Parlamentul României

Legea nr. 18/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 ianuarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 26 din 31 august 2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.6 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"

c) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, un procent de 30% din sumele încasate în urma aplicării sancțiunilor contravenționale, altele decât sumele încasate în urma aplicării art. 61 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, a art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricției de circulație pe unele sectoare de autostrăzi și de drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală, cu modificările și completările ulterioare."

2. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Modificarea structurii organizatorice a I.S.C.T.R. se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii."

3. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Patrimoniul I.S.C.T.R. se constituie din bunurile mobile și imobile transferate cu titlu gratuit din patrimoniul A.R.R., Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R. - S.A.) și R.A.R., în baza protocoalelor încheiate de către I.S.C.T.R. cu fiecare dintre acestea."

4. La articolul 12, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

"

(3) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, sumele provenite din amenzile contravenționale aplicate persoanelor fizice și persoanelor juridice de către personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul I.S.C.T.R. și de personalul împuternicit din cadrul C.N.A.D.N.R. - S.A. pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004, cu modificările și completările ulterioare, se fac venit la bugetul de stat în procent de 10%, diferența revenind ca venituri extrabugetare C.N.A.D.N.R - S.A.

(4) Sumele care revin C.N.A.D.N.R. - S.A. potrivit alin. (3) vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanțarea lucrărilor de construcție, modernizare, întreținere și reparație a drumurilor naționale, precum și pentru garantarea și rambursarea creditelor externe și interne contractate în acest scop."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

București, 6 ianuarie 2012.

Nr. 18.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...