Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos din 07.09.2011

Modificări (5), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 ianuarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta metodologie reglementează organizarea și desfășurarea activității de examinare a stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, pentru acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.

Art. 2. -

(1) Statul asigură copilului protecția și îngrijirea necesare în vederea asigurării bunăstării sale, ținând seama de drepturile și obligațiile părinților săi, ale reprezentanților săi legali sau ale altor persoane cărora acesta le-a fost încredințat în mod legal, inclusiv dreptul la educație și la sănătate.

(2) Statul asigură asistența medicală și măsurile de ocrotire a sănătății pentru toți copiii, cu accent pe dezvoltarea măsurilor primare de ocrotire a sănătății.

Art. 3. -

(1) Asistența medicală și de medicină dentară acordată preșcolarilor și elevilor pe toată perioada în care se află în unitățile de învățământ se asigură în cabinetele medicale și de medicină dentară din grădinițe și școli.

(2) Acolo unde nu există cabinete medicale și de medicină dentară în grădinițe și școli, asistența medicală prevăzută la alin. (1) se realizează prin medicii și medicii dentiști din localitățile respective sau din localități apropiate, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

Examinarea și evaluarea stării de sănătate acordate prin asistența medicală pentru preșcolari și elevi se asigură pe toată perioada în care aceștia se află în unitățile de învățământ, având următoarele componente:

a) servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi - identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității, gestionarea circuitelor funcționale, verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică;

b) servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective - imunizări, triaj epidemiologie; Modificări (1)

c) servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor -evaluarea stării de sănătate, monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice, eliberarea documentelor medicale necesare;

d) servicii de asigurare a stării de sănătate individuale -acordarea de scutiri medicale, acordarea de îngrijiri medicale pentru afecțiuni curente, care nu necesită apelarea la Serviciul unic de urgență - 112, până la preluarea copilului de către medicul de familie sau în colaborare cu acesta;

e) servicii medicale de asigurare a stării de sănătate -acțiuni medicale curative, acordarea de consultații medicale la cerere, eliberarea de bilete de trimitere în regim special și de rețete gratuite și acordarea de prim ajutor în caz de urgență;

f) activități de educație pentru sănătate și de promovare a unui stil de viată sănătos.

Art. 5. -

(1) Categoriile de personal implicate în asigurarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor sunt următoarele:

a) personalul medical din unitatea de învățământ și, după caz, medicul de familie care deservește unitatea;

b) personalul din direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București;

c) personalul din administrația publică locală cu competențe partajate în învățământul preuniversitar de stat, cu excepția învățământului special;

d) directorul unității de învățământ;

e) dirigintele sau profesorul pentru învățământ primar/preșcolar al clasei/grupei respective;

f) personalul didactic, personalul didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de învățământ;

g) personalul din inspectoratele școlare județene/al municipiului București.

(2) Atribuțiile personalului, pe categorii, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 6. -

Baremul de dotare a cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate sunt prevăzute în anexa nr. 2.

CAPITOLUL II Organizarea examinării stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile școlare de stat și particulare autorizate/acreditate de către cadrele medicale

Art. 7. -

(1) Examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile școlare de stat și particulare autorizate/acreditate are ca scop îmbunătățirea stării de sănătate, prin evaluarea sănătății colectivități de copii, prevenirea îmbolnăvirilor și depistarea precoce a unor afecțiuni, deficiențe sau factori de risc, prin inițierea rapidă a acțiunilor necesare ori a măsurilor adecvate de educație pentru sănătate,

(2) Examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate nu exclude și nu se suprapune cu examinarea stării de sănătate a copilului în calitate de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

Examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate urmărește, cu prioritate, următoarele obiective pentru fiecare dintre categoriile de beneficiari:

a) preșcolari:

(i) evaluarea stării de dezvoltare fizică și neuropsihomotorie și aprecierea stării de sănătate;

(ii) depistarea diverselor deficiențe sau boli psihofizice, organice, senzoriale, de vorbire, congenitale ori dobândite, și aplicarea precoce a tratamentelor recuperatoare medicale și educative, în vederea integrării viitoare în unități de învățământ;

(iii) consilierea părinților/reprezentanților legali ai copiilor în vârstă de 6-7 ani, în raport cu starea lor de sănătate, după caz, și îndrumarea spre învățământul special (pentru deficienții mintal, senzorial și motor);

(iv) formarea unor deprinderi și abilități de viață sănătoasă;

b) elevi:

(i) evaluarea stării de dezvoltare fizică și neuropsihomotorie și aprecierea stării de sănătate;

(ii) depistare precoce a bolilor:

- depistarea tulburărilor în dezvoltarea fizică și neuropsihică;

- depistarea deficiențelor și/sau a bolilor specifice vârstei;

(iii) depistare precoce a factorilor și comportamentelor cu risc:

- nutriționali;

- alcool;

- tutun;

- droguri, inclusiv etnobotanice;

- BTS (boli cu transmitere sexuală);

- sedentarism;

- violență;

- alți factori de risc;

(iv) orientarea școlară și profesională în funcție de starea de sănătate individuală;

(v) formarea unui stil de viață sănătos.

Art. 9. -

Copiii și tinerii depistați, în urma examinărilor medicale, cu boli sau deficiențe vor fi luați în evidență specială și, după caz, vor fi dispensarizați de medicul colectivității împreună cu medicul de familie și/sau cu medicii de alte specialități, în vederea recuperării stării lor de sănătate.

Art. 10. -

Etapele examinărilor medicale periodice și de bilanț ale stării de sănătate sunt următoarele:

a) examinările medicale periodice ale stării de sănătate efectuate anual pentru toți preșcolarii din colectivități;

b) examinările medicale periodice ale stării de sănătate efectuate anual pentru toți elevii;

c) examinările medicale periodice de bilanț ale stării de sănătate efectuate pentru toți elevii din clasele I, a IV-a, a VIII-a/ a IX-a, a XIII-a/a XIII-a și din ultimul an al școlilor profesionale.

Art. 11. -

(1) Programarea examinării medicale a stării de sănătate se face de către medic împreună cu conducerea colectivității de preșcolari sau a unității de învățământ (care va asigura și mobilizarea la datele fixate).

(2) Examinările medicale periodice de bilanț ale stării de sănătate vor începe cu elevii din clasa a IX-a, iar în liceu, cu clasa a XII-a, pentru depistarea eventualelor cazuri de afecțiuni cronice sau cronicizabile, cu trimitere la medicii specialiști în vederea consilierii privind orientarea școlară și profesională, în funcție și de eventualele abateri de la starea de sănătate.

(3) Examinarea medicală se face elevilor din clasa a IV-a și din ultimul an al școlilor profesionale.

(4) În ultimele două luni înainte de închiderea anului școlar vor fi examinați elevii din clasa I, prilej cu care va putea fi efectuată o comparație între starea de sănătate a acestora la intrarea în școală și, respectiv, la sfârșitul clasei I.

CAPITOLUL III Modul de efectuare a examinărilor medicale periodice de bilanț ale stării de sănătate

Art. 12. -

Personalul care asigură examinarea este format din:

a) asistentele medicale din colectivitățile de preșcolari, din unitățile școlare sau, în absența acestora, din personalul sanitar desemnat de medicul de familie. Acest personal efectuează măsurătorile somatometrice și determinările fiziometrice;

b) profesorul pentru învățământ preșcolar din grădinițe, care efectuează aprecierea dezvoltării neuropsihice și a limbajului și care consemnează sub semnătură datele obținute în fișa specială a preșcolarului;

c) medicul colectivității (școlar, al unității de învățământ sau de familie).

Art. 13. -

Preșcolarii și elevii care au fost depistați cu probleme de sănătate ce nu pot fi rezolvate de medicul examinator vor fi trimiși de către acesta la cabinetele de specialitate, pentru precizarea diagnosticului și a atitudinii terapeutice.

Art. 14. -

Examinările medicale periodice de bilanț ale stării de sănătate se realizează după cum urmează:

a) efectuarea anamnezei, cu accent pe: date fiziologice referitoare la pubertate, boli care au apărut în intervalul dintre ultima examinare medicală de bilanț și data examinării, deficiențe senzoriale, de limbaj, de dezvoltare mintală, date sociofamiliale, factori de risc;

b) efectuarea unui examen clinic pe aparate și sisteme, avându-se în vedere în cadrul acestuia și examenul endocrinologie;

c) efectuarea examenului dezvoltării fizice (somatoscopie, somatometrie, fiziometrie);

d) depistarea tulburărilor de vedere;

e) depistarea tulburărilor de auz;

f) depistarea întârzierilor în dezvoltarea neuropsihică la preșcolari;

g) înregistrarea datelor obținute în urma examinărilor medicale periodice de bilanț ale stării de sănătate în fișa medicală a copilului.

Art. 15. -

Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/teminarea unui ciclu de învățământ sunt prezentate în anexa nr. 3, iar normarea personalului medical din unitățile de învățământ este prevăzută în anexa nr. 4.

CAPITOLUL IV Rolul unităților de învățământ și al autorităților publice locale în asigurarea și în menținerea stării de sănătate a elevilor

Art. 16. -

(1) Unitățile de învățământ, prin directorul școlii și în colaborare cu cadrele medicale, asigură condițiile necesare examinării și evaluării stării de sănătate a elevilor.

(2) Conducerea unităților de învățământ și autoritățile publice locale asigură condițiile igienico-sanitare de funcționare privind organizarea și desfășurarea, în bune condiții, a activității instructiv-educative, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările ulterioare.

Art. 17 -

Conducerea unităților de învățământ face demersuri pe lângă autoritățile publice locale în vederea respectării prevederilor legale cu privire la: prevenirea consumului de substanțe toxice, asigurarea unei alimentații sănătoase în unitățile de învățământ, derularea programelor și proiectelor naționale guvernamentale.

Art. 18. -

În unitățile de învățământ se organizează activități educative extracurriculare și extrașcolare pentru promovarea unui stil de viață sănătos.

Art. 19. -

Unitățile de învățământ prezintă în oferta lor activități formale de educație pentru sănătate.

Art. 20. -

Unitățile de învățământ încheie parteneriate cu instituții guvernamentale și neguvernamentale în vederea promovării stilului de viață sănătos și responsabil în rândul elevilor.

Art. 21. -

Unitățile de învățământ colaborează cu comunitatea locală și cu părinții/reprezentanții legali ai elevilor pentru promovarea principiilor de viață sănătoasă.

Art. 22. -

Unitățile de învățământ au obligația să informeze părinții sau reprezentanții legali ai elevilor că semnarea contractului educațional include și responsabilitatea acestora față de sănătatea propriilor copii și în afara școlii, în vederea asigurării unui climat sănătos la nivel de clasă/grupă și a evitării degradării stării de sănătate a celorlalți elevi/preșcolari din colectivitate/unitatea de învățământ, și să includă în regulamentul de ordine interioară aspecte legate de asistența medicală și promovarea stilului de viață sănătos.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 23. -

Copiii cetățenilor rezidenți pe teritoriul României, înscriși în unități de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, beneficiază de asistență medicală gratuită, în condițiile prezentei metodologii.

Art. 24. -

Prezenta metodologie, cu atribuții partajate, este elaborată în baza Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, și a Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 653/2001, cu modificările ulterioare, și intră în vigoare la 30 de zile după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 25. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

Atribuțiile personalului implicat în asistența medicală și de medicină dentară acordată preșcolarilor și elevilor și pentru promovarea unui stil de viață sănătos și a educației pentru sănătate

I. Atribuțiile medicului școlar/medicului, după caz

Tipul de servicii Atribuții specifice
Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi
Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității
a) Semnalează directorului școlii și instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli).
b) Semnalează nevoile de amenajare și dotare a cabinetelor directorului unității de învățământ și comunității locale.
c) Controlează respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, de cazare și alimentație din unitățile de învățământ arondate.
d) Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigațiile de laborator, în vederea depistării afecțiunilor infectocontagioase la subiecți și contacți.
e) Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic și la orele de educație fizică).
f) Controlează, prin sondaj, igiena individuală a preșcolarilor și școlarilor.
g) Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale ale personalului didactic și administrativ-gospodăresc din unitățile arondate, conform reglementărilor de sănătate și securitate în muncă.
Gestionarea circuitelor funcționale
a) Evaluează circuitele funcționale și propune toate măsurile pentru conformarea la standardele și normele de igienă.
b) Prezintă măsurile necesare directorului unității de învățământ.
c) Sprijină conducerea unității de învățământ în menținerea condițiilor igienico-sanitare în conformitate cu normele în vigoare.
d) Verifică implementarea măsurilor propuse.
Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică
a) Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.
b) Informează, în scris, directorul școlii și/sau reprezentanții direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București în legătură cu aceste abateri.
c) Supervizează corectarea abaterilor.
Verificarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei
a) Vizează întocmirea meniurilor din grădinițe și cantine școlare.
b) Supraveghează efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentații sănătoase.
c) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinițe și cantine școlare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare.
d) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a eventualelor nereguli constatate,
e) Informează operativ directorul unității de învățământ despre neregulile constate și despre măsurile ce trebuie adoptate.
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Servicii curente Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical (în colaborare cu medicul coordonator, după caz).
Imunizări
a) Organizează activitatea de vaccinare, în condiții de igienă și de siguranță.
b) Colaborează cu direcțiile de sănătate publică în vederea aprovizionării cu vaccinurile prevăzute în calendarul național de imunizare, pe clase.
c) Asigură lanțul de frig la nivelul unității de învățământ, conform normelor Ministerului Sănătății.
d) Efectuează imunizările în conformitate cu normele Ministerului Sănătății.
e) Informează directorul unității de învățământ asupra resurselor necesare pentru efectuarea imunizărilor.
f) Dispune măsuri pentru cadrele didactice, pentru facilitarea activității de vaccinare.
g) Consiliază cadrele didactice cu privire la modul de informare a părinților, pentru a accepta desfășurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului.
h) Se îngrijește de întocmirea corectă a evidențelor necesare și de raportarea în termene a activității de imunizare.
Triaj epidemiologic
a) Inițiază supravegherea epidemiologică a preșcolarilor din grădinițe și a elevilor.
b) Depistează, izolează și declară orice boală infectocontagioasă, în funcție de grupă.
c) Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi.
d) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația medicilor epidemiologi.
e) Inițiază acțiuni de dezinfecție-dezinsecție și deparazitare în cazul focarelor parazitare (pediculoză, scabie), virale sau microbiene (tuberculoză, infecții streptococice, boli diareice acute etc.) din grădinițe și școli, conform normelor Ministerului Sănătății.
f) Inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic.
g) Efectuează triajul epidemiologic după vacanțele școlare sau ori de câte ori este nevoie.
h) Depistează activ, prin examinări periodice, anginele streptococice și urmărește tratamentul cazurilor depistate.
Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Evaluarea stării de sănătatea) Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de copii și tineri arondate.
b) Asigură asistență medicală pe perioada desfășurării examenelor naționale.
c) Prezintă în consiliile profesorale ale unităților de învățământ arondate o analiză anuală a stării de sănătate a copiilor.
d) Examinează elevii care vor fi supuși imunizărilor profilactice, pentru stabilirea eventualelor contraindicații, și supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postimunizare (RAPI).
e) Examinează toți preșcolarii din grădinițe și elevii - examenul medical de bilanț al stării de sănătate din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a/a XIII-a și ultimul an al școlilor profesionale, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni.
f) Selecționează, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor școlare și profesionale la terminarea învățământului gimnazial și liceal.
g) Examinează preșcolarii și elevii care vor participa la concursuri, olimpiade școlare (cu excepția celor sportive) și în vacanțe, în diverse tipuri de tabere, eliberând avizul epidemiologic, în care se va menționa și patologia cronică a copilului. Pentru participările la evenimente sportive este necesar avizul medicilor specialiști de medicină sportivă.
h) Vizează documentele medicale pentru obținerea de burse medicale școlare.
Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice Dispensarizează elevii din toate clasele, cu probleme de sănătate, aflați în evidența specială, în scop recuperator.
Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informațional din sănătate Completează împreună cu cadrele medicale medii din subordine raportările curente privind morbiditatea înregistrată și activitatea cabinetelor medicale din grădinițe și școli.
Eliberarea documentelor medicale necesare Eliberează adeverințe medicale la terminarea grădiniței, școlii generale, școlii profesionale și a liceului.
Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale
Acordarea de bilete de trimitere Eliberează bilete de trimitere simple.
Acordarea de scutiri medicale
a) Eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii parțiale de efort fizic și de anumite condiții de muncă, în cadrul instruirii practice în atelierele școlare.
b) Eliberează scutiri medicale de prezență la cursurile școlare pentru elevii bolnavi.
c) Eliberează scutiri medicale, parțiale sau totale, de la orele de educație fizică școlară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
d) Vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru motivarea absențelor de la cursurile școlare.
Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curente
a) Acordă, la nevoie, primul ajutor preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ arondate medicilor, în limitele competențelor.
b) Examinează, tratează și supraveghează medical preșcolarii și elevii, inclusiv pe cei izolați, până la preluarea lor de către familie/reprezentantul legal sau până la trimiterea la medicul specialist/de familie.
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătate
a) Medicul, împreună cu directorul unității de învățământ, inițiază, desfășoară și colaborează la organizarea diverselor activități de educație pentru sănătate în cel puțin următoarele domenii:
(i) nutriție sănătoasă și prevenirea obezității;
(ii) activitate fizică;
(iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substanțe etnobotanice);
(iv) viața de familie, inclusiv boli cu transmitere sexuală (STS);
(v) prevenirea accidentelor rutiere;
(vi) pregătirea pentru acțiune în caz de dezastre;
(vii) instruirea grupelor "Sanitarii pricepuți";
(viii) orice alte teme privind stilul de viață sănătos.
b) Inițiază și participă, după caz, la lecțiile de educație pentru sănătate.
c) Participă la lectoratele cu părinții ale căror teme vizează sănătatea copiilor.
d) Ține prelegeri, în consiliile profesorale, pe teme privind sănătatea copiilor.
e) Organizează instruiri ale personalului didactic și administrativ în probleme de sănătate a copiilor.
f) Consiliază cadrele didactice în legătură cu principiile promovării sănătății și ale educației pentru sănătate, în rândul preșcolarilor și elevilor.
g) Participă la programe de educație medicală continuă, conform reglementărilor în vigoare.
Modificări (1)

II. Atribuțiile asistentului medical

Tipul de servicii Atribuții specifice
Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi
Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității
a) Semnalează medicului unității/directorului școlii, după caz, încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli).
b) Semnalează medicului unității/directorului unității de învățământ nevoile de amenajare și dotare a cabinetului medical.
c) Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) și activă (jocuri) a copiilor și condițiile în care se realizează aceasta.
d) Îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mișcare) a organismului copiilor.
e) Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor din grădinițe în timpul spălării pe mâini a acestora și la servirea mesei.
f) Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea situațiilor deficitare constatate.
g) Izolează copiii suspecți de boli transmisibile și anunță urgent medicul colectivității, familia sau reprezentantul legal.
h) Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice față de contacți și efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecții etc.
i) Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urină) laboratoarelor de bacteriologie și ridică buletinele de analiză în situații de apariție a unor focare de boli transmisibile în colectivitate.
j) Întocmește zilnic în grădinițe evidența copiilor absenți din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiționată de prezentarea avizului epidemiologie favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absențe ce depășesc 3 zile.
k) Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădinițe (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.) și școli, spațiile de învățământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere școlare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditații, grupuri sanitare, spălătorii) și de alimentație (bucătării și anexele acestora, săli de mese - consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute și aducând operativ la cunoștință medicului și, după caz, conducerii unității deficiențele constatate.
l) Execută acțiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în școli, întocmind și fișe de focar (prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, consilierea elevilor cu pediculoza și scabie).
Gestionarea circuitelor funcționale Evaluează circuitele funcționale sub supervizarea medicului și propune acestuia măsurile necesare pentru conformarea la standardele și normele de igienă.
Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică
a) Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.
b) Informează medicul sau, în lipsa acestuia, directorul școlii și/sau reprezentanții direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București asupra acestor abateri.
c) Supervizează corectarea abaterilor, în funcție de responsabilitățile stabilite de medic.
Verificarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei
a) Participă la întocmirea meniurilor săptămânale și la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentația preșcolarilor și elevilor.
b) Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie și a mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar și starea de sănătate a acestuia, cu interdicția de a presta activități în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infecții ale pielii, tuse cu expectorație, amigdalite pultacee, aducând la cunoștință conducerii grădiniței aceste constatări.
c) Asistă la scoaterea alimentelor din magazie și controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia de alimentație privind calitatea alimentelor.
d) Controlează zilnic proprietățile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie și modul de funcționare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.
e) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinițe și din cantinele școlare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare.
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Servicii curente
a) Gestionează, în condițiile legii și pe baza normelor Ministerului Sănătății, instrumentarul, materialele sanitare și medicamentele de la aparatul de urgență și răspunde de utilizarea lor corectă.
b) Însoțește, după caz, copiii din grădiniță în situația deplasării acestora într-o tabără de vacanță, pe toată durata acesteia.
c) Asigură asistența medicală în taberele de odihnă pentru preșcolari, scop în care poate fi detașat în aceste unități.
d) Urmărește aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materialele sanitare și cu instrumentarul medical, sub supravegherea medicului.
e) Urmărește și consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie și a limbajului preșcolarilor, consemnând în fișele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.
f) Aplică, în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sănătății, tratamentul profilactic al preșcolarilor, sub supravegherea medicului colectivității.
g) Supraveghează starea de sănătate și de igienă individuală a copiilor, iar în situații de urgență anunță, după caz, medicul colectivității, serviciul de ambulanță, conducerea unității de învățământ, precum și familiile/reprezentantul legal al preșcolarilor și elevilor.
Imunizări
a) Efectuează catagrafia elevilor supuși (re)vaccinărilor.
b) Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările profilactice planificate, în conformitate cu Programul național de imunizări.
c) Înregistrează în fișa de consultație și în registrul de vaccinări imunizările efectuate.
d) Îndeplinește măsurile stabilite de medic pentru organizarea activității de imunizare a elevilor.
e) Încurajează cadrele didactice și părinții să faciliteze și, respectiv, să accepte desfășurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului.
f) Răspunde de păstrarea vaccinurilor în cabinetul medical, conform reglementărilor în vigoare.
Triaj epidemiologic
a) Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologie) al copiilor din grădinițe.
b) Efectuează triajul epidemiologic al tuturor elevilor după fiecare vacanță, precum și alte triaje, atunci când este cazul.
c) Depistează și izolează orice boală infectocontagioasă, informând medicul despre aceasta.
d) Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului.
e) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația medicului.
f) Execută acțiuni antiparazitare și antiinfecțioase în focarele din grădinițe și școli, conform normelor Ministerului Sănătății.
g) Execută acțiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.
Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Evaluarea stării de sănătatea) Participă, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de copii și tineri arondate, conform dispozițiilor medicului.
b) Participă alături de medicul colectivității la examinarea medicală de bilanț a stării de sănătate a elevilor.
c) Efectuează somatometria în cadrul examenului medical, înscriind datele rezultate în fișele medicale.
d) Participă la examenul dezvoltării fizice a elevilor: somatometrie (înălțime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvență cardiacă, forță musculară manuală, capacitate vitală pulmonară) și altele, cu consemnarea rezultatelor în fișele medicale.
e) Consemnează în fișele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilanț ale stării de sănătate și rezultatele controalelor elevilor dispensarizați, sub supravegherea medicului școlii, precum și motivările absențelor elevilor din cauze medicale, scutirile medicale de la orele de educație fizică școlară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică școlară.
f) Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate și școli profesionale.
g) Participă sau prezintă, după caz, în consiliile profesorale ale școlilor o analiză anuală a stării de sănătate a elevilor.
h) Participă la examinarea elevilor care vor fi supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicații medicale.
i) Colaborează la efectuarea vaccinărilor și supraveghează apariția reacțiilor adverse postimunizare (RAPI).
Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice
înregistrează și supraveghează copiii cu afecțiuni cronice, consemnând în fișe rezultatele examenelor medicale, iar în registrul de evidență specială, datele controalelor medicale.
Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informațional din sănătate
a) Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscriși în clasa I.
b) Execută activități de statistică sanitară prin completarea raportărilor curente, calcularea indicilor de dezvoltare fizică și de morbiditate (incidență, prevalență etc.).
c) Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare și anuale privind activitatea cabinetului medical școlar, calculând indicatorii de prevalență, incidență și structură a morbidității.
d) Completează adeverințele medicale ale elevilor care termină clasa a IX-a, a XII-a și ultimul an al școlilor profesionale.
Eliberarea documentelor medicale
necesare
-
Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale
Acordarea de scutiri medicale
Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curente
a) Acordă, în limita competențelor, la nevoie, primul ajutor preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ arondate, apelează Serviciul unic de urgență - 112 și supraveghează transportul preșcolarilor la unitățile sanitare.
b) Efectuează tratamente curente preșcolarilor, la indicația medicului.
c) Supraveghează preșcolarii și elevii izolați în infirmerie și efectuează tratamentul indicat acestora de către medic.
d) Completează, sub supravegherea medicului colectivității, condica de medicamente și de materiale sanitare pentru aparatul de urgență.
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătate
a) Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preșcolari.
b) Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivității, activități de educație pentru sănătate cu părinții, cu copiii și cu personalul didactic auxiliar din grădiniță și, respectiv, în rândul elevilor, al familiilor elevilor și al cadrelor didactice.
c) Instruiește grupele sanitare și însoțește la concursuri, în toate fazele superioare, echipa selecționată.
d) Colaborează cu cadrele didactice în susținerea lecțiilor sau a prelegerilor privind educația pentru sănătate a elevilor, pe clase și, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstrații practice.
e) Participă la lectoratele cu părinții elevilor pe teme de educație pentru sănătate.
f) Desfășoară acțiuni de educație pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lecții și demonstrații de prim ajutor.
g) Participă la consiliile profesorale în care se discută și se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învățământ,
h) Instruiește personalul administrativ și de îngrijire din spațiile de învățământ, cazare și de alimentație cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spațiile respective.
i) Participă ta instruiri profesionale.
j) Participă la programe de educație medicală continuă conform reglementărilor în vigoare.
Modificări (1)

III. Atribuțiile medicului dentist școlar

Tipul de servicii Atribuții specifice
Servicii de asigurare a unul mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari șl/sau elevi
Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității
a) Semnalează managerului școlii și instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli).
b) Semnalează nevoile de amenajare, dotare, aprovizionare cu instrumentar, materiale sanitare și tot ceea ce este necesar pentru o bună funcționare a cabinetului managerului școlii și comunității locale.
Gestionarea circuitelor funcționale
a) Evaluează circuitele funcționale în cabinetul propriu și propune toate măsurile pentru conformarea la standardele și normele de igienă.
b) Aduce la cunoștință directorului unității de învățământ măsurile necesare.
c) Urmărește implementarea măsurilor propuse.
Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică
a) Aplică și controlează respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice.
b) Controlează sterilizarea corectă a aparaturii și instrumentarului medical.
Verificarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Servicii curente Asigură aprovizionarea cabinetului cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare șl cu instrumentar medical.
Imunizări
Triaj epidemiologie
Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Evaluarea stării de sănătate
a) Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de învățământ arondate.
b) Aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare și a afecțiunilor orodentare.
c) Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al preșcolarilor și elevilor și trimite la specialist cazurile care depășesc competența cabinetului stomatologic școlar,
d) Asigură profilaxia funcțională de condiționare a obiceiurilor vicioase.
e) Examinează parodonțiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice.
f) Urmărește dezvoltarea armonioasă a aparatului dentomaxilar prin conservarea și refacerea morfologiei dentare.
g) Depistează activ afecțiunile orodentare.
h) Întocmește la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ bilanțul de sănătate orodentară care va însoți fișa medicală a copiilor și elevilor în ciclul următor.
Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice
a) Dispensarizează afecțiunile orodentare depistate.
b) Împreună cu specialiștii parodontologi dispensarizează elevii care prezintă anomalii dentomaxilare și parodontopatii și efectuează tratamentele indicate de aceștia.
Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate Raportează anual direcției de sănătate publică județene/a municipiul București starea de sănătate orodentară a copiilor și tinerilor din colectivitățile arondate.
Eliberarea documentelor medicale necesare
Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
Acordarea de scutiri medicale Eliberează scutiri medicale pentru absențe de la cursuri din motive stomatologice, în condițiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătății.
Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curente
a) Examinează, stabilește diagnosticul și efectuează tratamentul cariilor dentare.
b) Urmărește refacerea morfologiei funcționale a dinților temporari și permanenți.
c) Efectuează intervenții de mică chirurgie stomatologică (extracții de dinți, incizii de abcese dentare).
d) Depistează precoce leziunile precanceroase și formele de debut al bolii canceroase la nivelul cavității bucale și îndrumă pacientul către serviciul de specialitate.
e) Acordă primul ajutor în caz de urgență, în limita competențelor.
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătate Efectuează educația preșcolarilor și elevilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare și a anomaliilor dentomaxilare.

IV. Atribuțiile cadrului mediu dentist

Tipul de servicii Atribuții specifice
Servicii de asigurare a unul mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi
Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității Aplică măsurile de igienă și antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.
Gestionarea circuitelor funcționale
Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică
Verificarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Servicii curente
a) Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de
urgenți, cu materiale sanitare și cu instrumentar medical.
b) Gestionează, în condițiile legii și în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății, instrumentarul, materialele sanitare și medicamentele din cabinetul de medicină dentară.
c) Efectuează și răspunde de sterilizarea instrumentarului.
Imunizări
Triaj epidemiologie
a) Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor și la solicitarea acestora.
b) Participă la acțiunile de triaj epidemiologie, la solicitarea medicului unității de învățământ.
Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Evaluarea stării de sănătate
Desfășoară activitate de medicină preventivă împreună cu medicul dentist și sub îndrumarea acestuia (examene medicale, activitate de educație pentru sănătate, controlul aplicării și respectării normelor de igienă orodentară, cu accent pe prevenirea cariei dentare).
Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice
Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informațional din sănătate Completează, sub supravegherea medicului dentist, rapoartele statistice curente.
Eliberarea documentelor medicale necesare
Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
Acordarea de scutiri medicale
Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curente
a) Desfășoară activitate de medicină curativă împreună cu medicul dentist și sub îndrumarea acestuia.
b) Asigură, în limita competențelor, primul ajutor în caz de urgență preșcolarilor și elevilor.
c) Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătate
a) Desfășoară în colaborare cu cadrele didactice diverse activități de educație pentru sănătate în domeniul sănătății orodentare.
b) Inițiază și participă, după caz, la lecțiile de educație pentru sănătatea elevilor.
c) Participă la lectoratele cu părinții pe teme privind sănătatea orodentară a copiilor.

V. Atribuțiile direcției de sănătate publică județene/a municipiului București

Tipul de servicii Atribuții specifice
Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi
Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității
a) Verifică și controlează respectarea legislației în vigoare vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli).
b) Semnalează riscurile pentru sănătatea copiilor și tinerilor autorităților administrației publice locale, directorilor unităților de învățământ și Ministerului Sănătății, după caz.
c) Verifică administrația publică locală privind modul de asigurare a resurselor umane si financiare necesare pentru asistența medicală a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ.
Gestionarea circuitelor funcționale Controlează modul de respectare a circuitelor funcționale și acordarea de consultanță pentru organizarea adecvată a acestora.
Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică
a) Verifică respectarea reglementărilor de sănătate publică.
b) Constată abaterile, întocmește planuri de conformare și verifică implementarea acestora.
Verificarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei
a) Verifică condițiile și modul de preparare și servire a hranei.
b) Constată abaterile în domeniu și recomandă măsuri specifice pentru corectarea acestora.
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale si colective
Imunizări
a) Asigură vaccinurile necesare unităților de învățământ.
b) Transportă vaccinurile la unitățile de învățământ respectând lanțul de frig.
c) Primește raportările imunizărilor și verifică recuperarea copiilor nevaccinați.
d) Verifică modul de efectuare a imunizărilor.
Triaj epidemiologie Verifică efectuarea triajului epidemiologie.
Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Evaluarea stării de sănătate Verifică modul de realizare a examenelor de bilanț.
Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice
Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informațional din sănătate
a) Primește raportările curente de la unitățile de învățământ.
b) Realizează situații centralizate la nivelul județului privind starea de sănătate a copiilor și tinerilor.
Eliberarea documentelor medicale necesare
Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
Acordarea de scutiri medicale
Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curente
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătate Inițiază, aprobă și susține, la nivel județean, în colaborare cu inspectoratele școlare, campanii de educație pentru sănătate.
Modificări (1)

VI. Atribuțiile directorului unității de învățământ

Tipul de servicii Atribuții specifice
Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi
Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității
a) Semnalează instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli).
b) Semnalează nevoile de amenajare și dotare a cabinetelor medicale administrației publice locale.
c) Prioritizează problemele de sănătate ale colectivității, prin realizarea de amenajări și dotări la nivelul unității de învățământ.
d) Dispune măsurile necesare pentru respectarea normelor de igienă a procesului instructiv-educativ.
e) Respectă prevederile în vigoare privind sănătatea și securitatea în muncă în ceea ce privește personalul din subordine.
f) Solicita, în situații deosebite, examene medicale suplimentare, cu avizul consiliului de administrație al unității de învățământ.
Gestionarea circuitelor funcționale
a) Sprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale.
b) Dispune măsuri și identifică resurse pentru gestionarea corectă a circuitelor funcționale.
Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică
a) Aduce la cunoștința forurilor superioare - inspectoratul școlar, direcția de sănătate publică, administrația locală - abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.
b) Implementează recomandările și planurile de conformare ale direcției de sănătate publică.
c) Dispune măsuri proprii și numește responsabili pentm corectarea abaterilor.
Verificarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei
a) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a neregulilor semnalate de medic.
b) Respectă recomandările medicului la achiziționarea/solicitarea achiziționării de alimente către administrația publică locală.
c) Dispune măsurile necesare pentru implementarea în unitatea de învățământ a programelor guvernamentale de nutriție de tipul "Cornul și laptele", "Fructe în școli",
precum și altor programe naționale.
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Servicii curente
a) Face solicitări către administrația publică locală, în colaborare cu medicul, în vederea asigurării bunurilor materiale pentru dotarea cabinetului medical în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezenta metodologie.
b) Sprijină acțiunile profilactice organizate și desfășurate de alte foruri medicale în școli.
Imunizări
a) Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor.
b) Dispune măsurile propuse de medic pentru asigurarea lanțului de frig în unitatea de învățământ.
c) Aduce la cunoștința autorităților publice locale resursele necesare pentru efectuarea imunizărilor.
d) Facilitează informarea cadrelor didactice și a părinților, realizată de către cadrele medicale, în legătură cu procesul de imunizare.
Triaj epidemiologie Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologie și dispune măsurile propuse de acesta.
Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Evaluarea stării de sănătate Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a elevilor prin dispunerea măsurilor propuse de acesta.
Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice
Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate
Eliberarea documentelor medicale necesare
Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
Acordarea de scutiri medicale
Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curente
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătatea) Aprobă diversele activități de educație pentru sănătate desfășurate în unitatea de învățământ de către terți, pe baza recomandării medicului.
b) Încurajează, susține și, după caz, participă la diversele activități de educație pentru sănătate organizate de personalul unității de învățământ.
c) Dispune măsuri pentru susținerea/efectuarea activităților de educație pentru sănătate și educație sanitară de către personalul angajat.
d) Se îngrijește de asigurarea resurselor materiale necesare activități de educație pentru sănătate.
e) Poate să organizeze activități extracurriculare/cercuri de prim ajutor.
f) Organizează și desfășoară activități extracurriculare și extrașcolare, de sine stătătoare sau în parteneriat, pentru formarea unui stil de viață sănătos.
g) Include și prezintă în oferta școlii obiectul de studiu opțional "Educație pentru sănătate".

VII. Atribuțiile dirigintelui/profesorului pentru învățământ primar și preșcolar

Tipul de servicii Atribuții specifice
Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi
Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității
Semnalează personalului medical și managerului unității de învățământ încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi
restricționate la comercializare în școli).
Gestionarea circuitelor funcționale Sprijină personalul medical în evaluarea și conformarea, la standarde, a circuitelor funcționale.
Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică
a) Aduce la cunoștința medicului și a directorului unității de învățământ abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.
b) Implementează recomandările, planurile de conformare și măsurile dispuse de medic și de directorul unității de învățământ, la indicația medicului și a asistentului medical.
Verificarea condițiilor șl a modului de preparare și servire a hranei
Implementează în grupa/clasa de care răspunde programele guvernamentale de nutriție de tipul "Cornul și laptele", "Fructe în școli", precum și alte programe realizate la nivel național.
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Imunizări
a) Îndeplinește măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării imunizărilor;
b) Informează copiii despre importanța și beneficiile imunizării.
c) Asigură interfața cu părinții, astfel încât aceștia să faciliteze și, respectiv, să accepte desfășurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului.
Triaj epidemiologie Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologie și îndeplinește măsurile propuse de acesta.
Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Evaluarea stării de sănătate Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a elevilor și îndeplinește măsurile propuse de acesta.
Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice Aduce operativ la cunoștința personalului medical cazurile de copii cu boli cronice din grupă/clasă.
Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informațional din sănătate
Eliberarea documentelor medicale necesare Se îngrijește de existența documentelor medicale necesare (scutiri medicale, avize epidemiologice) la integrarea/reintegrarea copiilor în colectivități.
Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
Acordarea de scutiri medicale Urmărește viza medicului unității de învățământ, acolo unde este cazul.
Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curente
a) Informează operativ personalul medical al unității de învățământ în situații de necesitate de ajutor medical.
b) Apelează Serviciul unic de urgență - 112 în situații de urgențe medicale.
c) Informează operativ părinții/reprezentanții legali ai copiilor în situații de necesitate de ajutor medical.
Servicii de promovare a unul stil de viață sănătos
Educația pentru sănătatea) Inițiază și desfășoară cu clasa/grupa activități de educație pentru sănătate în cel puțin următoarele domenii:
(i) nutriție sănătoasă și prevenirea obezității;
(ii) activitate fizică;
(iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substanțe etnobotanice);
(iv) viața de familie, inclusiv BTS;
(v) prevenirea accidentelor rutiere;
(vi) pregătirea pentru acțiuni în caz de dezastre;
(vii) instruirea elevilor din cadrul cercurilor "Sanitarii pricepuți";
(viii) orice alte teme privind stilul de viață sănătos.
b) Inițiază lecțiile de educație pentru sănătate preșcolarilor și elevilor.
c) Organizează lectorate cu părinții pe teme privind stilul de viață sănătos.
d) Urmărește crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în rândul preșcolarilor/elevilor.
e) Supervizează deprinderile de educație pentru sănătate, în general, și pe cele de bază sanogene în rândul preșcolarilor/elevilor (spălatul mâinilor etc.).
f) Controlează prin sondaj igiena individuală și aduce la cunoștința familiei/reprezentanților legali rezultatele.

VIII. Atribuții specifice personalului didactic

Tipul de servicii Atribuții specifice personalului didactic
Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi
Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității
Semnalează personalului medical și directorului unității de învățământ încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli).
Gestionarea circuitelor funcționale Sprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale.
Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică
a) Aduce la cunoștința medicului și a directorului unității de învățământ abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.
b) Implementează recomandările, planurile de conformare și măsurile dispuse de medic și de directorul unității de învățământ, la indicația medicului și a asistentului medical.
Verificarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei
Sprijină implementarea în unitatea de învățământ a programelor guvernamentale de nutriție de tipul "Cornul și laptele", "Fructe în școli" etc.
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Imunizări Îndeplinește măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării imunizărilor.
Triaj epidemiologie Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologie și îndeplinește măsurile propuse de acesta.
Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Evaluarea stării de sănătate Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a elevilor și îndeplinește măsurile propuse de acesta.
Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice Aduce operativ la cunoștința personalului medical cazurile de copii cu boli cronice din grupă/clasă.
Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informațional din sănătate
Eliberarea documentelor medicale necesare
Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
Acordarea de scutiri medicale
Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curente
a) Informează operativ personalul medical al unității de învățământ în situații de necesitate de ajutor medical.
b) Apelează Serviciul unic de urgență - 112 - în situații de urgențe medicale.
c) Informează operativ dirigintele, directorul unității de învățământ și, după caz, părinții în situații de necesitate de ajutor medical.
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătate
a) Inițiază, desfășoară și participă la activitățile de educație pentru sănătate în cel puțin următoarele domenii:
(i) nutriție sănătoasă și prevenirea obezității;
(ii) activitate fizică;
(iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substanțe etnobotanice);
(iv) viața de familie, inclusiv BTS;
(v) prevenirea accidentelor rutiere;
(vi) pregătirea pentru acțiune în caz dezastre;
(vii) instruirea grupelor "Sanitarii pricepuți";
(viii) orice alte teme privind stilul de viață sănătos.
b) Participă, în funcție de specialitate și de solicitări, la lectorate cu părinții pe teme privind stilul de viață sănătos.
c) Urmărește crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în rândul preșcolarilor/elevilor.
d) Supervizează deprinderile de educație pentru sănătate de bază sanogene în rândul
preșcolarilor/elevilor (spălatul mâinilor etc.).

IX. Atribuții specifice personalului didactic auxiliar

Tipul de servicii Atribuții specifice
Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi
Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității Semnalează personalului medical, directorului unității de învățământ sau cadrelor didactice, după caz, încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli).
Gestionarea circuitelor funcționale La solicitarea conducerii unității de învățământ, sprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale.
Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică
Verificarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei La solicitarea conducerii unității de învățământ, sprijină implementarea în unitatea de învățământ a programelor guvernamentale de nutriție de tipul "Cornul și laptele ", "Fructe în școli", precum și a altor programe naționale etc.
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Imunizări La solicitarea conducerii unității de învățământ, îndeplinește măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării imunizărilor.
Triaj epidemiologie Sprijină, la solicitare, personalul medical sau personalul didactic în efectuarea triajului epidemiologie.
Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Evaluarea stării de sănătate
Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice
Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informațional din sănătate
Eliberarea documentelor medicale necesare
Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
Acordarea de scutiri medicale
Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curente
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătate La solicitare, sprijină și participă la activitățile de educație pentru sănătate desfășurate în unitatea de învățământ.

X. Atribuții specifice personalului nedidactic

Tipul de servicii Atribuții specifice
Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi
Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității Semnalează personalului medical, directorului unității de învățământ sau cadrelor didactice, după caz, încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli).
Gestionarea circuitelor funcționale
a) Îndeplinește atribuțiile funcționale în conformitate cu normele legale în vigoare.
b) La solicitarea conducerii unității de învățământ, sprijină personalului medical în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale.
Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică
Verificarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei Contribuie la implementarea în unitatea de învățământ, în funcție de responsabilitățile delegate a programelor guvernamentale de nutriție de tipul "Cornul și laptele", "Fructe în școli", precum și a altor programe naționale.
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Imunizări Îndeplinește activitățile recomandate de medic și, la solicitarea conducerii unității de învățământ, pentru facilitarea efectuării imunizărilor.
Triaj epidemiologie La solicitarea conducerii unității de învățământ, sprijină personalul medical sau personalul didactic în efectuarea triajului epidemiologie.
Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Evaluarea stării de sănătate
Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice
Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informațional din sănătate
Eliberarea documentelor medicale necesare
Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
Acordarea de scutiri medicale
Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curente
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătate La solicitare, sprijină și participă la activitățile de educație pentru sănătate desfășurate în unitatea de învățământ.

XI. Atribuțiile inspectoratului școlar județean/al municipiului București

Tipul de servicii Atribuții specifice
Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi
Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității
a) Semnalează instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli).
b) Semnalează nevoile de amenajare și dotare administrației publice locale.
c) Acordă atenție cu prioritate problemelor de sănătate a colectivităților în realizarea de amenajări și dotări la nivelul unităților de învățământ.
Gestionarea circuitelor funcționale Sprijină directorul unității de învățământ în respectarea standardelor circuitelor funcționale.
Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică
Verificarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Imunizări Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor, la solicitarea direcțiilor de sănătate publică sau a unităților de învățământ.
Triaj epidemiologie
Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Evaluarea stării de sănătate
Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice
Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informațional din sănătate
Eliberarea documentelor medicale necesare
Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
Acordarea de scutiri medicale
Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curente
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătate
a) Organizează, la nivel județean/de sector, campanii și activități extracurriculare și extrașcolare pentru promovarea stilului de viață sănătos.
b) Încurajează oferta școlară pentru promovarea educației pentru sănătate.
c) Realizează parteneriate, la nivel județean, cu instituții guvernamentale și nonguvernamentale specializate în educația pentru sănătate.
d) Organizează cu cadrele didactice seminare de diseminare a bunelor practici privind rezultatele și activitățile realizate în domeniul educației pentru sănătate în unitățile de învățământ.

XII. Atribuțiile administrației publice locale cu competențe partajate

Tipul de servicii Atribuții specifice administrației publice locale cu competențe partajate
Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi
Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității
a) Semnalează instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli).
b) Asigură resursele financiare adecvate pentru acoperirea nevoilor de medicamente, materiale stomatologice, materiale sanitare, obiecte de inventar (instrumentar, aparatură medicală, mobilier medical etc.), mijloace fixe, birotică, truse medicale de prim ajutor, contract de service pentru aparatura medicală și contract pentru gestionarea deșeurilor biologic periculoase, conform Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările ulterioare, Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare.
c) Asigurarea personalului medical necesar (prin contractare în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare) în unitățile de învățământ, în funcție de numărul de preșcolari/elevi.
Gestionarea circuitelor funcționale Sprijină unitățile de învățământ în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale.
Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică Răspunde la solicitările direcției de sănătate publică județene/a municipiului București privind respectarea reglementărilor de sănătate publică în unitățile de învățământ.
Verificarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Imunizări Sprijină efectuarea imunizărilor.
Triaj epidemiologie
Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Evaluarea stării de sănătate
Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice
Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informațional din sănătate
Eliberarea documentelor medicale necesare
Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
Acordarea de scutiri medicale
Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curente
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătate Susține, încurajează și promovează în unitățile de învățământ organizarea și desfășurarea activităților curriculare, extracurriculare și extrașcolare de educație pentru sănătate și de formare a stilului de viață sănătos.

ANEXA Nr. 2 la metodologie

Baremul de dotare a cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ școlar și preșcolar de stat și particulare autorizate/acreditate

I. Barem pentru dotarea unui cabinet medical din grădinițe

Nr. crt. Denumirea U.M.
(bucăți/cantitate)
A. Instrumentar medical
1. Tensiometru 1
2. Stetoscop 1
3. Casoletă (20 cm) 2
4. Pensă de prins limba 1
5. Abeslanguri (apăsătoare de limbă) - de unică folosință 1 cutie
6. Ciocan pentru reflexe 1
7. Cântar pentru persoane 1
8. Antropometru (pentru măsurarea staturii) 1
9. Panglică metrică 1
10. Cutie metalică pentru instrumente (20 cm) 2
11. Tăviță renală 2
12. Foarfecă dreaptă 1
13. Termometru maximal 2 la 20 de copii
14. Seringă de unică folosință (5 ml) 2 la 20 de copii
15. Seringă de unică folosință (10 ml) 1 la 20 de copii
16. Ațele (de dimensiuni diverse) 3
17. Optotip pentru preșcolari 1
18. Lighean 1
19. Garou 1
20. Măsuță pentru instrumentar 1
21. Canapea pentru consultații 1
22. Dulap cu uși din sticlă (pentru medicamente și instrumente) 1
23. Eprubete 5
24. Oglindă frontală 1
B. Materiale sanitare
1. Alcool sanitar 500 ml lunar
2. Cloramină (TABLEte) 20 de TABLEte
3. Feși 5/8 1 buc. la 20 de copii
4. Vată 250 g la 20 de copii
5. Pansamente sterile 10
6. Leucoplast (2 cm și 5 cm) 2
7. Bicarbonat de Na 100 g
8. Betadină 100 ml
9. Albastru de metil 100 g
10. Rivanol 1% 0,500 l
11. Mănuși chirurgicale 1 cutie
12. Cearșaf de pat de unică folosință 1 rolă
13. Prosop de unică folosință 3 role/lună
14. Halat alb 2/persoană
15. Apă oxigenată 0,500 l/lună
16. Pansamente Urgo 5 buc. la 10 copii
17. Fașă elastică 1 buc. la 50 de copii
18. Măști de protecție sanitară 100 buc./cabinet
19. Mușama
20. Saci negri pentru deșeuri menajere 30 buc./lună
21. Saci galbeni pentru deșeuri contaminate 30 buc./lună
22. Pahar de unică folosință 5 buc. la 20 de copii
C. Medicamente (cantități variabile în funcție de numărul de copii și de tipul grădiniței: cu program prelungit, de zi sau săptămânal)
1. Methylprednisolonum 250 mg/4 ml - 5 flacoane sau Dexamethasonum 8 mg/2 ml - 3 fiole
2. Salbutamolum spray - 2 flacoane
3. Diazepamum soluție injectabilă 10 mg/2 ml - 5 fiole (numai în trusa de prim ajutor) și Diazepamum soluție rectală 5 mg/2,5 ml - 3 pungi
4. Paracetamolum sirop 120 mg/5 ml - 1 flacon și Paracetamolum supozitoare 125 mg și/sau 250 mg - 1 cutie
5. Furazolidonum 100 mg/comprimate -10 comprimate
6. Metoclopramidum soluție injectabilă 5 mg/ml - 3 fiole și Metoclopramidum picături orale - soluție 7 mg/ml/flacon - 1 flacon
7. Calcii gluconas soluție injectabilă 10% - 3 fiole
8. Gentamicinum picături oftalmice soluție 0,03% - 1 flacon sau Naphazolinum picături oftalmice soluție 0,03% - 1 flacon
9. Promethazinum sirop 5 mg/5 ml - 1 flacon sau Loratadinum sirop 1 mg/ml - 1 flacon
10. Epinephrinum soluție injectabilă 1 mg/ml - 3 fiole
11. Glucosum 33% soluție injectabilă 3,3 g/10 ml - 3 fiole
12. Apă distilată - 3 fiole
13. Clorură de sodiu 9 mg/l - 5 fiole
14. Unguent cu antibiotic
15. Clorhidrat de oxitetraciclină și hidrocortizon, spray cutanat, suspensie - 1 flacon
16. Oxymetazolinum picături nazale - soluție - 1 flacon
17. Heparinoidum unguent sau similar medicație antivaricoasă heparină sau heparinoizi pentru utilizare locală - 2 tuburi
18. Oxeladinum sirop - 1 flacon
19. Diosmectita 3 g/plic - 10 plicuri
20. Metamizolum 300 mg supozitoare - 1 cutie
21. Hexetidinum 2 mg/ml spray bucofaringian, soluție - 2 flacoane
22. Ambazonum comprimate de supt sau similar Combinații - 1 cutie
23. Diclofenacum gel - 2 tuburi
D. Mobilier pus la dispoziție de grădiniță
1. Birou 1
2. Dulap fișier 1
3. Dulap vestiar 1
4. Scaune 4
5. Coș cu pubelă 2
6. Cuier 1
7. Pătură
8. Calculator cu imprimantă
9. Substanțe pentru întreținerea igienei zilnice în cabinet (detergenți pentru paviment, chiuvetă, geamuri și mobilier)
10. Dozator de apă cu bidoane rezervă
E. Evidențe primare
1. Adeverință medicală model M.S. cod 18.1.1
2. Aviz epidemiologie/dovadă de vaccinare/revaccinare
3. Bilet de trimitere
4. Fișă de raportare lunară
5. Centralizator anual al stării de morbiditate (prevalență) și al consultațiilor
6. Condică de prescripții pentru aparat
7. Registru de tratamente medicale
8. Registru de consultații
9. Registru de evidență specială a bolnavilor
10. Registru de evidență a activității de educație pentru sănătate
11. Registru de evidență a bolilor transmisibile
12. Fișă de supraveghere a focarelor de boli transmisibile
13. Rețetă medicală
14. Tabel de catagrafie
15. Bilet de internare
16. Fișă medicală pentru copii
17. Fișă de anchetă epidemiologică a cazului de boală în familie/colectivitate
18. Ștampilă cabinet medical
F. Consumabile de birou și de calculator
1. Coli de scris
2. Coli fotocopiere
3. Agrafe
4. Capsator
5. Pix
6. Creion
7. Gumă
8. Caiete
9. Tuș
10. Pastă corectoare
11. Ace cu gămălie
12. Lipici
13. Dosare
14. Folii protectoare
15. Agendă medicală
16. Biblioraft
17. Toner

II. Barem pentru dotarea unui cabinet medical școlar

Nr. crt. Denumirea U.M.
(bucăți/cantitate)
A. Instrumentar medical
1. Tensiometru 1
2. Stetoscop 1
3. Casoletă (20 cm) 2
4. Pensă de prins limba 1
5. Abeslanguri (apăsătoare de limbă) 10 (la 500 de elevi) de unică folosință
6. Ciocan pentru reflexe 1
7. Cântar pentru persoane 1
8. Antropometru (pentru măsurarea staturii) 1
9. Panglică metrică 1
10. Cutie metalică pentru instrumente (20 cm) 2
11. Tăviță renală 2
12. Foarfecă dreaptă 1
13. Termometru maximal 5 (la 500 de elevi)
14. Seringă de unică folosință (5 ml) 5 (la 500 de elevi)
15. Seringă de unică folosință (10 ml) 5 (la 500 de elevi)
16. Ațele (de dimensiuni diverse) 3
17. Optotip pentru școlari 1
18. Pahar de unică folosință 5
19. Lighean 1
20. Garou 1
21. Măsuță pentru instrumentar 1
22. Canapea pentru consultații 1
23. Dulap cu uși din sticlă (pentru medicamente și instrumente) 1
24. Eprubete 5
B. Materiale sanitare
1. Alcool sanitar 500 ml lunar
2. Cloramină (TABLEte) 20 de TABLEte
3. Feșe 5/8 5 la 500 de elevi
4. Feșe 8/10 5 la 500 de elevi
5. Vată 500 g la 500 de elevi
6. Pansamente sterile 20
7. Leucoplast (2 cm și 5 cm) 3
8. Bicarbonat de Na 100 g
9. Betadină 100 ml
10. Albastru de metil 100 g
11. Rivanol 1% 0,500 I
12. Mănuși chirurgicale de protecție 1 cutie
13. Cearșaf de pat de unică folosință 1 rolă
14. Prosop de hârtie 3/lună
15. Halat alb 2/persoană
16. Apă oxigenată
17. Pansamente Urgo
18. Fașă elastică
19. Măști de protecție sanitară
20. Mușama
21. Saci negri pentru deșeuri menajere 30 buc./lună
22. Saci galbeni pentru deșeuri contaminate 30 buc./lună
23. Geantă frigorifică (având mărimea în funcție de numărul elevilor din școală)
24. Baterii pentru gheață geantă frigorifică
C. Medicamente (cantități variabile în funcție de numărul de elevi și dacă există sau nu internat)
1. Dexamethasonum 8 mg/2 ml - 3 fiole
2. Salbutamolum spray - 2 flacoane
3. Diazepamum soluție injectabilă 10 mg/2 ml - 3 fiole (numai în trusa de prim ajutor) și Diazepamum soluție rectală 5 mg/2,5 ml -3 pungi
4. Paracetamolum comprimate - 2 cutii
5. Metoclopramidum soluție injectabilă 5 mg/ml - 3 fiole și Metoclopramidum comprimate -10 comprimate
6. Calcii gluconas soluție injectabilă 10% - 3 fiole
7. Naphazolinum picături oftalmice - soluție 2 flacoane
8. Promethazinum sirop - 2 flacoane
9. Vaccin tetanic adsorbit - 5 fiole
10. Epinephrinum soluție injectabilă 1 mg/ml - 5 fiole
11. Glucosum 33% soluție injectabilă 3,3 g/10 ml - 5 fiole
12. Apă distilată - 5 fiole
13. Clorură de sodiu 9 mg/l-5 fiole
14. Chlorphenaminum comprimate - 1 cutie sau Loratadinum sirop 1 mg/ml - 1 flacon și Loratadinum comprimate - 1 cutie
15. Butylscopolammonii bromidum, comprimate - 10 comprimate
16. Unguent cu antibiotic - 1 tub
17. Clorhidrat de oxitetraciclină și hidrocortizon, spray cutanat, suspensie - 1 flacon
18. Oxymetazolinum picături nazale - soluție - 2 flacoane
19. Acidum acetiylsalicylicum 500 mg, comprimate -10 comprimate
20. Heparinoidum unguent 1 tub sau similar medicație antivaricoasă heparina sau heparinoizi pentru utilizare locală - 1 tub
21. Combinații (sulfat de atropină, ergoton, clorhidrat de propranolol, amobarbital sodic) comprimate filmate - 10 comprimate filmate
22. Trimebutinum comprimate filmate - 10 comprimate filmate
23. Gluconolactat de calciu și magneziu - 5 fiole;
24. Combinații (carbonat de calciu, carbonat de magneziu și trisilicat de magneziu) comprimat masticabil - 10 comprimate masticabile
25. Oxeladinum sirop - 1 flacon
26. Diosmectita 3 g/plic - 10 plicuri
27. Hexetidinum 2 mg/ml spray bucofaringian, soluție - 2 flacoane
28. Ambazonum comprimate de supt sau similar Combinații - 1 cutie
29. Diclofenacum gel - 1 tub
30. Phenylbutazonum crema - 1 tub
31. Drotaverinum comprimate - 10 comprimate
32. Bromhexinum comprimate sau Acetylcysteinum comprimate - 10 comprimate
33. Nifedipinum drajeuri - 5 drajeuri
D. Aparate și instrumente facultative
1. Dinamometru pentru adulți și copii (pentru forța musculară) 2
2. Spirometru (pentru capacitatea vitală pulmonară) 2
3. Cutimetru (pentru pliul cutanat) 1
4. Tabele pseudoizocromatice (pentru depistarea discromatopsiilor) 1
5. Audiometru portabil 1
E. Mobilier asigurat de unitatea de învățământ
1. Birou 1
2. Dulap fișier 1
3. Dulap vestiar 1
4. Scaune 4
5. Coș cu pubelă 2
6. Frigider (pentru conservarea vaccinurilor) 1
7. Cuier 1
8. Pătură 1
9. Calculator cu imprimantă
10. Dozator de apă cu bidoane rezervă
11. Substanțe pentru întreținerea igienei zilnice în cabinet (detergent pentru paviment, chiuvetă, geamuri și mobilier)
F. Evidențe primare
1. Adeverință medicală model M.S. cod 18.1.1
2. Aviz epidemiologie/dovadă de vaccinare/revaccinare
3. Bilet de trimitere simplu
4. Fișă de raportare lunară
5. Centralizator anual al stării de morbiditate (prevalența) și al consultațiilor
6. Condică de prescripții pentru aparat
7. Registru de tratamente medicale
8. Registru de consultații
9. Registru de evidență specială a bolnavilor
10. Registru de evidență a activității de educație pentru sănătate
11. Rețetă medicală simplă
12. Tabel de catagrafie
13. Fișă medicală pentru copii
14. Fișă medicală pentru adulți
15. Fișă de anchetă epidemiologică a cazului de boală în familie/colectivitate
16. Fișă de plan pentru vaccinări
17. Înștiințare
18. Registru de vaccinări
19. Dare de seamă privind activitatea dispensarului medical școlar
20. Ștampilă cabinet medical
G. Consumabile de birou și de calculator
1. Coli de scris
2. Coli fotocopiere
3. Agrafe, ace cu gămălie
4. Capsator
5. Pix, creioane, gumă
6. Caiete
7. Tuș
8. Pastă corectoare
9. Lipici
10. Dosare, folii protectoare
11. Agendă medicală
12. Biblioraft
13. Toner

III. Barem minim pentru dotarea unui cabinet de medicină dentară școlară

A. Instrumentar medical - fonduri de la Ministerul Sănătății
1. Seringă Uniject 2
2. Ace atraumatice de unică folosință pentru seringa Uniject 100
3. Seringi de unică folosință (5 ml) 100/500 de elevi
4. Mânere de bisturiu 3
5. Lame sterile pentru bisturiu drept și curb 100
sau
6. Bisturiu de unică folosință 50
7. Clești pentru extracție maxilar superior 9
8. Clești pentru extracție maxilar inferior 9
9. Clește crampon 1
10. Elevatoare drepte 4
11. Elevatoare curbe 6 (3 perechi)
12. Mânere pentru oglindă dentară 25
13. Oglinzi dentare 25
14. Pense dentare 25
15. Sonde dentare 25
16. Spatule dentare 25
17. Canule pentru aspirarea salivei (unică folosință) 100
18. Pense instrumentar 2
19. Tăvițe renale mici 2
20. Tăvițe renale mari 2
21. Casolete (14 cm și/sau 19 cm) 2
22. Cutii instrumentar 4
23. Truse pentru detartraj 3
24. Perii pentru periaj dentar profesional 50
25. Pensă Pean 2
26. Truse de consultație de unică folosință pentru pacienții cu antecedente de hepatită acută B și C 10
27. Recipiente pentru dezinfectarea instrumentarului folosit în cabinetul de medicină dentară 3 (un set)
28. Excavatoare duble 15
29. Fuioare dentare 15
30. Chiurete alveolare 4
31. Foarfecă chirurgicală 2
32. Linguri standard pentru amprentă 10 (5 perechi)
33. Matrice circulară 1
34. Portmatrice 1
35. Cuțit pentru ceară 1
36. Spatulă de malaxat materiale pentru amprentare 1
37. Bol de cauciuc 1
38. Lampă de spirt 1
39. Freze diamantate sau din oțel pentru piesă dreaptă 5
40. Freze diamantate sau din oțel pentru piesă unghi 20
41. Freze din oțel pentru turbină 20
42. Freze diamantate pentru turbină 10
43. Freze Beutelrock 5 (o cutie)
44. Ace de tratament endodontic (Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, Tirre-nerves, Kerr) 1 cutie din fiecare tip
45. Freze pentru lustruit 5
46. Matrice metalică 5
47. Matrice din celuloid 1 cutie
48. Ace chirurgicale 5
49. Instrumentar si materiale pentru finisarea obturații lor coronare
B. Aparatură medicală - fonduri de la autoritatea publică locală
1. Unit dentar 1
2. Fotoliu dentar 1
3. Compresor 1
4. Sterilizator cu aburi sau etuvă pupinel 1
5. Lampă pentru fotopolimerizare + accesorii 1
6. Aparat de detartraj cu ultrasunete + accesorii 1
7. Amalgamator
8. Aparat de profilaxie cu bicarbonat de Na 1
9. Piese de schimb și materiale de întreținere pentru echipamente și aparatură stomatologică
C. Materiale stomatologice - fonduri de la autoritatea publică locală
1. Dentocalmin 2 flacoane
2. Eugenol 2 flacoane
3. Oxid de zinc 125 g
4. Iodoform 1 cutie
5. Pastă pe bază de hidroxid de calciu 2 tuburi/seringi
6. Material de obturație provizorie 3 flacoane
7. Ciment fosfat de zinc 1 cutie
8. Pastă devitalizantă 1 flacon
9. Pastă mumifiantă 1 flacon
10. Clorură de zinc 1 flacon
11. Soluții pentru antiseptizarea canalelor radiculare 4 flacoane
12. Capsule Ag + Hg 1 cutie
13 Ciment tip ionimer de sticlă 1 cutie
14. Materiale compozite pentru obturații definitive coronare + accesoriile necesare (demineralizant, liant) 2 cutii
15. Materiale pentru obturații definitive radiculare 1 cutie
16. Materiale de profilaxie dentară 1 cutie
17. Materiale de amprentare a arcadelor alveolodentare (de tip alginat și de tip siliconic în două consistențe) 2 cutii
18. Gelaspon 1 cutie
19. Antibiotic pentru alveolite postextracționale 1 flacon
20. Pastă pentru periaj profesional 1 flacon
21. Conuri din gutapercă 1 cutie
22. Conuri din hârtie 1 cutie
23. Anestezic în carpule pentru seringă Uniject 100 buc.
24. Lidocaină spray 2 flacoane
D. Materiale sanitare
1. Mănuși de consultație 100 (50 de perechi)
2. Măști de protecție 50
3. Rulouri de vată 1 pungă
4. Feși tifon 10/10 30 buc.
5. Comprese sterile 30 de pachete
6. Alcool sanitar/alb 1 litru
7. Vată 1.000 g
8. Produse pentru dezinfecția instrumentarului stomatologic 2 litri
9. Produse pentru dezinfecția mâinilor 1 litru
10. Dezinfectant pentru turbină și piese de mână 1 flacon
11. Lubrifiant pentru turbină și piese de mână 1 flacon
12. Hârtie prosop 4 role
13. Halat de protecție 2 buc./persoană
14. Pahare de unică folosință 100 buc.
15. Câmpuri de hârtie pentru truse individuale 3 pachete
16. Bavete de unică folosință 1 pachet
17. Lanț pentru bavete de unică folosință 1 buc.
18. Bandă pentru testarea fizico-chimică la căldură uscată 1 rolă
19. Perhidrol 250 ml
20. Produse pentru dezinfectarea suprafețelor de lucru 2 litri
21. Produse pentru dezinfectarea suprafețelor mari 1 litru
22. Soluție pentru sterilizare la rece 1 litru
23. Saci galbeni pentru deșeuri cu risc infectocontagios 3 role
24. Sad negri pentru deșeuri menajere 3 role
25. Cutii de carton pentru deșeuri cu risc infectocontagios 4 buc.
26. Cutii din PVC pentru deșeuri tăietoare înțepătoare cu risc infectocontagios 4 buc.

IV. Medicamente obligatorii conform Deciziei Colegiului Medicilor nr. 10/2007 privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară

Nr. crt. DCI Forma farmaceutică Cantitate
1. Nitroglicerină (Nitroglicerina) sau Nitroglicerină (Maycor nitro spray, Nitromint) capsule 0,5 mg sau 0,65 mg
sau aerosol 0,4 mg/doză
1 flacon (40 de capsule)
1 flacon (10 g)
2. Nifedipină (Adalat, Corinfar, Nifedipin, Nifadil) tablete sau capsule 10 mg 10 buc.
3. Acid acetilsalicilic (Aspirină) capsule 500 mg 10 buc.
4. Furosemid (Furorese, Lasix) fiole 20 mg/2 ml 10 buc.
5. Adrenalină fiole 1 mg/1 ml 5 buc.
6. Efedrină fiole 10 mg/1 ml 5 buc.
7. Atropină fiole 10 mg/1 ml 5 buc.
8. Hidrocortizon Hemisuccinat (Flebocortid, Hidrocortizone) flacoane 100 mg, fiole 25 mg 2 g (20 x 100 mg
sau 80 x 25 mg)
9. Clemastinum (Tavegyl) sau Prometazină (Romergan) fiole 2 mg/1 ml
fiole 50 mg/2 ml
10 buc.
10 buc.
10. Cimetidină (Histodil) sau Ranitidină (Zantac) fiole 200 mg/2 ml
fiole 50 mg/2 ml
5 buc.
5 buc.
11. Aminofilină (Miofilin) fiole 240 mg/10 ml 2 buc.
12. Clorură de sodiu 9%o Clorură de sodiu 9%o fiole 10 ml
pungi 500 ml
5 buc.
2 buc.
13. Glucoză 10% pungi 500 ml 1 buc.
14. Calciu gluconic fiole 500 mg/5 ml 3 buc.
15. Ketorolac (Ketorol, Ketrodol, Toradol) sau Metamizol (Algocalmin, Analgin, Novalgin) fiole 30 mg/1 ml
fiole 500 mg/2 ml
5 buc.
10 buc.
16. Drotavertin (NO-SPA) 10 buc.
17. Amoxicilină (Ospamox, Duomox, E-Mox, Ephamox, Moxilen) capsule 500 mg 5 buc.
18. Clindamicină (Dalacin C, Clindamicin, Klindan, Lanacine) capsule 150 mg sau 300 mg 4 buc.

ANEXA Nr. 3 la metodologie

Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învățământ

1. Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învățământ sunt: Modificări (1)

a) adeverință medicală (formular tip M.S. cod 18.1.1);

b) aviz epidemiologic.

2. Adeverința medicală se eliberează în următoarele circumstanțe:

a) La înscrierea în clasa I - se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivității de la care provine copilul. Modificări (1)

b) La terminarea unui ciclu de învățământ preuniversitar -se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea

c) La transferul elevului într-o altă unitate școlară - se eliberează de medicul care are în supraveghere unitatea de învățământ de la care se transferă.

3. Avizul epidemiologic se eliberează în următoarele circumstanțe:

a) după o perioadă de absență din colectivitate de cel puțin 3 zile consecutive;

b) la plecarea în tabere, vizite de studiu etc.

Îndrumări metodologice pentru eliberarea adeverinței medicale

a) La înscrierea în clasa I:

(i) Această adeverință este completată pe baza examinării medicale periodice de bilanț a stării de sănătate, efectuată la vârsta de 6-7 ani, cu obligația consemnării de către medic a concluziei "Apt pentru învățământul obișnuit".

(ii) Pentru copiii care se înscriu în unități de învățământ cu Cabinet medical școlar propriu medicul colectivității de preșcolari sau, după caz, medicul de familie va întocmi o epicriză cuprinzând: antecedentele fiziologice, principalele antecedente patologice (inclusiv infectocontagioase), precum și imunizările efectuate.

(iii) Copiii care au frecventat o grădiniță cu cabinet medical propriu și se înscriu într-o unitate de învățământ cu cabinet medical școlar vor depune la înscriere și fișa medicală de la grădiniță.

b) La terminarea unui ciclu de învățământ preuniversitar:

(i) În unitățile școlare cu cabinet medical propriu, la înscrierea în liceu, în școala profesională, elevii care au avut fișe medicale la cabinetul medical al școlii absolvite le vor depune și pe acestea o dată cu adeverința medicală menționată anterior, iar elevii care provin din unități școlare în care nu au avut fișă medicală vor prezenta odată cu adeverința medicală o dovadă completată de medicul de familie care a avut în supraveghere unitatea școlară absolvită de elev, care să cuprindă toate imunizările efectuate.

(ii) Medicul care completează adeverința medicală pentru înscrierea în/sau terminarea unui ciclu de învățământ are obligația să consemneze, sub responsabilitate medico-juridică, eventualele tulburări în starea de sănătate a elevului.

(iii) Adeverința medicală pentru înscrierea, respectiv terminarea unui ciclu de învățământ se va elibera ținându-se seama de eventualele tulburări în starea de sănătate apărute după data efectuării examinărilor medicale periodice de bilanț ale stării de sănătate.

c) La transfer

(i) Adeverința se însoțește, după caz, de fișa medicală școlară de la cabinetul medical al unității de la care se transferă.

(ii) Elevii care nu au fișe medicale vor prezenta o adeverință medicală de același tip, eliberată de medicul unității școlare de la care provin, precum și o dovadă cu imunizările profilactice efectuate.

ANEXA Nr. 4 la metodologie Modificări (2)

Normarea personalului medical din unitățile de învățământ

Normarea personalului medical din unitățile de învățământ se realizează după cum urmează:

- un post de medic la 1.000-1.500 de preșcolari/elevi;

- un post de asistent medical pregătit în specialitatea asistent medical generalist/asistent medical medicină generală la 800 de elevi sau preșcolari;

- un post de medic dentist la 1.500 de elevi;

- un post de asistent medical pregătit în specialitatea asistent medical generalist/asistent medical medicină generală sau în specialitate echivalentă la 1.000-1.500 de elevi.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...