Dreptul Muncii (C.H. BECK)

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2012, ISBN 978-606-18-0013-1
de Alexandru Athanasiu

24 februarie 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvânt-înainte

Prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu [ Mai mult... ]

Codul muncii Comentariu pe articole

Art. 1. [Obiectul reglementării]

Rațiunea reglementării materiei juridice la nivele de complexitate diferite prin legi-cod, legi generale, legi speciale are în vedere, dacă nu chiar prezumă, fixarea unei ierarhii între normele juridice în prezență, în care legea-cod trasează principiile și fundamentul instituțiilor juridice avute în vedere, în timp ce normele din legile speciale asigură prin dezvoltarea instituțiilor juridice o cât mai completă „acoperire” normativă a realității factuale oferind și mecanismele jurid [ Mai mult... ]

Art. 16. [Forma scrisă a contractului]

Cât privește alin. (4) al art. 16, acesta reproduce fidel dispozițiile conținute în fostul alin. (3) al acestui articol, motiv pentru care rămân pe deplin valabile comentariile noastre din lucrarea Codul muncii. Comentariu pe articole, vol. I, Ed. C.H. Beck, București, 2007, p. 73-79. [ Mai mult... ]

Art. 17. Obligația de informare cu privire la clauzele generale din contract]

Considerăm că soluția promovată este fundamental greșită, fiind total contrară scopului pentru care a fost instituită obligația de informare, și anume de a pune „în gardă” pe angajat cu privire la conținutul contractului și la eventualele modificări ale sale. [ Mai mult... ]

Art. 25. [Clauza de mobilitate]

Promovarea în practica negocierii colective a unei atari soluții ar garanta cu mai multă forță exercitarea și valorificarea drepturilor cuvenite angajatului în temeiul art. 25 alin. (2) Codul muncii. [ Mai mult... ]

Art. 27. [Obligativitatea avizului medical la angajare]

În acest cadru conceptual și având în vedere caracterul de protecție al normelor dreptului muncii soluția promovată de legiuitorul din 2011 este extrem de severă și contrară principiilor de drept, respectiv ca vina angajatorului – neorganizarea examenului medical – să lezeze drepturile angajatului. De altfel, conform prevederilor H.G. nr. 355/2007, examenul medical se face la solicitarea angajatorului și ține de exercițiul responsabilității sale juridice în îndeplinirea acestei cerințe legale im [ Mai mult... ]

Art. 29. [Valorificarea aptitudinilor profesionale și personale la angajare]

Apreciem că formularea promovată de legea modificatoare a Codului muncii este, prin generalitatea ei, – activități în loc de funcții – mai adecvată la standardul terminologic legal, întrucât angajații nu sunt toți încadrați pe funcții, cu precădere muncitorii necalificați. [ Mai mult... ]

Art. 31. [Perioada de probă]

În raport cu cele mai sus arătate, apreciem că în prezent aplicarea prevederilor art. 31 alin. (3) în privința absolvenților de învățământ superior este legal imposibilă atât din cauza caracterului derogatoriu al reglementării în privința acestora, cât și din cauza absenței unei reglementări specifice prin situația lor juridică. [ Mai mult... ]

Art. 32. [Unicitatea perioadei de probă]

Soluția introducerii perioadei de probă după încheierea contractului individual de muncă, fără menționarea acesteia cu ocazia îndeplinirii obligației de informare, „apropie” comportamentul juridic al angajatorului de formula exercițiului condițiilor potestative pure din partea creditorului obligației lipsite de efecte juridice, chiar și în dreptul civil și, totodată, „videază” de orice garanție juridică exercițiul dreptului la muncă într-o concepție al cărei primitivism a [ Mai mult... ]

Art. 33. [Limitarea angajărilor în perioada de probă]

O asemenea practică legislativă intră în coliziune și cu jurisprudența Comitetului European de Drepturi Sociale al Consiliului Europei care, în aplicarea art. 24 din Carta Socială Europeană statuează că și în perioada de probă drepturile lucrătorului la preaviz și la garanțiile împotriva concedierii pe bază de motiv real și serios trebuie recunoscute și aplicate. [ Mai mult... ]

Art. 34. [Registrul general de evidență a salariaților]

Cât privește completarea alin. (5) care constă în dreptul fostului angajat de a solicita angajatorului eliberarea unor documente, considerăm soluția promovată drept extrem de utilă, întrucât în practica judiciară formularea anterioară deosebit de rigidă „la cererea salariatului” a creat probleme și chiar a generat litigii în cazul refuzului angajatorului de a elibera asemenea documente foștilor angajați. [ Mai mult... ]

Art. 35. [Cumul de funcții]

O astfel de soluție se susține și pe principiul potrivit cu care interpretarea actului juridic trebuie să asigure producerea de efecte juridice conform adagiului latin „actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat.” [ Mai mult... ]

Art. 36. [Angajarea cetățenilor străini]

Propunem ca într-o viitoare reglementare a prevederilor Codului muncii să fie eliminată trimiterea, evident greșită, la permisul de ședere în scop de muncă al cetățenilor străini și al apatrizilor pe teritoriul României. [ Mai mult... ]

Art. 39. [Principalele drepturi și obligații ale salariatului]

În al doilea rând, este de observat că prin intervenția legiuitorului în condițiile art. 39 s-a „întărit” suplimentar teza doctrinară privind caracterul concret al dreptului muncii ilustrat prin diversitatea regimurilor juridice aplicabile anumitor categorii de salariați – de pildă, regimul statutar – pe de o parte, iar, pe de altă parte, s-a promovat, într-o formulare explicită, rolul normativ fundamental al normei negociate – contractul colectiv de muncă – î [ Mai mult... ]

Art. 40. [Drepturile și obligațiile angajatorului]

În raport cu cele mai sus arătate, suntem de părerea că, față de redactarea actuală a conținutului art. 17 din Cod, problema aplicării textului de lege analizat este inactuală, întrucât legiuitorul nu a introdus în cuprinsul art. 17 cerința obiectivului de performanță. De lege ferenda, apreciem că este urgentă completarea art. 17 Codul muncii prin adăugarea obiectivului de performanță în cuprinsul obligației de informare și având conținutul la care ne-am referit. [ Mai mult... ]

Art. 44. [Durata delegării și drepturile bănești]

Este fără dubiu pentru oricine că refuzul încheierii unui act juridic – în cazul analizat, actul de prelungire a delegării – nu poate fi în niciun sistem și normă de drept un fapt ilicit sancționabil unilateral de către o parte contractantă. [ Mai mult... ]

Art. 49. [Modalitățile și efectele suspendării]

Faptul că lucrătorul rămâne la dispoziția angajatorului și pe perioada suspendării ne determină să considerăm că în această ipoteză suspendarea termenului de 20 de zile lucrătoare nu se aplică, iar încheierea actului adițional trebuie să aibă loc independent de faptul suspendării contractului de muncă. [ Mai mult... ]

Art. 50. [Suspendarea de drept]

· Din această perspectivă, apreciem necesară reformularea textului de lege examinat în sensul că în cazul avizelor cu valabilitate limitată în timp contractul de muncă nu se suspendă dacă formalitățile în vederea obținerii acestora au fost îndeplinite înainte de expirarea perioadei de valabilitate, iar organul administrativ nu a soluționat cererea în termen legal. [ Mai mult... ]

Art. 52. [Suspendarea din inițiativa angajatorului]

De asemenea, luarea acestor măsuri fără consultarea sindicatului reprezentativ și/sau a reprezentanților salariaților poate genera un conflict colectiv de muncă de competența instanțelor judecătorești. [ Mai mult... ]

Art. 53. [Drepturile și obligațiile salariaților în cazul întreruperii temporare a activității angajatorului]

Cât privește cuantumul indemnizației cuvenite angajatului în ipoteza întreruperii sau reducerii temporare de activitate, acesta este neschimbat – 75% din salariul cuvenit în funcția ocupată – (pentru detalii, a se vedea Al. Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan, Codul muncii. Comentariu pe articole, Vol. I, p. 287). [ Mai mult... ]

Art. 56. [Încetarea de drept a contractului individual de muncă]

Desigur că formula legislativă pe care o susținem poate fi ameliorată prin modificarea legislației pensiilor în sensul stabilirii în sarcina angajatorului a obligației de a preda documentele necesare emiterii deciziei de pensionare angajatului într-un termen rezonabil anterior îndeplinirii de către acesta a condițiilor de pensionare. [ Mai mult... ]

Art. 60. [Interdicții cu caracter temporar]

Ca atare, pentru o legiferare de acuratețe opinăm de lege ferenda eliminarea dizolvării din cuprinsul art. 60 alin. (2) Codul muncii. [ Mai mult... ]

Art. 61. [Cazurile de concediere pentru motive care țin de persoana salariatului]

În acest sens, este explicită practica Comitetului European de Drepturi Sociale în aplicarea art. 24 din Carta Socială Europeană (revizuită) privind dreptul lucrătorilor la protecție în caz de concediere. [ Mai mult... ]

Art. 63. [Cercetarea disciplinară prealabilă și evaluarea prealabilă]

Chiar dacă soluția promovată de legiuitor apare a fi mai pragmatică ea „ascunde” o tentativă periculoasă și prejudiciabilă de „șubrezire” a rolului normativ al contractului colectiv de muncă în structurarea conținutului obligațional al raportului juridic de muncă. [ Mai mult... ]

;
se încarcă...