Drept Civil (C.H. BECK)

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5, Editura C. H. Beck, 2010, ISBN 978-973-115-702-3
de Ioan Leș

16 martie 2010

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

DREPT PROCESUAL CIVIL

Tratat de drept procesual civil

Ediția 5. Cu referiri la Proiectul Codului de Procedură Civilă

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Exemplificare:

Privind noțiunea de coparticipare procesuală, a se vedea I. Leș, Tratat procesual civil, ed. 5, Ed. C.H. Beck, București, 2010, în Biblioteca juridică Legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 4 aprilie 2016.

Cuvânt-înainte la ediția a V-a

Autorul [ Mai mult... ]

Abrevieri

alin.

– alineat

art.

– articol

B.C.

– Buletinul Casației

B.C.A.

– Buletinul Curților de Apel

C. civ..

– Cod civil român

Codul comercial

– Cod comercial

Codul familiei.

– Codul familiei

C. proc. civ..

– Cod de procedură civilă român

C. proc. civ.. fr.

– Cod de procedură civilă francez

C. proc. civ.. it.

– Cod de procedură civilă italian

Codul de procedură fiscală.

– Cod procedură fiscală

C.A.

– Curtea de apel

C.C.

– Curtea Constituțională

C.D.

– Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem

C.J.

– Curierul Judiciar

C.S.J.

– Curtea Supremă de Justiție

Dreptul

– Revista Dreptul

Ed.

– editura

E.D.P.

– Editura Didactică și Pedagogică

ed.

– ediția

I.C.C.J.

– Înalta Curte de Casație și Justiție

I.C.C.J.J.S.C.P.I.

– Înalta Curte de Casație și Justiție. Jurisprudența Secției civile și de proprietate intelectuală

Jud.

– judecătoria

lit.

– litera

J.N.

– Revista Justiția Nouă

L.P.

– Revista Legalitatea Populară

R.R.D.

– Revista Română de Drept

R.R.D.M.

– Revista Română de Dreptul Muncii

R.R.D.P.

– Revista Română de Drept Privat

R.R.E.S.

– Revista română de executare silită

P.R.

– Revista Pandectele Române

Repertoriu I

I. Mihuță, Al. Lesviodax, Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem și a altor instanțe judecătorești pe anii 1952-1969, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1970

Repertoriu II

I. Mihuță, Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem și a altor instanțe judecătorești pe anii 1969-1975, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1976

Repertoriu III

I. Mihuță, Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem și a altor instanțe judecătorești pe anii 1975-1980, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1982

Repertoriu IV

I. Mihuță, Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem și a altor instanțe judecătorești pe anii 1980-1985, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1986

R.T.D.C.

– Revue trimestrielle de droit civil

S.C.J.

– Revista Studii și Cercetări Juridice

Trib.

– tribunal(ul)

Trib. București

– Tribunalul (Municipiului) București

Trib. jud.

– tribunal județean

Trib. reg.

– tribunal regional

Trib. Suprem

– Tribunalul Suprem

[ Mai mult... ]

Lista lucrărilor frecvent citate2

P. Vasilescu, Tratat teoretic și practic de procedură civilă, Institutul de Arte Grafice Alexandru A. Terek, Iași, 1940. [ Mai mult... ]

PARTEA I PRINCIPII ȘI INSTITUȚII COMUNE

Capitolul I Jurisdicția

§1 Conceptul de jurisdicție

9 A se vedea E.J. Couture, op. cit., p. 29.
[ Mai mult... ]

§2 Jurisdicția ca funcțiune10

Activitatea judiciară se distinge de atribuțiile și actele celorlalte autorități publice. Dreptul modern recunoaște autonomia activității judiciare față de funcția legiuitoare și cea executivă. Problema a fost analizată pe larg la disciplinele Drept constituțional și Drept administrativ. De aceea, nu este cazul să insistăm asupra unor atare delimitări. [ Mai mult... ]

§3 Jurisdicția ca serviciu public

11 I. Leș, Instituții judiciare contemporane, p. 30-76. A se vedea, de asemenea, L. Cadiet, E. Jeuland, Droit judiciaire prive, Litec, Paris 2006, p. 30-52.
[ Mai mult... ]

§4 Conținutul jurisdicției

31 A se vedea și E.J. Couture, p. 48. Spre exemplificare, arătăm că art. 817 C. proc. civ.. chilian statuează că „sunt acte judiciare necontencioase acelea care potrivit legii necesită intervenția judecătorului și în cadrul cărora nu se promovează nicio dispută între părți”.
[ Mai mult... ]

Capitolul II Justiția și procesul civil

§1 Considerații prealabile

37 Accepțiunea din text are un caracter general. Dar, așa cum se va vedea într-o altă parte a lucrării, există și o procedură necontencioasă.
[ Mai mult... ]

§2 Particularitățile procesului civil

Termenul de cauză civilă are un înțeles mai larg decât obiectul dreptului civil. Într-adevăr, prin normele procesual civile sunt ocrotite nu numai raporturile sociale ce intră sub incidența dreptului civil, ci și relații sociale ce formează obiectul altor ramuri de drept (dreptul comercial, dreptul familiei, dreptul funciar etc.). [ Mai mult... ]

§3 Funcțiile procesului civil

40 Constituția României din anul 1991 nu consacra, în mod expres, în redactarea sa inițială, principiul separației puterilor în stat. Existența principiului era însă neîndoielnică și rezulta din întreaga economie alegii fundamentale. Explicația lipsei unui text constituțional în acest sens este strict științifică. Aceasta deoarece în orice stat există osingură putere, ca expresie avoinței poporului. De aceea, și Constituția franceză din anul 1958 se referă la „autoritatea” legislativă, executivă și judiciară. Iar, mai recent, alte legi fundamentale fac referire expresă la „ramurile” puterii în stat. Edificator este în acest sens art. 113 din Constituția columbiană din anul 1991, potrivit căruia: „Sunt ramuri ale puterii publice puterea legislativă, executivă și judiciară”. Totuși, Legea nr. 92/1992, pentru organizarea judecătorească preciza, în primul său articol, că: „Puterea judecătorească este separată de celelalte puteri ale statului”. Principiul enunțat afost totuși consacrat și pe plan constituțional, în urma revizuirii legii fundamentale în anul 2003.A se vedea, pentru odiscuție în doctrina franceză cu privire la conceptele de putere și autoritate judecătorească, D. Turpin, Pouvoir ou autorité juridictionnelle, Revue du droit publique, numéro spécial 1-2/2002, p. 383-392. [ Mai mult... ]

Capitolul III Considerații generale asupra dreptului procesual civil

§1 Noțiunea și obiectul dreptului procesual civil

1.1. Noțiunea de drept procesual civil

43 E.T. Liebman, p. 26.
[ Mai mult... ]

1.2. Precizări terminologice

Socotim că denumirea cea mai cuprinzătoare este cea devenită clasică, anume aceea de „drept procesual civil”. Termenul „procesual” este cuprinzător, întrucât include, pe lângă procedura de drept comun, toate procedurile speciale, precum și procedura necontencioasă. [ Mai mult... ]

1.3. Obiectul dreptului procesual civil

51 H. Croze, Le procés civil, Dalloz, Paris, 1997, p. 2.
[ Mai mult... ]

§2 Natura dreptului procesual civil

56 A se vedea, în acest sens: W.J. Habscheid, Droit judiciaire privée suisse, deuxieme édition entierement revue et corigee, Librairie de l’Universite, Geneve, 1981, p. 10-11; A. Camacho, op. cit., 1995, p. 11-12. În Franța, există autori care califică dreptul procesual civil ca o ramură de drept distinctă de dreptul public și privat, respectiv ca un drept sancționator. A se vedea, în acest sens, J. Larguier, Procédure civile, sixieme édition, Dalloz, Paris, 1976, p. 4. Totuși, G. Cornu și J. Foyer precizează că dacă există un drept procedural public, spiritul său derivă din dreptul substanțial (a se vedea G. Cornu, J. Foyer, Procédure civile, Presses Universitaires de France, 3-e édition, Paris, 1996, p. 11).
[ Mai mult... ]

§3 Sistemul dreptului procesual civil

3.1. Sistemul procesului civil

Toate aceste faze și etape alcătuiesc sistemul procesului civil. [ Mai mult... ]

3.2. Sistemul dreptului procesual civil

Partea generală are ca obiect de studiu principiile generale și instituțiile aplicabile tuturor fazelor procesului civil. În schimb, partea specială tratează activitatea specifică fiecărei faze de judecată. Executarea silită analizează instituțiile procesuale referitoare la modul de realizare efectivă a dispozițiilor cuprinse într-o hotărâre judecătorească sau într-un alt titlu executoriu. [ Mai mult... ]

§4 Dreptul procesual civil, dreptul public și dreptul privat

Într-adevăr, normele dreptului procesual civil constituie procedura de drept comun în materie civilă și comercială. Regula enunțată este statornicită în mod expres în art. 721 C. proc. civ.. Același text mai precizează că normele Codului de procedură civilă „se aplică și în materiile prevăzute de alte legi în măsura în care acestea nu cuprind dispoziții potrivnice”. [ Mai mult... ]

§5 Izvoarele dreptului procesual civil

;
se încarcă...