Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 1259/2011 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 177 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 12 ianuarie 2012.

În vigoare de la 12 ianuarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Mircea Ștefan Minea
Iulia Antoanella Motoc
Ion Predescu
Puskas Valentin Zoltan
Tudorel Toader
Mihaela Senia Costinescu
- președinte
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- magistrat-asistent-șef

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 177 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepție ridicată de Societatea Comercială "Tri Invest Standard" - S.R.L, din Pitești în Dosarul nr. 504/1.259/2009 al Curții de Apel Pitești - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 3.587D/2010.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curții Constituționale nr. 253 din 10 mai 2005.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Decizia nr. 797/R - COM din 4 iunie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 504/1.259/2009, Curtea de Apel Pitești - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională pentru soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 177 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Excepția a fost ridicată de Societatea Comercială "Tri Invest Standard" - S.R.L, din Pitești într-o cauză având ca obiect soluționarea recursului declarat împotriva încheierii de ședință din 14 aprilie 2010, pronunțată de Tribunalul Comercial Arges în Dosarul nr. 504/1.259/2009.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile legale criticate sunt neconstituționale, întrucât scutirea organelor fiscale de la plata cauțiunii încalcă dreptul la un proces echitabil al părții adverse, pe care o lipsește de un mijloc de protecție împotriva cererilor abuzive formulate de creditorii ce beneficiază de această facilitate. Astfel, textul criticat oferă organelor fiscale o poziție dominantă, fără posibilitatea sancționării abuzului, ceea ce nesocotește dreptul la apărare și principiul egalității în fața legii.

Curtea de Apel Pitești - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal își exprimă opinia în sensul netemeiniciei excepției de neconstituționalitate.

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 177 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 513 din data de 31 iulie 2007, care au următorul conținut:

"

Cererile organelor fiscale privind începerea procedurii insolvenței se vor înainta instanțelor judecătorești și sunt scutite de consemnarea vreunei cauțiuni."

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 11 alin. (1) și (2) - Dreptul internațional și dreptul intern și art. 21 alin. (3) - Accesul liber la justiție. De asemenea, sunt considerate a fi încălcate și prevederile art. 6 pct. 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că scopul instituirii unei cauțiuni este, pe de o parte, prevenirea exercitării abuzive a unui drept procesual, iar, pe de altă parte, preconstituirea unui disponibil financiar care să-i asigure debitorului, în eventualitatea prejudicierii sale, ca urmare a declanșării procedurii jurisdicționale, posibilitatea unei desdăunări efective.

Prin art. 177 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, legiuitorul a instituit o excepție în ceea ce privește organele fiscale ale căror cereri de deschidere a procedurii insolvenței sunt scutite de consemnarea vreunei cauțiuni.

Excepția își găsește justificarea în aceea că, în ipoteza în care calitatea de creditor aparține statului, riscul ca debitorul prejudiciat prin efectul procedurii insolvenței să nu poată obține repararea acestuia datorită insolvabilității creditorului nu există, potrivit principiului că statul nu este niciodată în încetare de plăți.

Așa cum rezultă din dispozițiile constituționale ale art. 16, cetățenii se bucură de drepturile prevăzute in Constituție și în legi, fiind egali în fața acestora și a autorităților publice, în timp ce autoritățile publice exercită atribuțiile ce le sunt stabilite de lege, potrivit competenței lor, în realizarea funcțiilor pentru care sunt create. Principiul egalității în drepturi prevăzut de Constituție pentru cetățeni nu poate ca, prin extensie, să primească semnificația unei egalități între cetățeni și autoritățile publice. Așa fiind, nu se poate vorbi despre încălcarea principiului egalității decât atunci când se aplică un tratament diferențiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă și rezonabilă, or, Curtea observă că, în ipoteza prevăzută de textul de lege criticat, persoanele juridice, ca subiecte colective de drept, și organele fiscale se află evident într-o situație diferită.

Ca atare, scutirea organelor fiscale de la consemnarea vreunei cauțiuni pentru cererile, acțiunile și orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în vederea realizării creanțelor fiscale are o justificare obiectivă și rațională, autoritățile respective - creditori bugetari - fiind finanțate de la bugetul de stat pentru a putea funcționa, iar taxele respective se fac venit tot la bugetul de stat, astfel că ar fi absurd ca autoritățile în cauză să fie obligate (formai) să plătească din buget o taxă care revine aceluiași buget. În acest sens, Curtea Constituțională s-a mai pronunțat, prin Decizia nr. 373 din 2 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 13 noiembrie 2003 și prin Decizia nr. 512 din 18 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.246 din 23 decembrie 2004.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura a determina reconsiderarea jurisprudenței în materie a Curții Constituționale, argumentarea și soluția reținute în deciziile de mai sus își mențin valabilitatea și în prezentă cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 177 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepție ridicată de Societatea Comercială "Tri Invest Standard" - S.R.L, din Pitești în Dosarul nr. 504/1,259/2009 al Curții de Apel Pitești - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 27 septembrie 2011.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent-șef,
Mihaela Senia Costinescu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...