Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 858/2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32018R0858

Modificări (...)

În vigoare de la 14 iunie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

(1) JO C 303, 19.8.2016, p. 86.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziția Parlamentului European din 19 aprilie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 22 mai 2018.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), piața internă cuprinde o zonă fără frontiere interne, în cadrul căreia se asigură libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalului. Normele pieței interne ar trebui să fie transparente, simple, coerente și eficiente, oferind astfel securitate juridică și claritate în beneficiul întreprinderilor și al consumatorilor.

(2) În acest scop, Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) a instituit un cadru UE cuprinzător pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective.

(3) Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).

(3) În 2013, Comisia a efectuat o evaluare a cadrului juridic al Uniunii pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, care a arătat că prin Directiva 2007/46/CE s-a instituit un cadru adecvat pentru realizarea principalelor obiective de armonizare, funcționare eficace a pieței interne și concurență loială și a concluzionat că, prin urmare, acest cadru ar trebui să se aplice în continuare.

(4) Respectiva evaluare a concluzionat, de asemenea, că este necesar, cu toate acestea, să se introducă dispoziții privind supravegherea pieței pentru a completa cerințele de omologare de tip, să se clarifice procedurile de rechemare și cele de salvgardare, precum și condițiile pentru acordarea de extinderi ale omologărilor pentru tipuri de vehicule existente, să se îmbunătățească punerea în aplicare a cadrului de omologare de tip prin armonizarea și consolidarea procedurilor pentru omologarea de tip și pentru conformitatea procedurilor de producție aplicate de autoritățile statelor membre și de serviciile tehnice, să se delimiteze clar rolurile și responsabilitățile operatorilor economici din lanțul de aprovizionare, precum și ale autorităților și ale părților implicate în punerea în aplicare a cadrului, garantând independența autorităților și părților respective și prevenind conflictele de interese, precum și că este necesar să se îmbunătățească gradul de adecvare al sistemelor alternative de omologare (omologări naționale pentru serii mici și omologări naționale individuale ale vehiculelor) și gradul de adecvare al procesului de omologare de tip în mai multe etape în scopul de a asigura flexibilitatea necesară pentru piețele de nișă și pentru întreprinderile mici și mijlocii, fără însă a afecta condițiile de concurență echitabile.

(5) În plus, recente dificultăți la punerea în aplicare a cadrului pentru omologarea UE de tip au scos la iveală anumite deficiențe și au demonstrat că este nevoie de o revizuire fundamentală a acestuia pentru a asigura un cadru de reglementare solid, transparent, previzibil și sustenabil care să garanteze un nivel ridicat de siguranță și de protecție a sănătății și a mediului.

(6) Prezentul regulament introduce o serie de garanții care să preîntâmpine aplicarea necorespunzătoare a cerințelor impuse în procesul de acordare a omologării vehiculelor, sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate. Pentru a evita abuzurile în cadrul procesului de omologare în viitor, este important ca respectivele garanții să fie eficace.

(7) Prezentul regulament stabilește norme și principii armonizate pentru omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, precum și pentru omologarea individuală a vehiculelor, în vederea asigurării bunei funcționări a pieței interne, în interesul companiilor și al consumatorilor și pentru a oferi un nivel ridicat de siguranță și de protecție a sănătății și a mediului.

(8) Prezentul regulament stabilește cerințele tehnice și administrative pentru omologarea de tip a autovehiculelor pentru transportul de persoane (categoria M) și a autovehiculelor pentru transportul de marfă (categoria N) și a remorcilor acestora (categoria O), precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, cu scopul de a asigura un nivel ridicat de siguranță și de performanță de mediu.

(9) Autoritățile naționale ar trebui să asigure aplicarea și respectarea cerințelor prezentului regulament într-un mod uniform la nivelul Uniunii pentru a asigura condiții de concurență echitabile și pentru a se evita aplicarea unor standarde divergente la nivelul Uniunii. Acestea ar trebui să coopereze pe deplin cu forumul pentru schimbul de informații privind respectarea legii (denumit în continuare "forumul") și cu Comisia în ceea ce privește activitățile de audit și de supraveghere ale acesteia.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...