Legestart nr. 9/2017

Pe contractul individual de muncă se pune viza de control financiar preventiv?
de Maria Badoi

18 septembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Referințe articol: viza

Problemă întâlnită în practică: La o instituție publică, pe contractul individual de muncă se pune viza de CFP (control financiar preventiv)?

Punct de vedere al autorului:

1. Potrivit art. 23 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice: "Controlul financiar preventiv și auditul intern se exercită asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice și/sau patrimoniul public și sunt exercitate conform reglementărilor legale în domeniu."

2. Potrivit art. 24 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice: "(1) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor din fonduri publice se aprobă de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectuează de către conducătorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plății. (2) Angajarea și ordonanțarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu și a controlului financiar preventiv delegat, după caz, potrivit dispozițiilor legale."

3. Conform art. 2 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare: "În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: c) control financiar preventiv - activitatea prin care se verifică legalitatea și regularitatea operațiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora; ...] o) legalitate - caracteristica unei operațiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării acesteia; p) operațiune - orice acțiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acesteia; q) oportunitate - caracteristica unei operațiuni de a servi în mod adecvat, în circumstanțe date, realizării unor obiective ale politicilor asumate; ...] v) regularitate - caracteristica unei operațiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor și regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriei de operațiuni din care face parte."

4. Conform art. 6 din O.G. nr. 119/1999: "(1) Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operațiuni care vizează, în principal: a) angajamente legale și credite bugetare sau credite de angajament, după caz; b) deschiderea și repartizarea de credite bugetare; c) modificarea repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni ale clasificației bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite; d) ordonanțarea cheltuielilor; e) efectuarea de încasări în numerar; f) constituirea veniturilor publice, în privința autorizării și a stabilirii titlurilor de încasare; g) reducerea, eșalonarea sau anularea titlurilor de încasare; h) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentând contribuția viitoare a României la acest organism; [...] i) recuperarea sumelor avansate și care ulterior au devenit necuvenite; j) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale; k) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale; l) alte tipuri de operațiuni, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice. (2) În funcție de specificul entității publice, conducătorul acesteia poate decide exercitarea controlului financiar preventiv și asupra altor tipuri de proiecte de operațiuni decât cele prevăzute la alin. (1)."

5. Conform art. 7 din O.G. nr. 119/1999: "Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni care fac obiectul acestuia potrivit art. 6 din punctul de vedere al: a) legalității și regularității; b) încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, după caz, stabilite potrivit legii."

6. Conform art. 10 din O.G. nr. 119/1999: "(1) Se supun aprobării ordonatorului de credite numai proiectele de operațiuni care respectă întru totul cerințele de legalitate, regularitate și încadrare în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, care poartă viza de control financiar preventiv propriu.

(2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în drept, competente în acest sens potrivit prezentei ordonanțe, și prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal și atestă îndeplinirea condițiilor legale, a regularității și încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, a proiectelor de operațiuni supuse aprobării ordonatorului de credite.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...