Drept Public (C.H. BECK)

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2013, ISBN 978-606-18-0268-5
de Cătălin-Silviu Săraru

09 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Formulare și modele juridice

Cartea de contracte administrative. Modele • Comentarii • Explicații

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Nota editorului

Modelele de contracte administrative, astfel cum sunt prezentate în această lucrare, sunt incluse în Biblioteca juridico-economică onlineLegalis.ro, putând fi accesate alături de legislația completă a României, jurisprudență și doctrina consacrată a Editurii C.H. Beck. Prin publicarea acestei cărți, pe care o aducem și mai aproape de practicianul de succes, vă propunem accesul rapid, instant, de pe orice calculator conectat la internet, aceasta constituind rezultatul adaptării tradiției și profesionalismului german la piața de carte românească. [ Mai mult... ]

Cuvânt-înainte

București, 5 noiembrie 2013 [ Mai mult... ]

Abrevieri

vol. – volum(ul) [ Mai mult... ]

1 Contracte de concesiune

[13] Soluționarea litigiilor. Soluționarea litigiilor dintre concedent și concesionar în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. [ Mai mult... ]

2 Contracte de achiziții publice

[12] Litigii. A se vedea supra, nr. 11 – Contract de achiziții publice de furnizare de produse, pct. [12], p. 176. [ Mai mult... ]

3 Contracte de atribuire a folosinței unor bunuri din domeniul public

[10] Modificarea contractului. A se vedea supra, nr. 3 – Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local prin concesiune, pct. [15], p. 40. [ Mai mult... ]

4 Contracte de management public

[8] Soluționarea litigiilor. Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de management, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. [ Mai mult... ]

5 Structuri asociative

În aceste cazuri, jurisdicțiile competente sunt cele ale statului membru a cărui Constituție prevede dreptul de recurs menționat anterior. [ Mai mult... ]

6 Contracte de parteneriat

Președintele consiliului de administrație al consorțiului universitar primește oindemnizație lunară, propusă de consiliul de administrație și aprobată de senatele universitare, respectiv, după caz, de consiliile de administrație ale unităților de cercetare-dezvoltare. Membrii consiliului de administrație al consorțiului universitar primesc oindemnizație lunară care nu poate depăși 25% din cea apreședintelui consorțiului universitar (art. 10 din Legea nr. 287/2004). [ Mai mult... ]

7 Contracte privind transportul pe căile ferate

5] Litigii. Contractul de servicii publice al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – SA având ca obiect prestarea unui serviciu public (transportul feroviar public de călători) va intra în categoria prevăzută de art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, litigiile cu privire la încheierea, interpretarea, modificarea, executarea și încetarea sa fiind, prin urmare, de competența instanței de contencios admini [ Mai mult... ]

8 Alte contracte

5] Litigii. Acordul de grant între Fondul Român de Dezvoltare Sociala și reprezentanții de drept ai beneficiarilor având ca obiect prestarea unui serviciu public social care corespunde unei nevoi de interes general – reducerea sărăciei – va intra în categoria prevăzută de art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, litigiile cu privire la încheierea, interpretarea, modificarea, executarea și încetarea sa fiind, prin urmare, de competența insta [ Mai mult... ]

9 Clauze contractuale de drept public

În cazul denunțării unilaterale, despăgubirea având un caracter prealabil, contractul nu va înceta decât în momentul în care autoritatea publică a plătit despăgubirea contractantului. Despăgubirea va trebui să acopere atât prejudiciul efectiv suferit (damnum emergens), cât și beneficiul nerealizat (lucrum cessans). Autoritatea publică contractantă va notifica intenția de a denunța unilateral contractul și va face mențiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură, iar părțile vor stabili cuantumul despăgubirilor datorate contractantului și modul de plată a acestora. În caz de dezacord, acestea vor fi stabilite de instanța judecătorească sau, după caz, de instanța arbitrală precizată prin contract. [ Mai mult... ]

10 Interpretarea contractelor

40 Principii de interpretare a contractelor administrative

;
se încarcă...