Dreptul Afacerilor (C.H. BECK)

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2012, ISBN 978-606-18-0026-1
de Ion Turcu

22 mai 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Pagina 1 din 8

Cumpără forma completă
  •  

Abrevieri

alin.

- alineatul

art.

- articolul

B.N.R.

- Banca Națională a României

c.

- contra

dec.

- decizia

ed.

- ediția

Ed.

- Editura

lit.

- litera

nr.

- numărul

p.

- pagina

pct.

- punctul

SA

- societate pe acțiuni

SC

- societate comercială

sent.

- sentința

sent. civ.

- sentința civilă

sent. com.

- sentința comercială

SRL

- societate cu răspundere limitată

UNPIR

- Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România

UNPRL

- Uniunea Națională a Practicienilor în Reorganizare și Lichidare

vol.

- volumul

[ Mai mult... ]

Argument la ediția a 4-a Soarta obligațiilor civile atacate de criza financiară

Atât prin numărul lor, cât și prin conținut, aceste modificări legislative prezintă o importanță suficient de mare pentru a se justifica necesitatea celei de-a patra ediții a acestei cărți. [ Mai mult... ]

Comentariu general la cea de-a 4-a ediție Caracterele specifice ale dreptului insolvenței

Ar fi nefiresc să sfârșim această scurtă pledoarie pe o notă fatalistă. Încă nu este prea târziu pentru ca Guvernul, așa cum s-a constituit după ultimele alegeri, să intervină radical în sensul sugestiilor prezentate mai sus. [ Mai mult... ]

Capitolul I Dispoziții generale

Art. 1. [Procedura generală și procedura simplificată. Domeniu de aplicare]37

Situația este diferită în cazul asociației de proprietari/locatari, deși denumirea comună („asociație”) poate fi derutantă. [ Mai mult... ]

Art. 2. [Termeni și expresii]

9. creanțe subordonate. [ Mai mult... ]

Art. 3. [Termeni și expresii]

NOTĂ: Decizia CA Ploiești este nelegală, deoarece garanțiile creanțelor nu se constituie prin măsuri de executare silită întreprinse de creditor, ci numai prin convenție. A se vedea hotărârile legale pronunțate în această problemă de către CA Timișoara și CA Constanța (Decizia nr. 364 din 26 martie 2007 a CA Timișoara, secția comercială și Decizia nr. 1741 din 27 septembrie 2007 a CA Constanța, secția comercială, ambele publicate în Procedura insolvenței. Culegere de practică judiciară 2006-2009, volumul II. Administrarea procedurii insolvenței. Reorganizarea și falimentul, UNPIR și Ed. C.H. Beck, București 2011, p. 40, respectiv 182) [ Mai mult... ]

Art. 4. [Cheltuielile procedurii]

12 CA București, secț. a V-a com., dec. nr. 550 din 22 aprilie 2002, în Practică judiciară comer-cială, 2002, Ed. Brilliance, Piatra-Neamț, 2004.
[ Mai mult... ]

Capitolul II Participanții la procedura insolvenței

Art. 5. [Organele procedurii]

Este greu de imaginat în toate detaliile fenomenul care ar putea fi generat de aceste schimbări. Avem experiența anilor precedenți când s-a modificat împărțirea teritorial-administrativă a României și, totodată, competența instanțelor judecătorești. Nu a fost îndeajuns creșterea explozivă a numărului de dosare, acum se adaugă plimbarea lor cu inevitabilele rătăciri intenționate sau neintenționate, schimbarea judecătorului în aproape fiecare dosar, cu consecința obligației pentru n [ Mai mult... ]

Secțiunea 1. Instanțele judecătorești

Art. 6. [Competență]

21 E. Radu, președintele UNPRL, în Phoenix, nr. 3/2003, p. 4.
[ Mai mult... ]

Art. 7. [Citarea și comunicarea actelor de procedură]

Notificarea deschiderii procedurii față de debitorul societate tranzacționată pe o piață reglementată se va realiza și cu Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. [ Mai mult... ]

Art. 8. [Judecarea recursului]

În practica unor judecători-sindici, suspendarea s-a realizat de facto prin trimiterea întregului dosar, împreună cu recursul, la curtea de apel și sistarea oricărui act de procedură până la restituirea dosarului. Se învederează, încă o dată, necesitatea unui regulament specific privind circuitul dosarelor având ca obiect procedura insolvenței. Până atunci se aplică dispozițiile art. 8 alin. (3) și (6). [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a. Judecătorul-sindic

Art. 9. [Competența funcțională]

Repartizarea cauzelor având ca obiect procedura prevăzută de prezenta lege judecătorilor desemnați ca judecători-sindici se realizează potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, în mod aleatoriu, în sistem informatizat. [ Mai mult... ]

Art. 10. Abrogat.

Art. 11. [Atribuțiile judecătorului-sindic]

Prin modificarea adusă de O.U.G. nr. 173/2008 la acest articol și la lit. c) s-a atras atenția asupra obligației de a efectua verificări prealabile cu privire la compatibilitatea celui desemnat, pentru a evita incidente ulterioare pe parcurs în care să se invoce incompatibilitatea. [ Mai mult... ]

Art. 12. [Hotărârile judecătorului-sindic]

Legea nr. 304/2004 în art. 57 a prevăzut structura completului de judecată al tribunalului ca fiind alcătuită din 2 judecători și în această compunere se va desemna judecătorul-sindic care va opera într-un anumit dosar. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a. Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor

Art. 13. [Convocare]

e) creditorilor deținând cel puțin 30% din valoarea totală a creanțelor. [ Mai mult... ]

Art. 14. [Ordinea de zi, reprezentare, vot, deliberări, hotărâri]

Prin textul alineatului (8) se reglementează și procedura de judecare a cererii prevăzută la alin. (7). [ Mai mult... ]

Art. 15. [Cvorumul și majoritatea necesare]

Exceptând situațiile în care legea prevede o majoritate specială, ședințele adunării pot delibera în mod valabil dacă sunt prezenți titularii creanțelor însumând cel puțin 30% din valoarea totală a creanțelor împotriva averii debitorului. Modificarea adusă alin. (1) al art. 15 prin O.U.G. nr. 173/2008 a eliminat mențiunea participării membrilor comitetului creditorilor și un număr de membri ai comitetului creditorilor pentru că, în mod firesc, creditorii cu creanțe mai mari prin v [ Mai mult... ]

Art. 16. [Constituirea comitetului creditorilor]

Un fenomen interesant se petrece cu președintele comitetului. Dacă în alin. (3) creditorul este înălțat la rangul de președinte, în alin. (6) el este retrogradat la calitatea de „delegat”. Sic transit … [ Mai mult... ]

Art. 17. [Atribuții, deliberare, adoptarea deciziilor. Contestații]

Toate aceste convocări de adunări și comitete și desfășurări de ședințe ale creditorilor sunt amplu cronofage și adeseori dezolant ineficiente. De aceea credem că se impune o reformă radicală constând, printre altele, și în renunțarea la adunarea creditorilor și la comitetul creditorilor pentru a fi înlocuite cu reprezentantul creditorilor. Modelul francez funcționează satisfăcător de peste 20 de ani și, în condițiile participării ca membru al Uniunii Europene și ale aplicării dreptulu [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a. Administratorul special

Art. 18. [Desemnare și atribuții]

51 Pentru detalii interesante privind remunerația practicianului în insolvență, în dreptul comparat și în dreptul nostru, recomandăm studiul documentat publicat de economistul B. Herzog, în Phoenix nr. 1/2002, p. 22-25.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a. Administratorul judiciar

Art. 19. [Desemnare]

;
se încarcă...