Dreptul Afacerilor (C.H. BECK)

Manipularea pieței de capital, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, ISBN 978-973-115-358-2
de Cristian Duțescu

16 mai 2008

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Praxis

Manipularea pieței de capital

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Introducere

În sfârșit, reliefăm faptul lucrarea de față vizează instituția manipulării pieței de capital, cu toate că tehnicile manipulative analizate sunt deopotrică aplicate și pe piețele reglementate de mărfuri. În unele situații, îndeosebi în cazul prezentării unor elemente de jurisprudență legate de anumite procedee manipulative, am făcut vorbire și de manipularea piețelor pe care se tranzacționează mărfuri. [ Mai mult... ]

Abrevieri

AGEA

– Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

alin.

– alineat(ul)

AMF

– Autorite des Marches Financieres

art.

– articol(ul)

BVB

– Bursa de Valori București

C. civ..

– Codul civil

C.O.B.

– Commission des Operations de Bourse

C. pen.

– Codul penal

C. proc. civ..

– Codul de procedură civilă

C. proc. pen.

– Codul de procedură penală

Cass.

– Curtea de Casație franceză

CFTC

– Commodity Futures Trading Commission

CNVM

– Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

ed.

– ediția

Ed.

– Editura

FSMA 2000

– Financial Securities and Markets Act 2000

H.G.

– Hotărâre de Guvern

ibidem

– în același loc

JOCE

– Jurnalul Oficial al Comunităților Europene

lit.

– litera

M. Of.

– Monitorul Oficial

M.A.D.

– Market Abuse Directive

n.n.

– nota noastră

nr.

– număr(ul)

O.G.

– Ordonanța Guvernului

O.U.G.

– Ordonanța de urgență a Guvernului

OJ

– Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

op. cit.

– opera citată

p.

– pagina

parag.

– paragraful

pct.

– punctul, punctele

S.S.I.F.

– Societate de Servicii de Investiții Financiare

SEC

– Securities Exchange Commission

supra

– mai sus

SVM

– Societate de Valori Mobiliare

vol.

– volumul

[ Mai mult... ]

Capitolul I Noțiunea și natura manipulării pieței de capital. Clasificarea faptelor de manipulare

În analiza semantică a noțiunii de „manipulare”, din perspectiva subiectului acestei lucrări, nu vom avea în vedere decât acest sens figurat negativ. [ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Semantica noțiunilor de manipulare și manipulare a pieței

j) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emisii de substanțe sau rate ale inflației sau alți indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere), precum și orice alte contracte derivate în legătură cu active, dreptu [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Definiții legale ale noțiunii de manipulare a pieței de capital

1 Interpretarea este restrictivă atunci când, „între formularea unui text legal și cazurile de aplicare practică există neconcordanță, în sensul că formularea este prea largă față de ipotezele care se pot încadra în acest text”, Gh. Beleiu, op. cit., p. 54.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Natura faptei de manipulare a pieței. Clasificarea formelor de manipulare a pieței de capital

În cazul manipulării titlurilor lichide, în genere sunt necesare fonduri importante pentru a fi alocate operațiunii respective, cu toate că și răspândirea de informații false sau utilizarea altor procedee fictive poate produce, în anumite condiții, rezultatul distorsionării prețului. [ Mai mult... ]

Capitolul II Evoluția legislativă în domeniul manipulării pieței de capital. Sistemul normativ european creat de directiva abuzului de piață

Vom încerca să avem o privire mai atentă asupra legislației americane, pentru a nu reveni cu descrieri ample ale acesteia atunci când vom menționa pe parcursul acestei lucrări diverse cazuri din jurisprudența SEC și a instanțelor americane. [ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Manipularea pieței de capital în legislația română anterioară Legii nr. 297/2004

1 Este vorba de dosarul Rompetrol, în care au fost incriminate fapte petrecute în luna aprilie 2004.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Manipularea pieței de capital în principalele legislații europene în perioada anterioară adoptării Directivei nr. 6/2003 privind abuzul de piață

Totodată, codul introduce și utilizează instituția investitorului obișnuit (regular user). „Investitorul obișnuit” este potrivit codului o persoană ipotetică, rezonabilă, a cărei judecată a comportamentului este imparțială și obiectivă. Investitorul obișnuit este familiarizat cu piața instrumentelor financiare respective și înțelege standardele pieței. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Manipularea pieței de capital în dreptul american

Titlul VIII al Sarbanes Oxley Act, cunoscut ca un act normativ de sine stătător sub numele de „Corporate and Criminal Fraud Accountability Act of 2002’’, conține o serie de prevederi referitoare la faptele ilicite din domeniul înregistrărilor contabile. În cadrul acestui titlu sunt descrise fapte considerate a fi infracțiuni financiare, constând în manipularea, distrugerea sau alterarea înregistrărilor financiare sau împiedicarea investigațiilor asupra contabilității emitenților. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Manipularea pieței de capital în legislația Uniunii Europene

– furnizează consultanță tehnică la solicitarea Comisiei referitoare la aspectele de interes actual privind piețele valorilor mobiliare din UE, precum agențiile de rating și analiștii financiari. [ Mai mult... ]

Capitolul III Piețele de instrumente financiare. Caracteristici și modalități de efectuare a tranzacțiilor pe diferite segmente de piață

2 E. Avgouleas, The Mechanics and Regulation of Market Abuse, Oxford University Press, 2005, p. 11.
[ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Clasificarea piețelor de instrumente financiare

Un sistem bilateral de tranzacționare îl oferă și internalizatorul sistematic, întreprindere de investiții care oferă clienților săi posibilitatea efectuării de tranzacții în afara pieței reglementate sau unui sistem multilateral de tranzacționare, prevăzută de legislația Uniunii Europene. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Piețe și sisteme bursiere conform Directivei Parlamentului și Consiliului European 2004/39/CE – MiFID2

d) în cazul unei acțiuni lichide, valoarea medie a ordinelor executate. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Tipuri de piețe pe care se încheie tranzacții bursiere în România

Din această perspectivă, menținerea unei viziuni ambigue cu privire la modalitatea de interpretare a unor norme europene, concretizată prin abordări curioase din partea autorității pieței de capital din România a textelor legale în materia abuzului de piață nu poate decât să afecteze încrederea investitorilor în piața românească, inclusiv a celor instituționali, care, prin sumele investite, influențează în măsură hotărâtoare evoluția bursei locale. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Sancționarea faptelor de manipulare a pieței în cazul operațiunilor cu instrumente financiare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

Un caz aparte îl reprezintă însă Piața Rasdaq, întrucât viziunea Comisiei Naționale aValorilor Mobiliare din momentul de față exclude această piață din categoria piețelor reglementate. Potrivit art. 154 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, toți emitenții ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața RASDAQ vor fi transferați pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB, la data aprobării constituirii acestuia. Atâta timp cât acest text normativ este în vigoare, si [ Mai mult... ]

Capitolul IV Subiectele faptei de manipulare a pieței de capital

Utilizăm în cadrul acestui capitol, precum și cazul altor părți din această lucrare o terminologie proprie mai degrabă dreptului penal numai din rațiuni ce țin de claritatea exprimării. Orice referire la anumiți termeni caracteristici dreptului penal din cadrul acestui capitol trebuie priviți ca fiind aplicabili și în ipoteza ilicitului contravențional. [ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Subiectul activ

Deținerea unei anumite calități este cerută doar pentru autorul faptei de manipulare, nu și pentru eventualii complici sau pentru alte persoane care au săvârșit nemijlocit, la rândul lor, fapte de manipulare acționând concertat cu subiectul activ calificat. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Subiectul pasiv

Pe de altă parte, este limpede că investitorul de bună-credință poate considera la un moment dat că a fost indus în eroare de o anumită practică ce poate să emită semnale false, însă el nu va dobândi calitatea de subiect pasiv în situația în care acea practică nu este interzisă în mod expres sau indirect pe piața respectivă și nici nu este privită de investitorii obișnuiți de pe piața în discuție drept un abuz de piață. [ Mai mult... ]

Capitolul V Analiza faptelor de manipulare

1 Tyrone Callahan and Chris Parsons On the Strategy and Profits of Trade-Based Market Manipulation, 2007, p. 5 http://www.cob.fsu.edu/fin/CallahanParsons1_08_07.pdf.
[ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Tranzacții sau ordine de tranzacționare care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau prețul instrumentelor financiare

1 Dec. Sanction AMF, Commission de sanction, 1er sanction, 16 juin 2005, în S. Loyrette, op. cit., p. 261-262.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Tranzacții sau ordine de tranzacționare care mențin, prin acțiunea uneia sau a mai multor persoane acționând împreună, prețul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial

;
se încarcă...