Revista societăților și a dreptului comercial (Rosetti) nr. 10/2017

Decizie a consiliului de administrație. Acțiune în anulare formulată de administratori. Condiții și efecte, Editura Rosetti
de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția a II-a civilă

19 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Decizia nr. 165 din 22 ianuarie 2015

Hotărârile consiliului de administrație care nu au fost adoptate în executarea delegării exercițiului atribuțiilor adunării generale, astfel cum prevăd dispozițiile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, nu pot fi atacate cu acțiune în anulare, nefiindu-le aplicabile dispozițiile art. 132, cu excepția alin. (6) și (7) și cele ale art. 133 din Legea societatilor.

Prin urmare, menținerea sau invalidarea unei decizii obișnuite a consiliului de administrație este atributul adunării generale, în virtutea activității de control a gestiunii administratorilor, acțiunea în anulare formulată de administratori împotriva unei astfel de decizii nefiind admisibilă.

Prin sentința nr. 17 din data de 20.02.2014 pronunțată de Tribunalul Mehedinți, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, a fost admisă excepția inadmisibilității acțiunii și s-a respins ca inadmisibilă acțiunea formulată de reclamanții P.I. și L.L.M. împotriva pârâtei SC S. SA, având ca obiect anularea hotărârilor Consiliului de Administrație a SC S. SA, cu nr. 15/03.12.2012, nr. 16/10.12.2012 și nr. 17/28.12.2012, fiind obligați reclamanții să plătească pârâtei suma de 1.500 lei cheltuieli de judecată.

Asupra excepției de inadmisibilitate a cererilor de anulare a Hotărârilor nr. 15/03.12.2012, nr. 16/10.12.2012 și nr. 17/28.12.2012 ale Consiliului de Administrație al SC S. SA, instanța de fond a apreciat că aceasta este întemeiată, reținând că, din analiza cererilor de chemare în judecată, rezultă că reclamanții P.I. și L.L.M. au solicitat anularea Hotărârii nr. 15/03.12.2012 a Consiliului de Administrație al SC S. SA, prin care s-au respins planurile de management ale directorului general P.I. și directorului economic L.L.M., a Hotărârii nr. 16/10.12.2012 a Consiliului de Administrație al SC S. SA, prin care s-a aprobat începerea procedurii de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și director economic la SC S. SA și conținutul "Anunțului" de selecție, precum și a Hotărârii nr. 17/28.12.2012 a Consiliului de Administrație al SC S. SA, prin care au fost revocați din funcția de director general - domnul P.I. și din funcția de director economic - domnul L.L.M.

Instanța de fond a constatat că aceste hotărâri ale consiliului de administrație nu au fost emise în baza executării delegării de atribuții prevăzută de art. 114 din Legea nr. 31/1990.

Deciziile Consiliului de Administrație considerate nelegale pot fi anulate doar prin hotărârea adunării generale a acționarilor, cu excepția cazurilor în care deciziile s-au luat în executarea delegării de atribuții, prevăzută de art. 114 din Legea nr. 31/1990. Soluția are la bază dispozițiile art. 111 lit. d) din Legea nr. 31/1990, care prevede că adunarea generală are dreptul și obligația "să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor". Se mai are în vedere, de asemenea, aspectul că deciziile consiliului de administrație - organ colegial de conducere al societăților pe acțiuni au o natură deliberativă, administratorii primind mandat de conducere și administrare a societății de la adunarea generală a acționarilor.

În aceste condiții, în raport de principiul care guvernează raportul dintre adunarea generală și administratorii societății, administratorii fiind numiți de către adunarea generală, aceasta este îndreptățită să controleze actele administratorilor.

De altfel, în subsecțiunea I - "Sistemul unitar", din secțiunea a III-a "Despre administrația societății", din capitolul 4 - "Societățile pe acțiuni", din titlul III din Legea nr. 31/1990 nu există o prevedere legală care să dea posibilitatea vreunei persoane de a ataca direct în justiție deciziile consiliului de administrație. În absența unei prevederi legale, deciziile consiliului de administrație nu pot fi atacate în justiție de către administratori, ci așa cum am reținut anterior doar în fața adunării generale a acționarilor.

În raport de aceste dispoziții legale, instanța de fond a apreciat ca irelevantă susținerea reclamanților P.I. și L.L.M. cu privire la faptul că, în temeiul art. 216 alin. (1) din Noul Cod civil, hotărârile consiliului de administrație pot fi atacate în justiție, reținând că norma invocată are caracterul unei norme de drept comun, ce trebuie interpretată în raport cu normele speciale cuprinse în Legea nr. 31/1990.

În concluzie, menținerea sau invalidarea unei decizii obișnuite a consiliului de administrație este de atributul adunării generale, în virtutea activității de control a gestiunii administratorilor.

Pentru motivele expuse anterior, instanța de fond a apreciat ca întemeiată excepția inadmisibilității cererilor de anulare ale hotărârilor Consiliului de Administrație ale SC S. SA cu nr. 15/03.12.2012, nr. 16/10.12.2012 și nr. 17/28.12.2012 și, în baza dispozițiilor art. 137 C. proc. civ., raportat la art. 111 lit. d) din Legea nr. 31/1990, a admis excepția inadmisibilității și a respins ca inadmisibilă acțiunea formulată de reclamanții P.I. și L.L.M. împotriva pârâtei SC S. SA, având ca obiect anularea hotărârilor Consiliului de Administrație al SC S. SA cu nr. 15/03.12.2012, nr. 16/10.12.2012 și nr. 17/28.12.2012.

Văzând și dispozițiile art. 274 C. proc. civ., instanța de fond a obligat reclamanții să plătească pârâtei suma de 1.500 lei cheltuieli de judecată.

Împotriva sentinței pronunțate de Tribunalul Mehedinți au declarat apel, în termen legal, reclamanții P.I. și L.L.M., criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie.

Analizând sentința prin prisma motivelor de apel invocate și dispozițiilor legale incidente în cauză, Curtea a constatat că apelul este nefondat, pentru considerentele ce urmează:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...