Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 163 alin. (2), art. 342 alin. (1) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 771.635 din 28.06.2018,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Structurile competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și organele fiscale centrale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Obligațiile fiscale prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu completările ulterioare, care nu se mai regăsesc în nomenclatorul prevăzut la art. 1, se plătesc în contul unic și se distribuie potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. -

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2018.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 5 februarie 2016, cu completările ulterioare.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Ionuț Mișa

București, 28 iunie 2018.

Nr. 1.612.

ANEXĂ

Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic

Nr. crt. Denumirea obligației fiscale Temeiul legal
OBLIGAȚII FISCALE DATORATE BUGETULUI DE STAT
1 Impozit pe veniturile din salarii/și sau asimilate salariilor art. 2 alin. (1) și art. 78 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
2 Impozit pe veniturile din pensii art. 101 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
3 Plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de instituții de credit, persoane juridice române, și de sucursalele din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice străine art. 13 și 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
4 Impozit pe profit/Plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 3, precum și de persoane juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene art. 13 și 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
5 Impozit pe profit/Plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice străine, altele decât cele de la pct. 3 art. 13 alin. (1) lit. b), c) și d), art. 38, 41, art. 233 alin. (4) și art. 234 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
6 Impozit pe dividende distribuite/plătite persoanelor juridice art. 43 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
7 Impozit pe veniturile microîntreprinderilor art. 47 și 56 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
8 Impozit pe veniturile realizate de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare art. 125 alin. (8) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
9 Impozit pe veniturile realizate de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare art. 125 alin. (9) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
10 Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală art. 72 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
11 Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole art. 84 alin. (8) și (9) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
12 Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
13 Impozit pe veniturile din dobânzi art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
14 Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
15 Impozit pe veniturile din premii art. 110 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
16 Impozit pe veniturile din alte surse art. 114, 115 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
17 Impozit pe veniturile din dividende obținute din România de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. a) și art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
18 Impozit pe veniturile din dobânzi obținute din România de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. b) și c), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
19 Impozit pe veniturile din redevențe obținute din România de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. d) și e), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
20 Impozit pe veniturile din comisioane obținute din România de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. f) și g), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
21 Impozit pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente din activități sportive și de divertisment art. 223 alin. (1) lit. h), art. 224, 227, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
22 Impozit pe veniturile reprezentând remunerații primite de persoane juridice nerezidente care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române art. 223 alin. (1) lit. j) și art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
23 Impozit pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. i), k) și l), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
24 Impozit pe veniturile obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România art. 223 alin. (1) lit. m), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
25 Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente art. 223 alin. (1) lit. n) și art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
26 Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. o) și art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
27 Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
28 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare
29 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc art. 110 și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
30 Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident art. 223 alin. (1) lit. p) și art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
31 Impozit specific unor activități art. 1 și 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități
32 Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități art. 125 alin. (81) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
33 Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă art. 681 alin. (1) și art. 132 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
OBLIGAȚII FISCALE DATORATE BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
34 Contribuția de asigurări sociale, datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit legii art. 2 alin. (2) și art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
35 Contribuția de asigurări sociale, datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora art. 2 alin. (2) și art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 , cu modificările și completările ulterioare
36 Contribuția de asigurări sociale, datorată de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
37 Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
38 Contribuția de asigurări sociale, datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora art. 2 alin. (2) și art. 138 lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
OBLIGAȚII FISCALE DATORATE BUGETULUI FONDULUI NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
39 Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii art. 2 alin. (2) și art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
40 Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
41 Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
42 Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
43 Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
44 Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri obținute din asocierea cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
45 Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
46 Contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de pensionari pentru perioade anterioare datei de 1 februarie 2017 art. 168 alin. (7), (71) și (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...