266
- deplasări, detașări 26 1.450
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 3.000
d) Cheltuieli de protocol 28 50
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 400
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 50
h) Alte cheltuieli 32 100
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 450
- cheltuieli privind dobânzile 34 400
- alte cheltuieli financiare 35 50
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 847
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 141
V. REZULTATUL NET 38 706
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 706
a) pentru cointeresarea personalului 41 141
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 424
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 141
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 606
1. Surse proprii 45 491
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 115
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 606
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 606
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0
1. Venituri totale (rd. 01) 56 25.070
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 24.223
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 847
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 115
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 55
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 7.291
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 9.114
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 3
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 218
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 7
10. Plăți restante 66 370
11. Creanțe de încasat 67 600

ANEXA Nr. 35

MINISTERUL CERCETĂRII Șl INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE Șl PROTECȚIA MEDIULUI - ICPA BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 9.350
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 9.255
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 9.240
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 6
c) Alte venituri din exploatare 5 9
2. VENITURI FINANCIARE 6 95
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 9.334
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 9.299
a) Bunuri și servicii 9 1.870
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 6.594
- cheltuieli cu salariile din care: 11 6.176
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 223
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 186
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 139
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 279
- tichete de masă 25 234
- deplasări, detașări 26 45
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 405
d) Cheltuieli de protocol 28 8
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 4
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 10
h) Alte cheltuieli 32 408
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 35
- cheltuieli privind dobânzile 34 0
- alte cheltuieli financiare 35 35
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 16
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 8
V. REZULTATUL NET 38 8
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 8
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 0
a) pentru cointeresarea personalului 41 0
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 0
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 1.477
1. Surse proprii 45 822
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 450
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 205
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 1.477
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 1.477
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 9.350
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 9.334
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 16
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 102
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 86
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 4.758
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 5.374
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 92
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 1.100

ANEXA Nr. 36

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ - FUNDULEA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 23.854
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 23.354
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 7.204
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 16.000
c) Alte venituri din exploatare 5 150
2. VENITURI FINANCIARE 6 500
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 23.758
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 23.458
a) Bunuri și servicii 9 7.800
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 13.748
- cheltuieli cu salariile din care: 11 12.760
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 185
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 201
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 287
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 701
- tichete de masă 25 676
- deplasări, detașări 26 25
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 1.650
d) Cheltuieli de protocol 28 10
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 10
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 40
h) Alte cheltuieli 32 200
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 300
- cheltuieli privind dobânzile 34 0
- alte cheltuieli financiare 35 300
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 96
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 17
V. REZULTATUL NET 38 79
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 79
a) pentru cointeresarea personalului 41 16
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 47
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 16
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 8.983
1. Surse proprii 45 8.360
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 600
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 23
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 8.983
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 8.983
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 23.854
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 23.758
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 96
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 306
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 159
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 3.381
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 3.395
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,40
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 77,95
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0,05
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 1.000

ANEXA Nr. 37

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ - ȘTEFĂNEȘTI, ARGEȘ

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 3.885
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 3.885
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 2.333
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 1.552
c) Alte venituri din exploatare 5 0
2. VENITURI FINANCIARE 6 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 3.870
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 3.870
a) Bunuri și servicii 9 925
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 2.584
- cheltuieli cu salariile din care: 11 2.524
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 0
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 191
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 57
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 3
- tichete de masă 25 0
- deplasări, detașări 26 3
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 205
d) Cheltuieli de protocol 28 1
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 5
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 0
h) Alte cheltuieli 32 150
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 0
- cheltuieli privind dobânzile 34 0
- alte cheltuieli financiare 35 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 15
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 2
V. REZULTATUL NET 38 13
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 13
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 0
a) pentru cointeresarea personalului 41 0
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 0
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 159
1. Surse proprii 45 159
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 159
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 159
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 3.885
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 3.870
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 15
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 55
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 30
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 3.600
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 4.067
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 71
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0
10. Plăți restante 66 1.883
11. Creanțe de încasat 67 420

ANEXA Nr. 38

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ȘI NUTRIȚIE ANIMALĂ - IBNA BALOTEȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 26.536
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 26.536
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 5.816
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 20.720
c) Alte venituri din exploatare 5 0
2. VENITURI FINANCIARE 6 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 26.486
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 26.329
a) Bunuri și servicii 9 14.979
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 8.659
- cheltuieli cu salariile din care: 11 8.154
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 336
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 294
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 183
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 322
- tichete de masă 25 0
- deplasări, detașări 26 322
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 1.047
d) Cheltuieli de protocol 28 1
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 30
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 79
h) Alte cheltuieli 32 1.534
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 157
- cheltuieli privind dobânzile 34 157
- alte cheltuieli financiare 35 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 50
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 8
V. REZULTATUL NET 38 42
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 42
a) pentru cointeresarea personalului 41 8
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 26
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 8
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 2.850
1. Surse proprii 45 209
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 2.641
- interne 48 2.641
- externe 49 0
4. Alte surse 50 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 2.850
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 2.850
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 26.536
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 26.486
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 50
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 162
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 63
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 3.894
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 4.478
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,19
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 164
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 2,70
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 900

ANEXA Nr. 39

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ȘI SFECLA DE ZAHĂR - BRAȘOV

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 8.135
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 8.134
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 2.461
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 5.104
c) Alte venituri din exploatare 5 569
2. VENITURI FINANCIARE 6 1
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 8.113
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 8.080
a) Bunuri și servicii 9 3.294
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 3.929
- cheltuieli cu salariile din care: 11 3.842
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 191
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 133
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 86
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 1
- tichete de masă 25 0
- deplasări, detașări 26 0
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 829
d) Cheltuieli de protocol 28 0
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 3
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 0
h) Alte cheltuieli 32 25
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 33
- cheltuieli privind dobânzile 34 33
- alte cheltuieli financiare 35 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 22
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 4
V. REZULTATUL NET 38 18
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 18
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 0
a) pentru cointeresarea personalului 41 0
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 0
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 235
1. Surse proprii 45 235
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 235
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 235
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 8.135
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 8.113
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 22
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 100
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 40
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 2.961
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 2.993
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,27
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 81
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 0,27
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 2.000

ANEXA Nr. 40

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - INCDT

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 2.709
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 2.704
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 2.124
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 430
c) Alte venituri din exploatare 5 150
2. VENITURI FINANCIARE 6 5
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 2.689
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 2.659
a) Bunuri și servicii 9 314
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 2.301
- cheltuieli cu salariile din care: 11 2.032
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 173
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 156
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 46
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 223
- tichete de masă 25 73
- deplasări, detașări 26 150
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 5
d) Cheltuieli de protocol 28 5
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 10
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 14
h) Alte cheltuieli 32 10
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 30
- cheltuieli privind dobânzile 34 26
- alte cheltuieli financiare 35 4
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 20
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 5
V. REZULTATUL NET 38 15
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 15
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 0
a) pentru cointeresarea personalului 41 0
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 0
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 132
1. Surse proprii 45 5
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 117
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 10
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 132
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 132
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 2.709
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 2.689
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 20
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 21
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 16
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 7.096
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 7.218
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 1
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 129
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 12
10. Plăți restante 66 8
11. Creanțe de încasat 67 600

ANEXA Nr. 41

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE "DELTA DUNĂRII" - INCDDD TULCEA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei-
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 13.077
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 13.039
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 12.485
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 454
c) Alte venituri din exploatare 5 100
2. VENITURI FINANCIARE 6 38
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 12.930
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 12.874
a) Bunuri și servicii 9 2.020
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 9.725
- cheltuieli cu salariile din care: 11 8.918
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 333
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 552
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 201
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 606
- tichete de masă 25 336
- deplasări, detașări 26 270
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 473
d) Cheltuieli de protocol 28 2
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 35
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 431
h) Alte cheltuieli 32 188
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 56
- cheltuieli privind dobânzile 34 25
- alte cheltuieli financiare 35 31
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 147
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 24
V. REZULTATUL NET 38 123
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 123
a) pentru cointeresarea personalului 41 25
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 74
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 24
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 497
1. Surse proprii 45 446
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 51
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 497
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 497
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 13.077
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 12.930
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 147
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 112
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 88
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 6.031
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 7.237
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 1,14
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 116,76
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 13,08
10. Plăți restante 66 0
11. Creanțe de încasat 67 180

ANEXA Nr. 42

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CERCETĂRI MARINE "GRIGORE ANTIPA" - INCDM CONSTANȚA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 17.220
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 17.207
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 17.207
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 0
c) Alte venituri din exploatare 5 0
2. VENITURI FINANCIARE 6 13
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 17.060
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 17.025
a) Bunuri și servicii 9 4.214
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 11.488
- cheltuieli cu salariile din care: 11 10.500
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 196
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 209
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 236
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 752
- tichete de masă 25 202
- deplasări, detașări 26 550
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 1.200
d) Cheltuieli de protocol 28 3
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 120
h) Alte cheltuieli 32
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 35
- cheltuieli privind dobânzile 34 30
- alte cheltuieli financiare 35 5
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 160
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 26
V. REZULTATUL NET 38 134
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 134
a) pentru cointeresarea personalului 41 27
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 80
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 27
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 0
1. Surse proprii 45 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 0
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 0
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 17.220
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 17.060
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 160
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 100
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 75
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 8.497
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 9.171
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 0,94
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 172,2
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 3,32
10. Plăți restante 66 125
11. Creanțe de încasat 67 2000

ANEXA Nr. 43

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ "MARIN DRĂCEA"

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2018
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 111.478
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 111.383
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 41.531
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 65.352
c) Alte venituri din exploatare 5 4.500
2. VENITURI FINANCIARE 6 95
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 98.060
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 97.730
a) Bunuri și servicii 9 17.023
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 66.188
- cheltuieli cu salariile din care: 11 58.117
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 12 293
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 1.077
- contribuții de asigurări sociale de stat 14 0
- contribuții de asigurări de șomaj 15 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 16 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 17 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 18 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 19 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 20 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă 21 1.308
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă 22 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă 23 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 24 6.763
- tichete de masă 25 2.963
- deplasări, detașări 26 3.800
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 27 3.500
d) Cheltuieli de protocol 28 120
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 29 57
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 31 850
h) Alte cheltuieli 32 9.992
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 330
- cheltuieli privind dobânzile 34 270
- alte cheltuieli financiare 35 60
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 36 13.418
IV. IMPOZIT PE PROFIT 37 2.339
V. REZULTATUL NET 38 11.079
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 40 11.079
a) pentru cointeresarea personalului 41 2.216
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 42 6.647
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 43 2.216
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 44 10.097
1. Surse proprii 45 4.910
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 46 0
3. Credite bancare pentru investiții 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
4. Alte surse 50 5.187
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 51 10.097
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 52 10.097
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 53 0
- interne 54 0
- externe 55 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 56 111.478
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 57 98.060
3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57) 58 13.418
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 855
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 540
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 61 5.537
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 6.163
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd. 57 * 100) 63 14
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 59) 64 130
9. Rata rentabilității financiare (rd. 38 * 100)/capital propriu 65 16
10. Plăți restante 66 100
11. Creanțe de încasat 67 900

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...