Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscal din 28.06.2018

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții privind distribuirea sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale datorate de aceștia

1. În temeiul prevederilor art. 163 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală, plata obligațiilor fiscale care se plătesc de contribuabili în contul unic, aprobate prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, se efectuează prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului.

2. Obligațiile fiscale datorate de contribuabili, aprobate prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la pct. 1, se plătesc în contul unic de disponibil 55.03 "Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire", denumit în continuare contul unic, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unitățile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de aceștia. Derogări (1)

3. Prin excepție de la prevederile pct. 2, impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se virează în contul unic, deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a înființat.

4. Sumele plătite de către contribuabili în contul unic se distribuie de către organul fiscal central competent, denumit în continuare organ fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporțional cu sumele datorate, cu excepțiile prevăzute la pct. 15-25.

5. Sumele distribuite potrivit pct. 4 se distribuie apoi în cadrul fiecărui buget sau fond de către organul fiscal competent, în ordinea prevăzută la art. 163 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, după cum urmează:

a) pentru toate impozitele și contribuțiile sociale cu reținere la sursă;

b) pentru toate celelalte obligații fiscale principale;

c) pentru obligațiile fiscale accesorii aferente obligațiilor prevăzute la lit. a) și b).

6. În cazul în care suma achitată nu acoperă toate obligațiile fiscale datorate uneia dintre categoriile prevăzute la pct. 5, distribuirea se face, în cadrul categoriei respective, proporțional cu obligațiile fiscale datorate.

7. După efectuarea distribuirii potrivit pct. 6, organul fiscal competent efectuează stingerea obligațiilor fiscale ale contribuabilului potrivit prevederilor art. 165 alin. (1) și (3) din Codul de procedură fiscală și înștiințează contribuabilul despre modul în care s-a efectuat stingerea cu cel puțin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligațiilor fiscale, dacă acesta a optat pentru a fi înștiințat.

8.1. În situația în care, după efectuarea operațiunilor de distribuire și de stingere, în contul unic mai rămân sume nedistribuite, acestea se distribuie de organul fiscal competent, în ultima zi lucrătoare a lunii, în conturile 20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", 22.A.47.02.00 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, încasate în contul unic, în curs de distribuire" și 26.A.47.05.00 "Venituri ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, încasate în contul unic, în curs de distribuire".

8.2. Distribuirea prevăzută la pct. 8.1 se efectuează proporțional cu ponderea veniturilor prevăzute în legile bugetare anuale pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate plătite în contul unic în totalul veniturilor bugetare care se plătesc în contul unic prevăzute în legile bugetare anuale. Ponderea se stabilește de către Ministerul Finanțelor Publice pe baza informațiilor privind veniturile furnizate de Direcția de politici și analiza macroeconomică și se comunică de către Direcția generală de legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile, anual, către Centrul Național pentru Informații Financiare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legilor bugetare anuale.

9.1. Distribuirea sumelor potrivit prevederilor pct. 8.2 se efectuează în ordinea vechimii plăților la data înregistrării de obligații fiscale față de bugetele respective, potrivit regulilor de distribuire a sumelor plătite în contul unic, în conformitate cu prevederile pct. 5 și 6.

9.2. Sumele distribuite potrivit pct. 8.2 se determină utilizându-se leul întreg.

9.3. Eventualele diferențe rămase în urma distribuirii efectuate pentru bugetele prevăzute la pct. 8.2 se înregistrează în contul de venit bugetar aferent bugetului cu ponderea cea mai mare.

9.4. Ponderea stabilită potrivit pct. 8.2 se poate modifica anual în funcție de ponderea veniturilor prevăzute în legile bugetare anuale pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate plătite în contul unic în totalul veniturilor bugetare care se plătesc în contul unic prevăzute în legile bugetare anuale, fără ca legile de rectificare bugetară să afecteze ponderea respectivă în cursul anului.

9.5. În situația în care legile prevăzute la pct. 9.4 nu au intrat în vigoare până la data de 1 ianuarie a anului următor, până la data intrării în vigoare a acestora se utilizează cotele stabilite pentru anul precedent.

10.1. În primele 10 zile ale lunii următoare celei în care s-a efectuat plata obligațiilor fiscale, sumele rămase nedistribuite în conturile prevăzute la pct. 8.1 sting prin compensare obligațiile fiscale datorate celorlalte bugete, în mod proporțional.

10.2. Data stingerii obligațiilor fiscale prin compensare este data la care creanțele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide și exigibile, potrivit prevederilor art. 167 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, dacă legea nu prevede altfel.

11. Constatarea compensării de către organul fiscal competent poate fi efectuată și în mod automat, prin intermediul aplicației informatice de administrare a creanțelor fiscale, ulterior operațiunii de distribuire a sumelor plătite în contul unic.

12. Constatarea compensării se efectuează pe baza formularului "Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale", care se comunică contribuabilului în termen de 7 zile de la data efectuării operațiunii.

13. Sumele rămase nedistribuite în conturile prevăzute la pct. 8.1, după data constatării de către organul fiscal competent a eventualelor compensări efectuate potrivit pct. 11, se restituie la cerere, în condițiile prevăzute de art. 168 din Codul de procedură fiscală.

14. Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător și în situația în care contribuabilii depun declarațiile fiscale după data de 1 a lunii următoare celei în care există obligația declarării, potrivit legii.

CAPITOLUL II Dispoziții privind distribuirea sumelor plătite de debitorii care efectuează plata în contul unic și beneficiază de înlesniri la plată și stingerea obligațiilor datorate de aceștia

15.1. Pentru beneficiarii de eșalonări la plată, ratele de eșalonare la plată sau obligațiile fiscale de a căror plată depinde menținerea valabilității eșalonării la plată se sting în funcție de termenul maxim în care acestea se împlinesc. Prin sintagma "termen maxim" se înțelege termenul suplimentar de achitare a obligațiilor care reprezintă condiții de menținere a valabilității înlesnirii la plată, astfel cum sunt prevăzute în actele normative referitoare la reglementarea acordării înlesnirilor la plată.

15.2. În cazul în care debitorii beneficiază de înlesniri la plată aprobate prin acte administrative, potrivit reglementărilor legale în vigoare, și efectuează plăți în contul unic, distribuirea și stingerea se efectuează pe obligațiile fiscale, în ordinea împlinirii termenului maxim, pentru obligațiile de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii la plată. În sintagma "obligații de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii la plată" sunt incluse și ratele de eșalonare.

15.3. În cazul în care există obligații de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii la plată, ale căror termene maxime acordate se împlinesc la aceeași dată, pentru aceste obligații, distribuirea se efectuează distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporțional cu obligațiile datorate, iar în cadrul fiecărui buget sau fond distribuirea se face în următoarea ordine:

a) impozitele și contribuțiile sociale cu reținere la sursă, proporțional cu obligațiile datorate;

b) celelalte obligații fiscale principale, proporțional cu obligațiile datorate;

c) obligațiile fiscale accesorii aferente obligațiilor prevăzute la lit. a) și b), proporțional cu obligațiile datorate.

15.4. Pentru beneficiarii unei eșalonări la plată, ordinea de stingere este următoarea:

a) ratele de eșalonare și/sau, după caz, obligațiile fiscale de a căror plată depinde menținerea valabilității eșalonării la plată;

b) sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul de plată, până la concurența cu suma eșalonată la plată sau până la concurența cu suma achitată, după caz.

15.5. Pentru beneficiarii unei amânări la plată, ordinea de stingere este următoarea:

a) obligațiile fiscale datorate, altele decât cele care fac obiectul amânării la plată;

b) obligațiile fiscale amânate la plată.

16. În cazul în care suma achitată/aprobată la rambursare este mai mare decât cuantumul obligațiilor al căror termen maxim a fost împlinit până la data plății/aprobării rambursării, se sting celelalte obligații de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii la plată, iar ulterior ratele viitoare din eșalonarea la plată, în limita sumei achitate/aprobate la rambursare.

17. Obligațiile de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii la plată, altele decât cele care se plătesc în contul unic, se achită de către debitori distinct pe fiecare impozit, taxă, contribuție și alte sume datorate bugetului general consolidat, iar stingerea obligațiilor fiscale datorate se efectuează în ordinea împlinirii termenului maxim.

18. În situația în care suma achitată este mai mare decât obligațiile fiscale care se plătesc în contul unic sau distinct pe fiecare tip de creanță fiscală, după caz, se sting cu prioritate obligațiile fiscale care se încasează în respectivul cont, iar diferența rezultată stinge celelalte obligații, cu respectarea regulilor prevăzute la pct. 15-17.

19. În cazul existenței unui decont cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare și/sau cereri de restituire, se procedează astfel:

a) dacă există decizie de rambursare sau decizie de impunere pentru suma aprobată la rambursare ori cererea de restituire a fost soluționată, stingerea se efectuează în limita sumei aprobate, aplicându-se în mod corespunzător prevederile pct. 15-17;

b) dacă decontul cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare și/sau cererile de restituire sunt în curs de soluționare, se marchează obligațiile de plată ce pot face obiectul compensării în limita sumei solicitate la rambursare/restituire, aplicându-se în mod corespunzător prevederile pct. 15-17;

c) creanțele fiscale privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabilului/plătitorului, stabilite prin decizie de restituire, vor fi cesionate după stingerea ratelor din graficul de plată a obligațiilor fiscale pentru care s-a aprobat eșalonarea la plată.

20. În situația în care se sting anticipat, parțial sau total, din oficiu sau ca urmare a notificării contribuabilului obligațiile de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii la plată, prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător.

21. Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător, indiferent dacă plata se efectuează în contul unic sau, distinct, în conturi de venituri bugetare corespunzătoare.

CAPITOLUL III Dispoziții privind distribuirea sumelor plătite în contul unic de contribuabilii aflați sub incidența legislației privind insolvența

22. Sumele reprezentând obligații fiscale plătite de contribuabilii aflați sub incidența legislației privind insolvența se distribuie de către organul fiscal competent potrivit următoarei ordini de stingere:

a) obligații fiscale născute după data deschiderii procedurii insolvenței, în ordinea vechimii;

b) sume datorate în contul ratelor din programele de plăți ale obligațiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară confirmat, precum și obligațiile fiscale accesorii datorate pe perioada reorganizării, dacă în plan s-au prevăzut calcularea și plata acestora;

c) obligații fiscale născute anterior datei la care s-a deschis procedura insolvenței, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora, în situația contribuabililor aflați în stare de faliment;

d) alte obligații fiscale în afara celor prevăzute la lit. a)-c).

23. În situația în care sumele achitate în contul unic de către contribuabilii aflați sub incidența legislației privind insolvența sunt în cuantum mai mic sau egal cu sumele reprezentând obligații fiscale datorate, organul fiscal competent distribuie aceste sume plătite, în ordinea prevăzută la pct. 22, distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporțional cu sumele datorate, iar în cadrul fiecărui buget sau fond, pe tipuri de obligații, în funcție de starea contribuabilului la momentul plății (insolvență, reorganizare judiciară, faliment).

24. În situația în care contribuabilii aflați sub incidența legislației privind insolvența efectuează o plată în contul unic în cuantum mai mare decât cel al obligațiilor fiscale care se plătesc în acest cont, organul fiscal competent distribuie aceste sume plătite, în ordinea prevăzută la pct. 22, distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporțional cu sumele datorate, iar în cadrul fiecărui buget sau fond, pe tipuri de obligații, în funcție de starea contribuabilului la momentul plății (insolvență, reorganizare judiciară, faliment). Suma rămasă nedistribuită compensează celelalte obligații care nu se plătesc în contul unic, aplicându-se în mod corespunzător prevederile pct. 10-13.

25.1. Pentru debitorii care se află sub incidența legislației privind insolvența și care depun un decont cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare după data deschiderii procedurii insolvenței, suma aprobată la rambursare se compensează în condițiile prezentului articol cu obligațiile fiscale născute după data deschiderii procedurii insolvenței.

25.2. Suma negativă de taxă pe valoarea adăugată înscrisă în decontul de taxă pe valoarea adăugată aferentă perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenței se compensează în condițiile prezentului articol cu obligațiile fiscale ale debitorului născute anterior deschiderii procedurii.

CAPITOLUL IV Distribuirea sumelor plătite în contul unic de către debitorii care se află în executare silită și stingerea obligațiilor fiscale datorate de aceștia

26. În cazul în care debitorul a efectuat plata în contul unic după data la care, potrivit legii, a fost comunicată somația, organul fiscal competent procedează la distribuirea sumelor plătite și stingerea creanțelor fiscale potrivit prevederilor cap. I.

27. În cazul înființării popririi asupra sumelor ce se cuvin debitorilor, terții popriți și instituțiile bancare virează obligațiile fiscale în contul de disponibil 50.67.02 "Disponibil din sume încasate din înființarea popririi (bancă/terț) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor", deschis pe codul de identificare fiscală al debitorului, utilizând numărul de evidență a plății indicat în adresa de înființare a popririi de către organul fiscal competent, cu excepția celor care se virează din contul dedicat încasării și plății TVA. Derogări (1)

28. În cazul viramentelor efectuate potrivit pct. 27, distribuirea sumelor încasate se efectuează în ordinea vechimii titlurilor executorii pentru care s-a înființat poprirea identificată din șirul de caractere al numărului de evidență a plății. În cadrul titlului executoriu se sting mai întâi creanțele fiscale principale, în ordinea vechimii, și apoi creanțele fiscale accesorii, în ordinea vechimii.

29. Prin excepție de la prevederile pct. 27, în situația în care nu a fost utilizat numărul de evidență a plății la momentul virării sumelor, sumele încasate în contul prevăzut la pct. 27 se distribuie în ordinea vechimii popririlor, respectiv a titlurilor executorii care au stat la baza acestora. În cadrul titlului executoriu se sting mai întâi creanțele fiscale principale, în ordinea vechimii, și apoi creanțele fiscale accesorii, în ordinea vechimii.

30. În situația în care debitorul înregistrează și alte obligații fiscale/bugetare restante, altele decât cele pentru care s-a dispus înființarea popririi/popririlor, organul fiscal procedează la constatarea eventualelor compensări, urmând ca diferența să fie restituită debitorului, din oficiu, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării.

31. În cazul în care, din eroare, instituțiile de credit virează organului fiscal competent sume reprezentând credite nerambursabile sau finanțări primite de la instituții sau organizații naționale ori internaționale pentru derularea unor programe ori proiecte, sumele respective se restituie la cererea instituției de credit sau a contribuabilului/plătitorului, chiar dacă acesta înregistrează obligații fiscale/bugetare restante.

32.1. În cazul în care sediile secundare ale debitorului persoană juridică înregistrează în evidența fiscală obligații fiscale restante, se generează poprire asupra conturilor contribuabilului/plătitorului persoană juridică care le-a înființat, potrivit legii.

32.2. În adresa de înființare a popririi se vor menționa contul 50.67.02 "Disponibil din sume încasate din înființarea popririi (bancă/terț) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor", deschis pe codul de identificare fiscală al sediului secundar, precum și numărul de evidență a plății.

32.3. Adresele de înființare a popririi se generează pe fiecare sediu secundar, iar adresa de înștiințare a popririi se comunică contribuabilului/plătitorului care le-a înființat, potrivit legii, la domiciliul fiscal al acestuia.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii

33. Eventualele plăți efectuate pentru stingerea obligațiilor fiscale, începând cu data de 1 iulie 2018, în conturile unice 20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" și 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire", deschise pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unitățile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de aceștia, se vor redirecționa de către unitățile de Trezorerie a Statului în contul unic prevăzut la pct. 2, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor. Unitățile Trezoreriei Statului vor comunica zilnic organelor fiscale centrale competente pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de contribuabilii care au efectuat plăți eronate informațiile cu privire la sumele virate eronat.

34. Operațiunile de redirecționare prevăzute la pct. 33 se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului până la data de 30 septembrie 2018. După această dată, eventualele plăți efectuate de către contribuabili în conturile unice 20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" și 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire" se vor returna plătitorilor.

35. Pe baza informațiilor transmise de către unitățile Trezoreriei Statului potrivit pct. 33, organele fiscale centrale competente vor notifica contribuabilii despre efectuarea eronată a plății obligațiilor fiscale, precum și contul în care acestea vor fi achitate.

36. Sumele rămase nedistribuite la data de 30 iunie 2018 în conturile 20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" și 22.A.47.02.00 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, încasate în contul unic, în curs de distribuire" rămân înregistrate în aceste conturi.

37. Distribuirea sumelor prevăzute la pct. 36 după data de 1 iulie 2018 se efectuează în ordinea vechimii plăților la data înregistrării de obligații fiscale față de bugetele respective, potrivit regulilor de distribuire stabilite prin prezenta metodologie.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...